Poslanec Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že není třeba dlouhého úvodního slova, protože diskuse zazněla při prvém čtení. Chtěl bych říci, že navrhovatelé souhlasí s tím, aby za základ diskuse byl vzat text, který vytvořil zemědělský výbor, a současně s Pavlem Peškem vyslovuji naši připravenost podpořit rozumné návrhy, které by směřovaly k tomu, aby se nějakým kompromisním řešením našel způsob, jak tuto státní půdu, která se nachází v národních parcích či v těchto dalších oblastech, nepřevádět na fyzické osoby, ale v nějakém úzkém pojetí - ideální bychom považovali pouze první a druhé pásmo. Stejně tak jsme připraveni podpořit rozumné návrhy, které by směřovaly k tomu, aby bylo možné bezúplatně převést tuto státní půdu na školy, vysoké školy, resp. školní hospodářství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení těchto výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 31/3 a 31/2. Prosím, aby se slova ujal v tuto chvíli zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zemědělský výbor na své 8. schůzi dne 26. ledna 1999 projednal návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, sněmovní tisk 31. Zemědělský výbor přijal pod č. 35 usnesení, které zní:

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově poslance Pavla Peška, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Pešána a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve znění, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 31/3.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji při projednávání návrhu poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 31, postupovat takto: v podrobné rozpravě ve druhém čtení předkládat pozměňovací návrhy k návrhu zákona ve znění, jak je uvedeno v usnesení zemědělského výboru, které všichni obdrželi jako sněmovní tisk 31/3.

Tento postup doporučil při projednávání textu zákona zemědělský výbor na návrh předkladatelů. Výbor přihlédl k tomu, že doporučuje sněmovně svým usnesením k přijetí celou řadu pozměňovacích návrhů. Spolu s pozměňovacími návrhy předloženými ve druhém čtení by tato skutečnost vedla k vaší obtížné orientaci při hlasování o nich ve třetím čtení. Zároveň zdůrazňuji, že tento postup nijak nediskriminuje pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí obsažené v tisku 31/2. Struktura návrhu zákona se totiž nezměnila a tyto návrhy jsou ve třetím čtení hlasovatelné.

Žádám tedy, pane předsedající, abyste nechal o tomto mém návrhu na podávání pozměňovacích návrhů k textu návrhu zákona, jak je uvedeno v tisku 31/3, hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Přiznám se, že ten postup je poněkud neobvyklý - abychom pozměňovací návrhy předkládali vzhledem k nějakému usnesení jakéhokoli výboru. Myslím, že vždycky teprve v rámci třetího čtení zpravodaj navrhuje proceduru, o které se bude hlasovat. Nicméně předložil jste návrh, nechám o něm samozřejmě v tuto chvíli hlasovat, pokud to byl závěr vašeho vystoupení jako zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Byl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ještě předtím, než nechám o tomto návrhu hlasovat, dám slovo zpravodaji druhého výboru, to je zpravodaji výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí panu poslanci Františku Ondrušovi.

 

Poslanec František Ondruš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením č. 41 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jak je přijal na své 7. schůzi dne 20. ledna 1999. Je to usnesení k návrhu poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 31.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí po odůvodnění poslancem Pavlem Peškem, po zpravodajské zprávě poslance Františka Ondruše a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit projednávaný sněmovní tisk 31 s těmito schválenými pozměňovacími návrhy:

§ 2 odst. 1 písm. l) ve znění: l) zemědělské a lesní pozemky v národních přírodních rezervacích a v národních přírodních památkách.

§ 5 odst. 1 ve znění: odst. 1 Na základě písemné žádosti obce převede fond bezúplatně do vlastnictví obce zemědělské pozemky v jejím katastrálním území

  1. v současně zastavěném území obce - tady je odkaz, který technickou chybou nebyl v tisku doplněn. Tento odkaz zní: § 139a zákona č. 50/1976 V zastavitelném území takto vymezeném schválenou územně plánovací dokumentací,
  2. určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění,
  3. zastavěné budovami nebo stavbami uvedenými v § 1 písm. a) bod 2 a 3, pokud jsou tyto budovy a stavby ve vlastnictví obce, nebrání-li převodu práva třetích osob.

Dále pověřuje předsedu výboru, aby usnesení výboru zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slyšeli jsme dvě vystoupení zpravodajů dvou výborů, kterým byl předložený návrh zákona přikázán k projednání v prvním čtení. Nyní bych ještě jednou požádal pana poslance Jaroslava Pešána, aby zopakoval návrh, o kterém nechám nyní hlasovat, tedy návrh, jakým způsobem by podle názoru zemědělského výboru měly být předkládány pozměňující návrhy. Ještě předtím vidím kolegu přihlášeného s faktickou poznámkou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP