(pokračuje Payne)

Podíváme-li se na švýcarské zkušenosti, tak např. je zcela zakázáno rozhodovat o jiných věcech než o legislativních předlohách. V tomto návrhu, který dnes máme před sebou v podobě sněmovního tisku číslo 1, nic takového specifikováno není. Na druhé straně se tam dočítáme cosi o Ústavním soudu, ale vůbec není jasné, podle čeho by měl vlastně Ústavní soud poměřovat rozhodnutí referenda, jak ho začlenit do právního řádu.

Ve všech návrzích, které jsme zde viděli, se vždy říká, že rozhodnutí referenda se bude publikovat ve Sbírce zákonů. Rozumí se tím, že ve Sbírce zákonů se objeví veliké "ano" nebo veliké "ne". Mám pocit, že švýcarská zkušenost, že v referendu lze rozhodovat výhradně o legislativní předloze, má cosi do sebe a že již na této obecné úrovni ústavního zákona musí být specifikováno, co smí a nesmí být předkládáno a v jaké podobě.

Mám dojem, že toto není cesta, kterou bychom se mohli vydat. Je to pokus nahradit poměrně přesná, byť možná kritizovaná ustanovení naší ústavy, která říkají, jak se rozhodne o zákonodárné předloze, jakýmsi postupem, který je poznamenán apriorní nedůvěrou k demokratickému zřízení. Myslím, že to je důvod k tomu, abychom tento návrh odmítli a dále se jím nezabývali. Proto podávám z hlediska jednacího řádu formální návrh na zamítnutí této předlohy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Je otevřena obecná rozprava. Zatím registruji další přihlášku, a to od pana poslance Zdeňka Koudelky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Děkuji. Můj příspěvek bude velmi krátký. Protože se domnívám, že je chybou, že ústavně právní výbor o předmětném návrhu nevedl podrobnou rozpravu, a protože vím, že na pořadu této schůze je zařazen návrh skupiny poslanců z KDU-ČSL na nový návrh ústavního zákona o referendu, domnívám se, že by stálo za to, aby oba návrhy byly projednávány současně ve výboru ústavně právním. Proto podávám návrh na vrácení tohoto návrhu zákona ústavně právnímu výboru k novému projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Již delší dobu se snažím mačkat tlačítko znamenající gong, který by měl přivolat poslance, kteří dlí v předsálí, aby se vrátili do jednacího sálu a zúčastnili se hlasování. Nicméně ještě registruji přihlášku pana poslance Marka Bendy. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, jednak se samozřejmě připojuji k návrhu pana kolegy Payna na zamítnutí tohoto návrhu zákona, za druhé si dovoluji tvrdit, že návrh na vrácení ústavně právnímu výboru k novému projednání je zcela zbytečný. Ústavně právní výbor nepochybně nezaujme jiné stanovisko, než zaujal po velmi podrobné debatě k tomuto návrhu zákona. Navíc návrh, který předkládá pan kolega Svoboda a další, je koncepčně zcela jiného charakteru než tento návrh zákona, který přímo novelizuje ústavu, přenáší většinu rozhodovacích věcí v otázce referenda na nižší zákonná ustanovení atd. Čili není jediného důvodu, aby tyto dva návrhy zákonů byly projednávány v ústavně právním výboru společně. Doporučuji tedy nevracet ústavně právnímu výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, nicméně návrh zde zazněl. Samozřejmě o něm budeme hlasovat.

S radostí konstatuji, že již gong funguje. Projevuje se to na zvýšeném ruchu v Poslanecké sněmovně. Ještě se přihlásil o slovo zástupce navrhovatele pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, uznávám samozřejmě, že někteří z nás mají zcela opačný názor na institut referenda, na jeho možné použití a na to, jakým způsobem má být tato materie upravena. Ona koncepce, jestli přijmout novely ústavy nebo novým ústavním zákonem, zde byla diskutována několikrát. V minulém volebním období jsem také navrhoval spolu se svými kolegy ústavní zákon, který by platil vedle ústavy.

Jediné, jak mohu reagovat na kolegu Payna, je to, že já zase na druhou stranu odmítám, aby byl institut referenda zneužíván pro úzké stranické zájmy a aby v podstatě státní moc - ať je stavena z těch nebo oněch politických stran - svým způsobem využívala referendum jen tam, kde se jí to hodí, a vytvářela tak, řekl bych, atmosféru, kdy spíš státní moc má strach z toho, jakým způsobem se občané vyjádří. Jsem přesvědčen, že obecná podmínka, že referendum má být součástí českého právního řádu, nás nerozděluje. Rozděluje nás spíše to, jakým faktickým způsobem má být tento zákon proveden.

Mě trochu mrzí, že ať je zákon napsán jako samostatný ústavní zákon velmi podrobně, nebo ať je to obecná formulace přímo v ústavě, která zajišťuje onu vyváženost moci, tak to nevyhovuje těm, kteří mají obavu z tohoto institutu, a přitom ho např. chtějí při přijímání do Evropské unie využít.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ze zvýšeného ruchu ve sněmovně usuzuji - aniž bych se do ní díval - že řady a lavice poslanců jsou již zaplněny, takže nic nebrání tomu, pokud se nikdo nehlásí do právě probíhající obecné rozpravy, abych tuto ukončil a nechal hlasovat o dvou návrzích, jak zazněly v obecné rozpravě.

 

Návrh, o kterém budeme hlasovat jako o prvním, je návrh, který předložil zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Zdeněk Koudelka, na základě kterého by Poslanecká sněmovna vrátila návrh zákona ústavně právnímu výboru k novému projednání.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli jsem zahájil hlasování s pořadovým číslem 17. Kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 17 z přítomných 195 se pro vyslovilo 95, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Registruji požadavek některých z vás, abych vás odhlásil. Prosím tedy, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu usnesení, kterým Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh zákona.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 18. Kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 189 poslanců v hlasování pořadové číslo 18 se pro vyslovilo 96, proti 91. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s prvním bodem schváleného pořadu schůze.

Dalším bodem je

 

4.
Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby
a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona České národní rady č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 31/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo bych poprosil zástupce navrhovatelů pana poslance Josefa Luxe.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP