(pokračuje Tlustý)

Není-li námitek, bude následovat hlasování o návrzích, které padly během druhého čtení a které máte uvedeny v části tisku 44/7, v části 2 pozměňovacího návrhu k textu zákona, a prvním z nich je pozměňovací návrh pana poslance Šustra.

Stanovisko ministra není žádné. Stanovisko zpravodaje - omlouvám se, že poprvé a naposled bude trochu komplikovanější. Musím uvést, že tento pozměňovací návrh je nepřímou novelou. Nepřímou novelou de facto upravuje § 23 zákona o rozpočtových pravidlech, a protože jednací řád sněmovny zakazuje zákonu o státním rozpočtu takovéto novely provádět bez ohledu na věcný obsah tohoto návrhu, domnívám se, že je formálně nehlasovatelný.

Není-li námitek proti takovémuto konstatování, dodal bych ještě bohužel, ale toto je závěr legislativy. Můžeme přistoupit k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud jsou námitky proti výkladu pana zpravodaje, nechám o tom, zda návrh je hlasovatelný, hlasovat. Vidím, že námitky jsou, takže rozhodneme v hlasování o tom, zda návrh je hlasovatelný. Kdo souhlasí s hlasovatelností, bude hlasovat pro, kdo nesouhlasí, bude hlasovat proti. Dám slovo k procedurální připomínce panu poslanci Výbornému.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní předsedající, dámy a pánové, nebojte se, nepustím se do výkladu, zda to je, nebo není hlasovatelné. Chtěl bych říci, že právě při projednávání tohoto sněmovního tisku došlo již jedenkrát dnes ke sporu, zda je návrh hlasovatelný, či není. Vy jste, paní předsedající, prohlásila tehdy, že dojde-li k takovémuto sporu, je nejlépe řešit jej hlasováním o návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Jsem sice přesvědčena o tom, že to bylo ve zcela jiné situaci, nicméně nevidím důvod, proč bych panu poslanci Výbornému nevyhověla. Dám tedy hlasovat o tomto návrhu.

S další procedurální připomínkou se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že tento postup není možné zvolit. V zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se explicitně uvádí v § 101 odst. 3, že součástí zákona o státním rozpočtu nemohou být změny, doplnění nebo zrušení jiných zákonů. Toto je novela zákona o rozpočtových pravidlech a sněmovna nemůže o tomto hlasovat, neboť je to v rozporu se zákonem o jednacím řádu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Další procedurální připomínka - pan poslanec Výborný. To, co stojí v § 101, je nesporné, sporné tedy může být to, zda se jedná, či nejedná o nepřímou novelizaci.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Samozřejmě, to jsem chtěl říci. Je nesporné, že nesmíme tímto zákonem novelizovat přímo ani nepřímo jiný zákon, ale tady je řada poslanců, kteří se domnívají, že tímto pozměňovacím návrhem nenovelizujeme rozpočtová pravidla. Taková řada poslanců tady je. Vznikl spor, zda to je, nebo není hlasovatelné. Doporučoval jsem postupovat tak, jak jsme již jednou postupovali. Máme-li postupovat jinak, prosím, budeme tedy hlasovat, zda je to hlasovatelné. Mně to připadá zvláštní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli vyřeším tuto situaci následujícím způsobem. Je pravda, že jsem v tabulkové části státního rozpočtu v případě sporu o hlasovatelnost nechala rozhodnout normálním pozitivním hlasováním, zda návrh je, anebo není hlasovatelný, nicméně v tomto případě se jedná o natolik závažný spor, že dám hlasovat zvlášť o hlasovatelnosti tohoto návrhu. Jsem přesvědčena, že to je v tuto chvíli nejčistší řešení, k jakému mohu přistoupit.

Budeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 107 takovým způsobem, že ten, kdo je přesvědčen, že návrh je hlasovatelný, nechť se vysloví pro, kdo je přesvědčen, že návrh není hlasovatelný, nechť se vysloví proti. V případě, že v hlasování pořadové číslo 107 rozhodneme pozitivně, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Šustra.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 107 a ptám se, kdo souhlasí s interpretací, že tento návrh je hlasovatelný. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 107 se z přítomných 198 pro vyslovilo 91, proti bylo také 91. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Protože byl přijat opačný návrh k návrhu pana poslance Korbela, jeho pozměňovací návrh je nehlasovatelný. Souhlasí pan poslanec Korbel? Ano. Budeme hlasovat o 15 legislativně technických úpravách, které navrhl zpravodaj a u kterých - nebude-li námitek - může proběhnout jedno hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Žádné námitky neregistruji. Rozhodneme tedy o legislativně technických úpravách přednesených zpravodajem v jednom hlasování, a to v hlasování pořadové číslo 108, které zahajuji a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 108 se z přítomných 198 pro vyslovilo 196, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Opět bych vyzval sněmovnu, zdali by mě ujistila, že žádný z pozměňovacích návrhů, který se týká textu zákona a tabulkových částí, nebyl opomenut, s výjimkou doprovodných usnesení, protože pokud to tak je, je chvíle pro hlasování o návrhu státního rozpočtu jako celku ve znění všech přijatých pozměňovacích návrhů včetně usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. O všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Než přistoupíme k hlasování o návrhu jako o celku, udílím slovo předsedovi poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Vážené paní a pánové, žádám v tuto chvíli o třicet minut na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme pokračovat ve 14.00 hodin přesně.

 

(Schůze přerušena ve 13.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP