(pokračuje Vojíř)

K bodu 10 vládního návrhu ' 22 Sazby daně navrhuji: u kódu 2710 z původních navržených 14 450 Kč na tunu tuto částku změnit na 13 900 Kč na tunu - alternativně 10 430 Kč na 1 000 litrů. U stejného kódu se u navrhované částky 9 700 Kč na tunu změní tato částka na 9 350 Kč na tunu - alternativně 7 860 Kč na 1 000 litrů.

Dále u kódu 3403 se navrhovaná částka 9 700 změní na částku 9 350 Kč na tunu - alternativně 7 860 Kč na 1 000 litrů.

U kódu 3824 se částka, která je navržena ve výši 9 700 Kč na tunu změní na 9 350 Kč na tunu - alternativně 7 860 Kč na 1 000 litrů.

Děkuji sněmovně za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vojířovi a udílím ještě v rozpravě slovo panu poslanci Ježkovi.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já si dovoluji předložit ještě upřesnění k bodu P v materiálech, které jste obdrželi. Je to pozměňující návrh technicky legislativního charakteru. Toto upřesnění podle názoru legislativy je nutné, aby pojmosloví, to znamená pojmy "českých celních letišť", "českých mezinárodních letišť" a "mezinárodních letišť", bylo sjednoceno na pojem "mezinárodních letišť", tak jak je v tomto upřesnění zdůvodněno. Navrhuji to proto, aby se o tomto mohlo hlasovat i v případě, že budou nebo nebudou vypuštěny body vládního návrhu zákona týkající se duty tax free obchodů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do znovu otevřené rozpravy ke třetímu čtení. Není tomu tak. Končím tedy rozpravu ke třetímu čtení. V tuto chvíli prosím zpravodaje pana poslance Ježka, aby uvedl, jakým způsobem budeme hlasovat, to znamená, o kterých bodech již bylo hlasováno a jakým způsobem budeme pokračovat.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji za slovo. Já si dovolím zrekapitulovat včerejší průběh jednání k tomuto bodu. Byly schváleny body A1, A2 usnesení hospodářského výboru. Tím jsou body B2 a B5 usnesení rozpočtového výboru nehlasovatelné z důvodu naprosto stejného textu. Já jsem Poslaneckou sněmovnu upozorňoval v rámci druhého čtení na tuto skutečnost, že toto může nastat.

Dále jsme hlasovali proti bodu 3 usnesení hospodářského výboru a na pořadu měl být další bod, to je bod B6 usnesení rozpočtového výboru.

Já si v tuto chvíli nejsem jist z dikce jednacího řádu, v rámci toho, že byla otevřena rozprava ke třetímu čtení, jestli tyto body v rámci procesu jsou platné ve schválení, nebo jestli je nutno o všech bodech hlasovat opět. Poněvadž je řečeno, že o pozměňujících návrzích se hlasuje po ukončení rozpravy, což bylo nebo nastane.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já jsem přesvědčena, a prosím své kolegy, aby mě v tuto chvíli sledovali a případně přednesli jiný názor, že body, o kterých se hlasovalo a které byly schváleny, zůstávají v platnosti, neboť nebyly revokovány a budeme pouze pokračovat v procesu hlasování. Ale dávám s procesní poznámkou slovo panu poslanci Vlachovi.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážená paní předsedající, samozřejmě máte pravdu. To, co už bylo odhlasováno, je odhlasováno. To, že byla znovu otevřena rozprava, na tom nic nemění. Nicméně co se týká toho prvního sporného hlasování, jestli se nepletu, bylo to o prvním pozměňovacím návrhu, to jsme otevřeli svou revokací. Takže o tomto bude muset být hlasováno poté, co teď - doufám - v otevřené rozpravě zazní nové, jasně naformulované návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane kolego, možná jste to nezaznamenal, ale rozprava již proběhla a byla uzavřena. Takže návrhy padly v této rozpravě. Pan poslanec Brožík k proceduře.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem přesvědčen o tom, že byla schválena i námitka na zpochybnění hlasování právě u těch prvních dvou sporných bodů, která byla také přijata.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, byla, pane poslanče.

 

Poslanec František Brožík: Takže bychom měli hlasovat tak jako tak o těchto dvou bodech znovu. Já bych poprosil pana zpravodaje, aby zkompiloval ty dva návrhy, které se týkají tohoto převodu tun na litry současně s hospodářským a rozpočtovým výborem, a pak jsou tam pouze rozdíly z hlediska oněch tabulek a přepočtů. Jiný návrh má hospodářský výbor, jiný návrh má rozpočtový výbor a třetí návrh předkládá ještě pan kolega Vojíř. Takže pokud ty návrhy rozpočtového a hospodářského výboru z hlediska tabulek jsou naprosto stejné, tak jsou tam pouze dva návrhy, a to tento dvojí společný a proti němu je postaven protinávrh pana kolegy Vojíře.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vidím s procedurální připomínkou přihlášeného ministra financí, poté pana poslance Kalouska. Přesto chci upozornit, že jsem si vědoma, že na návrh pana poslance Kalouska jsme zpochybnili hlasování tuším o bodech A1 a A2. Takže o těchto bodech budeme hlasovat znovu.

 

Ministr financí Ivo Svoboda: Jenom z hlediska procedury. Jediný rozpor mezi rozpočtovým a hospodářským výborem je v té položce hospodářského výboru. Čili technicky by měl mít přednost výbor rozpočtový, a oba tyto jsou alternativní k návrhu pana poslance Vojíře. Cokoliv bude takto odhlasováno v těchto třech krocích, vylučuje hlasování o čemkoliv dalším. Co se týká přepočítacích koeficientů, jsou identické. Čili z tohoto pohledu není třeba mít obavy o tom, že by hlasování mohlo být dále zpochybněno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: (K několika poslancům, kteří jsou připraveni před řečnickým pultem a žádají o procedurální připomínku:) Pánové, já vás všechny vidím, ale na řadě je poznámka pana poslance Kalouska, potom pana poslance Teplíka.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Kolegové, já jsem v zájmu procesní čistoty ochoten hlasovat o stejné věci ještě několikrát, ale dovolil bych si připomenout a jsem přesvědčen, že tak to bylo, body A1 a A2 jsou schváleny. (Hlasy z pléna: Ano.) Body A1 a A2 hospodářského výboru jsou schváleny a poté bylo schváleno na návrh pana poslance Vojíře, že pozměňovací návrhy uvedené v tunách budou doplněny v litrech, a tudíž jsou hlasovatelné. Právě proto, že body A1 a A2 jsou schváleny. Doporučuji, abychom vzali, že body A1 a A2 jsou schváleny. Dále se bavíme v litrech a povolili jsme, aby ty pozměňovací návrhy, které byly uvedeny v tunách, byly hlasovatelné i v litrech. (Projevy podpory z pléna.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Máte pravdu, pane poslanče, je to tak. Dávám slovo ještě panu poslanci Teplíkovi. Prosím, abychom dále nediskutovali o proceduře.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Já bych jenom v krátkosti doplnil svého předřečníka. Hlasováno bylo i o návrhu A3, to je ta změna z hospodářského výboru. Tento návrh nebyl přijat. To znamená, že teď budeme hlasovat pouze o bodech B6, to je návrh rozpočtového výboru, a o protinávrhu k tomuto bodu, o bodu J pana poslance Vojíře. Opakuji - A1, 2 bylo schváleno, A3 nebylo přijato.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče, prosím pana zpravodaje, aby se dostavil k mikrofonu, budeme pokračovat v tomto poněkud zmateném projednávání tohoto bodu. Doufám, že další projednávání již bude mít hladší charakter. Současně mi byla doručena omluva pana ministra Grulicha, který se dostaví na jednání později. Pane zpravodaji, mluvte!

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Dovolím si ještě jednou zrekapitulovat skutečnost, že body A1 a A2, to je usnesení hospodářského výboru byly schváleny. Bod A3 hospodářského výboru nebyl schválen. Dalšími body na pořadu jsou body B6, což je návrh, který již v jednotkách na litry stanovuje zvýšení spotřební daně podle vládního návrhu zákona, to je proti původnímu o 12,3 %. Variantní k tomuto bodu je bod J pana poslance Vojíře, který též již v litrech navrhuje snížení sazby ve vládním návrhu zákona zhruba na osmiprocentní zvýšení proti původnímu zákonu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP