(Schůze znovu zahájena v 9.20 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doba určená pro jednání volební komise uplynula a já prosím předsedu volební komise pana poslance Vidíma, aby nás seznámil s výsledkem jednání volební komise. Současně prosím všechny poslankyně a poslance o klid v jednacím sále.

Paní poslankyně, ráda bych k vám vznesla ještě jednu velkou prosbu. Byla jsem upozorněna stenografy naší Poslanecké sněmovny, že mají ohromné problémy s tím, že většina z vás nedodržuje usnesení Poslanecké sněmovny o užívání mobilních telefonů, jejichž pouhé zapnutí značným způsobem ruší nahrávací zařízení a velmi ztěžuje práci našich stenografů. Skutečně bych vás chtěla velmi poprosit, zda byste mohli užívání mobilních telefonů omezit, když už jsme se tak sami usnesli a máme platné usnesení Poslanecké sněmovny, které užívání mobilních telefonů ve sněmovně znemožňuje.

Prosím pana poslance Vidíma, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, volební komise na své schůzi posoudila námitku pana poslance Melichara a zjistila následující. V dopise předsedy vlády České republiky na předsedu Poslanecké sněmovny, ve kterém předseda vlády informoval předsedu Poslanecké sněmovny o tom, že vláda projednala návrhy na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky, je u kandidátky Vlasákové uvedeno křestní jméno Marie, zatímco v podkladových materiálech pro jednání vlády České republiky o této věci je uvedeno křestní jméno Milada. Ověřením bylo zjištěno, že skutečně paní Vlasáková, narozená 14. 5. 1944 v Nymburce, se křestním jménem jmenuje Milada. Došlo k pochybení na Úřadu vlády, k překlepu v této věci.

Názor volební komise je však přesto následující. Volební komise se domnívá, že tímto překlepem nelze zpochybňovat volbu konkrétní osoby, kterou je Milada Vlasáková, narozená 14. května 1944 v Nymburku. Pokud by se někdo domníval, že tento názor volební komise je mylný, nechť sněmovna hlasováním rozhodne. Volební komise je přesvědčena, že byla zvolena paní Milada Vlasáková, narozená 14. května 1944 v Nymburku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi volební komise. Paní poslankyně, páni poslanci, já jsem přesvědčena o tom, že jediný korektní způsob, jakým můžeme vyřešit tuto záležitost, je, že pokud pan poslanec Melichar trvá na své námitce, popřípadě vznese-li ji někdo jiný, rozhodne Poslanecká sněmovna o procedurální námitce, zda ji přijme, nebo nepřijme. Vidím přihlášeného pana poslance Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, pane premiére, paní a pánové, samozřejmě se připojuji k procedurální námitce poslance Melichara. Ať chyba vznikla tam nebo jinde, nepřipadá mi to jako korektní jednání. Myslím, že toto nemůže v Poslanecké sněmovně být a že je třeba volbu opakovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já prosím o vyjádření poslance Melichara, zda trvá na své námitce.

 

Poslanec Jaroslav Melichar: Já trvám na své námitce, protože jsme ústavodárný sbor a myslím si, že důvěryhodnosti této sněmovny neposlouží, když jenom řekneme, že se stal omyl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane poslanče, budeme bez rozpravy o vaší námitce hlasovat. Předtím jsem povinna udělit slovo předsedovi vlády, který o ně požádal.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ať už hlasováním rozhodnete jakkoliv, pokládám za svoji samozřejmou povinnost se této sněmovně omluvit, protože chyba vznikla na úřadu, za který odpovídám, a překlep z Milady na Marii zřejmě způsobil netušenou komplikaci. Příslušný pracovník, až ho odhalím, to pozná na prémiích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě se chce vyjádřit předseda volební komise, ale prosím, abychom dále nediskutovali, abychom hlasováním mohli rozhodnout o námitce.

 

Poslanec Jan Vidím: Já bych měl jenom jednu poznámku k argumentaci obou navrhovatelů, kteří zpochybňují usnesení. Podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zvláště pak podle jeho přílohy 2, kterou tvoří volební řád, je v případě této speciální volby nutnost předložit jednomu každému členu Poslanecké sněmovny stručný životopis, který tvoří nedílnou součást tohoto procesu hlasování a volby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se omlouvám, já jsem nebyla oprávněna vám dát slovo k věcné argumentaci, protože podle jednacího řádu o procedurálním návrhu rozhodujeme bez rozpravy a námitka proti hlasování je bezesporu procedurálním návrhem.

 

O námitce pana poslance Melichara rozhodneme v hlasování pořadové číslo 104, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tuto námitku. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 104 se z přítomných 176 pro vyslovilo 52, proti 86. Tato námitka nebyla přijata.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi.

 

V tuto chvíli se budeme zabývat bodem

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 35/ - třetí čtení

 

Včera jsme zahájili třetí čtení tohoto návrhu, byla ukončena rozprava ke třetímu čtení a bylo hlasováno o některých návrzích. Poté bylo hlasováním rozhodnuto o tom, že se znovu otevřela rozprava ve třetím čtení k tomuto návrhu.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí pan Ivo Svoboda a zpravodaj rozpočtového výboru pan Libor Ježek.

My jsme obdrželi písemně některé návrhy, které pravděpodobně budou v rozpravě ke třetímu čtení uvedeny, ale na žádost Poslanecké sněmovny byly rozdány všem do lavic. V tuto chvíli zahajuji rozpravu ke třetímu čtení tohoto návrhu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Hlásí se pan poslanec Vojíř. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych v tomto třetím čtení, v otevřené rozpravě, provedl pouze legislativně technickou úpravu, jak to umožňuje jednací řád naší sněmovny.

Jedná se o pozměňovací návrh, který jsem řádně přednesl a který je veden v tisku 53/3 pod písmenem j). Chtěl bych jej legislativně technicky upravit takto. Jelikož je pravděpodobné nebo možné, že dojde k odhlasování změny z tonáže na litry, tak bych rád doplnil svůj návrh následovně. Přečtu celé znění, aby nedošlo k omylu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP