Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím jsou nehlasovatelné návrhy pánů poslanců Kocourka a Pilipa. Doufám, že oba předkladatelé souhlasí s touto interpretací, a k hlasování nám zbývá návrh doprovodného usnesení, tak jak ho předložil pan poslanec Kocourek.

Než ho přečtu, ptám se, zda je tento návrh míněn jako jedno doprovodné usnesení, to znamená jedno hlasování, nebo zda je míněn po bodech tak, jak byl předložen. Ano, pan kolega Kalousek upřesní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr Svoboda se chce vyjádřit k tomuto návrhu. Pan poslanec Kalousek také.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Jenom bych opakoval svůj názor. Chtěl bych požádat pana poslance Kalouska, aby ony dva termíny, které jsou v jeho usnesení určující pro předložení jistých zpráv parlamentu, byly změněny z 31. března na 31. května, tak abychom k jednomu termínu předkládali všechny tři zprávy, o které sněmovna požádala. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Kalousek má právo se vyjádřit.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ten návrh má svoji věcnou logiku. Není-li námitek, hlasujme tedy o termínu 31. 5. Já s tím souhlasím. Nemá-li pan zpravodaj námitek a neudělal-li jsem procedurální chybu, myslím si, že by bylo lepší hlasovat po bodech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kalouskovi a nyní prosím pana zpravodaje Tlustého, aby předkládal jednotlivé body k hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: První část doprovodného usnesení zní: "Poslanecká sněmovna I. doporučuje vládě v prvním čtvrtletí rozpočtového roku provést limitování výdajů státního rozpočtu v rozpočtových kapitolách včetně kapitoly VPS."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 31 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 31 se z přítomných 197 vyslovilo pro 102 a proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Druhá část usnesení: "II. Žádá vládu a) předložit Poslanecké sněmovně revizi mandatorních výdajů včetně analýzy jejich předpokládaného vývoje a návrhů na opatření, termín 31. 5. 1999."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 32 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 32 se ze 197 přítomných pro vyslovilo 160, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Třetí část má charakter formálně písmena b) v bodu II. Bod b) zní: "Předložit Poslanecké sněmovně celkový pohled na stav a vývoj dluhové služby a rizika poskytnutých státních garancí a kvantifikovat jejich dopady do rozpočtového hospodaření po dobu jejího funkčního období. Z výsledků analýzy musí být patrné, v jakém čase dojde k faktickému umořování závazků vlády obsažených v rámci dluhové služby termín 31. května 1999."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 33 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 33 bylo ze 197 přítomných pro 159, 2 poslanci byli proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím byly dle mého názoru vyčerpány všechny návrhy, které padly v rozpravě. Zeptal bych se pro jistotu předkladatelů, jestli se nemýlím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Návrhy byly vyčerpány všechny, nicméně podle jednacího řádu musíme ještě hlasovat o návrhu usnesení jako o celku vzhledem k tomu, že o něm bylo hlasováno po částech.

Zahajuji hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Mohu se zeptat - jedná se o doprovodné usnesení?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jde o doprovodné usnesení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 34. Kdo je pro tento návrh jako celek? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 34 se z přítomných 197 pro vyslovilo 173, nikdo nebyl proti. Usnesení jako celek bylo přijato.

 

Tím mohu konstatovat, že jsme projednali tento bod. Rozpočet byl postoupen do druhého čtení. Blahopřeji ministru financí, děkuji panu zpravodaji. (Potlesk.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem, který bychom nyní měli projednat, je bod 5 schváleného pořadu schůze, ale pokud se nemýlím, tento bod musí být předtím, než bude projednán v Poslanecké sněmovně, projednán v organizačním výboru, který proběhne dnes v pozdějších hodinách. Z toho důvodu jsem přesvědčena, že můžeme dnes ještě projednat několik dalších bodů schváleného pořadu schůze.

 

Dalším bodem v tuto chvíli je

 

10.
Návrh poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb.,
o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 31/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 31 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 31/1.

Prosím, aby se za navrhovatele ujal slova pan poslanec Josef Lux, kterému udílím slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP