(pokračuje Mandík)

Myslím, že jsem se pokusil vysvětlit podstatu tohoto návrhu, a prosím pány kolegy, aby to zvážili a zákon propustili do druhého čtení, kde máme možnost vlastní iniciativou a vlastními návrhy navrhnout daleko formulačně lepší řešení, pokud to považujete za nutné.

Pane předsedající, nevím, jestli to mohu v této chvíli, ale pokud zákon projde, ještě bych navrhoval, aby byl přikázán zemědělskému výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pane kolego, beru to jako návrh: v případě, kdy návrh bude postoupen do druhého čtení, aby byl přikázán ještě výboru zemědělskému.

Nyní prosím zpravodajku předsedkyni ústavně právního výboru paní kolegyni Jitku Kupčovou.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě podle mého názoru zaznělo několik návrhů na zamítnutí a kromě toho padl návrh můj na propuštění do druhého čtení a přikázání ústavně právnímu výboru a návrh pana navrhovatele na přikázání tohoto zákona zemědělskému výboru. Mám za to, že podle § 72 musíme nejdříve nechat hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Mám týž názor. Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se zaregistrovali svými kartami. Na žádost mnohých z vás vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili. Budeme hlasovat o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh." V tuto chvíli jsem zahájil hlasování.

 

Prosím ty z vás, kteří souhlasí s předloženým návrhem usnesení, aby zvedli ruku a stiskli tlačítko. Táži se, kdo je proti.

hlasování s pořadovým číslem 24 z přítomných 183 poslanců pro 78, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Mám za to, že můžeme hlasovat o přikázání tohoto tisku ústavně právnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování o přikázání předmětného návrhu zákona ústavně právnímu výboru.

Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 25 z přítomných 184 pro 160, proti 4. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Naposledy budeme hlasovat o přikázání tohoto tisku zemědělskému výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování, ve kterém rozhodneme, zda souhlasíme s tím, aby návrh byl přikázán také zemědělskému výboru.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Děkuji za projevení naší vůle. Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 26 z přítomných 184 pro 124, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru a výboru zemědělskému. Tímto jsme se vypořádali s bodem č. 8 schváleného pořadu schůze a můžeme pokročit dále.

Ještě mi dovolte, abych pro stenozáznam sdělil informaci, že pan poslanec Mareš má náhradní kartu č. 1.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je bod

 

9.
Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření
s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice
(rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb.,
zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb.,
zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb.,
zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb.
/sněmovní tisk 29/ - prvé čtení

 

Po tomto řečnickém výkonu vám sděluji, že návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 29 a stanovisko vlády k němu jako tisk 29/1. Prosím tedy zástupce navrhovatelů pana poslance Ivana Pilipa, aby předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl panem předsedajícím citovaný návrh na změnu zákonů, který bych stručně uvedl jako snahu pozměnit rozpočtová pravidla republiky v oblasti definice tzv. rozpočtového provizoria.

Rozpočtová pravidla republiky jsou zákon, který vyžaduje velmi důkladnou změnu, a tento bod je pouze jedním z těch, které jsem se pokusil navrhnout ke změně, neboť předpokládám, a nakolik znám tuto problematiku, tak považuji prakticky za jedině možné, aby celistvou změnu rozpočtových pravidel připravila sama vláda, protože jde o nesmírně komplikovaný a rozsáhlý návrh zákona, který bude muset zahrnovat takové věci jako změnu financování státu a obcí po vzniku vyšších územně samosprávných celků, definici přerozdělování daní a řadu dalších věcí.

Přesto však byl připraven tento návrh, protože se vztahuje k bodu, který je popsán v současně platném zákonu velmi vágně, a přitom jde o popis situace, která nastane, když není schválen zákon, který je vlastně klíčovým pro ekonomický chod země, tzn. zákon o státním rozpočtu na daný rok.

Když jsem připravoval srovnání mezinárodní úpravy rozpočtového provizoria, pak je možné definovat zhruba tři typy, které ve světě, nebo řekněme v Evropě ve srovnatelných zemích existují. Je nutné říci, že pouze menšina z nich má takovou úpravu, jako je dnes, to znamená, že v případě neschválení platí návrh vlády a že v takovém případě jsou potom velmi jasné limity na to, jak vláda může s rozpočtem nakládat, případně je tam časové omezení, jak dlouho může být takové provizorium aplikováno. Je třeba říci, že v současně platném znění českého zákona žádné časové omezení pro platnost provizoria není.

Druhý model, který se v Evropě používá, je to, že jakési provizorium definuje parlament nebo jeho rozpočtový výbor. Domnívám se, že i toto je model, který je méně pružný a který zase nepříliš jasně posunuje operativní pravomoci mezi vládou a parlamentem, a také je nutné říci, že je používán v menšině zemí. Nejčastější model, po mém soudu nejvhodnější, a proto také ho navrhuji do českého zákonodárství, je model, který jako rozpočtové provizorium definuje minulý schválený rozpočet, tzn. rozpočet, který byl naposledy zákonem.

Samozřejmě že je pravda i to, co uvádí vláda ve svém stanovisku, že to výrazně zhoršuje prostor vlády pro rozhodování, že to nebere v úvahu inflaci a řada dalších věcí. Je ovšem nutné říci, že tento návrh, tak jak je podáván a tak jak je v řadě zemí využíván, vychází z jednoho prostého, ale podle mého soudu klíčového principu, totiž z toho, že vláda, která nemá schválený návrh státního rozpočtu, nemá mandát využívat peníze daňových poplatníků nad rámec, který byl naposled schválen jako zákon.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP