Poslanec Jiří Hofman: Vážená vládo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, zdaleka bych neřekl, že třeba přednosta Okresního úřadu ve Frýdku-Místku podporuje Lidové milice. Ale i v jeho připomínkách k této novele zákona jasně zní, že by si velmi přál i okresní úřad i odbor ochrany přírody, aby lesní stráž měla statut veřejného činitele.

Mám zde dosti dalekosáhlé zdůvodnění, které předám ministru zemědělství i ministru spravedlnosti, které zdůvodňuje, proč se tak má stát. Je to doopravdy nutné, protože organizované pytláctví dosáhlo takového rozměru, že nám hrozí vybití našeho bohatství lesní zvěře. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také děkuji. Rozprava na uvedené téma se nám utěšeně rozvíjí. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jaroslav Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážená vládo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, neměl jsem původně v úmyslu vystoupit k tomuto tématu, nicméně vystoupení pana poslance Němce mě k tomu motivovalo. Myslím si, že by si pan poslanec neměl řešit své osobní mindráky a vztahy s mysliveckým sdružením přes Poslaneckou sněmovnu a prostřednictvím těchto mikrofonů. Výkon práva myslivosti u nás je oddělen od vlastnického práva k pozemkům a i on jako vlastník pozemků to musí respektovat, protože tak to říká zákon.

Nyní k navržené novele. My jsme v minulosti zde projednávali novelu zákona o zbraních a střelivu. Projednávali jsme novelu trestního zákona, kterým jsme zpřísnili postihy za pytláctví. Nyní projednáváme tuto novelu trestního zákona. Respektuji připomínky, které zde byly vzneseny ze strany vlády, i připomínky, které zde přednesl pan profesor Jičínský. Nicméně chci připomenout, že tato novela je jedna z dílčích věcí, která řeší ve svém komplexu problematiku pytláctví. Věc, která je stará několik set let, která je těžko vymýtitelná. Musíme najít dílčí body, kterými toto pytláctví budeme postihovat a perzekvovat. Takto vnímám navrženou novelu, přes všechny výhrady ji podpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dalším z kolegů, který je přihlášen - a vidím, že rozprava nám pokračuje i nadále - je pan kolega Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, je mi smutno, když v Poslanecké sněmovně se najde někdo, kdo tvrdí, že myslivci a jistě i rybáři a další svoji činnost vykonávají jen proto, aby si mohli vystřelit. Je vidět, jako by tento člověk neviděl jejich práci třeba v zimních podmínkách, kdy se starají o krmení zvěře, o les, tisíce dobrovolných hodin, kdy se tito lidé starají o životní prostředí v této republice, a řekne, že schválením novely zákona, pánové, by byla jistá skupina lidí nadřazena nad jinou skupinu lidí. Ano, já považuji za naprosto perverzní, jestli by někdo tímto způsobem chtěl ochraňovat v této Poslanecké sněmovně lidská práva pytláků. Nezlobte se na mne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozprava se nám dramatizuje, nicméně bych poprosil všechny kolegy, aby ubrali na intenzitě svých vystoupení, abychom se mohli v klidu a věcně věnovat předloženému tématu. Znovu pátrá můj zrak po sněmovně, tentokrát nevidí již nikoho přihlášeného. V tuto chvíli končím obecnou rozpravu.

Pokud mě paměť neklame, zaznělo několik návrhů. Ještě předtím, než je budeme rekapitulovat a budeme o nich hlasovat, uděluji slovo zástupci navrhovatelů panu Josefu Mandíkovi.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážené dámy a pánové, na mnoho připomínek ve vašich vystoupeních bylo reagováno bezprostředně vzájemně dalšími kolegy. Přesto mi dovolte přece jen vyslovit názor za předkladatele k některým zde vzneseným námitkám.

Myslím, že někteří z vás buďto úmyslně, nebo z neznalosti věcí zde prezentovali na podstatné věci tohoto návrhu nepřesně formulované vyjádření, a to včetně představitelů vlády. Dovolím si tedy ocitovat § 9 trestního zákona, který se zabývá statutem veřejného činitele. Veřejným činitelem je volený funkcionář nebo jiný odpovědný pracovník orgánu státní správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu nebo příslušník ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru - a my navrhujeme - nebo fyzická osoba ustavená do funkce podle zvláštních předpisů. Kdybych to dočetl do konce, tak jen v tom momentě, když tuto funkci vykonává. To znamená vůbec ne, že bude neustále v režimu veřejného činitele a bude mít vlastně zvýšenou ochranu ze strany státu. Jenom v té době, když danou funkci vykonává. Ale to se týká i volených funkcí v samosprávě a mimo jiné i při výkonu funkce ve státní správě.

Dále bych chtěl podotknout, že si musíme uvědomit, že všechny stráže, jak zde kolegyně namítala, že jejím důvodem k zamítnutí je to, že jsou to funkce dobrovolné a nehonorované, nezlobte se na mne, ale to by mělo být vlastně plus k tomu, a ne záporné znamínko. Lidé to dělají dobrovolně, ale ze zákona. Když jsem ve svém základním vystoupení vám zde ocitoval zákony, kde zákon dokonce ukládá - zákon o myslivosti, zákon o rybářství - že je povinností ustavit tuto stráž. Jestliže si vezmeme zákon o lesích, který vstoupil v platnost k 1. 1. 1995, tato sněmovna zákon o lesích přijala, tato sněmovna souhlasila s tím, že tam je definice lesní stráže a určeno, že lesní stráž z tohoto zákona má být ustavena státní správou, a my vlastně odmítáme, aby při výkonu této funkce měli statut veřejného činitele. Nezlobte se, ale tyto argumenty na odmítnutí statutu jsou naprosto liché a naprosto scestné.

Chtěl bych přece jenom něco říci panu ministru Rychetskému, který vlastně podpořil svého kolegu ve stanovisku, ale použil formulaci, že je třeba odstraňovat výjimky z právního řádu. Tento návrh žádnou výjimku do právního řádu nezavádí. Jestliže § 89 odstavec 9 hovoří, co je to veřejný činitel, nepovažuji tento paragraf za výjimku v právním řádu. Pokud by to byla výjimka, tak by statut veřejného činitele neměl vlastně v této republice nikdo. To je otázka stanovení statutu veřejného činitele na občany, kteří jsou podle zákona ustaveni do funkce stráží.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP