Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Otevírám rozpravu, do které se písemně nikdo nepřihlásil. Hlásí se někdo jinou formou? (Nikdo.) Ne-li, rozpravu končím.

 

Nepředpokládám, že se zpravodaj chce ještě vyjádřit. Proto dovolte, abych dal hlasovat o návrhu pana poslance Martínka zrušit usnesení Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti v té části, která zde byla zdůrazněna.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, prosím, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 188 ze 171 přítomných 154 hlasovalo pro, 2 byli proti. Usnesení bylo schváleno.

 

Přecházíme k bodu 48.

 

48.
Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného opatření obecního zastupitelstva
obce Domašov nad Bystřicí

 

Prosím pana poslance Martínka.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tomto případě máme před sebou návrh na zrušení opatření vydaného obecním zastupitelstvem obce Domašov nad Bystřicí.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí prostudoval předložené materiály, vycházel ze stanoviska legislativního odboru PSP a došel k názoru, že obec Domašov porušila platné právní předpisy. Z tohoto důvodu doporučuje Poslanecké sněmovně zrušit opatření obecního zastupitelstva obce Domašov nad Bystřicí ze dne 16. 3. 1998, ve kterém rozhodlo o odprodeji pozemku č. 114/11 - část z majetku obce Domašov nad Bystřicí panu Bohuslavu Čechovi, pro rozpor s občanským zákoníkem, zejména s § 37 a § 151 o).

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Otevírám rozpravu k bodu č. 48. Písemné přihlášky nemám. Hlásí se někdo do rozpravy? (Nikdo.) Ne-li, rozprava se nekonala, a proto dám hlasovat o návrhu pana poslance Martínka na zrušení opatření obecního zastupitelstva obce Domašov nad Bystřicí ze dne 16. 3. 1998.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 189 z přítomných 172 poslanců pro hlasovalo 152, proti nebyl nikdo.

Usnesení bylo schváleno.

 

Dostáváme se k poslednímu bodu jednání naší schůze, kterým je

 

49.
Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Blatné

 

Prosím opět pana poslance Martínka, aby nám přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tomto případě se budeme zabývat pozastaveným výkonem usnesení Městského zastupitelstva v Blatné. Upozorňuji, že se zřejmě právně jedná o nejsložitější případ z těch, které jsme projednávali.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí po prostudování předložené dokumentace a na základě stanoviska legislativního odboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky došel k názoru, že město Blatná neporušilo platné právní předpisy, a proto doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR potvrdit platnost usnesení Městského zastupitelstva v Blatné, okres Strakonice ze dne 21. ledna 1997 č. 15/2 a usnesení ze dne 27. května 1997 č. 18/19.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Otevírám rozpravu, do které se písemně přihlásila paní poslankyně Jitka Kupčová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové.

Ve svém vystoupení k projednávanému bodu programu chci především zdůraznit závažnost rozhodnutí Poslanecké sněmovny, rozhodnutí, které bude mít s ohledem na svůj precedenční charakter dalekosáhlé následky.

Dovolím si popsat projednávaný případ.

Městské zastupitelstvo města Blatná přijalo dne 21. 1. 1997 usnesení č. 15/2, které po doplnění usnesením z 27. 5. 1997 č. 18/19 zní tak, že schvaluje uzavření nájemních smluv na nově přidělované obecní byty v Blatné s žadateli o byt v souladu s vyhláškou města Blatná č. 1 z roku 1995 o hospodaření s byty, s tím, že

a) v nájemních smlouvách bude obsažen závazek nájemce přispět do účelového fondu na podporu a rozvoj bytové výstavby ve městě finančními částkami dle velikosti bytu ve výši 30 tisíc Kč u garsoniéry, 60 tisíc Kč u bytu 1+1, 70 tisíc Kč u bytu 2+1, 90 tisíc Kč u bytu 3+1 a 110 tisíc Kč u bytu 4+1,

b) při uvolnění bytu nájemcem do pěti let na základě vzájemné dohody je tato částka vratná,

c) po pěti letech je složená částka při uvolnění bytu nájemcem nevratná,

d) na základě žádosti může městská rada v individuálních případech rozhodnout o odkladu platby na dobu jednoho roku,

e) příslušnou částku podle velikosti bytu zaplatí nájemce do tří měsíců po uzavření nájemní smlouvy na účet města,

f) pro případ prodlení nájemce se zaplacením příslušné částky je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení, a to i pro případ, že nájemce porušení povinnosti nezavinil.

Jedná se o prostá usnesení, nikoliv o obecně závaznou vyhlášku obce, která jsou projevem vůle Městského zastupitelstva, a tedy obce jako vlastníka domů s byty. Hospodaření s majetkem obcí patří do samostatné působnosti obce. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Okresní úřad Strakonice v souladu s § 62 odst. 1 zákona o obcích pozastavil výkon obou uvedených usnesení. Městské zastupitelstvo však usnesením rozhodlo, že na obou svých usneseních setrvává. Proto Okresní úřad Strakonice v souladu s uvedeným ustanovením zákona o obcích předložil Poslanecké sněmovně návrh, aby obě uvedená usnesení Městského zastupitelstva města Blatná pro rozpor se zákonem zrušila.

Uvedený návrh projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a přijal usnesení č. 23, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně potvrdit platnost obou usnesení. S tímto závěrem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí nesouhlasím.

Poslanecká sněmovna má zodpovědně posoudit právní otázku, zda uvedenými usneseními městského zastupitelstva se městskému úřadu neukládá jednat způsobem, který odporuje zákonu.

Podle ustanovení § 685 odst. 1 občanského zákoníku nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání. Podle ustanovení § 696 odst. 1 občanského zákoníku způsob výpočtu nájemného, úhrady za plnění poskytovaná z užívání bytu, způsob jejich placení atd. stanoví zvláštní předpis. Tímto zvláštním předpisem je vyhláška č. 176/1993 Sb. Ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytů ani uvedená vyhláška se o platbě toho druhu, kterou stanoví uvedená usnesení městského zastupitelstva, tedy o platbě podmiňující uzavření nájemní smlouvy pronajímatelem, vůbec nezmiňuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP