Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy? Prosím, pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, v této věci nastává určitý střet mezi ústavní a zákonnou úpravou. Článek 104 ústavy jasně říká, že zastupitelstvo obcí rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územně samosprávného celku. Zákon o obcích, který je z roku 1990, vyhrazuje zastupitelstvu pouze určité věci. Domnívám se ovšem, že slovo "vyhrazuje" neznamená, že zastupitelstvo nemůže rozhodovat v jiných oblastech. Domnívám se, že si může vyhradit i další věci svým vlastním usnesením nebo obecně závaznou vyhláškou.

Je zde možnost dvojího výkladu. Nicméně jestliže je dvojí výklad zákona a jeden tento výklad je v rozporu s ústavou, zatímco druhý výklad je v souladu s ústavou, domnívám se, že je povinnost toho, kdo aplikuje právo, zvolit takový výklad, který je v souladu s ústavou.

Určitá diskuse na toto téma se vedla již minulý týden, když byl podán návrh na novelu zákona o obcích. Vystoupil i zde poslanec Kvapil, s jehož stanoviskem se do určité míry ztotožňuji. Domnívám se, že i při současné zákonné úpravě je možné používat výklad, který je v souladu s ústavou.

Někteří vystupovali proti takovému výkladu z věcných pozic. Domnívám se ovšem dále, že i velký ideolog liberalismu von Hayek z hlediska principu právního státu prohlásil, že pro právní jistotu občana je důležitější dodržovat daná pravidla než to, jaká ta pravidla jsou. Myslím si, že ústavní pravidla jsou součástí našeho právního řádu, a považuji za velkou chybu, že jak ve stanovisku výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tak ve stanovisku legislativního odboru sněmovny, tak ve stanovisku přednosty okresního úřadu není ani slovo o ústavní rovině.

Nemyslím si, že dnes by měla meritorně v této věci Poslanecká sněmovna rozhodovat, a proto navrhuji, aby byl tento bod odročen na příští řádnou schůzi Poslanecké sněmovny a aby byla věc postoupena ústavně právnímu výboru k zaujetí stanoviska. Domnívám se, že ústavně právní výbor se především ústavní rovinou bude zabývat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já bych chtěl pana poslance Koudelku poučit o tom, jestli von Hayek je ideolog imperialismu. Myslím, že kdyby se to proneslo v této sněmovně před 20 lety, bylo by to adekvátní slovo, ale vyslovit toto slovo 21. října 1998, to se mi zdá, že pan poslanec Koudelka trochu zaspal dobu. Bylo by dobré, aby si to uvědomil.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Jestliže toto zaznělo, tak jsem špatně artikuloval. Řekl jsem ideolog liberalismu. Samozřejmě pana von Hayeka uznávám. Imperialismus jsem neřekl. Jestli to tak zaznělo, je to má špatná artikulace.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čeho jste řekl? Liberalismu? Já si to, pane poslanče, nechám přehrát. (Smích a potlesk v sále.)

Ano, pan poslanec Koudelka přišel s pozměňovacím návrhem. Doporučuje odročit toto jednání do příští schůze. Dám nejdříve hlasovat o tomto jeho návrhu. Hlásí se pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem se přihlásil, protože jste, pane předsedo, ještě neukončil rozpravu. Takže uvnitř otevřené rozpravy samozřejmě nejde. (Předseda Václav Klaus: Ano, omlouvám se.) Přihlásil jsem se s tím, abych upozornil, že ačkoliv na to možná právo máte, ale není zvykem, aby předsedající replikoval jakýmkoli způsobem z věcné stránky vystoupení řečníků v rozpravě. Není zde debata 199 poslanců s jedním předsedou nebo předsedajícím. Já bych vás, pane předsedo, poprosil, abyste nezlehčoval tento bod. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já jsem nediskutoval k věcné stránce tohoto bodu, protože věcnou stránkou je odročení tohoto bodu jednání. Vy jste sám řekl, že na to právo mám. Já toto právo budu využívat s radostí i vůči vám.

Omlouvám se, ano, já jsem neuzavřel rozpravu. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Pokud se již nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se zpravodaje výboru, zda se chce na závěr vyjádřit.

 

Poslanec Radko Martínek: Já s panem kolegou souhlasím, že zde existuje určitý rozpor, který je ovšem třeba řešit v novém zákoně o obcích. Pokud se týká výkladu současného zákona o obcích, výklad je zcela jasný. Podle toho postupoval výbor pro veřejnou správu. Vzhledem k tomu, že se jedná také o záležitosti majetkové a končí volební období v zastupitelstvech, osobně bych doporučoval, aby se rozhodlo dnes.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nicméně návrh na odročení byl podán. Dávám nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Koudelky na odročení tohoto bodu na příští schůzi.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 170 poslanců hlasovalo 46 pro, 100 hlasovalo proti. Návrh pana poslance Koudelky nebyl přijat.

 

Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, mám faktickou poznámku k proceduře, ve které bych rád poukázal na § 58 odstavec 5 jednacího řádu, který zní: Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, předá řízení schůze. (Potlesk a smích v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Obdivuji vaše tleskající kolegy. Já jsem se nezúčastnil rozpravy. (Smích.) Nevím, jestli je dovoleno takto se smát ve sněmovně. (Smích.) Skoro bych se divil a minimálně to neodpovídá elementárním základům lidského chování. (Potlesk.) Je to jistý defekt. Zkusme se ho nedopouštět. Doufám, že nebudeme rušeni v hlasování panem poslancem Matulkou.

 

Zahajuji hlasování o návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Martínek. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 172 poslanců 122 hlasovalo pro, proti 29. Návrh usnesení byl přijat.

 

Dostáváme se k poslednímu bodu, kterým je

 

47.
Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení
Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti

 

Prosím pana poslance Martínka.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, tentokrát rozhodujeme o pozastavení výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí prostudoval předloženou dokumentace. Vycházel ze stanoviska legislativního odboru a dospěl k názoru, že město Uherské Hradiště porušilo příslušné právní normy. Z tohoto důvodu výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně zrušit usnesení Městského zastupitelstva v Uherském Hradišti č. 208/19 ze dne 16. 12. 1997 v části, ve které byl schválen pronájem tepelného hospodářství společnosti ATRIUM-TERM, s. r. o., pro rozpor se zákonem o obcích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP