(pokračuje Kupčová)

Vyžadovaný příspěvek nájemce do účelového fondu obce není součástí nájemného, nelze jej patrně považovat za svobodně učiněný dar ani za částku, jíž si nájemce u pronajímatele "předplácí" provádění drobných úprav a běžné údržby bytu, kterou pak bude pronajímatel provádět sám na vlastní účet místo nájemce. Objektivně jde o úplatu za to, že pronajímatel s nájemcem uzavře nájemní smlouvu.

Názor, že při pronájmu bytů nesmí vlastník domu nebo bytu podmiňovat uzavření nájemní smlouvy zaplacením další částky, která s nájemným nesouvisí, opírám například o tyto argumenty:

Požadováním určité peněžní částky za uzavření nájemní smlouvy se obcházejí zákonná ustanovení o nájemném a takový požadavek se příčí dobrým mravům ve smyslu § 3 odst. 1 občanského zákoníku. Právní úkon by byl proto podle § 39 občanského zákoníku neplatný

Takovým jednáním je porušováno i ustanovení článku 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle něhož vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito mimo jiné na újmu práv druhých,

Požadovanou, resp. zaplacenou částku nelze považovat za dar, protože darovací úkon nebyl učiněn svobodně, nýbrž pod pohrůžkou, že jinak nebude smlouva uzavřena, ačkoliv zaplacení takové částky pojmovým znakem takové smlouvy není.

Protože jde o usnesení zastupitelstva obce, tj. veřejnoprávní korporace, platí tu i jistá omezení veřejnoprávní. V ustanovení § 23 rozpočtových pravidel republiky je taxativně uvedeno, co tvoří příjmy rozpočtu obce. V odst. 1 písm. k) jsou sice uvedeny také "dary" a "jiné nahodilé příjmy", nikoliv však "příspěvek do účelového fondu na podporu a rozvoj bytové výstavby ve městě". Stanovení povinnosti platit takový příspěvek ve formě veřejnoprávní, tedy obecně závaznou vyhláškou obce, by zřejmě odporovalo nejen zákonu, ale i ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle kterého daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. Obec toto úskalí obešla tím, že svůj záměr přenesla do roviny soukromoprávní.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z důvodů, které jsem právě uvedla, předkládám zcela opačný návrh usnesení, než je návrh usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a to takový, že doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zrušit usnesení Městského zastupitelstva v Blatné ze dne 21. 1. 1997, č. 15/2 a usnesení ze dne 27. 5. 1997 č. 18/19, a to zejména pro

obcházení zákonných ustanovení o nájemném, tedy § 696 a § 699 občanského zákoníku,

pro porušení ustanovení čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod,

pro rozpor s ustanovením § 23 zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR,

pro rozpor s ustanovením § 3 odst. 1 občanského zákoníku.

Pro případ, že by tento návrh nebyl přijat, navrhuji odročení projednávání tohoto bodu do příští řádné schůze PS a přikázání tohoto tisku k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Kupčové. Pokud rozumím, dává návrh zrušit usnesení nebo navrhuje odročení. Cítil jsem tam dva návrhy.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Jako první jsem dávala návrh na zrušení obou dvou usnesení a pro případ, že by tento návrh nebyl přijat...

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Paní a pánové, dovolte mi, abych připomněl v této souvislosti obdobný postup, který zvolilo zastupitelstvo v Humpolci, které respektovalo ovšem rozhodnutí Okresního úřadu v Pelhřimově a své vlastní usnesení, které bylo obdobné, zrušilo. Byl bych nerad, abychom vytvořili precedens opačného charakteru, kdybychom náhodou usnesení Městského zastupitelstva v Blatné potvrdili.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, každý z nás asi nyní uvažuje o tom, co je pro něj zajímavější, jestli podpořit zrušení usnesení a dívat se na to jako zastupitel PS vyloženě podle práva a možnosti a v takovém případě, pokud zamítneme toto usnesení, aby dané zastupitelstvo, pokud se domnívá, že by to mělo postoupit Ústavnímu soudu, tak učinilo, a rozhodne pak Ústavní soud. Nebo se budeme domnívat, že potvrdíme usnesení zastupitelstva a budeme v blahé naději očekávat, jak mně sdělili někteří kolegové v minulých dnech, že někteří z těch, kteří aby měli možnost získat takto nájemní byt, a zaplatili požadovanou částku vedle svého nájmu do tzv. pseudofondu podle smlouvy a jejího textu, včetně obsažené sankce, pak uvažovali, když takovýto byt s těmito obtížemi získají, jestli by neměli přesto jako neoprávněné finanční prostředky po něm vymáhané dát Ústavnímu soudu. Myslím, že druhá cesta se nedá očekávat a nebyla by objektivní.

Všichni asi víme, že situace klasického nájmu, tak jak dnes platí, je vlastně otázka toho, že přenecháváme byt jinému do užívání za úplatu. A je to nájemné a jsou to konkrétní plnění za konkrétní služby. S tím, že všichni víme, že klasický nájem je naprosto typicky se opakující a pravidelná měsíční splátka. A mohli bychom se dostat do zvláštní situace, kdybychom potvrdili takovéto usnesení, které samozřejmě bude v rozporu s předchozím, jak ho zmiňovali moji kolegové, ale v podstatě by to v budoucnu také mohlo znamenat kuriózní situaci, kdy ten, kdo chce být nájemníkem, bude dvakrát platit v podstatě za totéž. Nejdříve za to, že může přijít majitel a říci - a teď to naprosto přeženu, ale to může být také důsledek - že mu zaplatí polovinu nebo tři čtvrtiny ceny nemovitosti nebo generálních oprav, automaticky je zaplatí za to, aby vedle toho mohl bydlet v nájmu. To je příklad této smlouvy, tohoto usnesení. Samozřejmě, jde o dvojí platbu.

Myslím si, že bychom měli v tomto smyslu rozlišovat a spíš uvažovat, co naše PS učiní v nejbližších možných dnech k tomu, aby na jedné straně pro ty, kteří se domnívají - a já s nimi vřele souhlasím - že by mohla existovat nová bytová výstavba, kde dává stát a kde může dávat budoucí nájemník, protože má eminentní zájem a má k dispozici finanční prostředky, a další jiný, aby toto bylo právně ošetřeno např. formou tzv. zákona o neziskových společenstvech, který pro tyto případy dnes chybí.

Měli bychom ale také zvažovat, že bude přesto nadále existovat pro jiné skupiny obyvatel klasický nájemní vztah ke komukoliv a, podle mého názoru a řady jiných legislativců, neměl by být zatěžován takovýmito variantami, v této chvíli možná pro někoho hybridními, pro někoho naprosto neprávními nebo nevymahatelnými. Myslím, že bychom měli skutečně vážně tuto kauzu brát - mohl by vzniknout precedens - a být pro zamítnutí návrhu zastupitelstva s těmi možnostmi, které jsem uváděl, protože zastupitelstvo má samozřejmě možnou i lepší pozici, pokud by s výrokem nesouhlasilo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Dále se hlásí pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, chci podpořit návrh paní poslankyně Kupčové, a to z těchto důvodů: Právní argumentaci, kterou uvedla, podporuji a myslím, že je správná. Uznávám ale, že tato právní argumentace je složitá - je těžké při prvním poslechu si uvědomit všechny její důsledky. Nechci sám tyto argumenty opakovat nebo rozvádět, chci vám jenom doporučit, abyste v této věci, která je opravdu složitá, byť PS funguje svým způsobem jako soud, což není role, pro kterou je kvalifikována, abyste tedy podpořili návrhy paní poslankyně Kupčové, protože nám dávají možnost, abychom se v této složité věci vyhnuli vážné chybě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP