(pokračuje Orgoníková)

3. doporučuje Poslanecké sněmovně vzít sněmovní tisk č. 13 na vědomí a požádat vládu České republiky o urychlené předložení koncepce budování informačního systému veřejné správy do 31. 12. 1998.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni a zahajuji v tuto chvíli všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Mám - kolega Jičínský.

Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, budu stručný. Chci jenom připomenout této vládě, že právní pozice úřadu pro státní informační systém je problematická. Místopředseda vlády se o tom zmínil. Bylo by vhodné tento mírně řečeno nedostatek v právní legitimitě existence tohoto úřadu napravit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegu Jičínskému. Nikdo se již do obecné rozpravy nehlásí, tudíž ji uzavírám. Zároveň otevírám rozpravu podrobnou, do které mám prvního přihlášeného pana poslance Tlustého. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova. Další přihlášku nemám.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, dovolte mi předložit návrh usnesení, který je v principu identický s těmi, které přednášeli zpravodajové, snad je podrobněji nebo přesněji formulován.

 

Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů (sněmovní tisk č. 13),

2. konstatuje, že vláda nesplnila usnesení Poslanecké sněmovny č. 612, které žádalo vládu o předložení koncepce realizace státního informačního systému,

3. žádá vládu, aby

a) do konce roku 1998 předložila na jednání hospodářského a rozpočtového výboru návrh koncepce výstavby státního informačního systému, která bude vycházet z tezí předložených Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 13,

b) urychleně předložila legislativní normy umožňující zahájit řízenou aplikaci informačních technologií do veřejné správy, zejména zákon o státním informačním systému a zákon o ochraně osobních údajů.

 

Nyní stručně důvod pro toto usnesení. Problém není jenom v tom, že místo koncepce byly předloženy pouze teze. Problém je i v tom, že - jak vyplývá z plánu legislativních prací vlády - dochází k významnému odložení prací na zákonu o ochraně osobních údajů, který je jednou z podmínek budování státního informačního systému. Vzhledem k tomu, že jak koncepce státního informačního systému, tak návrhy zákonů - jak zákona o ochraně osobních údajů, tak zákona o státním informačním systému - byly již v pokročilém stadiu za předchozí vlády, a zejména vzhledem k tomu, že se domnívám, že budování státního informačního systému je v principu věc apolitická, není k takovýmto zpožděním žádný důvod a změna vlády nedává záminku k tomu, aby docházelo k takovýmto zásadním odkladům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám. Nicméně v souladu s ' 63 bych navrhovatele tohoto usnesení pana poslance Tlustého požádal, aby upřesnil, jestli se jedná o návrh pozměňovací, nebo o návrh jiné předlohy. Protože ta procedura projednávání by potom byla odlišná. Po mém soudu splňuje tento návrh obě možná kritéria.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vzhledem k tomu, že bod 1. je identický, je možno pro snazší hlasování vnímat to jako pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, budeme to projednávat jako pozměňující návrh. Souhlasíte s touto interpretací nebo má někdo námitky? Není tomu tak. Takže touto procedurou se budeme řídit.

Dále se do podrobné rozpravy nikdo nehlásí, tudíž ji uzavírám a požádal bych o závěrečné vystoupení zástupce navrhovatele pana místopředsedu vlády Pavla Mertlíka. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Děkuji. Souhlasím s oběma návrhy usnesení jednotlivých výborů, které si jsou velmi blízké. Co se týká návrhu předlohy podané panem poslancem Tlustým, souhlasím s bodem a) druhé části, která stanoví příslušný termín ke konci roku 1998. Co se týká bodu b), musím vyjádřit nesouhlas. Důvod toho nesouhlasu spočívá v tom, že onen údajný odsun termínů v legislativním plánu vlády vychází z poznání stavu prací na příslušných zákonech. Domnívám se, že zkrácení by nebylo realistické. Snažili jsme se dát takové datum, které nás udrží bezpečné, abychom skutečně k tomuto datu mohli předložit kvalitní zákon.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli požádám zpravodaje o závěrečné vystoupení s tím, že ještě než dám slovo zpravodaji, řeknu, že rozumím návrhu místopředsedy vlády tak, že by se mělo jednat o hlasování po částech, navrhovatel s tímto souhlasí, tudíž nebudeme muset nechat hlasovat podle ' 72 odstavec 5. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo a poté nás proveďte návrhy.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Během rozpravy zazněly v podstatě návrhy jednak ze strany zpravodaje, jednak od pana Tlustého, přičemž v té části "bere na vědomí" jsou návrhy identické. Pan kolega Tlustý rozšířil návrh na usnesení o bod 2., který je v podstatě identický s usnesením obou výborů, tedy usnesením konstatačním, že nebyl splněn úkol sněmovny. Jako zpravodaj jsem dával návrh, abychom požádali vládu o urychlené předložení koncepce budování informačního systému veřejné správy do 31. 12. 1998. Myslím si, že je-li toto předkladatelem akceptováno, je logicky v podstatě akceptován i návrh pana poslance Tlustého, neboť on chtěl, aby to bylo do konce roku na výboru. Bude-li to v Parlamentu, bude to jistě i na výboru. Poprosil bych ho, aby zvážil v této části svůj požadavek. Pak zde byl ještě návrh ze strany poslance Tlustého požádat vládu, aby urychleně předložila legislativní normu umožňující zahájit řízenou aplikaci informačních technologií do veřejné správy, zejména zákon o státním informačním systému a zákon o ochraně osobních údajů. S tím, že pan předkladatel s tímto návrhem nesouhlasí. Já si myslím, že je zapotřební jej určitě zapracovat. Nicméně budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V tuto chvíli, jestli tomu dobře rozumím, bychom měli rozhodovat o návrhu na vzetí na vědomí, poté budeme hlasovat o jednotlivých částech návrhu usnesení, tak jak byly předkládány. S tím, že já vždycky před hlasováním požádám jak zástupce navrhovatele pana místopředsedu vlády pana Mertlíka, tak i vás jako zpravodaje o vyjádření.

 

V tuto chvíli rozhodneme v hlasování pořadové číslo 172 o návrhu na vzetí na vědomí. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 129 poslankyň a poslanců, proti byli 3.

Prosím, pane zpravodaji, abyste předložil další návrh usnesení.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Jedná se o návrh bodu 2, kde Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda nesplnila usnesení Poslanecké sněmovny č. 612, které žádalo vládu o předložení koncepce realizace státního informačního systému.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Na žádost z pléna jsem vás, kolegyně a kolegové, odhlásil. Žádám vás o novou registraci svými magnetickými kartami.

 

Rozhodneme o návrhu usnesení - v hlasování pořadové číslo 173 - který nyní přednesl pan zpravodaj. Žádám místopředsedu vlády o vyjádření.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP