(pokračuje Grégr)

Českou exportní banku je v existujícím systému oficiální podpory exportu České republiky nutno chápat jako jeden ze tří institucionálních pilířů, čili není to projekt, který by stál sám od sebe. Vedle EGAP, jehož společnost jsem už zmínil, to znamená pojišťovny, zde existuje ještě společnost CzechTrade, která poskytuje informační služby. Tyto tři instituce tak tvoří ucelený systém podpory exportu a jde o velice důležitou roli vyúsťující právě ve formě České exportní banky ve financující exportní společnost, v exportní úvěrovou agenturu.

Velmi dobře vnímám kritiku tak jako u EGAP, která je adresována České exportní bance, opět v tom směru, že úroky jsou vysoké, že exportní banka poskytuje pouze úvěry na akce pojištěné EGAP apod. Tady bych chtěl připomenout, že na jedné straně to tak funguje všude na světě, na druhé straně je nutno vidět, že tato kritika je zcela na místě a je oprávněná.

Domnívám se, že v první řadě bude muset Česká exportní banka zlepšit svou informační databázi. Bude muset obrátit gard a jít za potenciálním zákazníkem, bude muset o něj bojovat, protože jestliže Česká exportní banka říká, že vlastně nevyčerpala prostředky na svoji činnost pro nedostatek vhodných zakázek, tak si myslím, že to je špatný přístup, že to není ani tak vina potenciálních klientů, ale vina exportní banky, že nedokáže vyhledávat a poskytovat takové produkty, které by skutečně sloužily posilování aktivity exportní výkonnosti České republiky. To znamená, že Česká exportní banka bude muset jít za potenciálním zákazníkem a bude muset o něj nakonec i bojovat. Je to i její poslání a i její budoucnost. Také bude muset umět v možnostech daných právními předpisy zkvalitnit a i zlevnit své služby, zlepšit spolupráci s běžnými komerčními bankami, a to zejména ve smyslu sladění služeb pro jednoho zákazníka. Tady všechny tyto služby se rozbíhají a nejsou vždy efektivně pojímány. V tomto směru platí i pro Českou exportní banku, že je připravován, a to ve spolupráci s dalšími resorty, materiál do vlády, který komplexně prohlubuje státní podporu vývozu, to znamená ze strany České exportní banky jakožto exportní banky půjde o rozšíření refinancování i na částky nepojištěné EGAP, krátkodobé refinanční revolvingové úvěry, refinanční úvěry komerčním bankám, rozšíření služeb drobným vývozcům apod.

Velmi důležitá bude možnost posílení úlohy České exportní banky v propojení se státním programem podpory malého a středního podnikání, což považujeme rovněž v našem vládním programu za prioritu, a ve zjednodušení přístupu těchto vývozců formou delegování pravomoci k poskytování krátkodobých úvěrů vybraným komerčním bankám.

Tímto svým vystoupením jsem chtěl od hodnocení minulosti poskytnout informaci o tom, jak chceme dále postupovat, a doufám, že i některým poslancům, kteří na toto téma zde diskutovali zlepšení služeb EGAP a České exportní banky, jsem poskytl alespoň rámcové informace.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru průmyslu a obchodu Miroslavu Grégrovi. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž ji uzavírám a žádám zpravodaje, aby nás provedl hlasováním k bodům 36 a 37. Jenom podotýkám, že jsem uzavřel podrobnou rozpravu k oběma bodům, neboť rozprava byla sloučena.

Nyní se budeme zabývat hlasováním o návrzích, které byly předloženy k bodu č. 36, kterým je "Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997", a žádám v tuto chvíli zpravodaje, aby nás seznámil s návrhy, o kterých budeme hlasovat.

Mezitím jenom informuji, že vás odhlašuji, takže se zaregistrujte svými magnetickými kartami. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Vzhledem k tomu, že v rozpravě bylo navrženo jedno doprovodné a jedno pozměňující usnesení, budeme nejprve hlasovat o pozměňujícím usnesení, které bych si dovolil citovat.

V bodě 2 předkládaného usnesení se doplňuje hospodářský výbor v tom smyslu, že bod 2 bude znít: "Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá rozpočtový a hospodářský výbor, aby pravidelné informace České exportní banky o zvýhodněném financování v průběhu 3. volebního období projednával a podával Poslanecké sněmovně o výsledku jednání zprávu."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování pořadové číslo 157 rozhodneme o pozměňovacím návrhu k původnímu návrhu usnesení, kterým bychom zařadili hospodářský výbor k původnímu výboru rozpočtovému, který by měl tuto zprávu projednávat.

Je zřejmé, o čem budeme hlasovat? Je to zřejmé.

 

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat (v hlasování číslo 157), když se pro něj vyslovilo 128 poslankyň a poslanců, proti bylo 30.

 

Nyní, pane zpravodaji, bychom měli hlasovat o původním návrhu usnesení s tímto pozměňovacím návrhem. Žádám vás o předložení usnesení, o kterém teď budeme hlasovat s přijatým návrhem.

 

Poslanec Milan Urban: Pane předsedající, návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu

  1. bere na vědomí informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997,
  2. žádá rozpočtový a hospodářský výbor, aby pravidelné informace České exportní banky o zvýhodněném financování v průběhu 3. volebního období projednával a podávat Poslanecké sněmovně o výsledku jednání zprávu."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

 

Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 158. Kdo je pro schválení tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 171 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Předložte, pane zpravodaji, návrh doprovodného usnesení k tomuto bodu.

 

Poslanec Milan Urban: Doprovodné usnesení. Jeho návrh zní: "Poslanecká sněmovna doporučuje České exportní bance věnovat větší pozornost menším a středním subjektům."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 159. Kdo je pro schválení tohoto návrhu doprovodného usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 161 poslankyň a poslanců, proti byli 3.

Pane zpravodaji, táži se, zda máme ještě nějaký návrh na hlasování k tomuto bodu.

 

Poslanec Milan Urban: K tomuto bodu, který se týká České exportní banky, nemáme žádné další návrhy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Končím v tuto chvíli projednávání bodu 36 a přistoupíme k hlasování o usneseních, které byly předloženy k bodu č. 37.

Požádám vás, pane zpravodaji, abyste v tuto chvíli přednesl návrhy usnesení, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Milan Urban: K bodu č. 37 sněmovní tisk č. 8 budeme projednávat návrhy usnesení obdobně jako v bodě předcházejícím, to znamená existuje jeden pozměňovací návrh usnesení a doprovodné usnesení. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím usnesení, kde se v bodě 2 doplňuje hospodářský výbor, to znamená, že odst. 2 bude znít:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP