(pokračuje Langer)

V tuto chvíli vás nejdříve odhlásím a prosím, abyste se zaregistrovali svými kartami. V prvním hlasování, které bude mít pořadové číslo 65, rozhodneme o přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování pořadové číslo 65 se z přítomných 184 vyjádřilo pro 177, proti 4. Návrh byl přijat.

 

V dalším hlasování pořadové číslo 66 rozhodneme o přikázání návrhu zákona k projednání ústavněprávnímu výboru.

Táži se, kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 66 se ze 184 přítomných hlasovalo 157 pro, proti 16, nehlasovalo 11. Návrh byl přijat.

 

V dalším hlasování s pořadovým číslem 67 rozhodneme o přikázání návrhu zákona k projednání výboru petičnímu.

Zahájil jsem hlasování. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 67 se ze 184 přítomných vyjádřilo pro 148, proti 24, nehlasovalo 12. Návrh byl přijat.

 

Zbývá nám ještě rozhodnout o prodloužení lhůty k projednávání…

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Pane předsedající, dovolím si ještě připomenout výbor pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu.

 

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se omlouvám předsedovi i členům tohoto výboru, že jsem si dovolil na ně zapomenout.

 

V hlasování pořadové číslo 68, které jsem teď zahájil, rozhodneme o přikázání tohoto návrhu k projednání i tomuto výboru.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 68 se z přítomných 184 vyjádřilo pro 153, proti 20, nehlasovalo 11. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli mohu nechat hlasovat o prodloužení lhůty k projednávání, a to o 20 dnů. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 69. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 69 se z přítomných 184 pro vyslovilo 173, proti nikdo, nehlasovalo 11. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že senátní návrh na vydání zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů, sněmovní tisk 16, byl přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výboru ústavněprávnímu, petičnímu a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu atd. s tím, že jsme prodloužili lhůtu k projednávání o 20 dnů.

 

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se blíží polední hodina a s ní zřejmě i biologické potřeby některých z nás, které se projevují četnými dotazy, jaký bude další průběh jednání sněmovny, dovoluji si vám navrhnout následující postup. Jednali bychom zhruba do 13.15 hodin bez přestávky, poté, pokud někdo předloží návrh, který byl projednáván, tj. projít blokem voleb - tj. bod č. 29, 30 a 31 - bychom dnešní jednání sněmovny ukončili. Odhaduji, že bychom mohli končit kolem 13.30 až 13.45 hodin.

 

Před sebou ale máme další bod schváleného pořadu schůze, kterým je

 

22.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 28/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 28 a stanovisko vlády k němu jako tisk 28/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedla poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, návrh, který vám v této chvíli předkládám, je drobnou novelou trestního zákona, tedy zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V minulém a konečně i v letošním roce jsme byli svědky rozsáhlých záplav, zejména v oblasti Moravy a východních Čech, které představovaly jednu z největších živelních pohrom na území České republiky. Živel si vyžádal lidské oběti, byly způsobeny velké materiální škody. Takovéto a podobné tragédie se dají ovšem jenom těžko předvídat a je důležité na ně být dobře připraven.

Připravenost našeho státu a jeho orgánů byla prověřena v uplynulém období. Při dramatických událostech byly odhaleny mnohé nedostatky a nám jako zákonodárcům přísluší vypořádat se zejména s těmi legislativními.

Velmi zavrženíhodným a pro společnost nebezpečným jednáním byly jevy, které byť v nevelké míře se v zatopených oblastech vyskytly a souvisely s rabováním dočasně opuštěného majetku postižených a také se zneužíváním projevů sounáležitosti organizací a občanů, kteří poskytovali materiální a finanční pomoc a která jinými osobami byla v některých případech zneužita k vlastnímu obohacení. Mám za to, že takovéto projevy chování, i když mohou být podřazeny pod některou ze stávajících skutkových podstat trestných činů, jako je např. trestný čin krádeže podle § 247 trestního zákona nebo trestný čin podvodu podle § 250 trestního zákona, dostatečně nevyjadřují charakter této trestné činnosti a její vysokou společenskou nebezpečnost. Ta totiž spočívá do určité míry v něčem jiném.

Zatímco u skutkových podstat, pod které můžeme podobné jednání podřadit, je základním kritériem škoda, která byla způsobena, v případech, o kterých jsem mluvila, tedy zneužití živelní a průmyslové katastrofy nebo rabování, nabývá nových rozměrů to jednání, které právě zneužívá bezbrannosti jiných osob, jiných občanů. Navíc je třeba i zohlednit skutečnost, že v některých případech nemohli být pachatelé ani podle stávající úpravy dostatečně postiženi, ať již proto, že škoda, kterou způsobili předtím, než stačili svůj úmysl zcela dokonat, byla poměrně nízká a naplňovala pouze skutkovou podstatu některého z přestupků podle zákona 200 z roku 1990 o přestupcích, případně jim jednání, které spočívalo pouze v prohledávání postižených objektů, nemohlo být prokázáno, anebo nemohlo být posouzeno jako trestný čin porušování domovní svobody.

Dvě nové skutkové podstaty trestných činů, které jsou obsahem návrhu, mají umožnit potrestání právě takových forem jednání, které, ač jsou nemorální a vysoce společensky nebezpečné, nebyly samostatně v trestním zákoně zakotveny anebo je trestněprávní normy nepostihují podle mého přesvědčení dostatečně účinně.

Trestný čin rabování, který navrhujeme, by měl zohlednit specifické a společensky vysoce nebezpečné jednání pachatele převážně majetkové trestné činnosti na dočasně opuštěném majetku osob, které jsou postiženy živelní nebo průmyslovou katastrofou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP