(pokračuje Buzková)

V tuto chvíli budeme projednávat body 6, 7, 8 a 9.

Prosím pana poslance Vidíma, který se chystá něco oznámit.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že sněmovna projednala body 3, 4 a 5, ve kterých zřídila stálé komise, a stejně tak stanovila počet poslanců v jednotlivých stálých delegacích, je na volební komisi, aby vyhlásila lhůtu pro podávání návrhů.

Volební komise na své dnešní sedmé schůzi zmocnila předsedu, tedy mne, abych vyhlásil lhůtu pro podávání návrhů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, stejně tak na členy jednotlivých stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací. Tato lhůta se stanoví do dnešního dne do 19.00 hodin. Toto je informace pro poslanecké kluby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli budeme projednávat body 6, 7. 8 a 9 schváleného pořadu schůze. Vzhledem k tomu, že při schvalování pořadu schůze rozhodla sněmovna, že k těmto bodům bude sloučena rozprava, prosím nyní ministra financí pana Ivo Svobodu, aby přednesl úvodní slovo. Poté vystoupí zpravodajové k těmto bodům a poté otevřu rozpravu. (Upřesňování procedury mimo mikrofon.)

Pane ministře, procedura by měla vypadat tak, že vy byste měl přednést úvodní zprávu nejprve k bodu 6, poté k němu vystoupí zpravodaj. Poté vy přednesete zprávu k bodu 7, opět vystoupí zpravodaj. Poté co bude přednesena vaše předkladatelská zpráva a zpráva zpravodaje ke všem bodům, bude otevřena společná rozprava ke všem těmto bodům najednou.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Zahájím tedy úvodním slovem k návrhu novely zákonů o daních spotřebních a o dani z přidané hodnoty.

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

 

Vážené dámy a vážení pánové, předkládám vám návrh novely zákona o daních spotřebních, kterým se také v jednom bodě novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty. Nejdříve vás budu informovat o změnách, které se v navržené novele týkají jenom zákona o daních spotřebních.

Nejzávažnější změnou je zvýšení sazeb spotřebních daní z uhlovodíkových paliv a maziv a z tabákových výrobků. Tyto změny jsou vyvolány jednak potřebami státního rozpočtu a jednak jsou dalším krokem k přiblížení sazeb daní spotřebních platných v České republice k minimálním sazbám těchto daní platným v Evropské unii. Celkový přínos změn sazeb by měl činit 5,9 miliardy korun. Co se týče podrobnějších údajů včetně odhadovaných dopadů na spotřebitelské ceny, naleznete je v důvodové zprávě a nejsou součástí mého úvodního slova.

Do ustanovení o sazbách daně z tabákových výrobků se dále doplňují jako předmět daně cigarilos a lulkové, dýmkové a šňupavé tabáky. Tyto výrobky jsou předmětem spotřební daně již od roku 1993, ale byly ze zákona vypuštěny omylem při projednávání jeho novely platné k 1. 1. 1998.

Další změna v tomto zákoně má zabránit možnému vzniku daňových úniků. Dosud jsou předmětem spotřební daně ropné výrobky z primární destilace, užívané jako pohonné hmoty. Praxe ukazuje, že se jako pohonné hmoty začínají používat i ropné výrobky z druhotné destilace. Proto se i tyto výrobky zrušením slova primární stávají předmětem daně. Vypuštění tzv. aditivace, tj. přidávání příměsí do pohonných hmot, z definice pojmu výroba se zjednoduší administrativa správy daně, aniž by byla omezena kontrola, takže riziko vzniku daňových úniků, a tím i poklesu příjmů státního rozpočtu je dále výrazně omezeno. Stejně jako v jiných státech se tak umožní provádět aditivaci pohonných hmot bez toho, že by se uplatňoval složitý systém vracení spotřební daně uplatňovaný při nákupu výrobků, které jsou předmětem daně spotřební a které jsou zároveň používány pro výrobu dalšího předmětu spotřební daně.

Změny týkající se lihu a lihovin pak odpovídají nové terminologii v této oblasti, způsobené přijetím zákona o potravinách, a také brání daňovým únikům způsobeným zneužitím již stanoveného osvobození lihu od daně spotřební.

Poslední změna se týká jak zákona o spotřebních daních, tak zákona o dani z přidané hodnoty. V České republice dosud existují na silničních celních přechodech tzv. duty tax free obchody, kde se cestujícím do zahraničí prodávají některé výrobky za ceny neobsahující spotřební daň a daň z přidané hodnoty. V Evropské unii tyto obchody v souvislosti se zrušením hranic přestaly existovat. Česká republika původně uvažovala se zrušením těchto obchodů k datu vstupu do Evropské unie. Na základě požadavků unie, zejména pak Rakouska a Spolkové republiky Německo navrhuje vláda zrušit tento specifický režim obchodů již k 1. 1. 2000.

Z pověření vlády České republiky doporučuji novelu zákonů o daních spotřebních a dani z přidané hodnoty schválit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Svobodovi.

Zpravodajem pro prvé čtení sněmovního tisku 35 byl určen pan poslanec Libor Ježek - alespoň podle mých podkladů. Organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení pana poslance Libora Ježka, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Libor Ježek: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk číslo 35, obsahuje novelu zákona o spotřebních daních a v návaznosti na tuto novelu i takovou lehkou novelu technického rázu zákona o dani z přidané hodnoty. Tento vládní návrh v těchto změnách obsahuje tři prvky.

Jsou to změny věcného charakteru, které by měly ve svém důsledku umožnit efektivnější správu a výběr daní tak, jak navrhovatel předkládal. Podstatnou částí je změna, která se týká zvýšení sazeb spotřební daně u paliv, maziv - to v průměru asi o 11,5 % - a zvýšení této sazby u tabákových výrobků v průměru asi o 6 %. Třetí změna, kterou tento vládní návrh předpokládá, jsou změny v návaznosti na požadavky Evropské unie, okolních států, co se týká obchodů tax free. Tento vládní návrh zákona je předkládán především v souvislosti se zákonem o státním rozpočtu a myslím si, že jeho hlavním cílem je doplnit chybějící nebo část chybějících příjmů do státního rozpočtu na rok 1999.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP