Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem nejprve prvého kola volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS.

Bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, odevzdáno 185 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty bylo odevzdáno 158 platných hlasů. Pro poslankyni Zuzku Rujbrovou bylo odevzdáno 36 hlasů, pro poslance Jana Klase byly odevzdány 122 hlasy. Konstatuji, že poslanec Jan Klas byl zvolen předsedou stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS. Blahopřeji. (Potlesk v části sálu).

 

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledkem prvého kola první volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR. Bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, odevzdáno 185 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty bylo odevzdáno pouze 140 platných hlasů. Ty byly následně rozděleny takto: pro poslance Stanislava Fischera byl odevzdán 31 hlas, pro poslance Tomáše Kladívka byl odevzdán 71 hlas, pro poslance Pavla Severu bylo odevzdáno 38 hlasů. Konstatuji, že v prvém kole nebyl zvolen nikdo a do druhého kola volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR postupují páni poslanci Tomáš Kladívko a Pavel Severa.

 

A konečně mi dovolte, abych vás seznámil s výsledkem prvního kola prvé volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství. Bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 185 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty bylo odevzdáno 146 platných hlasů. Pro poslance Josefa Houzáka bylo odevzdáno 38 hlasů, pro poslance Jana Vidíma bylo odevzdáno 108 hlasů. Konstatuji, že v prvém kole byl zvolen poslanec Vidím. (Potlesk v části sálu.)

 

Dámy a pánové, v tomto okamžiku jsou možné dva rozličné postupy. První z nich by byl ten, že bych požádal sněmovnu o dvouhodinovou přestávku pro jednání volební komise a přípravu hlasovacích lístků, tak abychom mohli ještě dnes provést druhé kolo prvé volby. Druhou možností pak je, že požádám organizační výbor, aby zařadil druhé kolo první volby jako jeden z navržených bodů pořadu jednání čtvrté schůze Poslanecké sněmovny, a tuto volbu bychom provedli až na čtvrté schůzi. Já osobně doporučuji, a stejně tak i celá volební komise, Poslanecké sněmovně, abychom druhé kolo prvé volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR provedli až na následující schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Myslím, že v tuto chvíli musí sněmovna o zařazení druhého kola první volby rozhodnout hlasováním, že není v mé pravomoci jako předsedajícího o této záležitosti rozhodnout. Budeme tedy hlasovat o tom, že druhé kolo první volby - pane poslanče Vidíme, sledujte mě, prosím, je to druhé kolo první volby předsedy...

 

Poslanec Jan Vidím: Druhé kolo prvé volby předsedy - pan premiér napovídá "velkého ucha", ale pro zápis - stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: ...se nebude projednávat na této schůzi a že Poslanecká sněmovna žádá organizační výbor, aby tento bod byl zařazen na nejbližší schůzi.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 13, které zahajuji a ptám se: Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 se z přítomných 184 pro vyslovilo 156, proti 11, tento návrh byl přijat.

Paní poslankyně, páni poslanci, dalším, a to posledním bodem schváleného pořadu schůze je

 

9.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k 30. výročí okupace ČSSR
vojsky pěti zemí Varšavské smlouvy

 

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že se nejedná o zákon, ale o návrh usnesení sněmovny, je možné o tomto návrhu jednat i hlasovat i po 19.00 hodině. Návrh usnesení k tomuto bodu vám byl rozdán na lavice. Předložený návrh uvede poslanec František Chobot, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec František Chobot: Vážená paní předsedající, pane předsedo vlády, vážená vládo, dámy a pánové, den, od něhož za dva dny uplyne právě 30 let, se zapsal spolu s následujícími lety mezi temnou historii našeho národa. Jsem toho názoru, že je vhodné, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyjádřila úctu a čest občanům, kteří se stali oběťmi této bezpříkladné zvůle. Navrhuji Poslanecké sněmovně přijmout proto následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje poděkování a uznání všem, kteří se v srpnu 1968 zúčastnili celonárodního odporu proti invazi a následné okupaci Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy, a vzdává čest všem, kteří položili své životy při odporu proti této zvůli a v následujícím období normalizace. Na jejich oběti nezapomeneme."

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Františku Chobotovi a otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jiří Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, klub KSČM přijal iniciativu na zařazení tohoto bodu, který projednáváme, což projevil ostatně i hlasováním o tomto bodu. Jménem klubu KSČM předkládám Poslanecké sněmovně k tomuto bodu následující návrh usnesení:

"Před třiceti lety, 21, srpna 1968, násilně obsadila vojska pěti států Varšavské smlouvy Československo. V bipolárním světě byla tato intervence přijata jako nutný krok na šachovnici velmocenské politiky a na domácí půdě... (Projevy nevole a bouchání do stolů v části sálu.) ... byla oficiálními kruhy obhajována jako záchrana socialismu. Ve skutečnosti to byl krok škodlivý, v rozporu s civilizačním vývojem a z dlouhodobých hledisek fatální. Uvědomujeme si, že vojenské obsazení Československa a jeho následné dopady, zastavení reforem a nesmyslné personální čistky, které se mnohdy dostaly až na úroveň osobní pomsty, měly těžké následky a v konečném důsledku rozdělily společnost. Poslanecká sněmovna vyjadřuje přesvědčení, že občané budou statečně a důsledně bránit české národní zájmy dnes i v budoucnu proti jakýmkoli pokusům znovu ohrozit naši státní suverenitu."

Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Maštálkovi a ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím rozpravu k tomuto bodu a táži se navrhovatele, pana poslance Chobota, zda si přeje na závěr vyjádřit se.

 

Poslanec František Chobot: Dámy a pánové, doporučuji, aby návrh usnesení, který jsem předložil sněmovně, byl přijat. Návrh, který přednesl kolega Maštálka, doporučuji nepřijmout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Chobotovi za jasné a srozumitelné vyjádření.

Paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli doporučuji, abychom postupovali následujícím způsobem: návrh pana poslance Maštálky k tomuto bodu chápu jako návrh jiné předlohy a my tedy hlasováním rozhodneme, který z těchto dvou návrhů vlastně budeme přijímat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP