Pátek 5. září 1997

 

Poslanec Václav Krása: O bodu g8 jsme již rozhodli v předchozích hlasováních.

Zbývá poslední hlasování o bodu g11. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 240. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 240 se z přítomných 191 pro vyslovilo 94, proti 94. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Krása: Paní předsedající, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Můžete dát hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Nyní přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 337/95 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 224, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 241 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 241 se z přítomných 191 pro vyslovilo 96, proti 95. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme ukončili projednávání bodu č. 23.

Dalším bodem je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb.,
zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
podle sněmovního tisku 225 - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení vládního návrhu zákona. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatele, ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička, a zpravodaj pan poslanec Vladimír Špidla.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 225/2. Prosím zpravodaje pana poslance Vladimíra Špidlu, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou podle § 95 odst. 2 jednacího řádu otevírám. Ptám se, kdo z poslankyň a poslanců se hlásí do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Škromach. Udílím mu slovo.

Současně ještě jednou prosím poslankyně a poslance o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové. chtěl bych upřesnit některé věci v mém návrhu. Jedná se o tisk 225/1 na str. 9, dole odst. 9. Je potřeba nahradit slova "Sboru nápravné výchovy" názvem "Vězeňské služby", protože tam došlo ke změně názvu.

Dále na straně 10, nahoře v odst. 10 vypustit znění "Územní orgán" a ponechat "Úřad práce" Znění by bylo: "Příslušný úřad práce."

Ještě upřesnění: na str. 10, za odst. 13 znění pod čarou. Za prvé § 11, zákon č. 9/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poznámka dvě - nařízení vlády č. 333/1993 Sb.. ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se místopředseda sněmovny pan poslanec Jiří Honajzer.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Omlouvám se, možná, že by tu měla být lepší domluva mezi jednotlivci ve vedení sněmovny, aby včas dostal řídící schůzi signál. Vzhledem k tomu, co nám zbývá k projednání, to je zemědělský zákon a tento zákon, a vzhledem k tomu, že je třičtvrtě na jednu, nepovažuji za únosné, abychom jeli v jednom kuse, a myslím si, že by měla být vyhlášena polední přestávka alespoň na hodinu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Chtěla bych se zeptat pana místopředsedy Honajzera, zda to mám chápat jako přání klubu ODS.

(Posl. Honajzer: Ano.)

Je-li to přání poslaneckého klubu ODS, vyhlašuji v tuto chvíli přestávku do 13:45 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 12.45 hod.)

(Schůze zahájena ve 13.40 h.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, je 13.40 hodin. Děkuji panu ministru Jindřichu Vodičkovi, že usedl ke stolku zpravodajů a navrhovatelů a žádám, aby totéž učinil pan poslanec Špidla, který je zpravodajem k projednávanému bodu. Je zde pan poslanec Špidla? Pokud tady pan poslanec Špidla není, žádám, aby byl okamžitě a to jakýmkoli způsobem přiveden do zasedací síně, aby neprodlužoval naše jednání.

Konstatuji, že zpravodaj se volným, leč rozhodným krokem dostavuje ke stolku, a to se zpožděním dvou minut, takže můžeme pokračovat v našem jednání.

Kolegyně a kolegové, uvízli jsme uprostřed přerušené rozpravy ke třetímu čtení. Do rozpravy byl přihlášen kolega Janeček, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, jenom technické upřesnění:

V pozměňovacím návrhu bod 3 se jakoby bez označení opakuje znovu návrh, který jsem podával jako č. 1, čili upozorňuji na to, že takovýto odtržený text tam neplatí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Domnívám se, že o tomto upozornění, nemá-li sněmovna námitek, ani nemusíme hlasovat. Budeme to brát jako technickou zprávu, která je obsažena i ve stenozáznamu naší schůze.

Kolegyně a kolegové, hlásí se ještě někdo do rozpravy ve 3. čtení? Pan poslanec Vik.

 

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi jménem klubu SPR-RSČ dát návrh podle § 95 na opakování 2. čtení.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Váš návrh samozřejmě registruji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do této rozpravy? Jelikož tomu tak není, rozpravu uzavírám. Domnívám se, že bych měl ještě před hlasováním vyzvat jednak navrhovatele a jednak zpravodaje, zda si po ukončení této rozpravy přejí přednést závěrečná slova. Vidím, že se hlásí pan zpravodaj, uděluji mu tedy slovo. Ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nevím, jak se ta věc dá procesně vyřešit, ale chtěl jsem do 3. čtení ještě zaměnit číslovku, kterou jsem v původním textu řekl špatně. V posledním mém návrhu je napsáno "do 21. prosince", což je zjevně nesmyslné datum, a míněno je "31. prosince". Takže je to upřesnění.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, doporučuji, abychom v duchu vzájemné tolerance, podobně jako u předchozího upozornění pana poslance Janečka, toto chápali jako technický překlep, o němž nebudeme hlasovat a který bereme na vědomí. Má sněmovna námitky vůči této toleranci? Nemá.

Takže zpravodaj se hlásil pouze s touto technickou připomínkou. Táži se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Nepřeje.

V tomto případě, kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vika, abychom vrátili tento návrh zákona do 2. čtení. Diskutující poslanci samozřejmě přijdou o možnost hlasování a dobře jim tak! Nejdříve vás odhlašuji, prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Vyčkám, než se nám to podaří, a za 10 vteřin budeme hlasovat.

 

Hlasujeme tedy o návrhu pana poslance Vika vrátit tento zákon do 2. čtení.

Zahájil jsme hlasování. Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat (potlesk), když ze 183 přítomných se pro vyslovilo 92, proti 91. Počet nehlasujících se v tomto případě kupodivu rovnal nule a z toho vyplývá, že v tomto okamžiku jednání o tomto návrhu zákona ukončujeme. Pokud někdo žádá přestávku za klub, nechť vystoupí z pověření klubu. Zatím jsem ale nic takového neobdržel.

 

To mně umožňuje přejít k dalšímu bodu zákona v souladu s našim schváleným programem, a to je

 

25.
Vládní návrh zákona o zemědělství, podle sněmovního tisku 118 - třetí čtení

 

Zahajuji 3. čtení vládního návrhu zákona. Prosím pana ministra Luxe jako navrhovatele, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů. O totéž prosím jako zpravodaje pana poslance Karla Macha.

Pozměňovací návrhy přednesené ve 2. čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 118/2. Poprosím zaprvé všechny poslance o klid, zadruhé poprosím pana poslance Macha, aby jako zpravodaj společně se mnou sledovat rozpravu, kterou otevírám podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu. Písemné přihlášky do této rozpravy nemám. Táži se proto, kdo se hlásí z místa. Je to neuvěřitelné, ale nevidím nikoho, kdo by se hlásil, a z toho vyplývá, že v tomto 3. čtení, kdy se rozprava může zaměnit pouze na gramatické a legislativní chyby, mohu rozpravu ukončit. Předpokládám, že jak zpravodaj, tak navrhovatel mají právo závěrečného slova, dokonce i tehdy, když rozprava neproběhla. O slovo se hlásí pan ministr Lux. Uděluji mu slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolil bych si říci několik slov k tomuto návrhu zákona. Já jsem respektoval návrh zemědělského výboru, který vnesl určité nové prvky do vládního návrhu. Pouze si dovolím navrhnout, aby o odst. 4 § 94 se hlasovalo samostatně, a krátce zdůvodním tento návrh. Vládní návrh neobsahoval prvky ochrany agrárního trhu a návrh, který vzešel z jednání zemědělského výboru v odst. 1, 2 a 3, je zcela korektní a správný.

Odst. 4 navrhuje zavedení vstupní ceny, resp. v pozměňovacím návrhu poslance Macha vstupní hodnotu. Tato se týká pouze komodity ovoce, abyste měli správnou informaci o rozsahu této věci. Je to návrh, který je věcně správný. Odstraňuje asymetrii s Evropskou unií a je srovnatelný. Nicméně považuji za správné a korektní informovat poslance o tom, že tento návrh je nad rámec uzavřených dohod, které jsme uzavřeli jak s VTO, tak s asociační dohodou. Bude-li tento odstavec schválen, protože je tam pouze zmocnění pro vládu slůvkem "může", potom vláda zřejmě bude tlačena do silnější negociace s těmito institucemi. Pro korektnost této diskuse vám tuto informaci podávám a dávám návrh, aby o tomto odstavci 4 § 3 se hlasovalo samostatně. K dalším pozměňovacím návrhům bych chtěl říci, že podporuji a respektuji pouze návrh pana poslance Macha. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministrovi. Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že rozpravu jsem uzavřel, pokládám za korektní, dříve než na to zapomeneme, dát hlasovat o procedurálním návrhu pana ministra a poslance Josefa Luxe, tzn. o samostatném vyčlenění tohoto bodu k hlasování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 243 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 184 přítomných se pro vyslovilo 140 a proti bylo 21.

 

Prosím teď pana zpravodaje poslance Macha, aby respektoval, že jsme schválili toto vyčlenění, a přihlédl k tomu, až nás bude provádět peripetiemi pozměňovacích návrhů. Samozřejmě předtím, než tak učiníme, se ptám pana zpravodaje, zda si ještě přeje vyjádřit se k jiným věcem. Nepřeje, takže kolegové a kolegyně, vezměte si prosím pozměňovací, návrhy, tuším, že to je tisk 118/1992, a budeme spolu pod vedením zpravodaje o těchto návrzích hlasovat. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolím si...

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, pane poslanče, kolegyně a kolegové, máme šanci zhruba za hodinu skončit, ale prosím, abychom se vzájemně poslouchali, nerušili jeden druhého, což samozřejmě platí i o poslancích stojících u tzv. empiru. Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Mach: Děkuji, pane předsedo. Dovolím si ještě jednou zopakovat, že vás provedu třetím čtením, kde je má role zpravodaje, a zároveň bychom se měli vypořádat s otázkou, kterou jsme dnes řešili, že pan poslanec Kováčik navrhl dvě doprovodná usnesení. V dopoledních hodinách jsme tady postupovali tím způsobem, že jsme přijali konsensuálně, že v závěru budeme po odhlasování, v případě, že bude zákon schválen, hlasovat také o textu doprovodných usnesení. Pokud by můj postup nebyl přijat, bylo by třeba hlasovat o tom, zda zařadíme nový bod, a to je návrh doprovodného usnesení pana poslance Kováčika, které přednesl v rozpravě v rámci druhého čtení.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, odvolávám se na precedens, který jsme zde přijali, tuším, před dvěma hodinami a navrhuji, abychom případná doprovodná usnesení odhlasovali v rámci tohoto bodu, ale až po projednání zákona. Je proti tomu nějaká námitka? Není, takže pokračujte.

 

Poslanec Karel Mach: Děkuji. V první řadě je třeba rozhodnout o komplexním pozměňovacím návrhu, který přijal zemědělský výbor pod číslem usnesení 35 ze dne 19. června 1997, a potom o návrzích, které předložili poslanci v rámci druhého čtení, tak jak jsou uvedeny u tisku 118/2, který byl rozdán na lavice.

Teď je třeba hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu číslo 35 bez toho, co bylo odhlasováno, co navrhl pan ministr Lux, tzn. bez § 3 odst. 4 tohoto tisku. Kdyby oddělené hlasování o tomto odstavci.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano. Je tedy všem kolegyním a kolegům křišťálově jasné, o čem hlasujeme? Předpokládám že ano, protože nikdo neprotestuje. Pro jistotu opakuji ještě jednou, hlasujeme o komplexním pozměňovacím návrhu zemědělského výboru s výjimkou § 3 odst. 4.

 

Zahajuji tedy hlasování o tomto komplexním návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 244 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 186 přítomných bylo 179 pro a nikdo proti.

 

Nyní pokládám za logické pane zpravodaji, abychom zvlášť hlasovali o onom § 3 odst. 4. Souhlasíte se mnou?

 

Poslanec Karel Mach: Ano, souhlasím, pane předsedo, takový postup je logický.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Zahájil jsem hlasování o § 3 odst. 4.

Pane zpravodaji, to stanovisko jste měl uvést dřív, než jsem zahájil hlasování.Takhle hlasování 245 musím prohlásit za zmatečné. Prosím tedy o stanovisko zpravodaje i o stanovisko navrhovatele a příště to, prosím vás, oba dva dělejte včas.

 

Poslanec Karel Mach: Omlouvám se pane předsedo, pan ministr nechává na vůli sněmovny, já se připojuji k návrhu výboru.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Takže zpravodaj doporučuje a ministr je neutrální.

Zahajuji tedy znovu hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 246 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 186 přítomných bylo 173 pro a 1 byl proti.Tím můžeme přejít k dalším pozměňovacím návrhům.

 

Poslanec Karel Mach: Pane předsedo, nyní je třeba se vypořádat s pozměňovacími návrhy, které byly předneseny v rámci druhého čtení, které jsou na straně 9 a jsou označeny písmenem B a jsou označeny jako pozměňovací návrhy přednesené panem poslancem Ladislavem Skopalem. Hlasovali bychom o těchto návrzích po jednotlivých bodech tak, jak jsou zde označeny čísly 1 až 7. Navrhuji tedy hlasování o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Skopala, který je označen písmenem 1. Stanovisko ministra je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Než nechám hlasovat o tomto návrhu, pro klid mého svědomí, pane zpravodaji, tu přílohu k zákonu, která je na stranách 5, 6, 7, 8 jsme schválili v předchozím hlasování? Jenom abych si byl zcela jist. Děkuji vám za toto vysvětlení.Takže teď hlasujeme pouze o bodu B1. Stanovisko zpravodaje i navrhovatele jsme slyšeli.

Zahajuji tedy hlasování. Kdo podporuje tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 247 skončilo nepřijetím návrhu, když ze 186 přítomných bylo 92 pro a 86 proti.

 

Prosím o uvedení druhého návrhu včetně stanovisek navrhovatele a zpravodaje.

 

Poslanec Karel Mach: Děkuji, pane předsedo, nyní budeme hlasovat o návrhu B2, v § 1 doplnit písmeno d atd. Je to také návrh pana poslance Skopala. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje je nesouhlasné.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Zahajuji hlasování č. 248. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 248 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 186 přítomných bylo 92 pro, 90 proti a 4 nehlasovali.

 

Teď jsme u bodu B3.

 

Poslanec Karel Mach: O tomto návrhu rozhodneme hlasováním. Stanovisko pana ministra je negativní, stanovisko zpravodaje je také negativní.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Hlasujeme o bodu B3.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji. že hlasování pořadové č. 249 skončilo nepřijetím návrhu obsaženém v bodu 83, když ze 186 přítomných bylo 81 pro a 89 proti.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Karel Mach: Nyní bychom hlasovali o bodu B4. Stanoviska zpravodaje i pana ministra jsou nesouhlasná.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro předložený návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 250 skončilo nepřijetím návrhu, když se pro vyslovilo ze 186 přítomných 92 a proti bylo 87.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Karel Mach: Budeme pokračovat hlasováním o pozměňovacích návrzích označených na straně 9 B5. Stanoviska pana ministra i zpravodaje jsou nesouhlasná.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Hlasujeme o bodu B5.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 251 skončilo nepřijetím tohoto návrhu v bodu 5. Ze 186 přítomných bylo 91 pro a 88 proti.

 

Jsme u bodu B6.

 

Poslanec Karel Mach: Stanoviska jsou nesouhlasná.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: To je přesně to, co jsme potřebovali vědět.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro bod B6, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 252 skončilo nepřijetím tohoto návrhu. Ze 186 přítomných 92 pro, 88 proti.

 

Nyní přejdeme k bodu 7.

 

Poslanec Karel Mach: Stanoviska jak pana ministra, tak má jsou nesouhlasná.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vítám pana poslance Ambrozka a jsem velice rád, že ono onemocnění nebylo vážné. Vítám vás mezi námi. Oznamuji vám, že pan poslanec Ambrozek má náhradní kartu č. 2.

 

Můžeme hlasovat o bodu B7. Známe stanovisko zpravodaje i navrhovatele.

Zahájil jsem hlasování. Prosím, abyste ti, kdo jsou pro tento návrh, zdvihli ruku a stiskli tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 253 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 187 přítomných bylo 90 pro a 91 proti.

 

Poslanec Karel Mach: Nyní přistoupíme k návrhům předneseným ve druhém čtení panem poslancem Pavlem Maixnerem, které máte na str. 10 tisku 118/2 označeny písmenem C, body 1 a 2. Jedná se o nové znění § 3 a o nové znění § 4. Protože jsme přijali komplexní pozměňovací návrh, mohly by se takové návrhy označit za nehlasovatelné. Protože to jsou zcela jiné obsahové návrhy, měli bychom je hlasováním rozhodnout.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Navrhujete v dohodě s panem poslancem Maixnerem hlasovat patrně zvlášť o bodu C1 a C2

 

Poslanec Karel Mach: Stanoviska pana ministra i stanovisko zpravodaje jsou nesouhlasná.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Konstatuji, že nyní budeme hlasovat o bodu C1.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 254 skončilo nepřijetím návrhu C1. Ze 187 přítomných hlasovalo 91 pro, 91 proti.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu C2. Stanoviska jsou stejná jako v předchozím případě?

 

Poslanec Karel Mach: Ano jsou stejná.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh obsažený v bodu C2, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 255 skončilo nepřijetím návrhu C2, když ze 187 přítomných bylo 88 pro a 88 proti.

 

Poslanec Karel Mach: Děkuji, pane předsedo.

Nyní k pozměňovacím návrhům, které přednesl pan poslanec Kováčik. Jsou označeny písmenem D1, 2, 3.

Pozměňovací návrh, který jsme neschválili u pana poslance Skopala, je téměř identický, přesto má trochu jiné znění. Proto si myslím, že o návrhu pana poslance Kováčika označeném D1 je třeba rozhodnout hlasováním. Stanovisko pana ministra a zpravodaje je nesouhlasné.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Hlasujeme o bodu D1. Hlásí se někdo? Je zde zřejmě požadavek na odhlášení. Vyhovuji tomuto požadavku. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami.

Můžeme zahájit hlasování. Kdo je pro bod D1, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 256 došlo k nepřijetí návrhu, když ze 184 přítomných bylo 92 pro, proti 89 a 3 nehlasovali.

 

Prosím o uvedení dalšího návrhu.

 

Poslanec Karel Mach: Nyní bychom rozhodli hlasováním o návrhu pana poslance Pavla Kováčika označeném v tisku 118 bodem D2. Stanoviska pana ministra i mé jsou stejná. tento návrh nepodporujeme.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Zahájil jsem hlasování o bodu D2. Kdo je pro tento bod, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Je mi líto, ale doufám, že jsem to nezmáčkl příliš slabě, v tom případě bych se vám musel omluvit. Zkusím to tedy ještě jednou a daleko razantněji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 257 skončilo nepřijetím návrhu o bodu D2, protože ze 186 přítomných bylo 92 pro a 92 proti.

 

Konečně bod D3. Prosím o jeho uvedení.

 

Poslanec Karel Mach: Je to poslední návrh pana poslance Kováčika v rámci druhého čtení. Stanovisko předkladatele i stanovisko zpravodaje je nesouhlasné.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Budeme hlasovat o bodu D3. Zahájil jsem hlasování úderem do displeje.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 258 skončilo nepřijetím tohoto návrhu, když ze 187 přítomných bylo 56 pro a 123 proti.

 

Poslanec Karel Mach: Ano, pane předsedo.

Nyní nám zbývají poslední dva pozměňovací návrhy, které jsem přednesl v rámci rozpravy při druhém čtení já. Jsou značeny písmenem E, body 1 a 2. Nyní bychom hlasovali o bodu E 1. Stanovisko předkladatele, pana ministra, i moje je shodné.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nejdříve tedy budeme hlasovat o bodu E1.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 259. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 259 skončilo přijetím tohoto návrhu pana poslance Macha, když ze 187 přítomných bylo 163 pro a 2 proti.

 

Poslanec Karel Mach: Děkuji, pane předsedo, nyní by byl poslední pozměňovací návrh, který je označen E 2. Stanoviska jsou shodná, čili souhlasná.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 260 k poslednímu pozměňovacímu návrhu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

 

Poslanec Karel Mach: Nejde to.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Je mi líto, ale skutečně jsem do toho uhodil dosti silně. Necháme to potom prověřit, nyní do toho budu přímo bušit.

 

Zahájil jsem tedy hlasování ještě jednou. Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji, kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 260 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 187 přítomných bylo 164 pro a nikdo proti.

 

Děkuji tedy panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli.

A nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Chtěl jste zřejmě ještě uvést další pozměňovací návrh, pane zpravodaji?

 

Poslanec Karel Mach: Dovolte, pane předsedo, ale myslím, že jsme se dohodli nebo jsem to alespoň tak pochopil, že budeme ještě hlasovat o doprovodném usnesení.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pochopil jste nesprávně, pane poslanče, navrhl jsem sněmovně za jejího nadšeného souhlasu, že nejdříve budeme hlasovat o zákoně jako celku a poté o doprovodném usnesení.

(Poslanec Mach: Omlouvám se.)

Nic se nestalo.

Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona a já vám, kolegyně a kolegové, přednesu návrh usnesení. Ostatní prosím, aby se utišili, protože by nevěděli, o čem hlasují.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zemědělství (zemědělský zákon) podle sněmovního tisku 118 ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 261. Kdo je pro tento návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 261 skončilo přijetím tohoto usnesení, když ze 187 přítomných bylo 163 pro a 2 proti.

 

Blahopřeji tedy navrhovateli, blahopřeji zpravodaji a zpravodaje prosím, aby setrval u řečniště a přednesl nám návrh doprovodného usnesení, popřípadě více návrhů, jsou-li takové.

 

Poslanec Karel Mach: Děkuji, pane předsedo.

Pan poslanec Kováčik předložil dvě doprovodná usnesení, a to - myslím, že je nemají poslanci, proto bych je přečetl, jsou celkem srozumitelná a hlasovali bychom jako o dvou návrzích.

První zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby vypracovala a předložila návrh koncepce agrární politiky ČR, formulující cíle agrární politiky, včetně předvstupní strategie do Evropské unie." To je první bod toho doprovodného usnesení.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Předpokládám, že pan poslanec Kováčik, který je navrhovatelem, předpokládá, že budeme hlasovat odděleně o těchto částech, takže navrhuji nepřecházet zatím k části druhé, pokud si pamatujeme část první, a budeme tedy hlasovat o této první části.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 262. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 262 tento návrh nebyl přijat, když ze 187 přítomných získal podporu 76 našich kolegů a 77 bylo proti.

 

Prosím o přečtení druhého usnesení. Mám mimochodem ve stenozáznamu druhé usnesení, čili nejsou to dvě části téhož usnesení. Prosím, pane poslanče.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP