Stenografický zápis 37. schůze, 8. prosince 1995


(Jednání opět

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821

Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Jaroslav Soural
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena
(Jednání opět

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Ondřej Zemina


XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 1986 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


XX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995, podle sněmovního tisku 1987 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Václav Čundrle


XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003

Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vratislav Votava
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec František Kačenka
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Valenta
Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Payne


XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonně opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke svazové republice Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2000

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Předseda PSP Milan Uhde


XXIII. Návrh na změnu statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Ondřej Zemina


XXIV. Návrh na změnu výše odměny členům Rady České televize, členům Rady Českého rozhlasu a členům Rady ČTK

Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jaroslav Soural


XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu, sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994, podle sněmovního tisku 1938 - prvé čtení

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Jiří Payne


XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, podle sněmovního tisku 1977 - prvé čtení

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslankyně Hana Marvanová


XXVII. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 - prvé čtení

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Miloslav Výborný


XXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Josef Ullmann


XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Antonín Hrazdíra


XXX. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák, podle sněmovního tisku 1965 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý


XXXI. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jan Černý


XXXII. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1972 - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Libor Novák


XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Josef Holub


XXXIV. Vládní návrh na ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení, podle sněmovního tisku 1881

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Ivan Bečvář


XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně, podle sněmovního tisku 1983 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Otakar Vychodil


XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu, podle sněmovního tisku 1970 - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslanec Pavel Seifer
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze byla přerušena


Přihlásit/registrovat se do ISP