Středa 24. května 1995

Poslanec Leopold Zubek: Návrh pana poslance Kavana zní: v § 10 se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní "okres Jeseník v původních hranicích z roku 1959".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování č. 83 a ptám se:

Kdo je pro tento návrh pana poslance Kavana? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 33, proti 68, zdrželo se 44. Návrh přijat nebyl.

Nyní můžeme přistoupit k hlasování o zákonu. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1 990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1 562. Zahájil jsem hlasování č. 84 a ptám se:

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování právě skončilo.

Výsledek: pro 146, 1 proti, 10 se zdrželo. Konstatuji, že jsme tento návrh zákona přijali.

Děkuji panu ministru Rumlovi a panu poslanci Zubkovi. Paní a pánové, nyní si troufám předložit následující postup. Vzhledem k tomu, že předseda Poslanecké sněmovny svolal ihned po zasedání politické grémium ke krátké schůzce, domnívám se, že bychom v tuto chvíli mohli ještě projednat zprávu o činnosti organizačního výboru a zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, pak bychom přistoupili k vyhlášení výsledků prvního kola voleb, ke druhému kolu volby a tím bychom pro dnešek skončili. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby původní body 38 a 39 se staly předmětem jednání právě teď. Zahájil jsem hlasování č. 85 a ptám se: Kdo je pro? Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek: pro 132, nikdo proti, 7 se zdrželo. Konstatuji, že dalším projednávaným bodem je

XXV.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké

sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995

Tuto zprávu jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 1746 a k této zprávě v tuto chvíli otevírám rozpravu.

Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1 995, podle sněmovního tisku 1746.

Dámy a pánové, zahájil jsem hlasování č. 86 a ptám se, kdo je pro toto usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 118 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo. Návrh na usnesení byl přijat. Dalším bodem dnešního pořadu je

XXVI.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

za období od 18. dubna do 22. května 1995

Tuto zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1747. K této zprávě otevírám rozpravu. O slovo se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny dr. Milan Uhde.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych informaci o opatřeních předsedy doplnil o čerstvé sdělení, jehož základ vznikl včera ve večerních hodinách, kdy mně pan poslanec dr. Petr Lom doručil písemně svoji rezignaci na mandát poslance naší sněmovny. Oznamuji vám, že jsem včera večer vzal toto sdělení na vědomí. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi, a protože se nikdo další do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a doporučuji zahrnout ústní sdělení pana předsedy do materiálu, k němuž navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za dobu od 18. dubna do 23. května 1995, podle sněmovního tisku 1747 a ústního sdělení předsedy na 31. schůzi Poslanecké sněmovny.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá v 87. hlasování najevo. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 123 pro, nikdo proti, zdrželo se 5 poslanců.

Dámy a pánové, jak jsem slíbil, nyní bychom se vrátili k volbě člena výboru Fondu dětí a mládeže. Prosím poslance Roberta Koláře, aby nás seznámil s výsledkem prvního kola volby.

XVIII.

Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě člena výboru Fondu dětí a mládeže. Jednalo se o druhou volbu, první kolo.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 144 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 1 10 platných lístků a 33 neplatných lístků. Jeden hlasovací lístek nebyl odevzdán.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto:

Pro pana Richarda Dolejše bylo odevzdáno 16 platných hlasů, pro pana Miloslava Háněla bylo odevzdáno 7 platných hlasů, pro pana Jana Jílka bylo odevzdáno 22 platných hlasů a pro pana Jiřího Ponikelského bylo odevzdáno 19 platných hlasů.

Do funkce člena výboru Fondu dětí a mládeže nebyl v tomto kole zvolen nikdo. Podle schváleného volebního řádu postupují do 2. kola pánové Jílek a Ponikelský. Volba je připravena. Pokud předsedající usoudí, můžeme začít.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji za tuto informaci. Pokud je volba připravena, chci poprosit ověřovatele, aby nastoupili na svá místa.

Dámy a pánové, je 18.05 hodin. Volba bude probíhat do 18.25 hodin. Domnívám se, že v ten samý čas by mohlo začít zasedání...

Je tady návrh pana místopředsedy Vlacha, který je spíš apelem na to, aby členům politického grémia byla dána možnost odhlasovat to dříve tak, aby mohli v 18.15 hodin zasednout. Volba potrvá od této chvíle do 1 8.25 hodin a politické grémium se sejde v 18.15 hodin. My ostatní se sejdeme zítra v 9.00 hodin dopoledne.

Mandátový a imunitní výbor se dnes sejde v 18.30 hodin v místnosti 106. Dále tuším, že pan místopředseda Tollner zanechal na stole sdělení, ve kterém píše, že stálá komise pro státní vyznamenání se sejde v místnosti 104 za 10 minut. Omlouvám se, pokud jsem tím způsobil nějaký zmatek, ale úmysl byl nejlepší. Děkuji a zítra budeme pokračovat v 9.00 hodin.

(Schůze přerušena v 18.06 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP