Pondělí 21. prosince 1992

Začátek schůze České národní rady
21. prosince v 10.15 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 181 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, ministr státní kontroly l. Němec, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v jednání 16. schůze České národní rady. Zrekapituluji stručný stav. Prosím, abyste zaujali svá místa.

Návrh poslance Koronthályho a dalších na vydání zákona o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání byl přerušen a zástupci předkladatele mne informovali o tom, že ještě potřebují určitý čas na přípravu. Takže se budeme věnovat dalšímu bodu, což je

VII.
Vládní návrh na úpravu rozpočtu Fondu
národního majetku České republiky na druhé pololetí
1992 podle sněmovního tisku 226

Předložený návrh, který jste dostali, nám odůvodní ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená sněmovno, předkládám České národní radě návrh na vyslovení souhlasu s přesuny, jež bylo nezbytné v průběhu roku 1992 uskutečnit v rámci vámi schváleného rozpočtu Fondu národního majetku. Hlavním cílem navržené úpravy je přesun účelově vázaných prostředků ve výši 6 mil. Kčs, které byly původně vázány na zajištění ubytovací kapacity pro zahraniční poradce ministerstva privatizace, na položku privatizačních projektů. S touto položkou se ve schváleném rozpočtu Fondu národního majetku nepočítalo, protože rozpočet se schvaloval v době, kdy jsme všichni měli ještě zcela vágní a nevyjasněné představy o tom, čím vším se Fond národního majetku bude muset zabývat a jaké náklady jeho činnost přinese.

V průběhu roku 1992 bylo třeba pokrýt podstatné náklady spojené se zakládáním akciových společností, s organizací veřejných soutěží a veřejných dražeb, s realizací příjmů z prodejů, přípravou a uzavíráním smluv a s vypořádáním restitučních nároků. Pro ilustraci uvádím, že jen inzerce pro organizaci veřejných soutěží si vyžádala každý měsíc náklady kolem 400 - 450 tis. Kčs.

Vláda, která podle zákona rozpočet a event. i změny v rozpočtu projednává a se svým stanoviskem předkládá České národní radě, k tomuto návrhu zaujala stanovisko na svém zasedání 2. prosince tohoto roku. Dovoluji si vám tlumočit, že vláda při projednávání tohoto bodu vyslovila kritické připomínky na nedodržování smluvní discipliny ze strany Fondu národního majetku, k opožděnému předložení návrhu na úpravu rozpočtu na druhé pololetí 1992 a vyslovila nespokojenost s činností dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky. S tímto stanoviskem vám za vládu předkládám tento návrh na úpravu rozpočtu Fondu národního majetku k posouzení a vyslovení souhlasu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi, a nyní prosím pověřeného zástupce hospodářského výboru pana poslance Otu Fejfara, aby nás seznámil se stanoviskem tohoto výboru k předloženému návrhu na úpravu rozpočtu Fondu národního majetku.

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, návrhem zákona České národní rady na úpravu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky se zabývaly výbory hospodářský a rozpočtový, a oba tyto výbory doporučují České národní radě, aby vládní návrh zákona schválila bez připomínek.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Do rozpravy se zatím nikdo nepřihlásil. Hlásí se kolega Budinský a prosím o písemné přihlášky.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedající, vážená Česká národní rado, omlouvám se, že jsem nedal písemnou přihlášku.

Chtěl bych říci k tomuto bodu, že hospodářský výbor jako garanční výbor k tématu Fondu národního majetku si od ministra Skalického, od předsedy dozorčí rady Fondu národního majetku vyžádal podrobnou zprávu o činnosti Fondu národního majetku, kterou projedná na konci měsíce ledna a výsledky našeho zjištění předložíme České národní radě v souvislosti se schvalováním nového rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1993. Záležitost, kterou řešíme dnes, je opravdu schválení pouze změn, které se týkají rozpočtu v roce 1992 a rok 1992 končí. Proto vám doporučuji tento bod přijmout. Děkuji vám.
 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP