20. - 22. prosince 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VII. volební období
16. schůze20. - 22. prosince 1992


Těsnopisecká zpráva o schůzi

České národní rady

l. Návrh poslance Vladimíra Koronthályho a dalších na vydání zákona České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání podle sněmovního tisku 190 a 192

II. Vládní návrh zákona České národní rady o Českých dráhách podle sněmovního tisku 234 a 247

III. Návrh hospodářského výboru České národní rady na usnesení České národní rady

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví podle sněmovních tisků 237 a 248

V. Vládní návrh zákona České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů podle sněmovních tisků 240 a 249

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví podle sněmovních tisků 238 a 241

VII. Vládní návrh na úpravu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na druhé pololetí 1992 podle sněmovního tisku 226

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o dani silniční podle sněmovních tisků 225 a 267

IX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle sněmovních tisků 224 a 266

X. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, podle sněmovních tisků 239 a 250

XI. Návrh poslance Vladimíra Budinského na usnesení České národní rady týkající se Úřadu pro jadernou bezpečnost

XII. Návrh poslance Jana Třebického a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, podle sněmovních tisků 187 a 188

XIII. Návrh na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 273

XIV. Vládní návrh zákona České národní rady o armádě České republiky a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů podle sněmovních tisků 227 a 235

XV. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 206 a 207

XVI. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady

XVII. Vládní návrh zákona České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky podle sněmovních tisků 208 a 209

XVIII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle sněmovních tisků 243 a 252

XIX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, podle sněmovních tisků 242 a 251

XX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje trestní řád, podle sněmovních tisků 245 a 254

XXI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, podle sněmovních tisků 244 a 253

XXII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., podle sněmovních tisků 246 a 255

XXIII. Návrh poslance Alfreda Frommera na usnesení České národní rady k odsouzení antisemitismu a rasismu

XXIV. Vládní návrh zákona České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovně právních předpisech podle sněmovních tisků 214 a 218

XXV. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady od 23. listopadu 1992 podle sněmovního tisku 186


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP