Neděle 20. prosince 1992

Začátek schůze České národní rady

20. prosince v 17.40 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, K. Ledvinka, P. Tollner a 152 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml.


Předseda ČNR Milan Uhde: Zahajuji 16. schůzi České národní rady podle pořadu, který jsme včera schválili s dodatkem, že oddělení 15. a 16. schůze bude provedeno podle okolností. Ty okolnosti nyní nastaly a já zároveň oznamuji, že jsem obdržel tři přihlášky poslanců, kteří chtějí mimo program zaujmout stanovisko k výroku místopředsedy Vlacha ze včerejšího dne. Vzhledem k tomu, že se chystám potom přerušit 16. schůzi ČNR nejméně na dobu večeře, dopřeji nyní podle domluvy těmto třem poslancům příležitost, aby svá prohlášení pronesli. Jako první se přihlásil pan poslanec Vyvadil. Připraví se pan poslanec Opatřil. Dále bude na řadě pan poslanec Hirš. Prosím pány poslance, aby v tomto pořadí přistoupili k řečništi. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Přihlašuji se k témuž tématu.

Předseda ČNR Milan Uhde: K témuž tématu jako čtvrtý je přihlášen pan poslanec Grulich. Technická poznámka pana poslance Wagnera.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, přihlásil jsem se s technickou poznámkou proto, že mám pocit, že bychom zde mohli strávit zbytek hodin do konce roku a přesto nesplnit úkol, který před námi stojí. Proto jsem se přihlásil s procedurálním návrhem. Mám za to, že by politické gremium za účasti kompetentního člena vlády mělo posoudit neprodleně, co je nezbytně nutné z legislativně technických důvodů a event. i z jiných věcných důvodů projednat tak, aby mohlo být patřičným způsobem uveřejněno ve Sbírce zákonů a aby tudíž nabylo právní moci. Mám za to, že pokud takovýto postup nepřijmeme ve zcela jasné vzájemné shodě všech poslaneckých klubů, bude velmi obtížné splnit to, co se od nás očekává, a nejen to, ale zejména že to může způsobit velmi nepříjemné věcné důsledky. Např. si nedovedu představit, co by se mohlo všechno stát, kdybychom třeba neschválili zákon o českých drahách.

Navrhuji proto, aby politické grémium posoudilo stav připravených dokumentů k projednání, jejich význam, seřadilo je, navrhlo i časový harmonogram postupu. Aby politické grémium dohodlo závazné lhůty i časové, protože v opačném případě pokud nebudeme postupovat racionálně a budeme zde předvádět řečnická cvičení, pak uškodíme nejen pověsti tohoto sboru, ale zejména věci, kvůli které zde jsme. Já samozřejmě též nesdílím názor, který zde řekl pan kolega Vlach, ale nedomnívám se, že to každý musí explicitně říci z tohoto místa.

Doporučoval bych proto, abychom postupovali velmi racionálně, aby se již v průběhu večeře sešlo politické grémium, třeba u té večeře, i se zástupcem vlády a rozhodlo, jak jsem navrhl. Prosím, aby o tomto návrhu bylo hlasováno.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Chci podotknout, že jakmile přerušíme schůzi kvůli večeři, musí nutně zasednout předsednictvo, které mělo zasednout v 17. hod. To za prvé. A za druhé předpokládáme samozřejmě schůzi politického grémia, ale na zítřek. Domnívám se, že to není v rozporu s tím, co si přeje pan poslanec Wagner, ale dal bych ještě slovo místopředsedovi Vlachovi, který má podrobnější informaci.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte, dovolte mi hovořit takto z místa, já si nevzpomínám, zda při tom odůvodnění nebo vysvětlení už to padlo, ale tak, jak máme před sebou ten program, těch 22 bodů, tak ty už jsou seřazeny s ohledem na to, kdy budou k dispozici nebo byly k dispozici jednotlivé společné zprávy, tak aby byla dodržena 24hodinová lhůta. V tomto seznamu jsou ty zákony, z jejichž neprojednání do konce roku by mohly vzniknout určité velké nebo ještě větší problémy. Takže v podstatě se to už stalo. My jsme se snažili ve spolupráci s aparátem už to seřadit i do věcně logických bloků s ohledem na jednání hospodářského výboru, ústavně právního výboru.

Předseda ČNR Milan Uhde: Musím se teď zeptat, zda po těchto vysvětleních a po záruce, že se politické grémium sejde zítra v dopoledních hodinách, trvá pan poslanec na tom, abychom hlasovali o jeho procedurálním návrhu. (Nikoli.) Netrvá. Protože pan poslanec Wagner adresoval určitou výzvu čtyřem poslancům, kteří se přihlásili do rozpravy. Doufám, že ve smyslu jeho promluvy se jich správně otáži, zda na svém vystoupení trvají.

Pak jim je samozřejmě dopřeji. Pan poslanec Vyvadil si přeje promluvit, prosím, pane poslanče. Technická poznámka pana poslance Syky.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, dovolte, já bych měl dotaz, jestli je to ve smyslu jednacího řádu; pokud jsme jako plénum neschválili tento bod, který - já ho tak cítím - je vlastně mimo schválený program, tak by přinejmenším měla sněmovna rozhodnout hlasováním, jestli tento bod (vystoupení několika poslanců) bude zařazen nyní na schůzi.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Vyvadil k tomu něco chce říci.

Poslanec Jiří Vyvadil: Ano, přirozeně to, co řekl kolega Syka, je legitimní. Nepochybně je možno o tom hlasovat. Rozložení sil je zde takové, že nepochybně je možné tento bod nezařadit. Budiž. Nechť je to nezařazeno. To, co nebude zařazeno, může být rozdáno v písemném provedení. Nepochybně by měl o tomto návrhu pan předseda dát hlasovat. O tom, že budou řečena stanoviska k vystoupení místopředsedy ČNR týkající se znovupředložení určité formy zákona o Prozatímním senátu. Pokud návrh bude zamítnut, bude zamítnut. Čili jako první bod programu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pane poslanče, malý okamžik, dám příležitost technické poznámce pana místopředsedy Vlacha.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pokud dovolíte, opět pro urychlení z tohoto místa, já si vzpomínám, že jsme už mnohokrát respektovali snahu některých poslanců vystoupit k nějakému tématu, byť to bylo mimo program. V rámci toho, jak tato sněmovna jedná, tak bych se velmi přimlouval, ať už se rozhodneme o tom hlasovat nebo dát jim šanci vystoupit mimo schválený program, který jsme odhlasovali včera, aby tu šanci vystoupit měli. Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Myslím, že je správné dát o tom hlasovat, a oznamuji, že budu hlasovat pro tento návrh.

Kdo je pro, aby čtyři poslanci, kteří se přihlásili, dostali příležitost vystoupit, jak žádali, ať zvedne ruku. 150.

Je někdo proti? Nikdo.

Slovo má pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté!

Dovolte mi, abych vás seznámil s prohlášením Nezávislého liberálního klubu poslanců České národní rady.

"Od svého počátku Nezávislý liberální klub si vetknul jako vůdčí zásadu do své činnosti konstruktivnost a podporu všeho toho, co posouvá život české politické společnosti vpřed. Tento princip prokázal i osobní statečností svých jednotlivých členů při hlasování o Deklaraci o převzetí odpovědnosti České národní rady, o Ústavě České republiky, včera konečně i při hlasování o zákoně o státním rozpočtu na rok 1993.

Nikdo proto nemůže pokládat členy tohoto Klubu za nekonstruktivní a nevstřícné a zařadit je mezi tzv. destruktivní politické síly.

Liberální klub prostřednictvím svých zástupců přispěl rovněž k úspěšným výsledkům lánských dohod, jež se staly základem takřka manifestační podpory pro Ústavu České republiky.

Proto tím více jsme hluboce otřeseni výrokem místopředsedy České národní rady pana Vlacha, který poté, co Česká národní rada v tajném hlasování odmítla návrh ústavního zákona o prozatímním senátu, prohlásil, že je rozhodnut připravit nový, v podstatě obdobný návrh zákona.

Náš klub vidí v tomto jednání jednoznačné odmítnutí demokratických principů a znevažování parlamentu, ale zejména v tom vidí výraz politiky nátlaku.

Nezávislý liberální klub zároveň s lítostí konstatuje, že pokud by vládní strany byly ochotny přistoupit na tento krok, duch konsensu lánských dohod, tolik potřebný pro budování českého státu, by byl jednoznačně ohrožen a Česká republika by vstoupila do prvého roku své existence již předem rozpolcena konfrontací a napětím.

Liberální klub chce vyslovit přesvědčení, že nedomyšlený krok poslance Vlacha nebude akceptován. Zvítězí-li však politika konfrontace, budeme sice s bolestí, ale s důstojným klidem přihlížet počínání vládní koalice v přesvědčení, že návrh nebude ani při veřejném hlasování přijat. My sami pak jsme učinili vše pro to, aby stabilita byla uchována."

Děkuji. (Potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Opatřil.

Poslanec Rudolf Opatřil: Pane předsedo, dámy a pánové, v podstatě veškeré myšlenky, které jsem chtěl říci, řekl předřečník. Jenom bych krátce doplnil.

Pana místopředsedy Vlacha si nesmírně vážím a o to více jsem byl zklamán jeho včerejším výrokem. Chci věřit, že to bylo pouze v afektu a že další práce v parlamentu bude jen ku prospěchu občanů, tak jak jsme toho zatím dosahovali v mnohých velmi pěkných a konstruktivních jednáních mezi sebou navzájem.

Myslím, že by bylo škoda na závěr roku si alespoň tu reputaci, kterou máme, pokazit nějakými nepříjemnými excesy. Děkuji vám za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Hirš stáhl svou přihlášku, ale na své slovo reflektuje pan poslanec Grulich. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové!

Před několika málo dny se nám podařilo dokázat sami sobě, našim občanům a dokonce i světu, že jsme schopni být státotvorným, reprezentativním a důstojným orgánem státní moci, který může v dobrém a kladném slova smyslu ovlivnit vývoj nově vzniklé České republiky.

Když si odmyslíme některé excesy, které bývají bohužel průběžným zjevem každého parlamentu, protože všude jsou lidé, kteří se chtějí předvést, a když pomineme různé rádoby báchorky o rudých žabách nebo rádoby vtipné historky o kydání hnoje, můžeme říci, že se dostalo v těchto dnech jednání v tomto českém parlamentu do skutečně převážně konstruktivní polohy.

Přiznám se, že jsem jedním z těch, kteří vždy obhajovali jednokomorový parlament, ale v těchto uplynulých dnech jsem byl i jedním z těch, kteří uznali politickou situaci, politickou nutnost a kteří i přesvědčovali své kolegy o vhodnosti naplnění českého senátu do počtu 81. Také část členů našeho klubu se k tomuto postoji přihlásila.

Nicméně jestli si nezvykneme, že v demokracii občas někdo z nás prohraje, a jestli si nezvykneme respektovat vůli většiny, potom zpochybníme tento parlament v jeho samých základech.

Jestliže něco přijmeme, a to dokonce v tajném hlasování, a jestliže přímo místopředseda tohoto orgánu státní moci vystoupí okamžitě s poznámkou, že navrhne jen trochu změněný zákon znovu, a že všemi prostředky se bude snažit zabránit tajnému hlasování, pak je to zjevné přihlášení se k tomu, že se pokusí o zmanipulování hlasování v tomto parlamentě.

Byl bych rád, kdyby pan místopředseda Vlach, který velmi často a dobře zasahoval v tomto parlamentu, zejména při procedurách, kdy se jednalo o výklad jednacího řádu a o jeho konstruktivní vedení, vysvětlil, zda to byl jeho názor, protože to do určité míry zpochybňuje i jeho funkci místopředsedy, nebo jestli to byl názor předsednictva, protože potom by byla zpochybněna i funkčnost tohoto jednobarevného orgánu.

Myslím, že znovu to, co se zavedlo v České národní radě, kde nebyl přiznán princip poměrného zastoupení, dokazuje, že mnohé názory a návrhy, které mohly být projednány v řádně ustaveném předsednictvu za účasti opozice, nemusely být konfliktní v této sněmovně. Byl bych rád, kdyby si to ti, na kterých to v této chvíli v této sněmovně závisí, uvědomili a kdyby z toho vyvodili příslušné rozumné a jak se velmi často a s oblibou říká konstruktivní a vstřícné závěry. Nálepky o destruktivnosti, vstřícnosti jenom tam, kde se to hodí, by konečně mohly ze slovníku politiků tohoto sněmu vypadnout, protože ne vždy, co je opoziční, musí být nutně destruktivní. Ne vždy, co proklamuje někdo z koalice, musí být konstruktivní. Ukázalo se, že např. při řešení otázky českého sněmu vůbec nevede řez mezi opozicí a vládní koalicí, že poslanci hlasovali zřejmě podle svého vědomí a svědomí a podle toho, jak respektovali vůli svých voličů.

Máme samozřejmě připravené prohlášení a chtěl bych na závěr přiznat, že mluvím jménem tří klubů, se kterými máme společné prohlášení o spolupráci, tj. LSU, HSD-SMS a sociální demokracie. Byl bych rád, kdyby se tato situace vyjasnila, protože jakmile v počátku naší činnosti bude dokonce tajné hlasování zpochybňováno a bude vyvolávána oklikou situace, aby mohl být lépe vykonáván nátlak byť na členy vlastní strany, potom to pokládám za potlačení, za zásadní potlačení principu parlamentarismu a demokratismu v tomto sněmu a jsem hluboce přesvědčen, že ani opozice, ani členové vládní koalice na nic podobného ani vzdáleně nemohou a nehodlají přistoupit, protože tím pádem zpochybníme sami sebe. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Konstatuji, že už nikdo z poslanců nechce k tomuto tématu vystoupit. Pan místopředseda Vlach se hlásí, dávám mu slovo.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážená ČNR. Jedná se zde v nově přijatém bodu o mém včerejším výroku anebo o návrhu, který jsem avizoval. Dovolte mi, abych improvizovaně narychlo v tomto okamžiku zareagoval na některé výroky, které zde padly.

Na úvod dovolte, abych konstatoval, že se mi velice líbí to, jak zde jednáme i o této závažné záležitosti. Ve včerejším mém vystoupení, které proběhlo v okamžiku, kdy zde byla taková atmosféra, jaká zde byla, a kdy jsme byli seznámeni několik vteřin předtím s výsledky tajného hlasování, jsem navrhl nebo vlastně avizoval, že podám návrh, abychom projednali podobný návrh zákona. Chtěl jsem tím dosáhnout toho, aby jednotlivé poslanecké kluby zvážily tuto záležitost; co jsem rozhodně nechtěl, bylo jakkoliv zpochybnit výsledky toho hlasování, které bylo právě ukončeno.

Pan kolega Grulich tady mluvil o tom, že jsme přijali Ústavu s takovou většinou, s jakou jsme ji přijali; já jsem tomu velmi rád; a že tam je senát zakotven. Domnívám se, že většina z nás už by dnes po tom, co jsme zde prožili v minulých měsících, a nemyslím tím tuto sněmovnu, ale parlament v jednotlivých skupinách, klubech a nakonec i výborech a komisích, že by každý z nás uměl hodinu argumentovat pro senát, hodinu argumentovat, jak je důležité, aby byl senát v tomto okamžiku, když je ústavně zakotven, aby byl také naplněn. Stejně tak by mnozí z nás uměli argumentovat opačně a vyvozovat závěry z toho, co by se stalo, kdyby naplněn nebyl, anebo jak by bylo výhodné, kdyby v Ústavě vůbec zakotven nebyl.

Já jsem v tom svém včerejším návrhu možná neformuloval něco úplně přesně a úplně jasně, samozřejmě, mé vystoupení v pozdních nočních hodinách proběhlo v takové atmosféře v jaké proběhlo. Já si myslím, a to byla jedna z mých motivací, že při průběhu včerejší rozpravy došlo nakonec k tomu, že jsme se vlastně informovali o stanovisku k vládnímu návrhu zákona, ústavně právní výbor přijal takový závěr, jaký přijal, a pan kolega Benda v pozměňovacím návrhu naznačil možnost vlastně úplně nového a jiného řešení. Ale v tomto řešení bylo vlastně pojednáno o dvou věcech dohromady, a to bylo zřízení prozatímního senátu nebo jeho ustavení, a zároveň rozhodnutí o způsobu jeho naplnění. Má motivace pro avizování tohoto návrhu byla taková, že se domnívám, že aniž by byla hrubě porušena koncepce, a to jsem mínil tím, když jsem říkal, že nebude totožný, ale že bude velmi podobný, - na přesnou citaci si nevzpomínám -, aniž by byla porušena koncepce, bylo by možné po jednání klubů najít třeba takové řešení, kdy by některý z těchto aspektů, zejména způsob naplnění senátu, byl poněkud jiný. (Doslovné znění:... takové řešení, které by některý z těchto aspektů, zejména způsob naplnění senátu, byl poněkud jiný.) Pak by se mohlo stanovisko části jednotlivých klubů anebo klubů jako takových změnit. To by všechno ukázala jednání, která by mohla nebo měla probíhat nebo možná už probíhají.

Ve svém vystoupení jsem tedy nechtěl znevažovat parlament, dupat po základech parlamentní demokracie, zpochybňovat výsledky demokratického hlasování a už vůbec ne zpochybnit parlament jako takový.

Mluvil jsem... prosím vás, je možno se podívat do stenografického záznamu, ale rozhodně si pamatuji, že jsem nepoužil formulaci, že použiji všechny prostředky k tomu, abych něčemu zabránil. Říkal jsem, že se budu velmi přimlouvat za..., a rozhodně jsem tady nechtěl naznačit, že budu otevírat prostor k vyvinutí maximálního tlaku a k manipulaci. To jsou, myslím, interpretace toho, co jsem tady včera naznačil, které jdou trochu mimo duch, který se - a jsem tomu velmi rád - nese touto sněmovnou v posledních dnech.

Ještě zde padl dotaz na mne, zda to byl můj názor nebo názor předsednictva. Jak asi víte, předsednictvo se sešlo k této věci dnes ráno. Rozhodně to nebyl názor předsednictva, předsednictvo o tom nejednalo, a šlo o mou tendenci vyjádřit nebo avizovat můj návrh, můj názor, takže pokud si máme podat informaci, zda názor předsednictva jsem prezentoval jako místopředseda ČNR anebo názor svůj: Já jsem prezentoval svůj názor, avizoval jsem, že já po jednání možná s některými kolegy z jiných klubů, jak jsem věřil, podám návrh, který se bude znovu případně zabývat touto materií. To je vše. Jak sněmovna usoudí, je samozřejmě také tím principem demokracie a sněmovna na to bude mít plné právo. Aby usoudila, zda jsem tím zpochybnil své postavení místopředsedy České národní rady. To je samozřejmě princip, který budeme respektovat v tomto parlamentu. Samozřejmě, a já se mu podřídím. Bude na vás, abyste posoudili. Děkuji vám. /Potlesk./

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi, táži se, zda ještě někdo chce k tomuto tématu něco podotknout, když už jsme je otevřeli. V případě, že tomu tak není, sejde se předsednictvo a schůze ČNR je přerušena na 90 minut, na půldruhé hodiny. Sejdeme se v tomto sále v 19.30.

Dovolte mi opravu, je přestávka na večeři, členové předsednictva se nesejdou, schůze předsednictva není svolána.

Předseda ČNR Milan Uhde: Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných v sále kvůli jistotě, že může být zahájeno jednání. 124 přítomných.

Zahajuji přerušené jednání 16. schůze České národní rady. Podle schváleného pořadu je na programu

l.

Návrh poslance Vladimíra Koronthályho a dalších

na vydání zákona ČNR o některých opatřeních

v oblasti rozhlasového a televizního vysílání podle

sněmovních tisků 190 a 192

Návrh zákona podle těchto sněmovních tisků jste obdrželi, rovněž zprávu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Byla rozdána podle mé informace 18. 12. v 21 hodin na lavice poslanců. Předložený návrh sněmovně odůvodní pan poslanec Vladimír Koronthály. Zvu ho, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP