Úterý 24. listopadu 1992

Poslanec Jozef Wagner: Dalším návrhem jsou návrhy pana poslance Šafaříka, z nichž návrh první - číselný kód 2103 - navrhovatel nedoporučuje. Domnívám se, že nemusím zdržovat názvem zboží, protože ten dokument máme všichni před sebou.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, kdo je tedy pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 31.

Kdo je proti? 12.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrhy.

Poslanec Jozef Wagner: Další návrh v pořadí je číselný kód 2104, v tomto případě navrhovatel doporučuje.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 138.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Třetí skupinu pozměňovacích návrhů předložil pan poslanec Žižka. Rozuměl-li jsem dobře jeho dnešnímu vyjádření, mám zato, že bychom měli hlasovat o tom, že s výjimkou těch tří návrhů, které jménem navrhovatelů pan poslance Mandelík přijal, všechny ostatní návrhy pan poslanec Žižka stahuje.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Prosím pana poslance Žižku o vyjádření.

Poslanec Jaroslav Žižka: Musím říci, že jsem pouze akceptoval tři změny u tří položek, které byly navrženy i doporučeny, ale ty ostatní zůstaly v původním znění. Čili je třeba hlasovat jednotlivě o každé položce původního návrhu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Jestli jsem tomu dobře rozuměl - promiňte mi, abychom se nedopustili ještě větších hrůz než jaké jsme napáchali před malou chvilkou - znamená to tedy, že pan kolega akceptuje upřesnění pana kolegy Mandelíka, to znamená, že jsme o tom v těch třech případech ještě nehlasovali. Prostě v rámci rozpravy jste upravil text svého návrhu. Je to tak? (Posl. Žižka: ano.) - Děkuji.

Poslanec Jozef Wagner: Takže teď bude pravděpodobně postup takový, že projednáme ty návrhy, které nebyly upraveny, a pak budeme muset rozhodnout o tom, zdali se připouští ta úprava.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Já tomu rozumím jinak, budeme postupovat tak, jak to pan kolega v rozpravě původně navrhoval - jeden návrh po druhém s tím, že u tří vlastně hlasujeme o pozměněném nebo upřesněném textu.

Poslanec Jozef Wagner: Děkuji, rád přijímám toto zjednodušení.

Čili číselný kód 290340 - navrhovatel nedoporučuje.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku! 41.

Kdo je proti? 12.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím dále.

Poslanec Jozef Wagner: Nyní číselný kód 8402 a 8403.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 42.

Kdo je proti? 7.

Děkuji, tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Číselný kód 84-21-21.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 66.

Kdo je proti? 7.

Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Číselný kód 84-81-80.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 64.

Kdo je proti? 14.

Děkuji. Tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Číselný kód 84-81-80-31, a to je jeden z návrhů, které navrhovatel doporučil.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je tedy pro přijetí takto upraveného pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 130. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo. Tento návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Číselný kód 84-21-39-71, a navrhovatel rovněž doporučuje.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 140.

Kdo je proti? Nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Poslední z návrhů, které navrhovatel doporučuje, je číselný kód 85-39-39-10.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 142.

Kdo je proti? Nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Číselný kód 85-02-30-91-9.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 69.

Děkuji. Kdo je proti? 6.

Kdo se zdržel hlasování? 69. Tento návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Poslanec Jozef Wagner: Poslední z návrhů pana poslance Žižky - číselný kód 84-19-19-00-9.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 75.

Kdo je proti? 13. Děkuji. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrhy.

Poslanec Jozef Wagner: Je tady skupina návrhů pana poslance Frommera. K § 5 odst. 7 místo textu první věty odst. 1 nebo 2 nebo na vlastní žádost podle odst. 3 navrhuje text odst. 1-3 nebo na vlastní žádost podle odst. 4, jedná se o formální chybu atd. Myslím si, že zdůvodnění bylo dostatečné.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 126. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrhy.

Poslanec Jozef Wagner: Pan poslanec Frommer doporučuje, aby text v § 53 a 54 byl upraven takto: Místo textu "má-li v evidenci k 1. 1 93" navrhuje text "má-li osoba, která se nejpozději do 20. 1. 1993 zaregistruje jako plátce DPH v evidenci k 1. lednu 1993 atd.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku. 126.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Jozef Wagner: Projednali jsme všechny pozměňovací návrhy a prosím tedy předsedajícího, aby dal hlasovat o návrhu pana poslance Mandelíka na vydání zákona České národní rady o dani z přidané hodnoty, ve znění společné zprávy tisk 105 a ve znění pozměňovacích návrhů, které sněmovna schválila.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: A také podle sněmovního tisku 99.

Kdo souhlasí s návrhem poslance R. Mandelíka na vydání zákona ČNR o dani z přidané hodnoty podle sněmovního tisku 99, ve znění společné zprávy výborů ČNR podle sněmovního tisku 105, včetně schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 109.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme schválili tento návrh zákona. Dovolte mi, aby poděkoval navrhovatelům, zástupci navrhovatele a společnému zpravodaji za jejich práci.

Dámy a pánové, tím jsme projednali bod č. 2 našeho dnešního programu a přistoupíme k doplněnému bodu č. 3, kterým je

III.

Informace vlády České republiky k projednávaným

smlouvám mezi Českou republikou a

Slovenskou republikou

Smlouvy nám byly rozdány již dříve, dodatek k nim jste obdrželi dnes. Smyslem dnešního projednávání je vyjádřit ke každé jednotlivé smlouvě, zda ji Česká národní rada schvaluje či neschvaluje. Do vlastního textu smluv již pozměňovacími návrhy nebudeme moci zasahovat.

V souladu s rozšířeným návrhem pořadu dávám nyní slovo pověřenému členu vlády ČR panu místopředsedovi Janu Kalvodovi, aby se ke smlouvám souhrnně vyjádřit.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, jsem povinen přednést informaci, která nebude zásadním politickým projevem, ale několika poznámkami k materiálům, které byly do ČNR předloženy.

Souhrně řečeno, jde o projekt vlády České republiky o budoucích vztazích České republiky a Slovenské republiky.

Povaha smluv, které byly předloženy, je velice různorodá a jen velmi stěží lze najít nějakého společného jmenovatele. Může jím být to, že v krátké době obě republiky sousedními samostatnými státy s tím, že vzešly ze státu jediného. To je specifika tohoto komplexu této sítě smluv, které se předkládají.

Smlouvy jsou opravdu velice různorodé, některé z nich jsou zcela politicky neutrální, jsou to smlouvy technologické, např. o právní pomoci, smlouvy o hraničním styku, o vymezení hranic, ale jde o smlouvy, které je nezbytné uzavřít.

Některé smlouvy jsou jiného druhu. Jsou to smlouvy zejména hospodářského rázu, ať se týkají měnové unie, společného území, hospodářského prostoru - to jsou smlouvy, které jsou nepochybně závislé na vývoji případné divergence základní orientace politiky v obou republikách. Názory na podobné smlouvy, na jejich perspektivnost, potřebnost nebo jejich užitečnost, mohou být samozřejmě různé.

Kdybych považoval nějaký jednolitý názor za jednotku, takovou odchylku bych zaznamenal.

Nicméně, chci říci, že základním kritériem, z něhož vláda nahlížela jednotlivé smlouvy, bylo vždy a výlučně kritérium výhodnosti pro Českou republiku. Neříkám, že bylo vždy snadné takovéto kritérium do takovéto smlouvy promítnout. Ale bylo to základní hledisko, z něhož vláda k těmto smlouvám přistoupila.

Je samozřejmě v této sněmovně atmosféra, která zřejmě bude znamenat nastolení otázky legitimity či ústavnosti těchto smluv. Chtěl bych říci, že s ohledem na naprostou formální a bezvýhradnou samostatnost a plnou svrchovanost této republiky, ať již vně, tj. mezinárodně, nebo dovnitř republiky, je zcela nezbytné, aby vláda takovýto projekt smluvních vztahů se Slovenskou republikou předložila.

Sám si myslím, že problém legitimity projednávání těchto smluv českým parlamentem nebo problém jejich ústavnosti je pseudoproblém. Ostatně, i podle stávající Ústavy Česká národní rada je bez vší pochybnosti povolána projednávat zásadní otázky vnitřní politiky. Nepochybuji, že takovýmito otázkami jsou tyto smlouvy.

K formální stránce věci bych ještě podotkl, že po té, co byly některé smlouvy uzavřeny, projednány, došlo k dílčí revizi některých formálních náležitostí těchto smluv podle jejich obsahu k dohodě o unifikaci některých závěrečných klausulí o platnosti účinnosti a konec konců co do povahy této smlouvy. Slovenská vláda ex post k některé z nich vyslovila revizi, se kterou navrhla česká vláda souhlas, což tímto sděluji pro krátkost času, neboť se tento projev souhlasu odehrál včera.

Dovoluji si uzavřít tuto informaci s tím, že předpokládám, že ke každé ze smluv bude pověřen vystoupit ten člen vlády v jehož podílu na výkonné moci je předmět té či oné smlouvy nejbližší.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Janu Kalvodovi.

Ještě pro doplnění informace - text přílohy se zrodil na základě dohody příslušných komisí předsednictev národních rad, takže myslím, že všechny kluby jsou informovány o tomto postupu. V konečné fázi s tím, jak již bylo konstatováno, souhlasili oba premiéři, a tak se stává součástí těchto smluv a jejich schválení se navrhuje v této schůzi České národní rady.

Dámy a pánové, vystoupením pana místopředsedy vlády Kalvody byla zahájena rozprava k tomuto bodu.

Do zpravy se přihlásil písemně pan poslanec Josef Hájek se stanoviskem klubu Levého bloku. Prosím, aby se ujal slova. Je to zatím jediná přihláška představitelů klubu, kterou jsem obdržel.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, ve svém vystoupení chci seznámit sněmovnu se stanoviskem klubu poslanců Levého bloku v ČNR k právě uvedené problematice smluv ČR a SR.

Vláda ČR ve svém programovém prohlášení deklarovala svou připravenost aktivně spolupracovat s rozhodujícími politickými silami Slovenské republiky s cílem minimalizovat náklady související se státoprávními změnami, vyloučit možné konflikty a vytvořit předpoklady pro budoucí dobré vztahy mezi ČR a SR. Tato "aktivní spolupráce" dnes vstupuje do závěrečné fáze, kdy dochází k rozdělení společného státu Čechů, Moravanů a Slováků s téměř sedmdesátipětiletou historií za balík dvoustranných smluv a dohod. Přitom zůstává otázkou, zda soustava těchto dohod je skutečně tím žádoucím, to je zda minimalizuje náklady související se státoprávním uspořádáním, když žádné varianty vyčíslení dopadů předloženy vůbec nebyly. Otázkou zůstává i to, zda tyto smlouvy skutečně vylučují možný konflikt, když i přes to, že dělení majetku je schváleno zákonem, ke konfliktům dochází již nyní.

Jsme toho názoru, že vláda výrazně přestoupila svůj programový mandát, když celé jednání až do úrovně podpisů premiérů vedla bez účasti národní rad. Je to i v rozporu s vlastním programovým prohlášením vlády, ve kterém se uvádí:

Bezprostředí vážné úkoly, které před vládou stojí, nelze chápat jako záležitost zájmů určitého politického uskupení tvořícího současnou vládní koalici. Bude velmi záležet na tom, zda se nám podaří vytvořit potřebný co nejširší společenský konsensus, zahrnující široké spektrum demokratických politických sil, zastoupených v zákonodárném sboru.

O tento konsensus se ani vítězné politické síly, ani koaliční vláda podle našeho názoru nepokusily. Tato sněmovna dodnes nebyla seznámena s ucelenou koncepcí rozsahu a obsahu budoucích smluvních vztahů a i dnes je k posouzení poslancům předložena pouze část těchto smluv. Je tedy obtížné a i neodpovědné vyjadřovat se ke smlouvám, které jsou systematicky neprovázané. To je nejvíce patrné v dohodě o celní unii, která bez dalších dohod o celních hranicích a o dělení vybraných cel mezi republiky je nefunkční.

Zcela nelogicky jsou do toho balíku zahrnuty smlouvy či dohody vlády či republikové. Zatímco vládní smlouvy podle našeho názoru by sněmovna mohla vzít s případnými připomínkami na vědomí, u smluv mezi republikami zjevně chybí legislativní postup jejich přijímání, příp. ratifikace. Znovu přpomínáme, že v některých smlouvách je celá řada právních i věcných chyb. Např. ve smlouvě mezi vládami ČR a SR o měnovém uspořádání je v hlavě devět závazek smluvních stran přijmout v roce 1992 řadu zákonů. Je zřejmé, že se vláda zavazuje k něčemu, co nemůže splnit.

Dále v dohodě o celní unii není důsledně odlišeno, která ustanovení se týkají pouze vztahů mezi členy unie a která tudíž nelze vztahovat i na třetí státy.

Poslanecký klub LB v ČNR již ve svých předcházejících stanoviscích ke státoprávnímu uspořádání se jednoznačně vyslovil za zachování společného státu. Přesto však respektujeme časovou realitu a v zájmu budoucích dobrých vztahů se slovenským národem chápeme potřebu jejich smluvní úpravy. Tyto smlouvy však musí svou kvalitou v pozitivním smyslu ovlivňovat budoucí soužití.

Z tohoto důvodu tedy doporučujeme, aby alespoň ta část smluv koncipovaná jako smlouvy mezi republikami, byla ve smyslu již dříve uvedených výhrad ještě jednou projednána na úrovni komisí obou národních rad. V tomto smyslu navrhujeme, aby bylo přijato usnesení ČNR. Vedlo by to nejen k odstranění věcných a legislativních vad, ale i vzhledem k poměrnému zastoupení politických sil v těchto komisích i k dosažení nesporně potřebného širokého politického konsensu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Hájkovi, který vystoupil se stanoviskem klubu LB k problematice smluv. Kdo se dále hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Pan kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že každý kdo vnímá realitu těchto dnů, skutečnosti, které prožíváme, dá za pravdu tomu, co si dovolím přednést jako stanovisko klubu ODS v ČNR.

Klub ODS vědom si toho, jak důležité je a bude přátelské a korektní soužití České a Slovenské republiky, podporuje všechny kroky vlády v oblasti podepisování příslušných smluv a dohod mezi oběma republikami a doporučuje plénu ČNR tyto smlouvy schválit. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Honajzrovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Prosím pana kolegu Šolera, připraví se pan poslanec Zahradníček.

Poslanec Jiří Šoler: Vážené předsednictvo, vážená vládo, vážení poslanci, naše strana slíbila svým voličům konstituování československého státu jako funkčního spolkového a demokratického státu. Domnívám se, že současný rozpad státu probíhá rozhodnutím vedoucích politických sil ne zcela podle jejich volebních programů a nedává možnost občanům se k tomuto vyjádřit. Proto pokládám tyto smlouvy za formulované tak, že předpokládají rozpad státu a proto s nimi nemůžeme souhlasit.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za vyjádření stanoviska klubu. Předávám slovo panu poslanci Zahradníčkovi.

Poslanec Jan Zahradníček: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážená česká vládo, vážení kolegové a kolegyně. Klub poslanců KDS v ČNR podporuje přijetí všech předložených smluv mezi ČR a SR a dohod mezi vládami těchto republik. Domníváme se, že ČNR je oprávněná projednat a schválit výše citované smlouvy. Toto právo vyplývá z novely zákona 143/1968 Sb., o československé federaci přijaté ve Federálním shromáždění, která nabyla účinnosti dne 29. 10. 1992, i z usnesení ČNR o převzetí zodpovědnosti za kontinuitu státní moci v ČR. Domníváme se, že přijetí těchto smluv je nezbytné pro poklidné rozdělení ČSFR a pro budoucí spolupráci ČR se SR. Proto předložené návrhy podpoříme.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Zahradníčkovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám. Tím se domnívám, že jsme projednali tento bod, pokud by části návrhu pana poslance Hájka nebylo potřeba rozumět jako návrhu procedurálnímu.

Teď prosím pana kolegu Hájka, aby mi pomohl upřesnit ten návrh. Je to v podstatě návrh na stažení některých smluv z projednávání a na navrácení do práce v komisích Národní rady Slovenské republiky a České národní rady.

Prosím, pane kolego, o upřesnění vašeho návrhu.

Poslanec Josef Hájek: Podal jsem návrh na přijetí usnesení ČNR ve výše citovaném smyslu. Formuloval bych tedy návrh tohoto usnesení:

ČNR doporučuje smlouvy, které mají charakter smluv prezidentských, projednat na společném jednání příslušných komisí obou národních rad.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano. Děkuji.

Kdo je tedy pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku? 51.

Kdo je proti? 84.

Tento návrh nebyl přijat.

Vzhledem k tomu, že nezazněl žádný další návrh na usnesení, ani procedurální návrh v rámci tohoto bodu, domnívám se, že jsme tím projednali doplněný třetí bod našeho programu a budeme moci přistoupit k dalšímu bodu programu schůze ČNR.

Je to

IV.

Návrh na schválení dohody o vytvoření celní unie

mezi ČR a SR

Předložený návrh vám byl předán prostřednictvím výborů. Rovněž společná zpráva výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 116.

S pověření vlády ČR nám předložený návrh odůvodní ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý, kterého prosím, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP