Úterý 24. listopadu 1992

Začátek schůze České národní rady

24. listopadu v 13.10 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 180 poslanců České národní rady.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr mezinárodních vztahů J. Zieleniec, generální prokurátor J. Šetina, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, bez ohledu na to, kde momentálně právě jste, zahajuji 8. schůzi ČNR a všechny vás srdečně vítám. Rád mezi námi vítám také členy vlády ČR.

Návrh pořadu 8. schůze ČNR tak, jak jej připravilo předsednictvo ČNR, jste obdrželi formou jeho usnesení na 6. schůzi ČNR ve středu 18. listopadu 1992. Na této schůzi bylo také rozhodnuto, že bod Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR bude zařazen již na 7. schůzi, a proto není zařazen v návrhu pořadu 8. schůze, který jste dostali dnes na lavice.

Proti původnímu návrhu zařadilo ještě předsednictvo ČNR na tuto schůzi "Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona ČNR" a v písemném podkladu ho máme jako bod 1.

Na 7. schůzi, která byla ukončena v pátek 20. listopadu byl přerušen bod "Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisky 99 a 105)" a jeho další projednávání bylo zařazeno na tuto schůzi. V návrhu pořadu jej máte zařazen jako bod 2.

Nyní tedy dám slovo vám, vážení kolegové, vážené kolegyně, pokud se někdo hlásí s nějakou připomínkou nebo námětem k návrhu pořadu. - Poslanec Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, navrhuji, aby bod projednání návrhu zákona o dani z přidané hodnoty byl bodem prvním.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, kdo se dále hlásí? - Poslanec Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane předsedo. vážené kolegyně a kolegové, vážení zástupci vlády, chtěl bych zařadit jako nový bod dnešního jednání - pravděpodobně - třetí, to znamená před projednávání smluv, s názvem Informace vlády o postupu a přípravě smluv mezi ČR a SR. Zdůvodnění: Navrhuji tento bod v návaznosti na jednání politického gremia, kde jej podpořila většina politických stran. V rámci tohoto bodu by měla být přednesena i stanoviska politických klubů ČNR.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, zaznamenal jsem si tento návrh.

Jen pro informaci - rozuměl jsem našemu postupu jednání tak, že před projednáváním první smlouvy tak jako tak člen vlády - pověřený člen vlády - nás určitým obecným úvodem seznámí s tím, co vy jste navrhovali do tohoto bodu, a potom zazní tak jako tak obecná stanoviska představitelů klubů. Je otázka, zda se máme snažit to rozčlenit. Ale padlo to jako návrh, beru ho na vědomí.

Moje poznámka ke kolegovi Mandelíkovi - to, co navrhujete, pane kolego, v podstatě není změna programu, ten bod jedna Zkrácení lhůty se dává vždy jako první bod programu, takže prvním pracovním bodem je, jak navrhujete a jak je také navrženo v programu, dokončení návrhu zákona, respektive pokračování v přerušeném jednání k návrhu zákona o dani z přidané hodnoty.

Další přihláška do rozpravy? - Pan poslance Hurta.

Poslanec Josef Hurta: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové poslanci, navrhuji z pořadu jednání stáhnout bod číslo 19. Důvodem pro toto stažení tak zvaného sankčního zákona je jeho neujasněnost, protože v zemědělském výboru jsme projednávali podstatně jiné znění, než je nám nyní předkládáno, a ještě v tomto znění je řada nejasností.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, zaznamenal jsem tento návrh.

Je další přihláška do rozpravy? - Není. Uzavírám tedy rozpravu a budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

S kolegou Mandelíkem jsme si vysvětlili, že o jeho návrhu není třeba rozhodovat hlasováním, jeho návrh bude - pokud schválíme celkový program - tak jako tak prvním pracovním bodem programu.

Zaznamenávám tedy návrh, který prezentoval po dohodě na politickém gremiu pan kolega Čundrle. Jde o zařazení informace vlády o postupu a přípravě smluv mezi ČR a SR. Je navrhováno, aby tento bod byl zařazen jako bod 3, tedy před první projednávanou smlouvu.

Ještě bych chtěl přednést svou informaci. Nevím, jaký tisk nebo návrh pořadu máte před sebou, ale návrh zahraničního výboru na usnesení ČNR k žádosti o podmíněné členství ČR v Radě Evropy by měl být až v dalším průběhu schůze, tedy ne jako bod 3. Jde mi o to, jestli máme všichni před sebou stejné texty. Pokud ne, myslím, že zřejmě akceptujeme tento postup, pokud nebudou formální námitky.

Je zde tedy první návrh pana poslance Čundrleho, kdo je pro toto doplnění pořadu, nechť zvedne ruku! 128.

Kdo je proti? 4.

Tento návrh byl přijat.

Dalším návrhem, je návrh pana poslance Hurty, a to je návrh na stažení bodu 19. t.j. sankčního zákona z programu.

Kdo je pro tento návrh pana kolegy Hurty, ať zvedne ruku. 74.

Kdo je proti? 85.

Tento návrh nebyl přijat.

Další návrh jsem nezaznamenal, zeptám se tedy nyní, kdo souhlasí s návrhem pořadu 8. schůze ČNR, jak byl navržen předsednictvem, včetně změn, které jsme odsouhlasili s tím, že navrhovaný bod 3 - návrh zahraničního výboru na usnesení ČNR bude zařazen před zprávu o činnosti, tedy jako bod 20.

Kdo je pro schválení programu v tomto znění, ať zvedne ruku. 142.

Kdo je proti? Nikdo. Pořad byl schválen.

Můžeme nyní přistoupit k projednávání programu.

Prvním bodem programu je

I.

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení

zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona

České národní rady

O tomto návrhu předsednictva Česká národní rada hlasuje ČNR bez rozpravy.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem předsednictva ČNR uvedeným ve sněmovním tisku 169, ať zvedne ruku. 98.

Kdo je proti? 27.

Tento návrh byl přijat. Tím jsme zároveň projednali první bod našeho programu.

Druhým bodem programu je

II.

Návrh poslance R. Mandelíka na vydání zákona

České národní rady o dani z přidané hodnoty

Je to pokračování přerušeného jednání, které se týká sněmovních tisků 99 a 105.

Registruji přihlášku o slovo pana ministra. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, ještě před konečným hlasováním o velice důležitém zákonu, o dani z přidané hodnoty, dovoluji si využít možnosti a svého práva otevřít k tomuto zákonu ještě debatu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Tím je tedy otevřena rozprava k tomuto bodu.

Prosím pana poslance Mandelíka, aby zaujal místo jako navrhovatel. On se zároveň hlásí jako poslanec, že chce vystoupit v rozpravě. Dále jde zde také písemná přihláška kolegy Frommera, je to k tomuto bodu poslední písemná přihláška.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, předložil jsem zde při posledním projednávání této předlohy celou sérii pozměňovacích návrhů a bylo rozhodnuto, že tyto pozměňovací návrhy budou všem poslancům rozdány, aby všichni mohli posoudit, zda jde o návrhy racionální a zda tedy pro ně můžeme hlasovat.

Dovolím si ještě některé z těchto pozměňovacích návrhů poopravit a navrhnout vám některé změny, které se těchto pozměňovacích návrhů týkají.

Prosím, abyste si vzali k ruce tisk, kde jsou pozměňovací návrhy k tomuto zákonu, abyste mohli se mnou sledovat, jaké změny navrhuji.

§ 2, odst. 2 písm. a): navrhuji úpravu tohoto textu tak, že by zněl: "zbožím, věci movité, tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží se nepovažují peníze."

Pozměňující návrh k § 14, odst. 6 by měl správně znít: doplnit na konec první věty za slova "vstupní cena předmětu" slova "bez daní".

Dále zde je pozměňující návrh k § 23, odst. 3, aby tato změna byla vypuštěna ze společné zprávy.

Chci tento pozměňující návrh stáhnout.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pane kolego, promiňte, že vám skáču do řeči, ale chci, abychom se v tom procedurálně vyznali. Vy se nyní vyslovujete k pozměňovacím návrhům, které jste v rozpravě předtím přednesl vy. (Pan Mandelík: ano.)

Děkuji.

Poslanec Richard Mandelík: V § 29, odst. 3, navrhuji zpřesnění toho, co jsem navrhoval. Znělo by to: nahradit slova "ve kterém rozhodnutí došlo" slovy "ve kterém bylo doručeno oznámení finančnímu orgánu".

§ 30, odst. 1, písm. a, - není nutné v odvolávce uvádět celé znění vyhlášky, protože je již citována v předchozích odvolávkách. Odvolávka 23 a - tedy zní - pouze: 23 a, vyhláška č. 114/1972 Sb.

§ 42, odst. 1 - navrhuji svůj pozměňující návrh stáhnout a nahradit jej tímto návrhem: slova "skutečnou daňovou povinnost" nahradit slovy "daňovou povinností uvedenou v daňovém přiznání ve prospěch".

Zdůvodním toto krátce: tento odstavec by postihoval plátce, který uvede v daňovém přiznání vyšší daň. Byl by i tak povinen zaplatit sankci.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pane kolego, promiňte, já si chci jenom ujasnit konce slov. My máme před sebou text "skutečnou daňovou povinností". A ten máme nahradit slovy "daňovou povinností".

Poslanec Richard Mandelík: Povinností, omlouvám se.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ještě jednou přesně přečtěte slova v uvozovkách.

Poslanec Richard Mandelík: Ještě jednou. Navrhl jsem původní pozměňující návrh stáhnout. Nový pozměňující návrh zní: Slova "skutečnou daňovou povinností" nahradit slovy "daňovou povinností uvedenou v daňovém přiznání ve prospěch".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Takže povinnosti jsou v obou případech ve tvaru povinností.

(Mandelík: ano.)

Děkuji.

Poslanec Richard Mandelík: Prosím doplnit v pozměňujícím § 45, v odst. 4, to, že zde správně mělo být doplněno, že se to týká připomínky ve společné zprávě. Mělo by to znít: Ve společné zprávě v § 45, odst. 4, písm. d, se toto písmeno mění na c.

Dále navrhuji vypustit ze společné zprávy změnu § 47, odst. 9 tak, jak jsem to říkal.

Dále navrhuji stáhnout můj pozměňující návrh k § 47, odst. 9 a nahradit jej novým pozměňujícím návrhem k § 47, odst. 9. Tento návrh zní: Nahradit slova "zvláštní způsob uplatňování" slovy "způsob odpočtu, popřípadě vrácení".

V § 49 navrhuji ještě doplnit do textu, který jsem navrhoval, písmeno d, které zní: "mezi dvěma místy v tuzemsku, jako součást mezinárodní letecké a vodní dopravy"...

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Mohu vám doporučit, aby jste mluvil trochu pomaleji, aby společný zpravodaj byl schopen zachytit vaše návrhy?

Poslanec Richard Mandelík: Společný zpravodaj má mé návrhy písemně, ve stejném znění, které čtu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Tedy čtěte pomaleji, prosím, pro nás ostatní.

Poslanec Richard Mandelík: Ještě jednou tedy. § 49 je rozsáhlý, obsahuje několik písmen. Za písmenem d, za větou v písmenu d, navrhuji zrušit ", udělat čárku a pokračovat dále - což ovšem již nepatří k písmenu d, ale je to doplňující text k celému odstavci - slovy "je od daňové povinnosti osvobozena". Rozumí se tím tedy, že např. mezinárodní přeprava zboží atd. mezi dvěma místy v tuzemsku, jako součást mezinárodní letecké a vodní dopravy je od daňové povinnosti osvobozena. Totéž a, b, i za c.

Dále navrhuji můj pozměňující návrh k § 53, odst. 2, stáhnout. Vypouští se text v závorce, je to legislativně technická úprava. Je to na mnoha dalších místech.

Dále k § 56, odst. 2. Navrhuji poněkud jiné znění toho, co jsem navrhoval já, i když smysl je stejný. Správně to má ale být: za slova "pro účely" se doplňuje § 9, odst. 3.

Nyní mi dovolte, abych se vyjádřil jako jeden z navrhovatelů k pozměňujícím návrhům, které byly předloženy kolegou Šafaříkem a panem kolegou Žižkou. Doporučuji, aby byl přijat pozměňující návrh, který se týká u pana poslance Šafaříka číselného kódu 2104. Nedoporučuji ovšem, aby byl přijat předchozí, který se týká kódu 2103, neboť bychom do základních potravin tak dávali, do nižší sazby daně z přidané hodnoty, prakticky všechny ochucovací přísady, které základní potravinou nejsou. A není důvod je daňově zvýhodňovat.

Co se týče pozměňujících návrhů pana poslance Žižky doporučoval bych pouze přijetí tří položek. Jsou to položky: termostatické ventily topných radiátorů, položka panem poslancem Žižkou uvedená jako automobilové katalyzátory, která by ovšem správně, protože tento název není znám, musela být uvedena jako ssací vzduchové filtry pro spalovací motory katalytickým procesem. Za tohoto předpokladu je to možno akceptovat. A další položka, která je uvedena jako úsporné světelné zdroje (dvojité zářivky), by se měla nazvat pouze dvojité zářivky, aby bylo sjednoceno názvosloví.

Současně s tím by bylo nutné vypustit u všech tří položek v číselném kódu deváté místo, protože to je pouze kontrolní číslo a nebude se tam uvádět.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Frommer. Ještě před tím se hlásí pan poslanec Exner s faktickou poznámkou.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, rád bych si upřesnil právě přednesený návrh. Pokud jde o § 30 odst. 1, písm. a, není zřejmě v úmyslu vyloučit ta slova okolo 961, ačkoliv právě pan poslanec Mandelík přednesl návrh vyloučit všechno, co je za slovem sbírky. Bylo by to potřeba vyjasnit.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Pan poslanec Mandelík s tím souhlasí? Ano. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ortman a ještě jsem viděl ruku pana poslance Matulky.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, kolegové, dovolím si předložit vám jeden procedurální návrh. Vzhledem k tomu, že jsme dostali písemně všechny pozměňovací návrhy, které zazněly na minulé schůzi, a dnes zazněly návrhy, které jsou rozšiřující a značně mění tento dokument, jestli bychom po ukončení rozpravy mohli přerušit projednávání tohoto bodu tak, abychom dostali písemně odeznělé pozměňovací návrhy, aby ve stejné výhodě v jaké je ten, kdo je přednášel, stejně jako společný zpravodaj, a teprve poté hlasovali. Dávám tento procedurální návrh.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Rozumím tomu tak, že po skončení rozpravy. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Mám drobnou poznámku, podobnou jako měl kolega Exner k návrhu pana poslance Mandelíka, týkající se ustanovení § 2 odst. 2 písm. a), kde on doporučuje doplnit text "za zboží se nepovažují peníze". Spíše mám dotaz, zda je to takto míněno, zda není míněno "za zboží ve smyslu tohoto zákona se nepovažují peníze". Jinak se domnívám, že leckterá pravicová strana by s tímto tvrzením, takto absolutně pojatým, nemohla souhlasit, že za zboží se nepovažují peníze. Čili jestli je tím míněno upřesnění za zboží ve smyslu tohoto návrhu zákona.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Pan poslanec Mandelík kývá, že je to takto myšleno. Nyní už je čas, aby se slova ujal pan poslanec Frommer, který je přihlášen do rozpravy písemně.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, domnívám se, že tento zákon je stejně jako ostatní daňové zákony velice důležitý a je třeba panu ministrovi poděkovat za to, že umožnil další projednávání této věci. Teď k vlastní záležitosti.

Máme na stole dva zákony týkající se stejné problematiky. Je to zákon ČNR a k dispozici pro porovnání máme i zákon Federálního shromáždění, který pochopitelně ze známých důvodů už projednáván nebude. Obrátil bych vaši pozornost k § 5 odst. 7 návrhu zákona ČNR, kde doporučuji, aby místo textu první věty "odstavce 1 nebo 2 nebo na vlastní žádost podle odstavce 3" byl vložen text "odstavce 1 až 3 nebo na vlastní žádost podle odstavce 4". Kdo ví, o co se jedná v tomto zákoně, ví, proč tuto záležitost navrhuji. Předpokládám, že to vědí všechny kolegyně a kolegové poslanci.

Upozorňoval jsem v úvodu ve své kratičké řeči, že máme k dispozici na stole také návrh Federálního shromáždění. Tam je formulace precizní, doporučuji ji vaši pozornosti.

Druhá připomínka k § 53 a 54. Doporučuji, aby text § 53 a 54 byl upraven takto: místo textu "má-li plátce evidenci k 1. 1. 1993" tj. konec změny, nahradit textem "má-li osoba, která se nejpozději do 20. 1. 1993 zaregistruje jako plátce daně z přidané hodnoty k 1. lednu 1993". Tato změna vychází z ustanovení § 52 odst. 3, který hovoří o povinnosti zaregistrovat se k 20. 1. 1993. Jedná se o osoby, jejichž obrat přesáhne za rok 1992 výši 6 mil. Kčs. Tyto osoby, jak vyplývá z tohoto zákona, jsou povinny se zaregistrovat do uvedeného data. V případě uplatnění původního textu data by došlo k právní kolizi a de facto k diskriminaci těchto osob, protože by nemohly uplatnit podle § 53 a 54 odst. 1 odpočet. Týká se to vždy první věty. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Frommerovi. Pokud se nemýlím, žádné další přihlášky do rozpravy nejsou. Hlásí se ještě pan poslanec Žižka.

Poslanec Jaroslav Žižka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si svůj původní návrh, který jsem dával, upřesnit ve znění jak ho přednesl pan poslanec Mandelík. Nebudu ho nyní upřesňovat, až při hlasování jestli je to možné. Beru za svůj návrh tří položek.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Další přihlášku nemám, rozpravu uzavírám. Ještě než přistoupíme k závěrečnému hlasování, zeptám se zástupce navrhovatelů, zda si přeje vystoupit. Prosím, pan poslanec Lukáš.

Poslanec Věnceslav Lukáš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k připomínkám a návrhům, které byly podány k tomuto zákonu. Za navrhovatele bych se chtěl ztotožnit s připomínkami, které tady přednesl pan poslanec Mandelík.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte pane kolego, dopustil jsem se nekorektnosti, vlastně i směrem k vám, protože jsem nezaznamenal jeden procedurální návrh, a jsem povinen o něm dát hlasovat. Pan kolega Ortman navrhuje, aby stejně tak jako v tomto okamžiku, kdy máme k dispozici souhrn pozměňovacích návrhů, abychom věděli o čem hlasujeme, abychom dostali ještě změny, které teď zazněly ve druhé části rozpravy s tím, že něco by se z této pomůcky vypustilo, něco by se nahradilo nově navrhovaným textem. Okamžitě, jak bychom toto dostali na lavice, vrátili bychom se k hlasování o tomto bodu. Jestli správně reprodukuji, to byl návrh pana kolegy Ortmana. Jsem povinen dát o něm hlasovat.

Prosím, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 61.

Kdo je proti tomuto návrhu? 16. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat a budeme tedy pokračovat. Omlouvám se, a předávám znovu slovo zástupci navrhovatelů panu poslanci Lukášovi.

Poslanec Věnceslav Lukáš: Pane předsedající, dámy a pánové, jak jsem již uvedl, za navrhovatele se již vyjádřil pan poslanec Mandelík a plně se s ním ztotožňuji v záležitosti připomínek a návrhů, které podal on sám, které podal pan poslanec Šafařík a které podal pan poslanec Žižka. Co se týče návrhu pana poslance Frommera, rovněž s ním souhlasím a doporučuji je ke schválení. Jinak bych vás chtěl požádat, abyste v celku tento zákon schválili, abychom ke schváleným daňovým zákonům z minulého pátku dokončili tento komplex, který dává základ k vybudování daňové soustavy České republiky v příštím roce. Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Lukášovi, nyní předávám slovo panu poslanci Wagnerovi, společnému zpravodaji výborů ČNR k závěrečnému slovu a potom k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, nepovažuji za potřebné po rozsáhlé rozpravě pronášet dlouhé závěrečné slovo. Ale přesto považuji za potřebné zopakovat onu připomínku, kterou jsem zmínil v pátek večer v pozdních hodinách, kdy jsme o tomto zákoně hovořili. To je připomínku, že velká většina pozměňovacích návrhů nevychází z poslanecké iniciativy. Je pouze poslanci předkládána, vychází z příslušného odborného místa, které má daňové věci připravovat - z ministerstva financí. Všechny změny, které odezněly ještě dnes, nás varují, že tam na onom místě kde se měl zákon pořádně připravovat, se nepostupovalo zcela zodpovědně, když v tomto stavu dostáváme návrhy.

Přesto se domnívám, že je nezbytně nutné o věci jednat a rozhodnout, protože projednáváme základní kámen nové daňové soustavy. Ale nicméně sněmovna by měla ministra financí na skutečnosti, které jsem právě uvedl, důrazně upozornit.

Chtěl bych připomenout, že původní návrh zněl, že budeme projednávat pozměňovací návrhy pana poslance Mandelíka, jako jeden návrh. Nyní nemohu s dobrým svědomím tuto dohodu zopakovat a trvat na ní, pokud by ve sněmovně byly jiné názory a cítím se povinován se na tyto jiné názory zeptat.

Ptám se tudíž, jestli si někdo přeje, aby se o těch věcech, které byly předloženy v jiném znění, než jsme o nich hovořili v páteční rozpravě, aby se o nich hlasovalo zvlášť, aby to navrhl. Pokud to nikdo nenavrhne, doporučuji panu místopředsedovi Vlachovi, který schůzi řídí, aby se o návrhu pana poslance Mandelíka hlasovalo jako o jednom návrhu tak, jak zněla původní dohoda.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Jestli jsem vás dobře sledoval, pane kolego, tážete se sněmovny, zda někdo navrhuje, aby se hlasovalo odděleně o těch návrzích. Já jsem zatím žádnou zdviženou ruku neviděl, takže můžeme brát toto jako tichý souhlas sněmovny s tím, že budeme hlasovat o návrzích jako o jednom bloku.

Poslanec Jozef Wagner: V tom případě se, pane předsedající, ptám, přeje-li si sněmovna vyslechnout plné znění návrhů ještě jednou nebo bere-li zavděk tím, co učinil pan poslanec Mandelík přede mnou.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Přeje si někdo vyslechnout soubor těchto návrhů v tomto okamžiku znovu? (Nikdo se nehlásil). Jestliže tomu tak není, můžeme přistoupit k hlasování.

Dávám tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Mandelíka. Kdo je pro přijetí těchto pozměňovacích návrhů tak, jak zazněly v upřesněné rozpravě, ať zvedne ruku! 104.

Kdo je proti? Nikdo.

Tyto návrhy byly en block přijaty a prosím, aby nyní z pomůcky, kterou máme před sebou, pan zpravodaj bral ostatní návrhy jeden po druhém.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP