Pátek 20. listopadu 1992

Začátek schůze České národní rady

20. listopadu v 9.10 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 185 poslanců.

Za vládu Česká republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych z pověření předsedy ČNR zahájil druhý jednací den 7. schůze ČNR a všechny vás srdečně uvítal. Včera jsme projednali první tři body schváleného pořadu, devět bodů nám tedy ještě zbývá k projednání. Proto není vyloučeno, že se sejdeme ještě zítra, příp. v neděli, jak bylo ostatně předpokládáno. Proto prosím, abyste s tím počítali. Zjišťuji, že podle presenční listiny je přítomno 113 poslanců, můžeme přistoupit k projednávání 4. bodu pořadu, kterým je

IV.

Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona ČNR o

soustavě cenných papírů a obchodování s nimi.

Faktická připomínka pana poslance Zeminy.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážení hosté, je mi velice líto, že po včerejší namáhavé schůzi hned dnes ráno vás musím obtěžovat ze své pozice místopředsedy poslaneckého klubu ODS věcí, která je mi velice líto, že se stala.

Na mnoha lavicích tohoto sněmu se dnes ráno objevily dokumenty, jejichž obsah si vám dovoluji přečíst, které v žádném případě nemají nic do činění nejen s politickou kulturou, ale nic se vztahy mezi lidmi, mezi normálními lidmi, kteří si váží jeden druhého, jako člověk člověka. Je mi velice líto, ale přečtu vám dokument, který se objevil na našich lavicích.

Poslanecký klub SPR-RSČ zcela bez zármutku oznamuje, že dne 19. listopadu v pozdních večerních hodinách pošli na vrozenou křivici charakteru, ke které se přidala prudká infekce ptačího noru níže jmenovaní: Kulička, Matoušková, Valach. Ostatky těchto politických mrtvol - s pravopisnou chybou psáno - jsou trvale vystaveny ve sněmovně a přilehlých prostorách. Tryzna se z důvodů oprávněného nebezpeční přírodní katastrofy nekoná, protože nebe zapláče a země si odplivne. Podepsáni šťastní pozůstalí.

Já se domnívám, že pokud tato sněmovna bude dále přihlížet, že jsou naši kolegové z různých důvodů zcela bezdůvodně uráženi, že se dostaneme ne na třetí cestu, ale na Dálný východ. Ve smyslu zákona o jednacím řádu ČNR a zákona o poslancích ČNR, žádám mandátový a imunitní výbor ČNR, aby se touto věcí zabýval.

(Potlesk).

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Technická pan poslanec Valach.

Poslanec Vítězslav Valach: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom si dovolím v krátkosti doplnit. Jeden můj oblíbený český herec kdysi řekl, že největší potupou pro něj je pochvala od blbce. Čili, když to otočíte, není co řešit.

(Potlesk).

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji, dámy a pánové, je třeba se vrátit k našemu programu, proto bych poprosil pana poslance Tomáše Ježka o odůvodnění předloženého návrhu zákona.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážená ČNR, mám obzvláštní radost z toho, že dnešního rána, které je bezesporu jiným ránem, než jsou ostatní parlamentní rána, mohu předložit návrh zákona ČNR o soustavě cenných papírů a obchodování s nimi. Tento zákon je velmi netrpělivě očekáván, protože na něm závisí v ČR privatizace více než 950 akciových společnosti. Tento zákon nám zkrátka umožní ukončit kupónovou privatizaci, která až do dnešního dne probíhá velmi zdárně a podle původních předpokladů. Tento zákon doplňuje už existující soustavu zákonů, které upravují finanční trh. Máme už obchodní zákoník, zákon o dluhopisech, zákon o burze cenných papírů a o investičních společnostech a o investičních fondech.

Tento zákon upravuje obchodování s cennými papíry, ale svou významnou podstatnou částí je zaměřen na mimoburzovní trh, právě proto, že již zákon o burze cenných papírů existuje. Mimoburzovní trh, je ten trh, který bude obsluhovat akcie vzešlé z kupónové privatizace, ať už držiteli jsou jednotliví "dikové" nebo investiční privatizační fondy.

Právě z hlediska naší speciální české politiky v oblasti privatizace je tento zákon mimořádně důležitý a představuje podobně jako kupónová privatizace něco, co ještě dosud nikdo nevyzkoušel. Na mimoburzovním trhu, který se vlastně tímto zákonem zakládá, který vznikne, bude ležet zejména v počátečním období drtivá většina obchodů s akciemi na kapitálovém trhu, a teprve postupně se dá očekávat, že určitou část tohoto břemene převezme i Pražská burza cenných papírů, která rovněž má vzniknout, ale vždy bude platit, že na burze cenných papírů se bude obchodovat spíš s exkluzivními akciemi, spíše s výjimečnými, tedy nejlepšími akciemi a obrovská masa obchodu se bude odehrávat právě zde na tomto mimoburzovním trhu, který vznikne zákonem, který jak doufám, bude dnešního dne přijat.

Ještě jeden velmi důležitý prvek zavádí přijetí tohoto zákona na náš finanční trh. Je to prvek dematerializace, to znamená, že náš finanční trh už nebude potřebovat ty tuny papíru, ty listinné cenné papíry, ten, z pohledu moderního finančního trhu balast, který za sebou táhnou společnosti, kterým bylo dopřáno prožít kontinuální vývoj na trhu cenných papírů. Moderní výpočetní technika se dovede obejít bez materializovaných cenných papírů a my tu velikou nevýhodu, že jsme měli pauzu ve velikosti 40 - 50 let v těchto institucích, můžeme touto cestou proměnit v obrovskou výhodu, to je skočit rovnou do 21. století, kde se bude obchodovat s dematerializovanými cennými papíry.

Tento fakt, že se jedná o cenné papíry a dematerializované cenné papíry vyžaduje, aby nad finančním trhem byl velmi přísný státní dozor. Mám za to, že v tomto zákoně je na tento dozor pamatováno, mnohým, zejména v diskusích, které jsme vedli na rozpočtovém výboru, ale i v jiných výborech, se na první pohled mohlo zdát, že tento dozor, nebo že úloha státu jako dozorce nad tímto trhem, je příliš velká. Ale já zastávám názor a rozpočtový výbor se k tomu nakonec přiklonil, že ta role není přehnaná, že nezbývá nikdy opatrnosti, nikdy nepřebývá opatrnosti, protože zejména v počátečních dobách záběhu bude důležité, aby obyvatelé, občané, účastníci, investoři, fondy, neztratili důvěru ve finanční trh, neboť důvěra je přesně to, co je tím základním, co každý finanční trh potřebuje a to, co dokáže, když není důvěra, každý finanční trh zhroutit a zbourat.

Proto je velmi důležité, že v tomto zákoně je pamatováno na státní dozor nad tímto trhem a na ochranu tohoto trhu.

Zákon je sám strukturován velmi bohatě do šesti částí, v nichž část první přináší obecná ustanovení, část druhá upravuje smlouvy o cenných papírech, část třetí tvoří vlastně jádro tohoto zákona, kde se upravují pojmy jako je obchodník s cennými papíry, makléř a pak zejména v části čtvrté, kde se hovoří o organizátorech mimoburzovního trhu a středisku cenných papírů.

Organizátor mimoburzovního trhu je vlastně název pro instituci, která bude jakýmsi potomkem Centra kupónové privatizace, to bude ta instituce, která bude zajišťovat obchodování s cennými papíry, které vzejdou z kupónové privatizace.

Zavádí se jedna důležitá instituce - středisko cenných papírů, které bude obsluhovat nejenom obchodníky s cennými papíry, ale i burzu cenných papírů, eventuelně další burzy, které zde vzniknou a další mimoburzovní trhy. Toto středisko bude zřízeno ministerstvem financí a toto středisko nebude smět provádět obchody a bude velmi záležet na tom, aby dozorem, který bude vykonávat ministerstvo financí, bylo zabráněno jakémukoli úniku informací.

Ve čtvrté části návrhu zákona se upravují veřejně obchodovatelné cenné papíry, to je ty, které právě budou předmětem obchodování na kapitálovém trhu a pak velmi důležitá část, jak už jsem se zmínil, pojednává o ochraně finančního trhu.

Na závěr bych chtěl vyjádřit své přání, aby tento zákon byl přijat, protože bez tohoto zákona, jak už jsem řekl v úvodním slově, nejsme schopni uzavřít kupónovou privatizaci, která už je vlastně před zahájením posledního pátého kola, které proběhne od 23. listopadu do 2. prosince, čímž skončí první vlna. K dispozici už je posledních 7% investičních bodů, které jsou ještě mezi držiteli, DIKy a fondy a první vlna tím skončí. Tím více vyvstává naléhavost a potřeba tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Ježkovi za odůvodnění předloženého návrhu a prosím společného zpravodaje pana poslance Richarda Mandelíka, aby sněmovně předložil společnou zprávu výborů ČNR.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, návrh tohoto zákona je součástí soustavy hospodářských zákonů a to součástí podstatnou, neboť bez této normy není možná existence rozvinutého finančního trhu a nelze hovořit o tržní ekonomice. Dosavadní zákony k vytvoření takové ekonomiky nepostačují, ale po schválení návrhu tohoto zákona bude vytvořen vyspělý legislativní rámec pro efektivní funkci finančního trhu, srovnatelný s evropským standardem.

Návrh zákona navazuje zejména na obchodní zákoník, zákon o investičních společnostech a investičních fondech, zákon směnečný a šekovní, zákon o burze cenných papírů a doplňuje, završuje zákon č. 92/1991 Sb. o velké privatizaci a nařízení vlády ČSFR č. 393/91 Sb. o vydávání a použití investičních kuponů ve znění pozdějších předpisů.

Bez tohoto zákona není myslitelný rozvoj trhu s akciemi, získanými v kupónové privatizaci ani seriozní tržní ocenění privatizovaných společností, ani vytvoření přitažlivého prostředí pro investory obecně.

Návrh zákona je systematicky členěn do šesti částí. V části první jsou obsažena obecná ustanovení a je rozdělena na dvě hlavy. V hlavě jedna jsou vymezeny druhy a některé znaky cenných papírů, na něž se zákon vztahuje, přičemž tyto papíry jsou definovány existujícími zákony.

Hlava druhá vymezuje některé pojmy, jako vydávání cenných papírů, jmenovitá hodnota a kurzy a zejména přeměna podoby z listinné na zaknihovanou a naopak.

Druhá část návrhu zákona vymezuje druhy náležitostí a podmínky smluv o cenných papírech. Tato část výslovně řeší problematiku smluv dotýkajících se cenných papírů ve vazbě na obchodní zákoník, neboť ten dosud nejen neřešil tuto oblast vyčerpávajícím způsobem, ale některé instituty finančního trhu neznal, např. zaknihovaný cenný papír.

V jednotlivých hlavách této části jsou upravena specifika smluv o převodech, obstarání koupě nebo prodeje, úschově, správě, uložení a zastavení cenných papírů.

Ve třetí části návrhu zákona je upraven institut trhu s cennými papíry a v jednotlivých hlavách vymezeny tři typy subjektu tohoto trhu: obchodník s cennými papíry a makléř, organizátor mimoburzovního trhu a středisko cenných papírů. První dva subjekty trhu svou činnost mohou provádět na základě povolení, jehož podmínky získání a pozbytí upravuje zákon.

Středisko cenných papírů je obecně jediným investičním místem pro informace o cenných papírech a povoleních udělených subjektům trhu. Je nezbytným subjektem pro trh se zaknihovanými cennými papíry a s akciemi získanými v kupónové privatizaci, nesmí však obchodovat s cennými papíry ani organizovat trh s cennými papíry.

Čtvrtá část se zabývá veřejně obchodovatelnými cennými papíry. Podstatnou náplní této části je mimo vymezení pojmů "ochrana investorů na veřejném trhu" a zajištění vysoké důvěryhodnosti a průhlednosti veřejného obchodování s cennými papíry.

Pátá část je vymezena ochraně finančního trhu. Ustanovení této části směřují k dosažení pravdivosti, rovné soutěže a vytvoření etických norem na finančním trhu. Zavádějí se požadavky na činnost, informační povinnost, využívání důvěrných informací, stanoví se rozsah a předmět státního dozoru a nápravná a sankční opatření.

V závěrečné šesté části se zavádějí společná, přechodná a závěrečná ustavení, jsou zde některé vazby na existující stav, zpřesněna a změněna ustanovení jiných zákonů a vymezena některá přechodná opatření v souvislosti s počátkem rozvoje obchodování s cennými papíry.

Návrh zákona projednaly společně výbory rozpočtový a hospodářský a také výbor zemědělský a doporučují České národní radě, aby předložený návrh zákon schválila ve znění společné zprávy, tisk 159. Vaše případně pozměňující návrhy bych prosil písemně. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu, do které se zatím písemně přihlásil pan poslance Libor Novák st., kterému uděluji slovo. Prosím o písemné přihlášky do rozpravy.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu zákona.

Především navrhuji změnit název zákona, a to tak, aby zněl "Zákon o cenných papírech".

Dále navrhuji v celém zákoně nahradit slova "pokud zvláštní zákon nestanoví jinak", slovy "pokud ze zvláštního zákona nevyplývá něco jiného".

Další pozměňovací návrhy se budou týkat jednotlivých paragrafů.

V § 28 navrhuji původní text odst. 2 nahradit textem tohoto znění: "Nestanoví-li tento zákon dále jinak, řídí se smlouva komisionářská a právní vztahy z ní vzniklé ustanoveními obchodního zákoníku".

Analogický pozměňovací návrh se týká § 33, kde navrhuji změnit text odst. 3 tak, aby zněl: "Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se smlouvy, udané v odst. 1 a 2 a právními vztahy z nich vzniklé ustanoveními obchodního zákoníku".

Dále v § 35 odst. 3 navrhuji slova "schovatel vůči uschovateli" nahradit slovy "uschovatel vůči schovateli". Tam pravděpodobně došlo k tiskové chybě, ale ta by mohla mít praktické následky. V § 39 navrhuji na konec doplnit další větu tohoto znění: "Právo podzástavní"- odkaz pod čarou"nelze pro účely tohoto zákona použít". Poznámka pod čarou by zněla: "§ 151 k občanského zákoníku".

Další návrh se týká § 40. Navrhuji v odst. 2 doplnit tuto větu: "Zanikla-li pohledávka zajištěná zástavním právem, má věřitel povinnost vyznačit zrušení zástavního práva na tomto cenném papíru".

A ve třetím řádku tohoto odstavce navrhuji za slovo "papíru" vsunout text "učiněné na tomto cenném papíru".

Další pozměňovací návrh se týká § 54 odst. 1, kde text za slovy "kdy to" - je to asi uprostřed druhého řádku navrhuji nahradit textem "vyplývá ze zákona nebo z tržního řádu".

Další pozměňovací návrh se týká § 55, kde navrhuji doplnit nový odstavec 4 tohoto změní: "V řídících případně dozorčích orgánech střediska nesmějí být zastoupeni obchodníci s cennými papíry, makléři, investiční společnosti, investiční fondy, organizátoři mimoburzovních trhů a burza cenných papírů".

Dále v § 56 odst. 7 navrhuji doplnit seznam činností, které středisko vykonává bezplatně takto, za písmeno c) označující odst. c) - doplnit čárku a doplnit tam výčet ještě dvou ustanovení, a to v § 58 odst. 1 a § 60 odst. 1. První věta tohoto odstavce by tedy zněla "Činnosti podle odst. 1 písm. c, § 58 odst. 1 a § 60 odst. 1 vykonává středisko bezplatně".

Další návrh se týká § 62 odst. 1, kde navrhuji doplnit výčet podmínek, kdy je středisko povinno předat majiteli účtu výpis z tohoto účtu o podmínku, která by byla zahrnuta pod písm. c) a text by zněl "na jeho žádost".

Analogicky navrhuji týmž způsobem doplnit § 63, a to v odst. 1 doplnit písm. d) ve znění "na jeho žádost".

Další pozměňovací návrh se týká § 79, kde navrhuji doplnit nové dva odstavce 3 a 4 tohoto znění:

"Odst. 3: Osoby, které se účastní na činnosti střediska, organizátor mimoburzovního trhu, obchodník s cennými papíry, makléř a jejich zaměstnanci. jakož i zaměstnanci střediska jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnost, které získají ze svého postavení a které mají význam pro vývoj finančního trhu, nebo se dotýkají zájmů jednotlivých účastníků".

"Odst. 4: Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení činnosti uvedené v odst. 3. Pro účely občanského soudního řízení nebo trestního řízení jsou povinnosti mlčenlivosti zproštěny".

Další pozměňovací návrh se týká § 98, kde v textu současného § 98 navrhuji za poslední slovo "zákonů" s odkazem na poznámku pod čarou 41 udělat čárku a pokračovat textem "pokud zahrnuje vždy úplný okruh majitelů a emitentů těchto cenných papírů".

Dále navrhuji takto případně upravený text § 98 označit jako odst. 2 a do tohoto paragrafu zařadit nový odst. 1 tohoto znění: "Pro zaknihování dluhopisů vydaných přede dnem účinnosti tohoto zákona v zaknihované podobě platí do 31. 3. 1993 ustanovení dosavadních předpisů. Osoby, v jejichž účetnictví je podle těchto předpisů vedena evidence těchto cenných papírů, mají povinnosti nejpozději do 31. 3. 1993 tuto evidenci převést na zákonem stanovenou evidenci podle § 1, odst. 2." To je vše, co se týká navrhovaných změn v § 98.

Dále v § 102 jsou některá zrušující ustanovení. Navrhuji, aby za § 2 doplnit slova "a § 4 odst. 4 poslední věta". Takto případně upravený text označit jako odst. 1 a doplnit nový odst. 2 § 102 tohoto znění: "Zrušuje se § 11, odst. 2, věta třetí zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech." To je vše, co se týká pozměňovacích návrhů k jednotlivým paragrafům.

Dále bych rád obrátil vaši pozornost na společnou zprávu, kde navrhuji vypustit navrhované změny týkající se § 22, odst. 1, § 45, odst. 3 písm. a), b) a c), § 50, odst. 3 a § 72, odst. 1. To jsou všechny mé pozměňovací návrhy. Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi a konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Hlásí se pan poslanec Kryčer.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, dámy a pánové, s velkým zájmem jsem si poslechl všechny pozměňovací návrhy kolegy Nováka, ale postrádal jsem jejich zdůvodnění. Nejsem poslanec odborník a domnívám se, že většina sněmovny také ne. Abych mohl úspěšně podporovat všechny pozměňovací návrhy, byl bych rád slyšel, z jakého důvodu jsou předkládány a co ho vedlo k tomu, aby je předložil. Poprosil bych ho, aby alespoň ty základní mohl doplnit o vysvětlení.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Kryčerovi. Hlásí se někdo další do rozpravy? Nikdo se nehlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se navrhovatele, pana poslance Ježka, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak, prosím.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, s pozměňovacími návrhy, které předložil pan poslanec Novák, souhlasím. Samozřejmě jsme je předběžně konzultovali. Pokud si pan poslanec Kryčer bude přát, mohu ty nejdůležitější vysvětlit.

Vesměs se jedná o zpřesnění vazeb na obchodní zákoník a kdybych měl tyto pozměňovací návrhy nějakým způsobem hiearchizovat a zdůraznit ty nejdůležitější, potom bych si dovolil říci, že nejdůležitější změna se týká § 79, kde se ještě proti návrhu zpřísňuje činnost střediska cenných papírů. Říká se, že osoby, které se účastní na činnosti střediska, jsou povinny zachovávat mlčenlivost a všechny restriktivní podmínky, které jsou v návrhu uvedeny. Analogicky stejným cílem je veden pozměňovací návrh k § 55, kde se opět říká, že v dozorčích orgánech střediska nesmějí být zastoupeni obchodníci atd., prostě nikdo, kdo s cennými papíry obchoduje, nebo se obchodu přibližuje, nesmí se činnosti střediska účastnit. Dále tam byla jedna evidentní chyba, překlep nebo přehození dvou subjektů uschovatel a schovatel. Ostatní změny jsou spíše technické a vylepšují nebo zdokonalují vazby na existující obchodní zákoník.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji panu navrhovateli, poslanci Ježkovi a táži se pana společného zpravodaje, zda se může ujmout závěrečného slova.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byla předložena celá série pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu zákona panem poslancem Liborem Novákem. Tyto pozměňovací návrhy byly konzultovány jak se společným zpravodajem, tak s navrhovatelem a je vysloven souhlas. Pokud je spokojen pan kolega Kryčer s vysvětlením, můžete pane místopředsedo přistoupit k tomu, že budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Navrhuji tento postup. Navrhuji, abychom nejdříve hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Libora Nováka - o posledním, to je vypustit ze společné zprávy čtyři změny. Potom navrhuji hlasovat o jednotlivých bodech společné zprávy a nakonec o pozměňovacích návrzích pana poslance Libora Nováka v pořadí, jak byly předneseny.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Souhlasím s tímto postupem. Má někdo připomínky k tomuto postupu?

Poslanec Marek Benda: (hovořil z místa) Proč by se mělo hlasovat o bodech společné zprávy. Mělo by se hlasovat jen o pozměňovacích návrzích, které přednesl pana poslanec Libor Novák.

Poslanec Richard Mandelík: Omlouvám se, netrvám na tom, je to moje chyba.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Bendovi. Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích tak, jak je přednesl pan poslanec Novák.

Poslanec Richard Mandelík: V souladu s postupem, který jsem navrhl, navrhuji hlasovat v bloku o čtyřech návrzích vypustit ze společné zprávy změny týkající se těchto paragrafů: § 22, odst. 1, § 45, odst. 3, písm. a), b), c), § 50, odst. 3 a § 72, odst. 1.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, ať zvedne ruku. 87.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 38.

Pozměňovací návrh byl přijat. Prosím další návrhy. S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Nevím, jestli mi to vážený český sněm dovolí, ale navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Nováka jako o jednom návrhu.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Společný zpravodaj není proti. Je někdo jiného názoru? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Nováka jako o celku.

Ptám se tedy, kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Nováka, ať zvedne ruku. 91.

Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel hlasování? 31.

Návrh byl přijat. Prosím další.

Poslanec Richard Mandelík: Žádné další pozměňovací návrhy nebyly předloženy, takže nezbývá, než hlasovat o celé předloze.

Místopředseda ČNR Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o celé zákonné předloze jako o celku.

Ptám se sněmovny, kdo souhlasí s návrhem poslance Tomáše Ježka na vydání zákona ČNR o soustavě cenných papírů a obchodování s nimi podle sněmovního tisku 155 ve znění společné zprávy výborů ČNR podle sněmovního tisku 159 a schválených pozměňovacích návrhů pana poslance Nováka, ať zvedne ruku. 110.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 30.

Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

(Potlesk.)

Přeje si pan navrhovatel vystoupit. Uděluji mu slovo.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, děkuji vám všem za spolupráci a dovoluji si vyjádřit velkou osobní radost nad tím, že tento zákon je na světě. Odměnu sklidí všech 8,5 mil. lidí, kteří na tento zákon netrpělivě čekají. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP