Úterý 17. listopadu 1992

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Krámkovi. Je ještě nějaká přihláška do rozpravy? Písemnou přihlášku před sebou nemám. Hlásí se pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, nejsem odpůrcem referenda a nehodlám ani kritizovat ani přesvědčovat zástupce opozičních poslaneckých klubů, aby hlasovali jinak, než budu třeba hlasovat já osobně. Ale protože tady padla velmi příkrá slova na adresu koalice, chci říci, že navrhované usnesení může vést k pokojnému, ba ústavnímu vývoji. K čemu povede jeho nepřijetí, to nikdo z nás neví. Možná k opaku. (Potlesk v části sálu.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému, prosím k řečništi pana poslance Šolera, který se přihlásil písemně do rozpravy.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení poslanci, prožíváme historický okamžik, kdy se pokouší jisté živly rozbít tento stát. Já bych si dovolil připomenout něco z historie tohoto státu, který se tady pokoušíme rozbít a konkrétně bych vám chtěl přečíst několik pasáží z Deklarace o nezávislosti Československa, kterou přečetl prezident T.G.Masaryk dne 14. října 1918 ve Philadelphii:

"Požadujeme, by Čechy byly sjednoceny se svými slovenskými bratřími na Slovensku, kdysi částí našeho národního státu, později odtrženém od našeho národního celku a před 50 lety přivtěleném do uherského státu Maďarů, kteří svojí nevylíčitelnou ukrutností a bezohledným útiskem svých poddaných národů ztratili všechno morální a lidské právo vládnout komukoli jinému, leda sobě samotným. Po tom, co tenkrát Národní rada Československa rozhodla charakterizovat politický systém, říká: Naše demokracie bude spočívat na všeobecném právu volebním. Ženy budou rovnoprávny s muži politicky, sociálně a kulturně.

Práva menšiny budou chráněna přiměřeným se svým zastoupením, národní menšiny budou se těšiti stejným právům, vláda bude parlamentární podobou a bude uznávat zásady iniciativy a referenda, strana armádou bude nahrazena milicí."

Chtěl bych vyzvat poslance, abychom v případě, že se rozhodneme podpořit zrušení tohoto státu, uznávali alespoň ty zásady, které uznávali naši předkové, tzn. zásady rozhodování lidu pomocí referenda.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu Šolerovi, hlásí se pan poslanec Janeček.

Poslanec Josef Janeček: Nechtěl jsem k tomuto vystupovat. Zopakoval bych ale, že Slovensko má vlastní ústavu, že má vlastní deklaraci, a pokud zde někdo mluví o rozvracení a rozeštvávání, ať si přečte projev pana Gottwalda z roku 1929

(Potlesk).

Předseda ČNR Milan Uhde: Prosím paní poslankyni Buzkovou.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, opozice zde předložila návrh, aby ústavní zákon o zániku Československé federace nabyl účinnosti až poté, co bude schválen v referendu. Padly zde některé hlasy o tom, že by nebyl čas na schválení tohoto zákona referendem, že by zákon nenabyl účinnosti v takovém termínu, aby bylo možno provést v případě jeho schválení zánik federace k 1. 1. 1993.

Dovolila bych si proto přednést několik argumentů proto, že by bylo možné referendum uskutečnit tak, aby proběhlo včas a aby v případě schválení tohoto ústavního zákona referendem mohlo dojít k rozdělení ke stejnému termínu, jak tento zákon předpokládá, tzn., že by referendum vůbec nikoho nezdržovalo. Dovolila bych si přečíst krátký harmonogram.

18. 12. 1993 by se předpokládalo schválení ústavního zákona o zániku Československé federativní republiky. Do 25. 11. by mohly být rozeslány částky Sbírky zákonů, v níž by byl ústavní zákon vyhlášen. Nabývá tak účinnost 1. a 2. část zákona, tzn. část o referendu a závěrečná ustanovení.

Do 4. 12. by byly vytvořeny orgány pro referendum a uskutečněno jejich první zasedání podle čl. 8 písm. c) ústavního zákona. 12. 12. by mohla začít kampaň před referendem, která by 16. 12. o půlnoci skončila. 19. 12. by mohlo být referendum vykonáno. Do 24. 12. by byl vyhlášen výsledek referenda s případným účinkem podle čl. 11 návrhu ústavního zákona. Pod pojmem vyhlášení se rozumí totéž jako u zákona. Uvedené datum by proto mělo být datem rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, což by se muselo provést mimořádně bez odkladu. Po 25. 12. národní rady by mohly činit opatření podle čl. 4 a 5 návrhu ústavního zákona. Pokud by ovšem čl. 1 - 5 nebyl v referendu schválen, část první by nenabyla účinnost podle čl. 11 a naopak by začala běžet lhůta podle čl. 9.

Pro technickou proveditelnost svědčí to, že zákon č. 490/91 Sb., o způsobu provádění referenda určuje, že doba mezi dnem vyhlášení referenda a konáním referenda nesmí být kratší než 20 dnů. Návrh předpokládá 23 dny, pokud by Federální shromáždění nepřijalo zákon o zániku ČSFR později. Ale i pak by ještě bylo referendum uskutečnitelné.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, doufám, že těchto několik argumentů, které jsem zde přečetla, dokáží vám všem dostatečně objasnit situaci, že referendum je proveditelné a to, že jak ČNR, tak FS nechtějí podpořit schválení zákona o zániku Československé federace v referendu, znamená, že se referenda asi někdo bojí.

Předseda ČNR Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, je velice jednoduché zaujímat stanovisko, jestliže člověk patří k nějaké většině, buď vládní nebo opoziční. Paní kolegyně Marvanová správně jednou v ústavně právním výboru říkala: Pane kolego, není podstatné, zda máte pravdu, podstatné je, zda vaše pravda patří k většině.

(Potlesk)

Chtěl bych říci, že na této půdě jsem v červenci zaujal stanovisko, které přiznávám stále a stále na něm trvám, vzdor tomu, že toto stanovisko nebylo bráno, ale zdá se mi, že je logické a racionální.Tehdy jsem položil řečnickou otázku, ale v ní se skrývala vážná obava, že nastane to, co pomalu nastává. Kladl jsem otázku poslancům klubu ODS. Co bude dělat, když nastane situace, a nebude schvalován ústavní zákon o ukončení federace případně neuzavřou-li národní rady dohodu.

Domnívám se, že opozice má asi pravdu, že slovenská politická reprezentace ve své podstatě možná si ani ukončení federace nepřeje. Z jejich strany to totiž byla určitá forma psychologické hry, hry spočívající v tom, že Češi nikdy nedopustí, abychom se odpojili, a proto je možné tyto a tyto požadavky, neboť výsledek bude pro nás příznivý. Zavinili si to sami Češi, předchozí česká politická reprezentace, která znovu a znovu ustupovala. Je pravda, že dnes toto myšlení je ve zcela jiné rovině.

Slovenská politická reprezentace pořád má úvahy jako určitou hru, zatímco česká politická reprezentace vzala věci vážně. Nic méně podstata je v tom, že věci byly jednoznačně řešeny. Byly jednoznačně řešeny deklarací o svrchovanosti Slovenska a byly jednoznačně řečeny ústavou Slovenské republiky.

Abych nedopadl tak, jak říká paní kolegyně Marvanová, mohl bych hájit stanovisko, že pravdu mám já, Slovensko vystoupilo z federace a není se o čem bavit. Protože chápu, že takový postoj by vedl, že bych z jiného úhlu hlasoval odlišně, myslím si, že člověk racionálně má vždy podřídit své osobní pohnutky a posoudit, kde je většinová pravda.

Několikrát padlo slovo referendum. Myslím, že se poctivě mohu k referendu vyjádřit. Chtě nechtě svého času jsem býval předsedou jedné vládní politické strany jako předseda této vládní politické strany v dubnu 1990, kdy tehdejší president navrhoval několikeré změny názvu států jsem tvrdil, vyhlašme referendum. To bylo v dubnu 1990! Ale stejně tak jsem již před těmito volbami v časopise Reportér řekl: Jestliže v té době mělo referendum smysl, dnes již nemá, protože dnes společný stát není možné uzavřít.

Nechtěl jsem vystupovat, protože nikdy není dobré a příjemné vystupovat, když je člověk osamělým běžcem. Nebudu zakrývat, že určité výroky určitých představitelů, určitých krajanských sdružení v Německu se mi nelíbí, ale sám bych pokládal za naprosto laciné spojovat toto hlasování s touto otázkou tak jak byla postavena.

A přiznávám, že za této situace jsem rád, že jsem tím osamělým běžcem.

Děkuji.

(Potlesk).

Předseda ČNR Milan Uhde: To mluvil pan poslanec Vyvadil, slovo má pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedo, dámy pánové, mne velmi zaujalo to, co říkala paní poslankyně Buzková, která se zeptala, jestli náhodou někdo nemá strach z referenda. To je důležitá myšlenka.

Já bych se zeptal, jestli skutečně zde jsou někteří, kteří nemají strach z referenda. Byl bych rád, kdyby všichni strach z takového referenda měli, protože si připomeňme, jak probíhal vývoj v Jugoslávii, kde vše vypadalo na klidný a kultivovaný způsob řešení problémů do té doby, než někdo přišel s geniálním nápadem na referendum. Referendum může totiž způsobit zcela opak toho, co si kdo představuje. Přiznám se, že mi to přijde trochu jako kdyby někdo zvolal, když vlak se rozjel - lidé, pojďme, zastavíme ho rukama. Výsledek jsou bohužel jen ty utrhané ruce, které někdy máme možnost vidět na záběrech z Jugoslávie. Děkuji.

(Potlesk).

Předseda ČNR Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, předkládal jsem návrh a asi by nebylo slušné, abych neodpověděl na argumentaci k tak vážným otázkám.

Všichni z řečníků, kteří zde vystoupili - připusťme a připusťte i vy, že i my přistupujeme k této otázce, ke všem problémům, které z ní budou příště vyplývat, ať dopadne její řešení jakkoli, s úmyslem zabránit jugoslávskému vývoji. Rád bych viděl dobrou vůli na všech stranách.

Proto bych považoval za nadbytečné, abychom jeden druhého, byť z koalice na opozici nebo z opozice na koalici, házeli ostrými slovy a zraňovali se vzájemně. To považuji skutečně za počátek možného jugoslávského vývoje.

Ale my nejsme na Balkáně. Tvrdíme a chlubíme se tím, že jsme tradiční demokratickou zemí ve středu Evropy. Ptám se každého z vás jednotlivě, jak souvisí s touto demokratickou tradicí, že většina představující stopět žen a mužů v této sněmovně připravuje od voleb řešení, ke kterému ví, že bude potřebovat stanovisko stodvaceti žen a mužů v této sněmovně, aby řešení bylo ústavní. Víme-li, že ústavní řešení vede jen přes takto vytvořenou demokratickou ústavní většinu, pak se tedy podle toho máme chovat.

Abych byl objektivní, zcela bez bolesti připouštím, že vina není jenom na jedné vládní koalici, ale na obou. Ta slovenská, byť s obtížemi, získala třípětinovou většinu ve své sněmovně - v Národní radě Slovenské republiky - a jednala tak, aby ona to byla, kdo dohodne s českou vládní koalicí výsledek bez účasti těch, kteří zde představují téměř polovinu obyvatel této země. Čili nemůžete si přát, aby ta téměř polovina neměla naději promluvit do své budoucnosti, do budoucnosti mnoha pokolení dalších. To prostě nemůžete chtít! Ani s tím, že byste vyhrožovali jugoslávskou variantou. Není čím vyhrožovat, protože nikdo z nás není Sibylou, ani z vás, aby věděl, která přijatá varianta povede k horšímu řešení. To neví nikdo.

A to je ten pravý důvod, který nás vede k myšlence, že jen hlas každého jednotlivého občana, každého dospělého občana České republiky, každé ženy a muže této republiky je tou silou, která může prokázat - ano, takto se rozhodlo z vůle lidu, z vůle občanů této země. Zastupitelská demokracie v této chvíli - nemá-li naprosto jasnou třípětinovou většinu - nemá oporu v žádném politickém argumentu, v žádné politické vůli. Zde jde na dlouhá desetiletí a možná staletí o osud národa a státu.

A v takovéto situaci prosím - vzdejme se vzájemných přesvědčovacích argumentů, které by byly na místě, šlo-li by o věci řádově daleko nižší. Toť první věc.

Druhá, daleko silnější a významnější. Není jen otázkou hlasování. Je otázkou, jak na hlasování zde bude pohlížet svět a Evropa. A to je to nejdůležitější.

Mohl bych položit řadu jednotlivých otázek, na které - kdyby se zde odpovědělo - by zde problém ještě náležitě zkomplikoval a ještě obtížnější by bylo řešení. Učiním tak jen s jednou. Členství v Radě Evropy předpokládá pro každý nový stát svobodné volby. Naše situace po Novém roce - bude-li samostatná Česká republika - bude atypická. Stát vznikne 1. ledna, ale bezesporu svobodné volby byly před tímto datem. Jak se zachovají ti, kteří budou hovořit o naší legitimitě a z jejichž hovoru vyplynou jisté konsekvence, jisté závazky, které budou mít vliv nejen na tuto sněmovnu, ale i na život občanů této země? Na postavení případně vzniklé České republiky. To je problém vážný.

Chci jen upozornit, že vážných problémů je tak mnoho, že bychom zde mohli hovořit nekonečně dlouho. Nelze naše společenství v této sněmovní místnosti považovat za nic víc než za to, čím je. Poslaneckým sborem zvoleným k tomu, aby spravoval záležitosti České republiky, součástí České a Slovenské Federativní Republiky. Toť právní stav. K tomu jsme dostali mandát. K ničemu jinému. K tomuto dostala od nás mandát vláda České republiky. A jestli si někdo myslí, že dostala mandát k něčemu jinému, pak ti, co jí ho dali, se zmýlili, a zmýlila se i ona, když ho přijala. Takový je právní stav.

Prosím, nevyhrožujme si, není to potřebné, ale je potřebné, pane poslanče Bendo, mít trpělivost vyslechnout argumenty jiných, neb nikdo nikdy nevěděl, ani před 17. listopadem 1989, zdali co tehdy hovořili jen někteří, nebude zítra pravdou, kterou budou uznávat všichni. S těmito slovy upozorňuji na řešení problému, o němž je řeč. Děkuji vám za pozornost.

(Potlesk).

Předseda ČNR Milan Uhde: Přihlásil se pan poslanec Koronthály, připraví se pan poslanec Payne.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, už zde zaznělo mnoho velkých slov, takže se pokusím nějakým způsobem se jich vyvarovat.

Rád bych vám řekl, že podle našeho názoru nerozhodujeme o tom, co bylo kdysi, co se dělo někdy, k jakým názorům kdy kdo v dějinách dospěl. Rozhodujeme o tom, co je dnes nyní zde.

Z tohoto důvodu klub KDS, když o této věci jednal, dospěl k jednoznačnému názoru, že komisí tak, jak nám byl předložen panem místopředsedou Vlachem, plně podpoříme, tj. v onom bodu 1. a 2.

Co se týče bodu 3., samozřejmě se domníváme, že to jsou věci natolik jiného charakteru technického, nebo legislativního atd., že není důstojné takovéhoto usnesení, politického usnesení, aby se tam zanášely takovéto detaily. Máme za to, že poslanci FS si s těmito problémy celkem spolehlivě poradí sami.

Rád bych se tady ale ještě vyjádřil velmi stručně k otázce referenda.

Náš klub zcela jednoznačně má zato, že referendum v této otázce není potřebné. Mnoho důvodů už tady samozřejmě padlo z jiných úst, nebudu je opakovat, ale na jednu námitku některých úst bych rád zareagoval. Totiž na otázku strachu; já se ptám, kdo má strach z rozhodnutí parlamentu, který vzešel ze svobodných voleb? Děkuji. (potlesk)

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Koronthálymu. K řečništi se dostaví pan poslanec Payne. Připraví se pan poslanec Gjurič.

Poslanec Jiří Payne: Vážená vládo, vážení kolegové, vážené kolegyně!

Byli jsme vyzváni k tomu, abychom navzájem poslouchali argumenty. Tak mě napadlo, že ty argumenty, které zde byly vyřčeny, že lze uspořádat referendum do konce roku, mají některé logické chyby.

Existuje mnoho závažných nedostatků v obou zákonech o referendu - ať už se jedná o ten ústavní nebo o zákon o provádění referenda. Na tyto chyby jsme opakovaně upozorňovali, a bylo na ně upozorněno i při projednávání zákonů zde ve výborech. Federální shromáždění ovšem řadu těchto nedostatků neopravilo a byli to dokonce i někteří naši dnešní kolegové, kteří v minulém volebním období seděli ve Federálním shromáždění a nepostarali se o to, aby ty zákony byly dostatečně kvalitní, aby se vůbec o referendu dalo hovořit.

Jsem si vcelku jist, že k tomu, aby se referendum vůbec mohlo uskutečnit, by bylo nutné výrazně změnit zákon. Přinejmenším zákon o referendu v žádném případě nezná konání referenda o legislativní předloze. Bohužel, protože v normálních zemích se za referendum považuje právě jen hlasování o legislativní předloze. My to, co jinde bývá nazýváno plebiscitem a země, které znají přímou demokracii, se snaží plebiscitu vyvarovat, my jsme tedy tento plebiscit nazvali referendem. Bohužel nemáme dostatek odborníků, kteří by se v této věci vyznali a dokázali by věc uvést na pravou míru. Takový je ovšem stav. My jsme pouze schopni slyšet volání lidu na náměstích, ale kultivovanou přímou demokracii zde zřejmě nebude možné zavést - alespoň zdá se ze zde přednesených příspěvků, znalosti jsou skutečně velmi malé.

Nicméně současná podstata věci je v tom, jak hodnotíme politicky současný stav. Tady nejde teď už o legislativní záležitosti, jde o to, zda se domníváme, že lze udržet společný stát, či nikoli. Je to věcí politického hodnocení. Zřejmě naše opoziční strany se domnívají, že ho lze udržet. Chtěl bych vědět, jakými prostředky. Snad jedině s využitím armády.

Dále je politickým rozhodnutím, zda považujeme referendum za nutný prostředek, či nikoliv. Na to neexistují žádná pravidla.

Pokud tedy budeme o této věci diskutovat, pak si buďme vědomi toho, že to je čistě politickým rozhodnutím, a teď jde o to, na kolik je toto rozhodnutí kvalifikované.

Pokud totiž někdo, a dokonce jsou to právě ti lidé, kteří v roce 1991 zablokovali konání referenda, jak ukazují výpisy z hlasování Federálního shromáždění, pokud někdo odmítá nyní brát na vědomí tyto skutečnosti a požaduje referendum, a přitom ale neudělal nic pro to, aby se zákon ve Federální shromáždění změnil - když jsem se na to dotazoval jednoho kolegy z opoziční strany, odpověděl "Proč bychom vykonávali zbytečnou práci?" - pak mi z toho vysvítá, že jsou to pouze politické triky, pouze politický alibismus, který naše opoziční strany nemyslí vážně. Kdyby to mysleli vážně, pak by v té věci již dávno pracovali.

Kromě toho se domnívám, že tady by šlo přesně o jakýsi podvod na naší veřejnosti, protože tady už není o čem rozhodovat. Bohužel! K tomu zlomu došlo dávno, před dvěma lety, někdy při schválení kompetenčního zákona a šikovně to bylo maskováno po celou dobu tak, aby se tento problém nestal veřejným problémem, že federace již nefunguje.

Jestliže nyní se vláda a poslanci koaličních stran pokoušejí věc řešit pragmaticky, a to dokonce svým způsobem v neprospěch České republiky tak, aby ten prospěch byl maximalizován jak pro Českou, tak pro Slovenskou republiku tak, aby důsledky problémů, které se způsobily před dvěma lety, byly co nejmenší pro obě dvě strany, pak se nedomnívám, že by historie mohla kdy nad tímto postupem mít jakýkoli otazník.

Naopak, jestliže se pokusíme jakýmkoli způsobem vykonat referendum a jestliže v tom případě také budeme muset akceptovat dvanáctiměsíční lhůtu po konání referenda, kterou, nemýlím-li se byl to právě jeden poslance sociální demokracie, který okopíroval tento článek ze zákona o referendu, který je používán v Jugoslávii, pak tento způsob konání referenda s tím, že rozhodnutí může být vykonáno až jeden rok poté, mi připadá skutečně osudovým. Protože velmi živě jsme se zajímali o postup rozdělení federace v Jugoslávii a tou nejpodstatnější chybou bylo právě těch dvanáct měsíců. Vedlo to k tomu, že několik týdnů poté se začalo střílet.

Já si nemohu vysvětlovat požadavky, které tu zazněli jinak, než přáním, aby se v Československu začalo střílet. Já se domnívám, že je nutné tomu za každou cenu zabránit.

(potlesk)

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Payneovi. Hovoří pan poslanec Gjurič, připraví se pan poslanec Stodůlka, poté pan poslanec Trojan, tak jsem zaznamenal pořadí vašich přihlášek.

Poslanec Andrej Gjurič: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, nemám a nikdy jsem neměl v úmyslu omezovat jakkoli parlamentní debatu; naopak jsem byl ten, který do ní v minulém volebním období často přispíval, pokud ale v ní zazní něco nového.

Já mám pocit po celou dobu, co tu teď sedím, že debatu, která tu vznikla, poslouchám už několik měsíců den co den a týden co týden, počínaje pořadem Co týden dal - snášení argumentů jedné a druhé strany stále znova -, pokračuje tiskem a konče jakýmikoli politickými pořady. Referendum, rozbití státu, kdo má nebo nemá mandát a proč ho má nebo nemá a trpělivé vysvětlování druhé strany proč je vše tak, jak je, proč referendum nyní nemá smysl, že volby byly určitým mandátem, že situace je taková, jaká je atd. Dalo by se mluvit hodiny a hodiny už jenom o tom, co bylo napsáno a co bylo řečeno.

Zároveň žijeme ovšem tu dobu, kterou žijeme a děje se to, co se děje. Člověk si, dámy a pánové nezlobte se, připadá trochu jako ta veverka v kole, jestli jste někdy viděli to zviřátko, co pořád běží a běží, a přitom vlastně zůstává na jednom místě. Takhle mám pocit, že už si musíme připadat za poslední dobu a dneska obzvlášť.

Čili já si nemyslím, že by někdo chtěl, aby se tu začalo střílet, ale někdo nás, řekněme, svým ideologickým myšlením, které vůbec nebere v úvahu realitu, dostává přesně do této situace veverky, běžící neustále na jednom místě, čili státu, který se nemůže absolutně nikam hnout.

Pan kolega z republikánské strany tady četl slova T. G. Masaryka z roku 1918. Velice krásná slova, ale, dámy a pánové, z roku 1918. Opakuji znovu - mezi tím běžel život sedmdesátpět let až do dnešního dne, i ten dnešní den v to zahrnuje.

Kdybychom uvažovali tímto způsobem, pak bych si nutně připadal a museli bychom si nutně připadat podobni jedné z politických stran, která neustále, bez ohledu na realitu vychází z takzvaného vědeckého názoru poplatného ideologii 19. století.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Zvu k řečništi pana poslance Stodůlku, připraví se pan poslanec Trojan.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové. Chtěl bych reagovat na některé myšlenky kolegy Payna. A sice několik z jeho úvah mě zaujalo, zejména úvaha v tom smyslu, že fakticky federace už dva roky nefunguje. Tak to myslím kolega Payne řekl. Chci se zeptat co v tom případě dělali ministři vládní koalice ve federálu s nefungujícím státem. Stejně jako kolega Payne jsem ve federále nebyl, ale předhazovat někomu, že mohl něco ovlivnit, když víme, že fakticky jde o rozhodnutí politických stran a že jeden poslanec nic neznamená, protože - dovolím si tlumočit v této sněmovně slova kolegy Bezděka, který po volbách po roce 1990 žádal Českou národní radu a českou vládu, aby se začala chovat tak, aby se vytvořil jakýsi solidní fungující stát.

Jinak ještě na závěr bych chtěl říci ještě jednu myšlenku, a to není myšlenka z Ústavy z roku 1960, ale je to myšlenka všech demokratických ústav. Ústavu z roku 1960 za demokratickou nepovažuji. A sice tu, že poslanec je odpověden svému svědomí. Podle svého svědomí budu hlasovat.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Pan poslanec Trojan má slovo a je zatím posledním přihlášeným do rozpravy.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP