Úterý 17. listopadu 1992

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, vážení hosté!

Zahajuji 6. schůze České národní rady a všechny vás na ní srdečně vítám.

Dnešní den nese datum 17. listopadu, chtěl bych právě k této příležitosti říci ještě před oficiálním začátkem naší schůze několik slov.

Ne proto, abych hověl nechvalně známému českému obyčeji připomínat výročí, aby se zastřela ta skutečná a vážná stránka věci. Třetí výročí je také příliš krátké na to, aby bylo provázeno bilancováním.

A přece jsme se do 17. listopadu 1989 pohybovali po jakési cestě, která nás i spojovala, i rozdělovala. Rozděluje nás ostatně dodneška.

Po tom nádherném výbuchu spontánní jednoty, kde se jeden druhému zapřísahal, že se víckrát nerozdělí, došlo a dochází k rozdělení velmi podstatnému. Nejen k rozdělení našeho společného státu, ale i k rozdělení bývalých přátel, bývalých dobrých stoupenců společných názorů, zkrátka nastoupil všední den.

Měřítkem tohoto všedního dne, ukazatelem výsledků už zcela jistě nebude mávání prapory, ani vytyčování hesel. Výsledkem, který bude možno hodnotit, bude jen naše práce. Všední den má svůj patos a já se domnívám, že i když sedíme v různých lavicích a v různých politických klubech, měli dnešní zahájení naší schůze provodit i zamyšlením nad tím, jak vypadá náš konstruktivní podíl na všedním pracovním dnu, který po zásluze ovládl pole.

Nebudu v tom směru nic napovídat, každý z této sněmovny ať se zamýšlí sám nad sebou.

Děkuji vám, že jste vyslechli těchto pár slov a nyní již k návrhu pořadu 6. schůze ČNR.

Obdrželi jste jej v minulém týdnu formou usnesení předsednictva ČNR. Pokud jde o sám návrh pořadu 6. schůze, předsednictvo ČNR upravuje návrh pořadu tak, že se vypouští bod 5., návrh tzv. sankčního zákona tisk 108, a to vzhledem k tomu, že tento návrh je ještě projednáván ve výborech. Proto si laskavě tento bod vyškrtněte všichni, kdo máte ještě starší verzi návrhu pořadu.

Ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička z důvodů úmrtí v rodině požádal svým dopisem, aby projednávání původně 7. bodu, tj. návrhu zákona o zvýšení důchodů, tisk 132, bylo zařazeno na dnešní den. Navrhuji proto zařadit tento bod jako 3., tj. za návrh ústavního zákona o soudu ochrany ústavnosti a ostatní body příslušným způsobem přesunout.

Konečně konstatuji, že společné zprávy ke všem návrhům zákonů byly prostřednictvím výborů rozdány nejméně 24 hodiny před začátkem této schůze, čímž jsme naplnili požadavek našeho jednacího řádu.

Nyní se vás tedy táži, paní poslankyně a páni poslanci, zda si někdo z vás přeje navrhnout změnu nebo doplnění návrhu pořadu 6. schůze ČNR. - Prosím, hlaste se se svými podněty.

Nejprve pan poslanec Zemina, po něm pan poslanec Drápela.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, jménem klubu ODS navrhuji, aby bod pořadu č. 2 - návrh ústavně právního výboru ČNR na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje soud ochrany ústavnosti České republiky, sněmovní tisky 88 a 96, byl přeložen za původní bod č. 8 - návrh poslance Marka Bendy atd. Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zeminovi, zaznamenal jsem jeho návrh na změnu a žádám pana poslance Drápelu, aby se dostavil k řečništi.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu LSU, ČSSD a všech slušných lidí podávám návrh na rozšíření dnešního programu, abychom minutou ticha a povstáním uctili památku zesnulého předsedy FS Alexandra Dubčeka.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Drápelovi. Žádám další přihlášky a pozměňovací návrhy. Pan místopředseda Vlach, prosím.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená ČNR, podávám návrh na rozšíření programu dnešní schůze o bod - "Návrh na doporučení ČNR Federálnímu shromáždění přijmout ústavní zákon o zániku ČSFR". Zároveň žádám, abychom ho zařadili jako první pracovní bod dnešního jednání.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi a žádám další, kdo se hlásí s pozměňovacími návrhy, aby tak učinil neprodleně.

Nejsou žádné další pozměňovací návrhy, uzavírám tedy rozpravu a doporučuji sněmovně, abychom ve smyslu návrhu pana poslance Drápely a jeho druhů povstáním a minutou ticha uctili památku zesnulého poslance FS pana Alexandra Dubčeka.

Děkuji Vám.

Nyní budeme hlasovat o návrhu změny pořadu 6. schůze, který podal pan poslanec Zemina. Jeho návrh zněl, aby bod 2 - Návrh ústavněprávního výboru ČNR na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Soud ochrany ústavnosti České republiky, sněmovní tisky 88 a 96 - byl přeřazen z místa druhého na místo deváté, za bod 8, interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR.

Pan poslanec Zemina má technickou poznámku.

Poslanec Ondřej Zemina: Před bod devátý.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ano, před interpelace. Bude to za bod, který je původně před interpelacemi.

Kdo je proto, abychom vyhověli tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 167

Kdo byl proti tomuto návrhu? Nikdo.

Tento návrh byl tedy přijat.

Dále doporučuji, aby schůze schválila přesun původního 7. bodu, vládní návrh zákona o zvýšení důchodů v roce 1993, sněmovní tisk 132 a 133 na místo 3, abychom vyhověli vážné žádosti pana ministra Vodičky.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať laskavě zvedne ruku. 176.

Ptám se pro pořádek, kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

A konečně jako třetí předkládám přednesený návrh panem místopředsedou Vlachem, abychom jako pracovní bod první zařadili návrh na doporučení ČNR Federálnímu shromáždění, aby přijalo zákon o zániku federace, sněmovní tisk FS č. 132.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, jako bod 2, na náš jednací pořad, ať laskavě zvedne ruku. 121.

Kdo byl proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 20.

Tento návrh byl přijat.

A nyní se táži, kdo z pánů poslanců a paní poslankyň je pro schválení celkového návrhu pořadu dnešní schůze, jak byl doplněn třemi pozměňovacími návrhy, ať laskavě zvedne ruku. 133 hlasů pro.

Kdo je proti? Nebyly hlasy proti. Konstatuji, že jednací pořad 6. schůze ČNR byl schválen.

Nyní přistoupíme k prvnímu bodu tohoto pořadu

I.

Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR

K tomuto bodu vám byly rozdány prostřednictvím výborů sněmovní tisky 90-92, 110-114, 136,137,151,153,157,160 a 163. Protože podle § 75 jednacího řádu České národní rady se o těchto návrzích rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování. Navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Jsou prosím jiné návrhy na způsob hlasování? Nejsou. Budeme hlasovat tak, jak je navrženo, o každém sněmovním tisku zvlášť.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva České národní rady uvedeným ve sněmovním tisku č. 90, jenž se týká Pozemkového fondu ČR, ať zvedne ruku. 123.

Kdo byl proti? 26 proti.

Znamená to, že tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem předsednictva České národní rady uvedeným ve sněmovním tisku č. 91, týkajícím se hlavního města Prahy, ať zvedne ruku. 118.

Kdo byl proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 14 hlasů proti.

Tento návrh byl přijat.

Dále se ptám, kdo souhlasí s návrhem předsednictva České národní rady uvedeným ve sněmovním tisku 92, jenž se týká Soudu ochrany ústavnosti, ať zvedne ruku. 99.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 34 hlasy proti.

Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedeným ve sněmovním tisku 110, který se týká spotřebních daní, ať zvedne laskavě ruku! 100.

Kdo byl proti, ať zvedne ruku! 29, tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedeným ve sněmovní tisku 111, který se týká daně z přidané hodnoty, ať zvedne laskavě ruku. 101.

Kdo byl proti, ať zvedne ruku! 25, i tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR, uvedeným ve sněmovním tisku 112, který se týká daní z příjmů, ať zvedne ruku! 103.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! 24, tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem předsednictva ČNR, uvedeným ve sněmovním tisku 113, který se týká celního zákona, ať laskavě zvedne ruku! 107.

Kdo je proti, nechť zvedne ruku! 24. Tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem předsednictva ČNR, uvedeným ve sněmovním tisku 114, který se týká sankčního zákona, ať zvedne ruku! 103.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! 49. Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR, uvedeným ve sněmovním tisku 136, který se týká zvýšení důchodů, ať zvedne ruku. 174.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! Nikdo. Tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem předsednictva ČNR uvedeným ve sněmovním tisku 137, který se týká Sbírky zákonů, ať laskavě zvedne ruku! 126.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! Nikdo. Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR, uvedeným ve sněmovním tisku 151, který se týká pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, ať zvedne ruku. 146.

Kdo je proti ať zvedne ruku, nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat.

Dále se ptám, kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR, uvedeným ve sněmovním tisku 153, který se týká Ústavy České republiky, ať zvedne laskavě ruku. 118.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 12 hlasů proti.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR, uvedeným ve sněmovním tisku 157, který se týká soustavy cenných papírů a obchodování s nimi, ať zvedne ruku. 104 hlasy pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 8 hlasů proti.

Tento návrh byl přijat.

Dále se ptám, kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR, uvedeným ve sněmovním tisku 160, který se týká rezerv pro zjištění základu daně z příjmů, ať zvedne ruku. 104 hlasy byly pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 10 hlasů proti.

Tento návrh byl přijat.

A konečně se ptám, kdo souhlasí s návrhem předsednictva ČNR, uvedeným ve sněmovním tisku 163, který se týká kompetencí, ať to dá najevo zvednutím ruky. 105 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 19 hlasů proti.

I tento návrh byl tedy přijat.

Konstatuji, že jsme projednali první bod našeho pořadu a přistoupíme k bodu druhému, který byl zařazen na náš pořad dodatečně.

II.

Návrh usnesení ČNR k vládnímu návrhu ústavního zákona o zániku ČSFR.

Než odevzdám slovo navrhovateli tohoto bodu, připomínám, že návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk FS 132. Tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru a iniciativně jej projednaly zahraniční výbor a rozpočtový výbor. Jejich usnesení vám bylo rozdáno prostřednictvím výborů minulý týden. Nyní prosím, aby se ujal slova navrhovatel tohoto bodu pan místopředseda Vlach.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená Česká národní rado. Včera se sešly v Jihlavě komise obou národních rad a jedním ze stěžejních bodů jednání těchto komisí byla problematika projednávání stanoviska národních rad k vládnímu návrhu ústavního zákona o zániku ČSFR. Na tomto společném jednání komisí se zrodil společný návrh komisí národních rad na usnesení národních rad, který máte všichni před sebou. Dovolte mi, abych z něj přečetl alespoň stěžejní část:

"Česká národní rada doporučuje Federálnímu shromáždění 1. projednat urychleně vládní návrh ústavního zákona o zániku ČSFR, 2. vyslovit souhlas s vládním návrhem ústavního zákona o zániku ČSFR (tisk FS 132)."

Mohu sdělit stanovisko klubu vládní koalice v ČNR. Poslanci těchto klubů se domnívají, že je velmi důležité, aby český parlament vyjádřil svou vůli a schválil alespoň ty dva stěžejní body, které jsem právě citoval. Považujeme to za důležité vyjádření politické vůle a proto vám navrhuji, aby alespoň tyto stěžejní body usnesení byly schváleny.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi a doporučuji, aby společnou zpravodajkou k tomuto návrhu byla paní poslankyně Ivana Janů, táži se, zda jsou k tomuto návrhu nějaké námitky z pléna.

Nejsou, prosím tedy paní poslankyni Janů, aby zaujala místo společné zpravodajky. Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu není společná zpráva, otevírám rozpravu a konstatuji, že se písemně přihlásili pan poslance Kužílek, pan poslanec Wágner a pan poslanec Soural. V tomto pořadí také mohou přijít k řečnickému pultu. Prosím pana poslance Kužílka.

Poslanec Oldřich Kužílek: Dámy a pánové, vážený pane předsedo, vážená česká vládo, vážení kolegové a kolegyně, dovoluji si přednést za klub ODA pozměňovací návrh k tomuto znění, které bylo vytištěno a rozdáno na lavice a které tedy považujeme za návrh usnesení.

Navrhujeme vypustit bez náhrady bod III. Zdůvodním to takto: Klub ODA navrhuje tuto změnu především proto, aby mezi usneseními národních rad k tisku 132 FS nedošlo k věcným rozdílům, což by komplikovalo již tak dost složitou situaci. Nejsme tedy proto, aby se v tomto případě otevírala možnost změnit obsah a smysl vládního návrhu, jak v národních radách, tak i ve FS. Jsme proto, aby vládní návrh byl přijat beze změn.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kužílkovi, dále promluví pan poslanec Wágner, připraví se pan poslanec Soural.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych k návrhu, který projednáváme předložil doplnění a to v souladu s tím, jak jsme včera na jednání komisí ČNR a NR-SR předložili tam doplňující návrh, který ovšem nezískal větší podporu než 6 : 7, tedy neprošel v naší části komise. Máme ovšem za to, že ten návrh je tak vážný, že je potřeba o něm jednat i zde a poté vyslovím ještě procedurální návrh ke způsobu, jakým by se mělo hlasovat o tak závažné věci.

Navrhuji doplnění příslušného návrhu o část IV. a návrh předkládám jménem klubů politických stran a hnutí: HSD-SMS, LSU, LB, SPR-RSČ a ČSSD.

Navrhujeme doplnit o část čtvrtou, která bude znít takto: "ČNR doporučuje, aby platnost ústavního zákona o zániku ČSFR byla vázána na jeho schválení v referendu."

Konstatuji, že předložený návrh může být doplněn v kterékoliv části jednání, budeme-li o to požádáni a bude-li o to zájem, nyní nechceme zdržovat, o informace, jakým způsobem je připraveno ve FS technické řešení tohoto problému tak, aby referendum mohlo být uskutečněno v potřebném čase do 31. 12. letošního roku, včetně zjištění jeho výsledků a nezbytně nutných následných kroků, ať dopadne jakkoliv.

Je zde ještě jedna otázka, kterou pouze zmiňuji, je to otázka, jakým způsobem se budeme vyslovovat k tomuto problému. Jednací řád náš, jednoznačně hovoří o návrzích, které jsou federálními, které bude schvalovat FS tak, že je mají schvalovat výbory ČNR a nikoliv sněmovna. Samozřejmě sněmovna může dle doporučení ustanovení téhož jednacího řádu přijmout jakékoliv usnesení, na kterém se usnese.

Pokud by se zvolila jiná varianta, mohla by to být už jen varianta zákonodárné iniciativy ČNR ve FS. Včera na komisi bylo jednoznačně řečeno, že tato varianta to není a nebude. Přesto doporučuji, abychom o schválení této významné události o jaké jednáme, postupovali tak, jako kdyby šlo o návrh ústavního zákona a rozhodovali tří pětinovou většinou. Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Wágnerovi, beru na vědomí jeho procedurální návrh a doporučuji, aby o něm bylo hlasováno neprodleně po skončení rozpravy.

Slovo má pan poslanec Soural.

Poslanec Jaroslav Soural: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu Levého bloku.

Poslanecký klub LB nechápe projednávání usnesení k vládnímu návrhu ústavního zákona o zániku ČSFR jako pouhý legislativní akt. Prožíváme skutečně osudovou chvíli, kdy je nezbytné zaujmout jasné politické stanovisko. Považujeme proto za nutné prohlásit, že o zániku společného státu Čechů, Moravanů, Slezanů, Slováků, a ostatních národností nemá mandát rozhodovat ani Federální shromáždění, ani národní rady. Skutečná vůle lidu se může projevit jedině na základě referenda. Víme dobře, že takový postoj je plně v souladu s přáním statisíců našich voličů a nemíníme tento fakt při konkrétních krocích zapomenout. Naše odhodlání trvat na referendu je o to pevnější, že tento institut přímé demokracie ctí všechny skutečně demokratické státy, k jejichž tradici se verbálně hlásí snad všechny významné české politické síly.

Obracíme se na všechny poslance Federálního shromáždění i na zde přítomné kolegy s výzvou, aby v souladu se svým poslaneckým slibem jednali s vědomím těchto souvislostí.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Souralovi. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Trnka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec František Trnka: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, většina z vás jistě ví, že Liberálně sociální unie měla ve svém volebním programu spolkové uspořádání státu. Nikoho z našich voličů tehdy nenapadlo, že by se Česká a Slovenská Federativní Republika měla rozdělit na dva státy s vlastními hranicemi, armádou, měnou, policií, dráhou a vlastní státní suverenitou. Opravdu to nebyli naši poslanci, kteří by s tímto nápadem přišli a důsledně jej také proti vůli značné části národa, obou národů prosazovali. Naopak, do poslední chvíle jsme dělali všechno, aby k této tragické situaci nedošlo. Ale když už se tak stalo a vítězné politické strany prosadily tento z našeho hlediska škodlivý princip, na který všichni po dlouhá léta budeme doplácet, tak je ovšem i odpovědnost za konkrétní dělení státu jenom jejich věcí. Domnívám se, že je omylem myslet si, že rozdělením pominou všechny rozpory mezi Čechy, Moravany, Slezany na straně jedné a Slováky na straně druhé. Naopak. S vysokou mírou pravděpodobnosti právě rozpad bohužel asi otevře ty nejpalčivější rány, které se budou hojit dlouhá léta, ne-li desetiletí. My, poslanci Liberálně sociální unie jsme to nezavinili, a proto také s tím nechceme mít nic společného. Chci apelovat na svědomí kolegů, všichni si zcela jasně uvědomujeme, že navrhované závěry, ke kterým možná dojde Česká národní rada, budou postrádat právní následky. Jedná se totiž o jednání a usnášení v rovině politické, avšak bez následků jak mezinárodně právních, tak i vnitrostátních. Tento postup nemohu hodnotit osobně jinak, nežli jako akt přenášení odpovědnosti a nestátotvornosti. Bude vám možná tleskat pár oklamaných, možná že hodně českých a slovenských lidí. My však přesto slyšíme především frenetický potlesk za vaše činy od pana Neubauera v Německu a od maďarských nacionalistů.

(Smích v části sálu, potlesk v části sálu.)

Proto s námi nepočítejte.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Nemám další písemné přihlášky do rozpravy. Hlásí se pan navrhovatel, místopředseda Vlach. Prosím, máte slovo.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych jenom zareagoval jako zástupce navrhovatelů na to, co zde zaznělo jako procedurální návrh; o tom, jak budeme tuto záležitost projednávat, jsme rozhodli v okamžiku, kdy jsme hlasováním rozhodovali o zařazení na program. Zařadili jsme na program usnesení národní rady, které se schvaluje nadpoloviční většinou.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Votava.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vše, co jsem chtěl říci, zde bylo řečeno již mými předřečníky. Chtěl bych se proto pouze omezit na jeden procedurální návrh, a to na to, aby o této tak závažné otázce bylo hlasováno podle jmen.

/Potlesk./

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Votavovi. Zaznamenali jsme jeho návrh. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Krámek písemně.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, stojím zde jako poslanec, kterého zvolili voliči v České republice; zvolili proto, aby hájil jejich zájmy. Domnívám se, že vládní návrh usnesení je činěn v zájmu voličů v České republice v návaznosti na ustanovení nového státu na tomto území. Padla zde slova, která nebudu komentovat. A proto apeluji na všechny členy této sněmovny, aby dle svého svědomí a vědomí rozhodovali tak, jak by měli - ve prospěch všech voličů. Měli by v tom případě vzít v úvahu realitu, která dnes nastává a tu realitu, která je časová. Do konce roku zbývá velice málo dní. Jakékoli emoce a jejich rozdmýchávání, jak to zde zaznělo, nejsou ve prospěch našich voličů. Je to otázka osobních ambicí. Nechci zdržovat. Spíš bych chtěl, abychom se zamysleli nad tím, co je naší povinností.

Děkuji.

(Potlesk v části sálu.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP