Úterý 22. září 1992

Začátek schůze České národní rady

22. září v 10.15 hodin

Přítomni:

Předseda ČNR M. Uhde, místopředsedové ČNR J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 181 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr životního prostředí F. Benda, ministr vlády S. Bělehrádek, ministr průmyslu, obchodu a cestovního ruchu V. Dlouhý, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zahraničních vztahů J. Zieleniec, generální prokurátor J. Šetina.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci zahajuji 4. schůzi ČNR a všechny vás na ni srdečně vítám.

Jak jistě víte, předsednictvo ČNR 26. srpna t. r. odvolalo z funkce prokurátora ČR pana Ludvíka Brunnera a 17. září t. r. jmenovalo generálním prokurátorem ČR pana Jiřího Šetinu, kterého vám představuji.

(Potlesk).

Zároveň vítám vládu ČR vedenou jejím předsedou panem Klausem a připomínám, že návrh pořadu 4. schůze ČNR jste obdrželi na pozvánce. Táži se, zda někdo z vás má k návrhu pořadu 4. schůze ČNR nějaký dotaz, nějakou připomínku nebo návrh na doplnění. V případě že ano, žádám, aby takovou připomínku nebo návrh vznesl. Prosím, jestli není skutečně žádných připomínek, můžeme přistoupit ke schválení pořadu. Hlásí se pan poslanec Honajzer. Prosím, pane poslanče, pojďte k řečništi.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k neujasněnosti některých bodů, které mají být projednávány na dnešní schůzi, bych vás chtěl všechny požádat, abyste souhlasili s mým návrhem, který teď učiním, aby tato schůze byla v tomto momentu přerušena na jednu hodinu a bylo nám umožněno ještě dále jednat v poslaneckých klubech. Děkuji za pochopení.

Předseda ČNR Milan Uhde: Byl vznesen procedurální návrh, abychom přerušili v tuto chvíli jednání naší schůze na jednu hodinu, tj. aby byla opět zahájena v 11.15 hod. O procedurálním návrhu dávám hlasovat bez rozpravy.

Kdo z přítomných poslankyň a poslanců je pro podporu tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 95 hlasů pro přijetí návrhu.

Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku. 63 hlasů je proti tomuto návrhu.

Musím se zeptat, kdo se zdržel hlasování, nechť zvedne ruku. 12 poslankyň a poslanců se zdrželo hlasování.

Výsledkem je přijetí tohoto návrhu. Schůze bude pokračovat v 11,15 hod.

(Schůze přerušena do 11,15 hod.)

Předseda ČNR Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle zprávy skrutátorky je zde přítomno 157 poslankyň a poslanců. Jsme tedy usnášeníschopni a budeme pokračovat ve 4. schůzi pléna České národní rady.

Je otevřena rozprava k jednacímu pořadu - zatím se nikdo nepřihlásil s pozměňovacími návrhy. Ptám se tedy, zda se někdo hlásí. Pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, protože se nepodařilo ústavně právnímu výboru projednat návrh zákona o Bezpečnostní informační službě České republiky, a proto nemohl být splněn požadavek jednacího řádu, aby společná zpráva byla předložena 24 hodin před zahájením schůze České národní rady, navrhuji stažení bodu 7 z programu této schůze.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi, který vznesl pozměňovací návrh: je to návrh procedurální a bude se o něm hlasovat bez rozpravy ihned.

Kdo je pro, aby podle návrhu pana poslance Šumana byl z programu naší schůze vypuštěn bod 7, totiž návrh na vydání zákona České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky, ať zvedne ruku. (hlasuje se) 161. Kdo je proti? 2. Návrh pana poslance Šumana byl přijat vysokou většinou hlasů.

Ptám se znovu, kdo má další návrh na změnu jednacího pořadu na doplnění nebo zda má někdo nějakou poznámku k tomuto pořadu, ať své mínění pronese. (nikdo se nehlásil) Není žádných dalších návrhů.

Uzavírám rozpravu a ptám se, kdo souhlasí s navrženým jednacím pořadem včetně schváleného již pozměňovacího návrhu na vypuštění bodu 7, ať zvedne ruku. (hlasuje se) 163. Je někdo proti? Nikdo.

Náš jednací pořad byl tedy schválen a přistoupíme nyní k bodu 1, kterým jsou

I.

Návrhy předsednictva Česká národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60ti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady

K tomuto bodu vám byly prostřednictvím výborů rozdány sněmovní tisky č. 22 a 31 až 37. Tisk 37, který jste obdrželi prostřednictvím výborů, si vyměňte za ten, který vám byl dnes rozdán na lavice.

Protože podle § 75 jednacího řádu České národní rady se o těchto návrzích rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

Navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Jsou, prosím, návrhy na nějaký jiný způsob hlasování? (návrhy nebyly)

Budeme tedy hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť.

Ptám se, kdo souhlasí se zkrácením zákonné 60denní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku č. 22, ať zvedne ruku. 147 hlasů bylo pro zkrácení této zákonné 60denní lhůty.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? Nikdo.

Nebyl žádný hlas proti. Návrh byl tedy přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí se zkrácením zákonné 60denní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku č. 31, ať zvedne ruku. 142. 142 hlasů je pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti tomuto návrhu.

Návrh byl tedy přijat.

Dále se ptám, kdo souhlasí se zkrácením zákonné 60denní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 32, ať zvedne ruku. Je to zákon o auditorech, dodávám pro pořádek. 133 hlasů je pro.

Ptám se, kdo je proti, ať zvedne ruku. Jeden hlas byl proti.

Vysokou většinou hlasů byl tento návrh přijat.

Dále se ptám, kdo souhlasí se zkrácením zákonné 60denní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 33, týká se návrhu zákona o daňovém poradenství, ať zvedne ruku. 145 hlasů bylo pro.

Kdo je proti? Jeden hlas proti.

Vysokou většinou hlasů byl tento návrh přijat.

Dále se ptám, kdo souhlasí se zkrácením zákonné 60denní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 34, týká se návrhu takzvaného kompetenčního zákona, ať zvedne ruku. 93 hlasů pro.

Kdo je proti návrhu, ať zvedne ruku. 78 hlasů proti.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 3. Tři členové parlamentu se zdrželi hlasování.

Tento návrh byl většinou hlasů přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné 60denní lhůty k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 35 - týká se návrhu zákona o Bezpečnostní informační službě ČR - ať zvedne ruku. 99 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 80 hlasů proti.

Kdo se zdržel hlasování? 1 hlas se zdržel hlasování.

Tento návrh byl většinou hlasů přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné 60denní lhůty k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 36 - týká se návrhu zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře - ať zvedne ruku. 106 hlasů pro přijetí tohoto návrhu.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 33 hlasů proti.

Návrh byl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné 60denní lhůty k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 37 - týká se návrhu na doplnění zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu, ať zvedne ruku. 122 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 22 hlasů proti.

Tento návrh byl přijat.

Projednali jsme první bod našeho pořadu. Ještě než přistoupíme k dalšímu bodu, rád bych vás požádal o písemné přihlášky k případným vystoupením v rozpravě. Zatím konstatuji, že mi nebyla doručena žádná písemná přihláška. Druhý bod našeho pořadu je

II.

Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 15 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 38. Prosím, aby se slova ujal navrhovatel - pan poslanec Josef Janeček a předložený návrh zákona sněmovně odůvodnil.

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, již po druhé projednáváme v plénu České národní rady novelu zákona č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství. Dovolte mi přesto několik slov, abych tuto tématiku opět oživil.

Z poznatků poslanců České národní rady a poznatků prokuratury České republiky je zjišťováno, že dochází ve velké míře ke krádežím neželezných kovů, a to nejen z uzavřených prostor organizací, ale též měděného vedení zabezpečovacích zařízení ČSD a dokonce i vrchního telefonního vedení. Pachatelé těchto krádeží prodávají organizacím odpadového hospodářství značné množství kovů, aniž by bylo možno zjišťovat jejich totožnost. Vyhláška ministerstva vnitra č. 118/1981 Sb., stejně tak jako vyhláška č. 64/1988 Sb. umožňovala požadovat prokázání totožnosti od občanů, kteří odevzdávají k výkupu věci, jež obvykle nejsou ve vlastnictví občanů nebo věci ve značně velkém množství. Neprokázal-li občan svoji totožnost, nesměl výkupce nabízené zboží vykoupit. V souladu s čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, ústavní zákon č. 23/1991 Sb., je nezbytné stanovit povinnosti prokazování totožnosti občanů zákonem a zákonem uložit povinnosti výkupců v případě neprokázání totožnosti občana nabízené věci vykoupit. Navrhovaná novela ukládá tedy povinnost tomu, kdo vykupuje neželezné kovy vést evidenci právnických i fyzických osob, od kterých byly tyto kovy vykoupeny. Dále je zde založeno právo uložit pokutu těm, kteří uvedenou povinnost neplní. Tolik zpravodajská zpráva.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu navrhovateli, poslanci Janečkovi, a nyní žádám společného zpravodaje pana poslance Josefa Effenbergera, aby odůvodnil sněmovně společnou zprávu výborů ČNR. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, naváži na odůvodnění pana navrhovatele v tom smyslu, že skutečně toto téma probíráme v krátké době podruhé a připomenu jen tolik, že již první neúspěšné projednávání a zamítnutí tehdy zákonného opatření předsednictva bylo provázeno jistým údivem ve sdělovacích prostředcích, protože se jedná o záležitost, která je veřejností vnímána citlivě a Česká národní rada možná vzbudila dojem, jakoby toto citlivé vnímání poněkud opomněla.

Nicméně první návrh skutečně nebyl dobrý, a řešení, které se nabízí nyní, můžeme rovněž shledat možná ne dosti razantní. Dovedli bychom si představit jistě nebo uvítali bychom opatření, které by preventivně řešilo tento problém, avšak v rámci daných legislativních možností se zdá, že návrh pana poslance Janečka je rozumnou možností, o které můžeme jednat.

Upozornil bych vás nyní na významnější rozdíly mezi původním návrhem a textem výsledné společné zprávy. Především se jedná o určité stylistické a legislativní úpravy tohoto původního textu. Ze změn věcných bych vás upozornil na několik závažných skutečností. Především společná zpráva doporučuje změnu účinnosti tohoto zákona a navrhuje konkrétní datum 15. října t. r. Dále ustanovení o pokutě bylo přesunuto do § 9, což je v souladu s koncepcí zákona o státní správě v odpadech. Dále bylo navrženo zvýšení, respektive bylo zavedeno rozmezí pokuty od 10 do 500 tisíc. To rovněž koresponduje s celkovým pojetím inspekce a ukládáním pokut v této oblasti.

Další návaznost v této souvislosti lze spatřovat v tom, že právo ukládat pokuty, které přísluší okresním úřadům a inspekčním orgánům bylo rozšířeno o orgány obce. To je rovněž v souladu se zmíněným zákonem. Navíc se objevil jako doplněk návrh na rozšíření tohoto předmětu bez ohledu na evidenci, to jest odpadu neželezných kovů tak, aby v případě, že by se objevila nutnost sledovat i jiné typy odpadů, byl text v tomto smyslu upraven a doplněn a byl v nově navrženém § 5 a) navržen doplněk "nebo jiné odpady". A to bylo svěřeno do pravomoci vlády, aby to mohla upravit formou vládního nařízení.

Důvodem je to, aby tato úprava byla nadresortní a více objektivní, a na druhou stranu, aby nebylo nutno podobné záležitosti novelizovat opět zákonem.

Jediný doplněk dosti významný přijat nebyl. Jednalo se o rozšíření evidence nejen na výkup, nýbrž také na další prodej těchto neželezných kovů, a to s intencí, jak si pokrýt celý možný řetězec této nekalé překupnické činnosti a rozšířit možnosti zásahu.

Protože však toto ustanovení koliduje jednak s ustanovením zákona o hospodaření s odpady a jednak se vměšuje do sféry živnostenského zákona, nebylo převzato do společné zprávy. To je myslím pro tuto chvíli asi vše, to jsou ty podstatné rozdíly, se kterými jsem vás chtěl seznámit.

Celkově bych chtěl doporučit, aby sněmovna tento zákon z uvedených důvodů přijala.

Děkuji vám za pozornost.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Effenbergerovi za přednes společné zprávy výborů ČNR a zahajuji k tomuto bodu rozpravu. Konstatuji, že se zatím k tomuto bodu nikdo písemně nepřihlásil a zároveň podotýkám, že dám přednost těm přihláškám, které budou obsahovat pozměňovací návrh k tomuto bodu. Táži se, kdo se do otevřené rozpravy hlásí. Pan poslanec Šuman, prosím.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jedním z důvodů, proč je tato evidence vedena je ten, aby bezpečností orgány byly schopny zjistit totožnost osob, které prodávají či odevzdávají zmíněný materiál. Z tohoto hlediska se mi zdá být nedostatečné tak, jak je uvedeno v odstavci 2 § 5a text - vést evidenci osob - protože je ponecháno na tom, kdo evidenci vede, co má tato evidence obsahovat.

Dovoluji si navrhnout doplnění odstavce 2, a to poslední věty takto:

V této evidenci zaznamená:

a) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo osoby, od které odebírá nebo vykupuje odpad neželezných kovů

b) druh a množství odebraného a vykoupeného množství neželezných kovů nebo jiných odpadů.

Pokud by mě snad někdo z legislativců opravil, že pod pojmem evidence osob se rozumí právě to, co jsem zmínil, pak rád svůj návrh stáhnu zpět.

Děkuji.

Předseda ČNR Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Kdo se dále hlásí do otevřené rozpravy? Nejsou žádné přihlášky do rozpravy, proto tuto rozpravu uzavírám a přejdeme k závěrečným slovům. Prosím pana společného zpravodaje.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové. Jak jste si jistě povšimli, odezněla pouze jediná připomínka, a to na rozšíření nebo na specifikaci toho, jak má být vedena ona požadovaná evidence. Já se musím přiznat, že jsem ale bod a) navrhovaný panem poslancem přesně nezachytil. Vím, že se tam jednalo o nějaké osobní přesnější údaje. Kdyby byl pan poslanec tak laskav a svůj návrh ještě autenticky znovu formuloval.

Poslanec Vladimír Šuman: Za slova v poslední větě v § 5a odst. 2 v této evidenci zaznamená:

a) jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo osoby, od které odebírá nebo vykupuje odpady neželezných kovů nebo jiné odpady

b) druh a množství odebraného - tak jak pokračuje text této věty v původním znění.

Poslanec Josef Effenberger: Děkuji. Já bych chtěl podotknout, že pokud se týká písmena b) ten text navrhovaný ovšem je v návrhu obsažen. A je rovněž řečeno, že v evidenci zaznamená. Nicméně poprosím, pokud sněmovna porozuměla, pana předsedu, aby dal o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat.

Předseda ČNR Milan Uhde: Ptám se sněmovny, zda porozuměla pozměňovacímu návrhu, anebo zda je k němu nějaký technický dotaz. Pokud ne, budeme o něm hlasovat.

Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu, který přednesl pan poslanec Šuman, ať laskavě zvedne ruku. 127 hlasů je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

Kdo je proti? 1 hlas proti.

Tento pozměňovací návrh byl vysokou většinou hlasů přijat.

Ptám se formálně pana společného zpravodaje, zda můžeme nyní pokračovat v hlasování, zda nežádá nějakou přestávku.

Poslanec Josef Effenberger: Nikoliv. Děkuji. Domnívám se, že můžeme hlasovat o celkovém návrhu.

Předseda ČNR Milan Uhde: Vzhledem k tomu, že byl přijat jeden pozměňovací návrh a jiné nebyly, můžeme nyní hlasovat o celém návrhu zákona. Předpokládám, že je sněmovna usnášeníschopná, alespoň opticky je to přesvědčivé.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem poslance Josefa Janečka na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 311 z roku 1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství podle sněmovního tisku 15 ve znění společné zprávy výborů ČNR podle sněmovního tisku 37 a podle schváleného pozměňovacího návrhu pana poslance Šumana, ať zvedne ruku. 163 hlasů pro.

Kdo je proti? Žádný hlas proti.

Tento návrh byl přijat a my jsme projednali druhý bod našeho schváleného pořadu.

Děkuji panu navrhovateli i panu společnému zpravodaji za práci, kterou odvedli na tomto schváleném návrhu zákona.

Jako bod třetí projednáme nyní

III.

Návrh poslanců Emila Jaroše a dalších na vydání zákona ČNR o sídle České národní rady

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 20 a společnou zprávu výborů k němu jako tisk 39.

Z pověření skupiny poslanců - navrhovatelů odůvodní společný návrh místopředseda ČNR pan Pavel Tollner. Žádám ho, aby se ujal slova.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP