Středa 1. listopadu 1989

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji ministru soudruhu Kašparovi, slovo má ministr soudruh Hojer.

Ministr průmyslu ČSR Petr Hojer: Soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi poslanci, k dotazu soudružky Dondové bych chtěl uvést toto: problematikou ochranných pomůcek se vláda zabývá a vytvořila k tomu orgán na úrovni ministrů spolu s vedením Českého úřadu bezpečnosti práce a vedením České odborové rady. V současné době je připravován materiál k projednání v české, slovenské a federální vládě o dalším vývoji a výrobě ochranných pomůcek s cílem zlepšovat současný stav a zejména se věnovat vyšší úrovni ochranných pomůcek, které stimulují ochranu zdraví při práci. V osobních ochranných pomůckách se vyskytuje celá řada problémů, včetně problémů špatného objednávání a užívání nevhodných ochranných pomůcek pro určitý druh práce, ale jsou problémy i s kvalitou ochranných osobních pomůcek.

V součinnosti s ministerstvem zemědělství, po jednání vlády s předsednictvem ústředního výboru Svazu družstevních rolníků se řeší připomínky k osobním ochranným pomůckám pracovníků v zemědělství.

Soudružce poslankyni Dondové na její dotaz samozřejmě odpovím písemně a podrobněji.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji ministru soudruhu Hojerovi. Přeje si ještě někdo slovo z členů vlády? Ne. O slovo se již dříve hlásil předseda Nejvyššího soudu soudruh Marek. Prosím.

Předseda Nejvyššího soudu ČSR Josef Marek: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, rozprava ke zprávě o stavu socialistické zákonnosti svým obsahem vyjádřila jednotu názorů na základní otázky dodržování socialistické zákonnosti v ČSR v souladu se zprávou a jejími závěry.

Ve zprávě, ale i v rozpravě ve výborech ČNR i zde na plénu bylo nejvíce pozornosti věnováno nejhrubší formě porušování socialistické zákonnosti - kriminalitě. Diskuse dostatečně ukázala, že pod jednotné označení kriminality jsou zahrnována protispolečenská jednání různé povahy, vyvolaná různými okolnostmi a příčinami, s různými důsledky a různé jsou i společenské postoje a motivy těch, kteří se jich dopustili. Proto vedle myšlenek intenzivního preventivního působení, je v zájmu posilování socialistické zákonnosti vytváření a upevňování právního vědomí občanů, aniž by to znamenalo nedůvodné zeslabování trestní represe. Z hlediska trestání prostředky soudního dozoru usilujeme o další prohloubení diferenciace postihu trestné činnosti.

Porušování socialistické zákonnosti je minimálně jevem, který deformuje obvyklé, běžné vztahy mezi lidmi a uvnitř společnosti a jednání porušovatelů je vždy v rozporu s principy socialistické morálky a jejich vyjádřením v zákoně. Zpravidla bývá i závažným projevem nízké kázně a odpovědnosti, který negativně působí i na úroveň právního vědomí širokých vrstev obyvatelstva.

Proto energický boj proti porušování socialistické zákonnosti, důsledné uplatňování právního řádu, ochrana socialistického společenského zřízení i práv a svobod občanů patří k nejvyšším zásadám socialistické demokracie a je i jednou z podmínek zabezpečování přestavby v naší společnosti.

Důležitost socialistického právního vědomí spočívá zejména v tom, že vedle donucovací moci státu sehrává stále významnější úlohu při důsledném uplatňování zákonů a jiných právních předpisů. Toto vědomí se však nevytváří samo od sebe, automaticky. Je výsledkem složitého společenského procesu, ve kterém se prolínají a v jeden celek splývají konkrétní znalosti občanů o právu a jejich zkušenosti z aplikace práva státními i jinými orgány, se kterými přišli do styku, jejich představy o tom, co je nebo co není právo a jejich aktivní postoje k platnému právu. Proto především rozhodovací a další činností státních orgánů je zapotřebí právní vědomí občanů cílevědomě formovat, aby občané právní normy nejen poznávali a uznávali, ale také, aby se s těmito normami vnitřně ztotožnili a vědomě je dodržovali.

Vytvářet takové právní vědomí není jednoduché ani snadné, je však důležitým úkolem všech státních, hospodářských orgánů a společenských organizací, celého politického a společenského systému. Jsem přesvědčen, že projednaná zpráva o stavu socialistické zákonnosti přispěje ke zvýšení úcty k právu ve společnosti, ke zvýšení efektivnosti boje s porušováním zákonnosti, k vyšší kvalitě práce soudů i všech dalších orgánů ochrany práva, a to vše i při vědomí, že otázka práva, zákonnosti, právního vědomí a právní výchovy není ani tak otázkou právní, nebo tím méně pouze jen právníků, ale hlavně významným rysem řídící, organizátorské a kontrolní činnosti každého vedoucího pracovníka na každém úseku, věcí všech občanů, nás všech.

Projednání zprávy v plénu ČNR potvrdilo hluboký význam přísného dodržování zákonnosti při zabezpečování komplexní přestavby v naší socialistické společnosti. V tomto duchu vyzněla i vaše vystoupení, soudružky a soudruzi, a mohu vás proto ujistit, že všem námětům a všem vašim poznatkům, pokud se týkaly práce justice, bude Nejvyšším soudem České socialistické republiky věnována pozornost a v praxi na ně bude brán zřetel v zájmu ještě důslednějšího upevňování socialistické zákonnosti a vytváření právní jednoty a jistoty.

Dovolte, abych vám poděkoval za péči, kterou jste věnovali projednání zprávy předložené Nejvyšším soudem. Hluboce si vážíme pomoci, kterou nám nejen tímto způsobem, ale i jinak poskytuje Česká národní rada, její plénum, ale i výbory, zejména ústavně právní, i jednotliví poslanci. Společné úsilí o další upevňování socialistické zákonnosti, pořádku, kázně a disciplíny v naší socialistické vlasti je zárukou, že i do budoucna pod vedením KSČ se bude rozvíjet proces přestavby a demokratizace života naší socialistické společnosti a dále upevňovat náš socialistický stát. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji předsedovi Nejvyššího soudu ČSR soudruhu Josefu Markovi. Než dám slovo poslanci soudruhu Mečlovi k závěru a ke zprávě návrhové komise, dovolte mi jenom několik málo poznámek k tomu, o čem hovořil soudruh Šafařík. To není problém, který nám není neznámý nebo který nás netrápí. To je problém, kterým se ve vedení zabýváme velice často, protože obecně cítíme, že pokud se týká přípravy nebo práce na přípravě zákonů, že je třeba lépe pracovat, že potřebujeme, aby se poslanci mohli se zásadami poradit se svými voliči, že potřebujeme, aby se poradili ve svých pracovních kolektivech, že prostě potřebujeme daleko více času, protože čím lépe a více získáme lidí, podle toho starého hesla - čím více hlav, tím více rozumu - tak tím lépe budeme moci zákony připravovat a předkládat národní radě. Ze se nám to ještě zdaleka nedaří tak jak bychom chtěli, to není otázka vycházejí vstříc vládě apod. Já nepopírám, že my chceme co nejúžeji spolupracovat s vládou, protože máme společné cíle a myslím, že je v zájmu věci, abychom takto pracovali.

Nejvíce problémů máme v tom, že se nám nakupila řada zákonů v souvislosti s přestavbou, především s reformou ekonomickou, ale platí to daleko komplexněji. My jsme si vědomi, že v celé řadě případů jde skutečně o proces hledání, jak o tom několikrát hovořil soudruh Gorbačov, že my, abychom připravili dokonaleji zákon, který bude vyjadřovat všechno to nové, co chceme reformou dosáhnout, že to by trvalo strašně dlouho, a my nemáme čas. Ale co je důležité, my se nesmíme bát třeba po krátké době vrátit se k přijatému zákonu a opravit ho tam, kde praxe a život dokázaly, že to potřebuje něco jiného. Tak to je jedna taková základní poznámka, kterou jsem chtěl říci.

My to víme, my se tím zabýváme, ale jestliže my vážíme, zda odložit fungování nebo zavedení ekonomické reformy v celé naší ekonomice, anebo nechat ty dva - řekl bych akompatibilní systémy fungovat proti sobě a ignorovat usnesení 18. pléna o urychlení zavedení nové soustavy o jeden rok, pak si myslíme, že je správné zavést reformu o jeden rok dříve i s tím, že se po roce, po zkušenostech, které budeme mít, nesmíme bát zákon novelizovat, upravit a upřesnit.

Za druhé bych chtěl říci, že musíme mnohem více než dosud využívat výborů k tomu, abychom tam věci prodiskutovali, abychom tam věci probírali, protože já si myslím, kdo se díval na řadu jednání třeba zasedání Nejvyššího sovětu, že to neodpovídá našim podmínkám.

Aplikace v našich podmínkách nás přece jen povedou k trochu jiným formám a metodám, protože jsme jinak pracovali, máme jiné podmínky, řešíme byť třeba obecně stejné problémy, nebo cílově stejné problémy, ale přece jen když dva činí totéž, není to totéž, abych to zjednodušil. Ale podtrhuji význam práce výborů. Podtrhuji ten význam práce výborů zejména proto, protože celá řada zákonů jsou zákony České národní rady, jde o rozhodující zákony, devizový zákon, zákon o odvodech, daních atd., to jsou federální zákony a my se k nim vyjadřujeme. Nevyjadřujeme se k nim na plénu národní rady, vyjadřujeme se k nim na základě stanovisek výborů, kterým podle problematiky přikazujeme předsednictvem tyto návrhy zákonů posoudit a zaujmout k nim stanovisko. I v tomto směru se ukazuje, že ta práce výborů nebo ve výborech má mimořádný význam. I víc práce i víc času je možno ve výborech této problematice věnovat. To je druhá taková poznámka. Třetí je - my se chceme zabývat v předsednictvu a podle výsledků jednání předsednictva bychom se obrátili na Českou národní radu v práci zejména při zajišťování nového zákona o jednacím řádu. Protože ne vždy a všude se nám hned daří pracovat přesně podle něho a dost často musíme hledat výjimky a předkládat je i vám k tomu, aby se schválily. Takže to k tomu co přímo nesouvisí, řekl bych s projednáváním situace v dodržování zákonnosti, ale je to s ní nedílně spjato, jak o tom hovořil soudruh Šafařík, to je k otázkám naší legislativní činnosti, přípravy zákonů i práce, která s tím souvisí. Těmito třemi základními poznámkami jsem chtěl zdůraznit, že jsme si toho vědomi, že jsme se už několikrát nad těmi věcmi zamýšleli, budeme se zamýšlet dále a budeme na nich dále pracovat a také plénum informovat. Teď bych prosil soudruha poslance Mečla o závěrečné slovo a návrh usnesení.

Poslanec Josef Mečl: Soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi, domnívám se, že není zapotřebí závěrečného slova a rád bych přešel k některým úpravám usnesení, které máte před sebou. Návrhová komise provedla tři věcné úpravy. Na straně 1 - tam, kde je I. ČNR po projednání bere na vědomí zprávu Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti - návrhová komise doporučuje plénu: a zprávu společného zpravodaje výborů České národní rady. To je první návrh na změnu.

Na straně 3 - první řádek: V této souvislosti ČNR zdůrazňuje plnou platnost svého usnesení z října 1987 - doporučujeme použít slova ČNR potvrzuje platnost svého usnesení z října 1987.

Dále doporučujeme za tento první odstavec na straně 3 s ohledem na diskusi doplnit toto konstatování - to je v podstatě konstatační část - závěr prvního odstavce na straně 3: Zdůrazňuje (myslí se ČNR), že trvalá péče vlády ČSR a ČNR o zdokonalování právního řádu v souladu s přestavbou hospodářského mechanismu a demokratizací společnosti odpovídá linii budování socialistického právního státu. K tomu se bude i nadále soustřeďovat práce výborů, předsednictva i pléna České národní rady při náročném posuzování vládních návrhů zákona.

To jsou, soudružky a soudruzi, všechny věcné změny, kromě toho návrhová komise provedla několik stylistických drobných redakčních úprav, které v žádném případě nemění návrh usnesení. Nemyslím, že by bylo zapotřebí vás s nimi zdržovat. Jde o tři věcné změny v návrhu usnesení.

Předseda ČNR Josef Kempný: Buď tak laskav, ještě tu poslední formulaci.

Poslanec Josef Mečl: Zdůrazňuje, že trvalá péče vlády ČSR a ČNR o zdokonalování právního řádu v souladu s přestavbou hospodářského mechanismu a demokratizací socialistické společnosti odpovídá linii budování socialistického právního státu. K tomu se bude i nadále soustřeďovat práce výborů, předsednictva i pléna ČNR v náročném posuzování vládních návrhů zákonů.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji, promiň, já jsem to špatně slyšel, a přeslechl jsem jedno slovo, takže mi to měnilo obsah. Soudružky a soudruzi poslanci, slyšeli jste zprávu návrhové komise.

Kdo má k takto navrhovanému usnesení ještě nějaké připomínky, doplňky nebo dotazy? Prosím, soudruh místopředseda Tlapák.

Místopředseda vlády ČSR Jaroslav Tlapák: Soudružky a soudruzi, mám připomínku jako poslanec České národní rady. Já sám nesouhlasím s tím, abychom formulovali, že jde o budování socialistického právního státu, ať tam je vyjádřeno, že jde o zlepšování nebo nevím jak - ale jak tam dáme slovo budování - copak doteď jsme nebyli socialistický právní stát?

Předseda ČNR Josef Kempný: Já myslím, další upevňování, to je to, co mě tam také zarazilo, protože my jsme právní stát, ale budeme ho dále upevňovat, prohlubovat. Prosím tě, přečti ještě jednou tu formulaci. Já bych nechtěl, abychom zpochybnili to, zda jsme nebo nejsme právní stát. My jsme právní stát, ale chceme ho dále prohlubovat, chceme ho dále upevňovat.

Poslanec Josef Mečl: Zdůrazňuje, že trvalá péče vlády ČSR a ČNR o zdokonalování právního řádu v souladu s přestavbou hospodářského mechanismu a demokratizací společnosti odpovídá linii budování socialistického státu. Já myslím, že v tom nic není - budování socialismu, budování státu.

Předseda ČNR Josef Kempný: Doporučuji, abychom tam dali odpovídá linii zdokonalování nebo prohlubování - zdokonalování je lepší. Prohlubování je ještě lepší.

Poslanec Josef Mečl: ...tam je stát - a k státu použít výraz prohlubování není dost dobře možné.

Předseda výboru pro stranickou práci v ČSR Karel Urbánek: Vzhledem k tomu, že tam je návrh zdokonalování právního řádu, domnívám se, že v té další části vůbec nemusí být slovo budování - to vypustit a nechat socialistického státu.

Poslanec Josef Mečl: ...tudíž - odpovídá linii socialistického právního státu, myslíš vypustit právního? Ne.

Předseda ČNR Josef Kempný: Právního vypustit - socialistického státu.

Poslanec Josef Mečl: Pak to ovšem ztrácí ten význam - pak už tam můžeme: zdůrazňuje, že trvalá péče vlády atd. o zdokonalování právního řádu v souladu s přestavbou hospodářského mechanismu a demokratizací společnosti odpovídá linii socialistického státu.

Předseda ČNR Josef Kempný: Ne, odpovídá linii...

Z pléna: Jestli vám jde o slovo budování, tak tam dát dalšího budování socialistického státu.

Předseda ČNR Josef Kempný: Dalšího budování...

Poslanec Josef Mečl: Souhlasíš soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi, že bychom doplnili: odpovídá linii dalšího budování socialistického právního státu?

Předseda ČNR Josef Kempný: Myslím, že to můžeme přijmout, protože to nezpochybňuje to, že máme právní stát, ale podtrhuje to, že je třeba dále tento právní socialistický stát upevňovat.

Slyšeli jste poslední formulaci soudruha poslance Mečla. Máte k této formulaci nějaké námitky nebo připomínky? Tady jsme tvůrčím způsobem zapracovali, jak jsme to viděli při jiných vzorech. Nejsou připomínky ani námitky? Nechávám tedy hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej formuloval soudruh Mečl ve svém diskusním vystoupení, včetně upraveného závěru.

Kdo souhlasí s takovýmto návrhem na usnesení? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se hlasování? (Nikdo.)

Ještě zdůrazňuji, že je přítomno 174 poslanců, takže jsme byli schopni právoplatně usnesení přijmout.

Soudružky a soudruzi, tím jsme projednali poslední bod pořadu naší schůze. Má ještě někdo nějaké připomínky nebo návrhy? Nejsou. Děkuji vám za aktivní účast na celém našem dvoudenním jednání a končím 16. schůzi České národní rady. Čest práci!

/Schůze ukončena v 13.50 hodin./

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP