Středa 1. listopadu 1989

Domnívám se však, že i tak nebude jednoduché vždy přesně najít znečišťovatele ovzduší i vod. Ze bude i složitý odhad negativních dopadů.

Proto bych chtěla požádat všechny naše poslance a doporučit dnešnímu jednání, aby vyjádřilo podporu tomuto úsilí.

Snad jsme se mírně odklonila od projednávané socialistické zákonnost. Vždyť v řadě případů opravdu nejde o trestnou činnost anebo alespoň v menším rozsahu.

Ale naši občané začínají být, a myslím právem, citlivější na řešení těchto záležitostí.

Proto se domnívám, že i v tomto smyslu je třeba na uvedené problémy upozornit. Přitom samozřejmě neztrácet se zřetele upevňování socialistické zákonnosti v naší společnosti.

Soudružky a soudruzi poslanci, těmito několika podněty jsem chtěla přispět k našemu dnešnímu jednání. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslankyni Aleně Dondové, prosím generálního prokurátora ČSR soudruha Jaroslava Krupauera o slovo.

Generální prokurátor ČSR Jaroslav Krupauer: Soudruhu předsedo České národní rady, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, dovolte, abych doplnil údaje obsažené ve zprávě Nejvyššího soudu ČSR o poznatky orgánů prokuratury. Zprávu, kterou předložil Nejvyšší soud ČSR, oceňuji jako velmi věcný, objektivní a zasvěcený pohled na současný stav zákonnosti. Poznatky prokuratury jsou v mnohém velmi blízké, i když úhel pohledu a rozsah informací získaných při výkonu prokurátorského dozoru nemohou být totožné s těmi, které při svém rozhodování shromažďují soudy a ostatní justiční orgány.

Plně se ovšem shoduji s předsedou Nejvyššího soudu i s názory vyslovenými v diskusi o tom, že důsledné dodržování socialistické zákonnosti, a to všemi státními orgány, organizacemi a občany neustále nabývá na významu. Právě v podmínkách probíhající přestavby života společnosti a prohlubování socialistické demokracie je dodržování socialistické zákonnosti naprosto nezbytné. Je totiž zárukou, že při přestavbě nebude narušena hospodářská a politická stabilita naší společnosti. Není pochyb, že snahy o vyvolání napětí, chaosu a sociálních otřesů představují vážné nebezpečí pro úspěšný průběh přestavby.

Rozvoj socialistické demokracie nelze ani zaměňovat s oslabením pořádku, kázně a zákonnosti. K tomu směřuje i požadavek všestranného rozvíjení právních základů státu: na jedné straně soustavně vytvářet pevné záruky demokratických práv občanů, plně je respektovat, současně ale nekompromisně chránit socialistické vymoženosti, účinně střežit společenské zájmy a od každého občana vyžadovat svědomité plnění jeho povinností.

Právě v tomto smyslu pracovníci prokuratury v ČSR v současné době chápou svou úlohu při upevňování socialistické zákonnosti.

Základní povinnost orgánů prokuratury v ČSR spatřujeme v nekompromisním postihu každého, kdo se dopustil porušení zákona, ale současně se nesmiřujeme se žádnou nezákonností ve vlastní práci, čelíme neodůvodněným zásahům do zákonných práv občanů.

Značného politického významu dnes nabývá boj proti trestné činnosti. V ČSSR na rozdíl od mnoha kapitalistických států průmyslově vyspělých zemí - i řady socialistických států - nenastal v posledních letech růst kriminality. Jak tu bylo konstatováno, její stav stagnuje a nedaří se jej výrazně omezovat. K obratu při omezování kriminality je třeba dále zdokonalovat systém sociální prevence, do které by byla zapojena široká řídící, hospodářská a společenská sféra. A dále boj proti kriminalitě může být účinný jen tehdy, bude-li veden ve vzájemné součinnosti všech účastněných orgánů, především Sboru národní bezpečnosti, prokuratury, soudů a všech kontrolních a inspekčních orgánů. Někdy však resortní přístupy vedou k nežádoucí roztříštěnosti, k byrokratickým průtahům nebo škodlivému soutěžení. Ve společnosti je třeba důsledněji posilovat nesmiřitelnost vůči protispolečenské činnosti všeho druhu. Odmítáme názor, jako by demokratizace života naší společnosti nutně znamenala oslabení boje s protispolečenskou činností. Právě výrazem socialistického humanismu nejsou ohledy na protispolečenské a kriminální živly, ale důsledná ochrana poctivých občanů a jejich pokojného života v prosperující socialistické společnosti. Proto považujeme za svou povinnost v zájmu socialistické společnosti a jejích členů zajistit, abychom ve všech případech proti porušení zákona, zejména proti trestné činnosti, postupovali energicky, kvalifikovaně, v přísném souladu se zákonem. Poznamenávám, že nutnost důsledného dodržování zákona nedovoluje např. podstatně snížit počet osob postavených před soud, jak bylo uvedeno ve zprávě zpravodaje. Výrazně změnit limit trestní politiky je podle mého soudu možné jenom změnou trestního zákona, jehož novela je právě v zastupitelských sborech projednávána.

Soudružky a soudruzi, specifickým rysem společenské přestavby je skutečnost, že v ní spatřují svou příležitost i odpůrci socialismu, lidé, kteří chtějí zneužívat demokratizace ke svým cílům. Ale v socialistické demokracii nelze zneužívat demokratických práv k nedemokratickým cílům, k podrývání moci pracujících. Každý, kdo poruší zákony socialistického státu, kdo útočí proti platným ústavním principům, musí počítat s trestní odpovědností. Boj proti protisocialistickým strukturám je ovšem především záležitostí politického a ideologického působení. Trestní odpovědnost socialistický stát uplatňuje až po vyčerpání všech mírnějších prostředků v těch ojedinělých případech, kdy už nelze postupovat jinak. Náš stát plně respektuje práva a svobody občanů a chrání je v souladu i s přijatými pakty a dalšími dokumenty o lidských právech, ale ani pod záminkou ochrany lidských práv nelze zpochybňovat jeho právo zakročovat proti porušovatelům zákona a veřejného pořádku.

Značná pozornost zde oprávněně byla věnována ochraně socialistické ekonomiky. I poznatkům prokuratury odpovídá zjištění, že v řadě organizací vedoucí pracovníci nepřistoupili důsledně k zabezpečování úkolů stanovených k odstranění negativních jevů, že přetrvává nízká účinnost vnitřního kontrolního systému a v organizacích se neprosadila nesmiřitelnost s projevy protispolečenského jednání.

Tento stav je jednou z hlavních příčin, že dnes už téměř polovina stíhaných pachatelů je motivována zištností, snahou o neoprávněné obohacování. Spotřebitelný přístup, který povyšuje hmotný majetek na základní smysl života vede k obohacování bez všech zábran. Za této situace pokládám za úspěch, že se u nás nevytvořila ani stínová ekonomika ani organizovaná zločinnost typu mafie. Přes to však výskyt a závažnost případů negativních jevů v této oblasti ukazuje na nezbytnost účinněji postupovat proti projevům neodpovědnosti a nekázně, proti prosazování dílčích zájmů, proti nezákonnému obohacování a korupci. To také považujeme za nepominutelný přínos prokuratury ke strategii urychlení sociálního a ekonomického rozvoje společnosti.

Jak bylo uvedeno ve zpravodajské zprávě, změny právního řádu probíhající v ekonomice, zvyšují požadavky i na činnost prokuratury. Prokurátorský dozor musí účinněji přispívat k jednotě zákonnosti při uplatňování ekonomické samostatnosti podniků, družstev a dalších organizací. Dozorem chceme prosadit plnění právních povinností těchto subjektů vůči státu za současného respektování právních předpisů k rozvíjení socialistického podnikání.

I prostředky prokurátorského dozoru chceme působit k tomu, aby ve všech orgánech a organizacích účinněji fungoval právní mechanismus na ochranu svěřeného majetku, k dodržování disciplíny v dodavatelsko-odběratelských vztazích a k upevňování pracovní kázně; od vedoucích pracovníků vyžadujeme, aby k tomu aktivizovali pracovní kolektivy a vyvozovali odpovědnost za porušování právních předpisů. Nemalý význam má i pozornost orgánů prokuratury věnovaná aktuální problematice ochrany a tvorby životního prostředí.

Hlavní příčinu porušování zákonnosti při ochraně životního prostředí spatřujeme v trvajícím rozporu mezi požadavky obsaženými v právních předpisech a materiálními podmínkami pro jejich důslednou aplikaci. To vede u mnoha hospodářských pracovníků k podceňování ochrany životního prostředí i k nedůslednosti správních orgánů při prosazování zákonnosti, zejména při ukládání sankcí.

Proto je dozor prokuratury při ochraně životního prostředí orientován především na prosazení zákonnosti v řídící a kontrolní činnosti národních výborů k preventivnímu působení, ale i na trestní stíhání osob odpovědných za hrubé porušení povinností při ochraně životního prostředí.

Z hlediska prevence se ukázalo jako velmi účinné informování poslanců České národní rady o poznatcích shromážděných prokuraturou o stavu zákonnosti při ochraně životního prostředí zvláště z krajů nejvíce ohrožených.

V úsilí o dodržování zákonnosti připadá prokuratuře vždy významná úloha. Aktivita orgánů prokuratury při výkonu dozoru v posledních letech soustavně vzrůstá, stoupají počty věcí vyřízených ve všech druzích agendy. Značně vzrostl i počet podnětů a stížností, s nimiž se občané obracejí na prokuraturu se žádostí o odstranění nezákonnosti. Zajišťovat ochranu zákonných práv občanů považujeme za důležitou povinnost prokuratury. Zvláštní pozornost věnujeme situacím, kdy uplatnění zákonných práv občana je objektivně ztíženo, např. je-li ve vazbě, zadržen ve výkonu trestu odnětí svobody, v ochranném opatření při výkonu opatření podle zákona o zdraví lidu, u osob, kterým vznikla újma trestním činem apod.

Přes vynaložené úsilí o značný rozsah vykonávané práce však není efektivnost našeho dozoru uspokojivá, protože se nepromítá odpovídajícím způsobem ve stavu zákonnosti. Zčásti je to způsobeno příčinami širší povahy, které prokuratura nemůže sama dostatečně ovlivnit. Je totiž nepochybné, že stav zákonnosti se v posledních letech u nás výrazně nezměnil, porušování zákonnosti se zdaleka ještě na žádném úseku nestalo výjimečným jevem, ale přetrvávají nedostatky i v naší vlastní činnosti. Aktivita prokuratury nedosahuje vždy potřebné kvality a leckdy v ní převažují formální rysy. Nesporně se ovšem zlepšuje rychlost a úroveň trestního řízení, zvláště ve vazebních věcech. I nadále však dochází k nedůvodnému zahajování trestního stíhání a k povrchnímu zkoumání důvodů vazby. Přetrvávají nedostatky v posuzování stupně společenské nebezpečnosti činu, což má za následek nedostatečné diferencování postihu jejich pachatelů.

Každý nedostatek v naší práci negativně ovlivňuje úroveň právního uvědomění občana. Úcta k zákonu, vědomí nutnosti zákon dodržovat, přesvědčení o reálnosti základních demokratických principů, obsažených v našich právních normách, závisí od osobních zkušeností občana. Proto orgány prokuratury ve své činnosti jsou vedeny k tomu, aby důsledně zajistily, že každé porušení zákona bude odhaleno a vůči odpovědné osobě bude v nejkratší době vyvozena zákonná odpovědnost. My jsme přijali v poslední době opatření k zajištění veřejné informovanosti o práci prokuratury a k rozšíření naší spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky.

Jsme přesvědčeni, že účinnějších výsledků vůbec při upevňování zákonnosti dosáhneme zvláště tenkrát, jestliže budeme postupovat iniciativně, důsledně a v přísném souladu se zákonem, jestliže naši pracovníci budou projevovat ve své činnosti vysokou odbornou kvalifikaci, nesmiřitelnost s porušením zákona vždy úctu k občanům, k lidem, s nimiž přicházejí do styku.

Naše úsilí o zvýšení dozoru prokuratury je širší. Přestavba na prokuratuře je spojena s podstatnou změnou metod a stylu práce na všech úsecích. Aktivní přístup k řešení problémů spojujeme s odstraňováním byrokratických forem řízení a zvyšování kontroly plnění přijímaných opatření. Zvyšujeme samostatnost okresních a krajských prokurátorů, vytváříme kádrové, materiální a organizační předpoklady pro jejich vyšší akceschopnost.

Všechny tyto změny směřují ke zjednodušení řídící, personální a ekonomické činnosti uvnitř resortu. Zároveň za podpory stranických orgánů a orgánů České národní rady činíme některá nezbytná opatření pro kádrové a ekonomické zajištění činnosti prokuratury v následujícím období.

Soudružky a soudruzi poslanci, chci vás ujistit, že i v nadcházejícím období orgány prokuratury v České socialistické republice budou své úkoly plnit s maximální snahou přispět svým dílem k upevnění socialistické zákonnosti v naší společnosti. Naše činnost musí podporovat proces přestavby a demokratizace, chránit vše, co slouží socialistické společnosti a bojovat proti všemu, co ji poškozuje. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji generálnímu prokurátorovi ČSR soudruhu Jaroslavu Krupauerovi. Soudružky a soudruzi, všichni přihlášení poslanci a poslankyně do diskuse diskutovali. Přeje si ještě někdo slovo? Ne. Můžeme rozpravu uzavřít. Než dáme závěrečné slovo soudruhu předsedovi Nejvyššího soudu, tak na některé připomínky nebo dotazy odpovědí soudruzi ministři Prokopec, Kašpar a Hojer. I když - znovu opakuji budeme se k věcem vracet a teprve po pečlivém prostudování všech diskusních příspěvků budeme mít trochu času, abychom se na věci podrobněji podívali.

Ministr zdravotnictví a sociálních věcí ČSR Jaroslav Prokopec: Soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi, soudruh Mečl právem vytknul ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí, že není na stole prováděcí nařízení k zákonu o alkoholismu a ostatních toxikomaniích. Vy všichni ve výborech velice dobře víte, jak těžko se zákon rodil, jak byl označován za maximalistický, puritánský a jak jsme se pohybovali při jeho vypracování - řekl bych - z jednoho extrému do druhého, nehledě na to, ze tento zákon nebo jeho novela ležela v zásuvkách na federální vládě čtyři nebo pět let. V čem je věc?

Za prvé - abych odpověděl konkrétně - v posledním Úředním listě na přechodu listopadu a prosince prováděcí nařízení vyjde. Spor byl v otázkách tak, jak byly odstraněny v průběhu jeho přípravy tedy ve výborech - dopravy agresivních osob - zda mezi vnitrem nebo zdravotnictvím - v otázkách poplatků, které nebyly přímo stanoveny. A to se obracím na soudruha Šafaříka, jistě seděl v těch výborech, když se to z návrhu dostávalo ven, financování, finančního postihu a všech dalších otázek, které byly tehdy označeny do zákona dané - adekvátní. Připomínka správná, řeší se od 1. 1. 1990 prováděcí nařízení bude k dispozici.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji ministru Prokopcovi, o slovo se přihlásil ministr soudruh Kašpar.

Ministr spravedlnosti ČSR Antonín Kašpar: Soudruhu předsedo, soudružky a soudruzi, při projednávání zprávy o stavu zákonnosti v naší republice zpravodajská zpráva přednesená soudruhem profesorem Mečlem, ale i některé připomínky poslanců, zejména u soudruha poslance Kuny ukazují na problémy, pokud se týká přechodu odsouzených z výkonu trestu do občanského života a především do pracovní činnosti.

Musím konstatovat, že v této oblasti existuje řada problémů, které právem zde byly nastolené. Bude nutné je. postupně překonávat a řešit. Vedeme Sbor nápravné výchovy, ale v průběhu výkonu trestu zejména u recidivistů dbal vedle jiného na to, aby těmto osobám vštípil určité základní zásady vztahu k práci, tedy i zásadu pracovat a prací se živit. To se nám daří po dobu výkonu trestu. Musím konstatovat, že ve výkonu trestu nemáme zásadní potíže, že by tito odsouzení nepracovali a neplnili tak říkajíc určité pracovní normy. Je však skutečností, že převážná část odsouzených pracuje především má-li potřebný dohled. Jakmile přejdou do občanského života, kde není potřebný dozor, tak vztah k práci se velmi zhoršuje a je příčinou toho, že pracovní kolektiv či zaměstnavatelé se s těmito pracovníky loučí a ukončují pracovní poměr. My vedeme orgány k tomu, aby po skončení výkonu trestu dohodly s konkrétním odsouzeným místo, kam přejde a bude pracovat. Jednáme se zaměstnavatelem, tedy dohodneme, aby odsouzený vyšel z trestu a přešel na konkrétní pracoviště v závodu a podniku. Musím ovšem konstatovat, že pouze asi 20 % odsouzených toto dojednání nebo sjednání pracovního místa respektuje a těch 80 % to nerespektuje, dochází jinam mimo kontrolu orgánů Sboru nápravné výchovy a ostatně i Sboru národní bezpečnosti. My jsme uvažovali o námětu, který přednesl poslanec Kuna. Jsme toho názoru, že v nové soustavě naší ekonomiky, kdy jsme zavedli státní podniky, je nereálné, abychom těmto podnikům ukládali povinnost, že musí zaměstnávat toho či onoho pracovníka, který je propuštěn z výkonu trestu. Myslíme si však, že zatím existuje dost zaměstnání, pokud bude vůle u těchto občanů, aby řádně pracovali a prací prokázali v pracovním kolektivu, že chtějí pracovat a zařadit se řádně do pracovního života. Tolik k dotazu poslance soudruha Kuny.

Soudružky a soudruzi, my věnujeme v souladu s názorem zpravodajské zprávy velkou pozornost ukládání trestům majetkové povahy, a to v souladu s názorem Nejvyššího soudu ČSR. Myslím, že naše soudy v průběhu posledních dvou tří let změnily svou praxi tak, že využívají daleko šířeji možnosti ukládat majetkové tresty, především tresty peněžité a tresty nápravného opatření.

K dnešnímu dni máme 22 % trestů nápravných opatření a více než 20 % trestů peněžitých. To odpovídá trendu, který jsme si vytyčili a který zde připomínala zpravodajská zpráva České národní rady. My v tomto směru budeme dále pokračovat, povedeme soudy k tomu, aby i nadále využívaly majetkové tresty tam, kde motivem trestné činnosti byla ziskuchtivost, snaha opatřit si potřebný zdroj příjmů nikoliv prací, ale nezákonnou činností. Tolik k této praxi, která zde je.

Za třetí bych chtěl ke zpravodajské zprávě uvést, že je skutečně pravdou, že jsou problémy a potíže při absolvování protialkoholního léčení. K dnešnímu dni můžeme říci, že máme celkem 820 občanů, jimž soudy řádně uložily protialkoholní léčení a kteří čekají na řádný výkon. To je ovšem otázka státní zdravotní správy, která musí zabezpečit, aby bylo možno tento výkon realizovat.

My z jedné třetiny realizujeme výkon protialkoholní léčby v podmínkách Sboru nápravné výchovy při pracovní činnosti v podstatě při minimálních nákladech státní zdravotní správy. Náklady jsou velmi vysoké, a to je také příčinou, že ne ve všech krajích je potřebný rozsah míst - postelí, aby bylo možno toto opatření realizovat. Je však třeba zvážit, zda osoby, které si samy způsobily tento stav, které se svým způsobem sebepoškodily, má stát v plném rozsahu léčit a všechny náklady také za ně hradit. Nejde - znovu říkám - o náklady malé. Navíc efektivnost této léčby je velmi sporná. Někteří odborníci ukazují 12 %, druzí 20 % - rozhodně však není na žádoucím stupni. Tolik několik poznámek k dotazu poslanců, které byly předneseny při dnešní diskusi. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP