Úterý 31. října 1989

Ať chceme nebo nechceme, přece jenom, i když nejsme výkonnými orgány, ale máme kontrolní pravomoc, se budeme daleko více muset zabývat otázkami účinnosti námi přijatých usnesení a hlavně jejich plněním, abychom neopakovali to, co tu bylo připomenuto o našem zasedání v roce 1983, kdy jsme problematiku rozvoje našeho hlavního města projednávali.

Myslím, že můžeme tuto část našeho jednání uzavřít s tím, že zdaleka není ukončena a že se k ní budeme vracet, tak jako zítra se budeme vracet k projednávání zajišťování nebo reakce na připomínky, které vyplynuly z 15. zasedání České národní rady.

Nyní prosím společnou zpravodajkyni poslankyni Marii Jarošovou o závěrečné slovo a o zprávu návrhové komise.

Místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová: Soudružky a soudruzi, na základě připomínek poslanců návrhová komise posoudila znovu usnesení České národní rady a doporučuje vám ke schválení předložený návrh s těmito připomínkami:

- na straně 2, odstavec 2 se doplňuje, že Česká národní rada po projednání kontrolní zprávy vlády...Slovo "kontrolní" se vkládá proto, aby bylo zřejmé, že Česká národní rada se problematikou rozvoje hlavního města Prahy zabývá opakovaně;

- v posledním odstavci, třetím řádku odspodu se na konci řádku doplňuje: "i v některých směrech Národního výboru hlavního města Prahy" s odůvodněním, že některé úkoly plnil Národní výbor hlavního města Prahy ve stanoveném rozsahu a nemohl plnění dalších úkolů ovlivnit;

- na straně 4 v prvním řádku se za "opatření ve svých resortech" doplňuje "a státních podnicích" s odůvodněním, že prosazení plnění opatření musí být v souladu s přestavbou hospodářského mechanismu vztaženo i na státní podniky;

- na straně 4 ve 4. odrážce se doporučuje, aby místo "invalidních občanů" bylo zapsáno "zdravotně postižených občanů", neboť tato dikce je širší;

- na straně 4 v 6. odrážce se doporučuje za "dořešení dělby práce" doplnit "a prohloubení vzájemné spolupráce mezi Národním výborem hlavního města Prahy a Středočeského KNV...";

- na straně 5 se doporučuje, aby odstavec IV zněl takto: "Obrací se na vládu Československé socialistické republiky, aby urychleně projednala Generel sociálně ekonomického rozvoje hlavního města Prahy do roku 2005 včetně vzájemně se podmiňujících vazeb ve Středočeském kraji s promítnutím jeho závěrů do oblastního plánu rozvoje na 9. pětiletku včetně jeho finančního a kapacitního zajištění. Dále aby zpracovala zákon o hlavním městě Československé socialistické republiky Praze a předložila ho Federálnímu shromáždění ČSSR, řídila komisi vlád ČSSR, ČSR a SSR pro koordinaci rozvoje hlavního města Prahy";

- dále se na straně 5 v bodě V vypouští ve druhém řádku dikce "se žádostí";

- stejně tak na straně 5 v bodě VI se vypouštějí slova "se žádostí", takže bude formulace "obrací se na Slovenskou národní radu, aby posoudila nezbytnost pomoci a podílu Slovenské socialistické republiky...".

To je, soudruhu předsedo, všechno z připomínek, které došly k návrhu usnesení.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji soudružce Marii Jarošové. Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, máte k vystoupení soudružky Jarošové nějaké doplňky, připomínky, náměty? (Nebyly.)

Máte nějaké připomínky k návrhu na usnesení, tak jak bylo formulováno v závěrečném slovu soudružky Jarošové? (Nebyly.)

Můžeme proto přistoupit k hlasování.

podle prezenční listiny na odpoledním zasedání je přítomno 188 poslanců a jsme tedy usnášení schopní.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení České národní rady ke zprávě vlády České socialistické republiky o rozvoji hlavního města Prahy tak, jak je doporučuje návrhová komise, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Konstatuji, že usnesení jsme přijali jednomyslně.

Soudružky a soudruzi poslanci, tím jsme projednali šestý bod pořadu a vyčerpali také plánovaný čas pro jednání prvního dne našeho zasedání.

Zítra budeme pokračovat v 8.30 hodin.

Prosím dále členy předsednictva České národní rady, aby se zúčastnili ještě krátkého zasedání předsednictva.

Děkuji soudruhu Miroslavu Štěpánovi, soudruhu Barylovi, všem přizvaným soudruhům za jejich aktivní podíl na přípravě i na našem dnešním jednání a jsem přesvědčen, že ve smyslu toho, co zde bylo řečeno, budeme zabezpečovat společně ty úkoly, které jsme nakonec ve svém usnesení obsáhli a které pro nás znamenají výrazně pokročit v pomoci při řešení problematiky našeho hlavního města České socialistické republiky i celého našeho československého státu.

Děkuji vám a zítra nashledanou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP