Úterý 31. října 1989

Zjistili jsme, že hlavnímu městu Praze nebyla plně pokryta výše mzdových prostředků, přidělených vládou České socialistické republiky usnesením číslo 174/1985 k zajištění stabilizace pedagogických pracovníků. Rozdíl zde činí 35 miliónů korun.

Záměrem pro příští období je postupné snižování naplněnosti tříd, zejména u základních škol, kde je značná kritika rodičovské veřejnosti. I zde je však úzká závislost především na ekonomických a prostorových podmínkách.

Situace se příliš nelepší ani ve výstavbě středních škol. Za poslední léta nebyla účelově postavena žádná střední škola. Nadějné je řešení zařadit na výstavbu středních škol do komplexní bytové vybavenosti počínaje 9. pětiletkou. Jde totiž o to, že například realizace Generelu rozvoje pražského zdravotnictví a služeb včetně hotelového programu je podmíněna podstatným nárůstem počtu středních zdravotnických i ostatních kádrů, které však není možno vychovat ve stávajících kapacitách středního školství. Prostorová situace je zde kritická a provizorně se řeší předáváním budov základních škol.

Neřešena zůstává rovněž řada rekonstrukcí, modernizací a naléhavých oprav školských objektů. Větší část údržby provádějí náhradní dodavatelé, které se daří zajišťovat jen s velkým úsilím školských správ a samotných ředitelů škol. Je nutno zvážit, zda řešení nehledat v ustavení podniku pro údržbu školských zařízení nebo vyčleněním podniku z velkého stavebnictví, který by prováděl jejich rekonstrukce i údržbu.

Nemělo by smysl pokračovat ve výčtu všech nedostatků pražského školství. Pominul jsem například celou oblast učňovského školství, vysokých škol, dnes tak významnou mimoškolní výchovu mládeže apod. Problémy jsou známé, jde o to je urychleně řešit.

I my, poslanci z obvodů hlavního města Prahy, se chceme aktivně podílet.

Přijatá opatření, daná usnesením vlády České socialistické republiky číslo 174/1985, a jejich postupná realizace v 8. pětiletce změnila tíživou situaci v Praze. Ale vzhledem k tomu, že řada úkolů je trvalého charakteru. jeví se potřeba prodloužit platnost tohoto usnesení pro hlavní město Prahu i na období 9. pětiletky.

Na závěr ještě jednu poznámku. Jak známo, v příštím roce se uskuteční československá spartakiáda. Velká váha odpovědnosti v této významné společenské i politické události připadá na pražské školství. Usnesením vlády České socialistické republiky číslo 276/1987 byly sice vyčleněny příslušné finanční prostředky v podstatě na úrovni roku 1985, vzhledem k exponovanosti pražských škol v zabezpečení československé spartakiády však tyto prostředky jsou zcela evidentně nedostačující. Jednoduše řečeno, pražské školství na celostátní spartakiádu doplácí. Vícenáklady jsou hrazeny z provozních prostředků školských správ ONV a NVP, ale i z prostředků na činnost různých kroužků, včetně jazykových, a mimoškolní činnost. Je to předmětem odůvodněné kritiky rodičovské veřejnosti a vzhledem k významnosti akce, jakou československá spartakiáda je. by mělo dojít k nápravě.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Bohumilu Ladislavovi.

Soudružky a soudruzi poslanci,

tím jsme vyčerpali diskusní vystoupení všech přihlášených poslankyň a poslanců. Chce ještě někdo z poslanců slovo k tomuto problému? (Nikdo.) Můžeme tedy diskusi ukončit.

Na některé připomínky, které byly vzneseny v diskusi, odpoví soudruh ministr Vávra, soudružka ministryně Synková, zítra soudruh ministr Prokopec a komplexně bude na diskusi na jednání reagovat soudruh místopředseda vlády Toman.

Prosím soudruha ministra Jaroslava Vávru, aby se ujal slova.

Ministr výstavby a stavebnictví České socialistické republiky Jaroslav Vávra: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, dovolte mi reagovat na přenesenou zprávu zpravodajkyně soudružky Jarošové a na některé otázky i názory ve vystoupení poslanců.

Ceny projektových prací se již v letošním roce mohou sjednávat dohodou mezi investory a projektovými organizacemi, nezávisle na výši rozpočtových nákladů staveb.

Usilujeme dále o nápravu cenové politiky ve prospěch uzavírání pevných smluvních cen na úrovni investorské dokumentace. Jejich přijetí bude klíčem k hospodárnému chování všech účastníků výstavby.

Několik slov k typizaci. Česká socialistická republika v rozsahu typizace je na úrovni vyspělých zemí, avšak donedávna převládala typizace objemová, se všemi symptomy tolik kritizovanými občany i architekty. která v souvztažnosti s ukazateli hustoty osídlení vedla k uniformitě i k jisté nehumánnosti urbanizace našich měst.

Typizace má pro moderní hospodářství ekonomický význam, ale na druhé straně musí umožňovat pružnost. Tomu odpovídá prvková typizace, kterou začínáme uplatňovat, pro nové konstrukční systémy a systémy, které inovujeme. Struktura stavebních kapacit zaznamenala v Praze od roku 1983 výrazné změny, když například objem na občanské výstavbě mezi 5. a 8. pětiletkou se zvýšil třikrát, na technické dvakrát, na zdravotnictví čtyřikrát. Přesto však neodpovídá společenské potřebě, tak jak to zde bylo řečeno.

Řešení spočívá v nastolení rovnováhy v investiční výstavbě i v očekávané aktivitě investorů a dodavatelů, již musí vyvolat nové ekonomické podmínky vyplývající z ekonomické reformy. KBV v Praze je skutečným problémem, jehož příčiny byly objektivně zhodnoceny v české vládě a přijetím programových opatření ke všem, kdož odpovídají za komplexní bytovou výstavbu. Přesto v 8. pětiletce bude v objemu prací na Praze v KBV překročeno provedení prací zhruba o 300 - 500 miliónů korun v této pětiletce, a to i na občanské vybavenosti.

Počet bytů byl vládami upraven, to je pravda, v tzv. odepsaných bytech je však obsaženo 1300 malometrážních bytů, které budou postaveny, ale nebudou ve statistice vykázány, i když v plánu byly, a 700 bytů představují ztráty území v důsledku střetu s veřejnými zájmy jdoucími na vrub organizací Prahy. Zbytek jsou byty přesunuté do roku 1991, vyplývající z nerovnoměrného založení 8. pětiletky a také z kapacitního nekrytí stavebních organizací.

Pro územní nepřipravenost, způsobenou nízkým zahajováním v letech 1987 a 1988, klesne počet rozestavěných bytů k 1. lednu 1991 ze současných 14 tisíc na 7 tisíc bytů. proto musí Praha spolu s námi hledat řešení pro léta 9. pětiletky. Takový úkol je vládou uložen mně jako ministrovi a samozřejmě týká se i Národního výboru hlavního města Prahy, který je odpovědný za přípravu území.

Chci říci, vážené soudružky a soudruzi, že všechny státní podniky v letošním roce vložily do komplexní bytové výstavby všechny síly, jimiž disponují a nejsou vázány na závazných úkolech státního plánu nebo zvláštní částí plánu. Jsou naším ministerstvem vedeny k plnění i přes velký deficit materiálů a zpožďovaných subdodávek, jak to zaznělo ve vystoupení soudruha poslance.

I přes malý zájem o vyvolávání obtíží ze strany ostatních účastníků výstavby věci neprospěla změna pravidel hry v Praze v poločase a podniky se zatím nenaučily podle toho chovat, respektive se dostaly do obtížné situace.

Na závěr bych chtěl říci několik slov. Stavebnictví po přehodnocení programu, tak jak jej schválila česká vláda, nastupuje k technické revoluci v užití nových technologií a konstrukčních řešení, která spočívají například v tom, že budou výrazně odvodněny stavby, u bytové výstavby je propočet zhruba o 20 %, u občanské výstavby a účelové výstavby o 40 - 50 % zavedením zcela nových systémů konstrukčních nové generace, s nově použitými betony o vysoké nosnosti, s možností dodatečné demontáže a novým použitím.

Dále užití materiálů nové generace deskových z odpadních surovin, sádra a minerální desky, s dvakrát účinnějšími tepelně technickými vlastnostmi, možnostmi estetického ztvárnění, tedy architektury pro opláštění budov.

Užití nových materiálů na střešní krytiny s životností 20 let a další, které propočtovými účinky jako celý program představují úspory národního hospodářství za dobu životnosti, tj. od 10 do 30 let, ve výši téměř 150 miliard korun. První dílčí výsledky lze očekávat za 18 měsíců a rozšíření a realizace celého programu, celá lhůta je odvislá od možností finančních, jak se budou vytvářet ve stavebních podnicích zdroje, jaká bude možnost státu úvěrovat i dotovat tento obrat, který vedle ekonomických účinků přinese nesmírné úspory energetické i podstatné zvýšení společenské produktivity práce.

Děkuji za udělení slova.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji soudruhu ministru Vávrovi.

Dále prosím soudružku ministryni Synkovou, aby se ujala slova.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČSR Jana Synková: Vážený soudruhu předsedo, vážená Česká národní rado, vážení hosté!

Nejprve bych ráda poděkovala za všechny podněty a náměty, které tady v diskusi zazněly.

Nyní k dotazu soudruha poslance Junga. Příprava lékařů na práci s novou technikou v průběhu studia je součástí nově koncipovaných učebních plánů, kromě toho je nyní zajišťována i mezioborovým studiem v míře, která je potřebná. Nutné však bude vždy průběžně další vzdělávání lékařů, tj. specializační studium formou odborných atestací.

Ráda bych tady podotkla, že toto studium máme jako jedno z nejlépe organizovaných na světě v Ústavu dalšího doškolování lékařů a farmaceutů v resortu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí. Musím však upozornit, že vždy bude nutná v moderní medicíně týmová práce a že lékař bude vždy pracovat v čele odborně erudovaného týmu pracovníků jiných profesí, například techniků, chemiků, přírodovědců, fyziků, matematiků a dalších, tak jak je to dnes na celém světě.

Vybavení vysokých škol, zejména lékařských, novou technikou uskutečňujeme podle současných ekonomických možností spolu s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí ve vzájemné koordinaci. Nutno říci, že to není lehké, ale využíváme i vedlejší hospodářské činnosti vysokých škol.

V uplynulém měsíci předsednictvo vlády České socialistické republiky projednalo program modernizace a program elektronizace škol a školství vůbec, o kterém se domnívám, že bude přínosem pro budoucí období.

Snad ještě k otázce závodního ústavu národního zdraví pro vysokoškolské studenty. Podle dohody s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí přispívá České vysoké učení technické na výstavbu a modernizaci objektu, zatímco Univerzita Karlova místo toho poskytla náhradní budovu, a to svou kolej Vyšehrad.

Děkuji za udělení slova. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji soudružce ministryni Synkové.

Nyní prosím, aby se slova ujal soudruh první místopředseda vlády Miroslav Toman.

První místopředseda vlády ČSR Miroslav Toman: Vážený soudruhu předsedo České národní rady, soudružky a soudruzi poslanci !

Dovolte, abych ve svém závěrečném vystoupení především ocenil věcnost, konkrétnost i kritičnost diskuse spojenou se snahou hledat společně s vládou východiska a cesty pro řešení dalšího rozvoje hlavního města. Spatřuji v ní významnou podporu vlády i orgánů města.

Dnešní jednání je určitým završením důležité etapy prací na programových dokumentech, které zahrnují dlouhodobé i krátkodobé záměry rozvoje hlavního města. Vnášejí do další práce cílevědomost, což je jeden z důležitých předpokladů, abychom neplýtvali prostředky a soustředili se jen na ty úseky, jejichž řešení podmiňuje další celkový rozvoj města, povede k odstranění mnohých problémů, s nimiž se potýkají občané, a současně vytváří předpoklady k tomu, aby se některé problémy neprohlubovaly až na krizové situace, kdybychom je včas neřešili.

Mám zde na mysli především ekologii, dopravu, tepelné hospodářství, bytovou výstavbu, služby včetně obchodu.

Během prací se mnohé ujasnilo, byly navázány dělné pracovní kontakty mezi centrem a městskými orgány. Přímé osobní vztahy do návrhu vnesla svůj přínos vědeckotechnická základna, bylo využito četných připomínek poslanců, volených orgánů i občanů. Myslím, že jsou zpracovány dokumenty a programy, s nimiž lze předstoupit před občanskou veřejnost, s nimiž lze vstoupit i do předvolební kampaně.

Současně musíme respektovat to, co zaznělo v diskusi, že rozhodující, kde často úsilí selhává, je umět prostředky plně využít. Ani v této pětiletce se to na všech úsecích nepodařilo. Proto tímto směrem musí být zaměřeno hlavní úsilí. V tom bude vláda pomáhat kontrolou, tlakem na příslušné resorty, aby úkoly směrem k Praze plnily, a bude to vyžadovat i od Národního výboru hlavního města Prahy. Důležité bude i to, jak jsem již o tom hovořil, jak se podaří zvýšit zájem o rozvoj Prahy u podniků, občanů Prahy, ale také ekonomicky zainteresovat na pořádku, úklidu a životním prostředí.

Přednesená zpráva soudružkou Jarošovou, místopředsedkyní České národní rady, diskusní příspěvky, náměty a dotazy svědčí o velkém zájmu poslanců o řešení problémů Prahy, našeho hlavního města.

Chtěl bych vás ubezpečit, že s každým zde vysloveným názorem a podnětem se budeme ve vládě podrobně zabývat a vyjdeme z něj při formování dalších úkolů i opatření pro jednotlivé členy vlády i Národní výbor hlavního města Prahy k dalšímu rozvoji Prahy.

O řešení některých problémů jsem hovořil ve zprávě vlády a k některým dotazům vystoupili přede mnou soudruzi ministři. Dovolte nyní, abych jenom na některé z těch mnoha dnes přednesených reagoval.

Především k dotazu soudruha poslance Plívy k předsedovi vlády, jestli bude zařazena komplexní bytová výstavba v Praze do státních zakázek nebo preferencí.

Ve zprávě vlády jsem již hovořil o tom, že počítáme se zařazením KBV do závazných výstupů státního plánu, což je v terminologii státní zakázka. Proto jsme předložili Státní plánovací komisi návrh na to, aby komplexní bytová výstavba byla zařazena i v celé federaci, především pro potřebné subdodávky, o kterých tady byla řeč, tzn. vany, sporáky a další instalační materiály. S konečnou platností bude rozhodnuto při schvalování státního plánu na rok 1990 a směrnice pro 9. pětiletku.

Dále stanovisko k vystoupení soudruha poslance Koláčného, v němž požádal o dořešení českou vládu v problematice přivaděče z Mělníka s národním výborem a federálním ministerstvem hutí, těžkého strojírenství a elektronického průmyslu.

Ano, pečlivě posoudíme a projednáme a chci připomenout i jiné oblasti, a to především v tom smyslu, že budeme hledat a prosazovat při přípravě 9. pětiletky, nyní mluvíme o generelu, o dlouhodobém dokumentu, naše záměry, rozhodující bude to, co dokážeme obhájit a zařadit do konkrétního realizačního plánu 9. pětiletky. Chci vás ubezpečit, že bude vláda i jednotliví členové se snažit a bojovat za to, abychom to, co jsme dnes dohodli, také dostali do 9. pětiletky.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci,

dovolte, abych ještě jednou poděkoval za připomínky a návrhy, které zazněly od poslanců ve výborech i zasedání České národní rady, i podporu, které se dostává vládě od předsednictva České národní rady.

Chci ubezpečit, že vláda se bude odpovědně zabývat závěry, které budou přijaty, i všemi náměty, které byly předneseny na dnešním zasedání.

Děkuji, soudruhu předsedo, za možnost vystoupit a odpovědět na některé dotazy a zaujmout k nim stanovisko. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji soudruhu místopředsedovi vlády Tomanovi za jeho odpověď nebo reagenci na některé z připomínek.

Děkuji i ostatním ministrům, tedy soudružce Synkové i soudruhu Vávrovi, a chtěl bych říci, že se stalo už dobrým zvykem, že společně naše vláda i naše předsednictvo rozpracováváme velice podrobně všechny závěry, náměty, doporučení, které vyplývají z diskuse tak, abychom se jimi mohli podrobněji zabývat, abychom využili kolektivní moudrosti a abychom při všem tom, co tu bylo pozitivního řečeno, nezapomněli na to, že tu bylo řečeno i mnoho kritického, a to i mnoho kritického do našich vlastních řad.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP