Pondělí 20. října 1986

Jako příklad zde mj. může sloužit skutečnost, že se nedostane nemrazená drůbež. Samozřejmě zmrazená drůbež má své výhody, ale neměli bychom zde zvážit, že zmrazení je energeticky náročné a také že se naruší chuťové vlastnosti?

Diskutovali jsme také o možných duplicitách při kontrolní a inspekční činnosti. Předpokládám však, že v praktické činnosti se to bude řešit dohodami mezi zainteresovanými organizacemi.

Výbor se také zabýval otázkami účinnosti nápravných opatření. Po diskusi dospěl k názoru, že jejich účinnost je nutné chápat a v praxi spojovat s obdobnými ustanoveními zákona o obchodu.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že předložený návrh zákona o obchodní inspekci lze chápat jako vytváření předpokladů pro plnění úkolů obchodní politiky stanovených XVII. sjezdem KSČ.

V tomto smyslu doporučuji dnešní schůzi, aby byl předložený vládní návrh zákona schválen ve znění připomínek uvedených ve společné zprávě.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Josefu Blínovi. Slovo má poslanec Antonín Očenášek.

Poslanec Antonín Očenášek: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté!

Při uspokojování hmotných potřeb obyvatelstva mají společné úkoly i odpovědnost obchod a výroba.

Obchod za úroveň nabídky dostatečného množství zboží v požadovaném sortimentu, za úroveň prodeje a služeb, poctivost a kulturnost prodeje zboží.

Výroba má prvotní odpovědnost za jakost, technické parametry, módnost a užitnou hodnotu spotřebního zboží. Rovněž se nemůže zbavit odpovědnosti za dodávky zboží co do množství a skladby sortimentu podle požadavku odběratelů a výzkumu spotřebitelské poptávky.

Ne vždy jsou však tyto úkoly výrobními a obchodními organizacemi plněny.

S touto skutečností se setkáváme my, spotřebitelé, zjišťují ji kontrolní orgány, ale zejména na ni poukázalo jednání XVII. sjezdu Komunistické strany Československa.

V politické zprávě bylo kriticky poukázáno na nedostatky při uspokojování potřeb našich občanů a při ochraně jejich zájmů. A to jak z hlediska kvality výrobků, tak i úrovně a poctivosti při poskytování služeb občanům.

I když výrobní organizace provádějí opatření k zajišťování a zvýšení kvality výrobků a jejich užitné hodnoty, ne vždy se jim to daří. Stále dochází k nedostatkům, a to jak při dodržování technologie výroby, tak i při výstupní kontrole prováděné ve výrobních závodech a dílnách. Nedostatky pak jsou často zdůvodňovány objektivními důvody.

V mnohých případech je však příčinou pracovní nekázeň, nízká účinnost řídící a kontrolní práce vedoucích hospodářských pracovníků a mnohdy snaha po plnění hospodářských ukazatelů i za cenu výroby či expedice nekvalitních výrobků.

Že tomu tak je, ověřil jsem si na České obchodní inspekci, jejíž pracovníci provedli v roce 1985 30 819 kontrol.

Při kontrolách jakosti zboží byl uložen zákaz jeho prodeje, dodávek nebo použití zboží v celkové hodnotě cca 33 mil. Kčs, a to až do doby jeho přetřídění.

Zlikvidováno bylo zboží za 2 milióny korun. Sleva z ceny byla poskytnuta ve výši 1 600 000 Kčs.

Za zjištěné nedostatky zaviněné odpovědnými pracovníky uložila Česká obchodní inspekce 4 996 blokových pokut v hodnotě 499 600 Kčs. A pokuty uložené rozhodnutím v počtu 4 034 v celkové částce 3,5 miliónu korun.

Rovněž bylo uloženo 2 071 důtek a veřejných důtek.

V prvním pololetí letošního roku byl stav obdobný. Hodnota zákazu prodeje nebo dodávek spotřebního zboží představovala cca 16 miliónů korun. Poskytnuté slevy skoro půl miliónu korun.

Kontrola jakosti smaltovaného nádobí prokázala, že příčinami zjištěných nedostatků ve výrobních podnicích SFINX České Budějovice a NORMA Frýdlant nad Ostravicí bylo především nedodržení technologie výroby a nedůsledně prováděná výstupní kontrola. V obchodních organizacích nebyla na potřebné úrovni kontrola jakosti výrobků při jejich prodeji spotřebitelům.

Z těchto důvodů přeřadila např. Státní zkušebna 202, pobočka Jablonec nad Nisou 5 druhů smaltovaného nádobí do III. stupně jakosti.

Kontrola jakosti užitkového skla přes splnění opatření přijatých v roce 1984 ukazuje stále nedostatky v jakosti výrobků, jejich značení, balení apod. Chce to zvýšit úroveň vnitřní kontroly, technické kontroly při výstupech ze závodů.

Kontrola jakosti a prodeje řeziva v prodejnách Stavebniny spotřebního družstva Jednota, v odbytových skladech a expedičních skladech dřevařských závodů prokázala, že ve výrobních hospodářských jednotkách Dřevařský průmysl nebylo důsledně jednotně řešeno značení a třídění řeziva podle Československé státní normy pro prodej ve vlastní síti, v odbytových skladech a pro prodej v Jednotách. Většina kontrolovaných nákupů byla předražena z uvedených důvodů.

Při kontrole jakosti luxusní obuvi a obuvi vyráběné v mimořádné jakosti bylo zjištěno, že jakost těchto výrobků je značně kolísavá. Ve výrobních organizacích by vzhledem k malé sériovosti měla být zabezpečena vysoká jakost. Některé vzory obuvi se značným výskytem vadnosti však svědčí o porušování technologické kázně a o nízké úrovni technické kontroly.

Podobně tomu bylo u kožichů a kožešinových výrobků ve Snaze Jihlava, kterou řídí Český svaz výrobních družstev, u výrobků místního hospodářství a dalších výrobců.

V našem Východočeském kraji při kontrole jakosti průmyslových výrobků ve 14 prodejnách a ve dvou velkoobchodních skladech podniku Domácí potřeby Pardubice z celkového množství 3 024 ručního nářadí neodpovídalo příslušným normám a tedy jakostním požadavkům asi 16% kontrolovaného zboží.

Z tohoto hlediska považuji za správná ta ustanovení projednávaného návrhu zákona o České obchodní inspekci, která upravují její působnost a zvýšenou pravomoc, především:

- kontrolovat ve výrobních organizacích dodržování jakosti a sortimentu zboží určeného pro vnitřní trh,

- provádět k ověření jakosti zboží rozbory jeho vzorků nebo provádění těchto rozborů na příslušných orgánech a organizacích požadovat,

- požadovat odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládat. popřípadě navrhovat opatření k jejich odstranění, včetně uložení pokut pracovníkům nebo organizacím.

Kontrolní působnost obchodní inspekce se nebude vztahovat jen na prodejny a organizace, které provozují obchodní činnost na vnitřním trhu. Ale i na organizace. které svou výrobní činností přispívají k plnění úkolů při uspokojování potřeb našeho obyvatelstva. A to se týká v plné míře českého průmyslu, podniků místního hospodářství a řady dalších odvětví.

Všechna nová ustanovení při jejich správné aplikaci v praxi nepochybně přispějí ke splnění těch záměrů, které se od nového zákona i z tohoto hlediska očekávají.

Zde půjde nejen o to, jak budou v praxi využívána orgány České obchodní inspekce, ale též o to, jak se s novým zákonem o obchodní inspekci a ustanoveními seznámí i pracovníci výrobních organizací. Jak si uvědomí jejich význam a dopad na zlepšení jejich práce a celospolečenský zájem tak, aby tento zákon působil zejména preventivně, ke zvýšení jakosti výrobků a jejich důsledné jakostní kontrole. A tím i ke zvýšení ochrany spotřebitelů před prodejem nekvalitních výrobků.

Při jednání ve výboru jsme došli k závěru, že zákon v současné době je podnětem k dalšímu prohlubování spolupráce mezi výrobními a obchodními organizacemi na všech stupních řízení. Výsledkem této spolupráce ruku v ruce by mělo být zlepšení sortimentní skladby dodávek spotřebního zboží a rychlejší řešení situace při zavádění nových výrobků spotřebního zboží. A to včetně zvýšení nároků na společné provádění průzkumu trhu, společné vyhodnocování jeho výsledků a přijímání realizace konkrétních a rychlých opatření v praxi.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, z pověření výboru vám přijetí návrhu zákona doporučuji. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Antonínu Očenáškovi.

Tím, soudružky a soudruzi poslanci, promluvili všichni přihlášení řečníci. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozprava je tedy skončena.

Prosím zpravodaje poslance Maryšku o závěrečné slovo.

Vzdává se slova. Děkuji.

Doporučuji tedy hlasovat o celém vládním návrhu najednou.

Máte k tomu způsobu hlasování nějaké připomínky nebo dotazy? Nejsou.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona České národní rady o České obchodní inspekci /tisk 10/ ve znění společné zprávy výborů České národní rady /tisk 21/, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Děkuji. Zákon byl přijat jednomyslně.

Tím jsme projednali druhý bod pořadu a budeme pokračovat v jednání o třetím bodu, a to

III

Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

Odůvodněním tohoto vládního návrhu pověřila vláda ČSR ministra kultury soudruha Milana Klusáka, kterému dávám slovo.

Ministr kultury ČSR Milan Klusák: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, shodou okolností právě v letošním roce uplynulo třicet let od doby, kdy byl schválen zákon č. 40 z roku 1956 o státní ochraně přírody. Zákon vyjádřil již tehdy principiální vztahy socialistické společnosti k mimořádně cenným přírodním hodnotám naší vlasti, a právě proto se přiřadil k nejpokrokovějším a zároveň v oné době k nejperspektivnějším zákonům o ochraně přírody ve světě. Dodnes plní zákon své poslání, avšak vytvořily se některé závažné okolnosti, které nás vedou k přípravě nového zákona, a to zákona komplexnějšího, který by vyjádřil i důležité vazby ochrany přírodních hodnot na problematiku celého našeho životního prostředí. Příprava takového zákona vyžaduje ovšem delší období. Nemůžeme však odkládat řešení dílčí, přitom neobyčejně závažné otázky: zabránit účinným způsobem tomu, aby přírodní hodnoty našeho životního prostředí byly - ať už vědomě či dokonce úmyslně - poškozovány.

Stav životního prostředí, jmenovitě přírody, je v některých oblastech naší vlasti složitý a leckde velmi vážný. Proto také orgány naší Komunistické strany Československa a socialistického státu přijaly řadu opatření k účinnější nápravě. Již pro tuto pětiletku byly zvýšeny objemy prostředků pro realizaci staveb a zařízení, které by měly vést k řešení kritických situací, k celkovému snížení negativních vlivů na přírodu. Je kladen důraz na přísné dodržování všech norem a opatření, která dalšímu znečišťování a poškozování přírody brání.

Majíce na zřeteli zvláštní význam chráněných částí přírody nejen jako historických hodnot, ale i jako závažných faktorů někdy i rozhodujících pro ekologickou situaci v širším okolí, klademe důraz právě na poskytování zvýšené ochrany za účasti nikoliv jen orgánů státní ochrany přírody, ale i ostatních resortů, organizací a všech občanů.

Život nás přesvědčil o tom, že ani při ochraně přírody se naše společnost neobejde bez dostatečně účinných represivních opatření. proto vláda České socialistické republiky předložila České národní radě k projednání návrh zákona, který má právě v tomto důležitém směru zákon č. 40 z roku i 1956 ve znění zákona ČNR č. 96 z roku 1977 Sb. doplnit. Vláda České socialistické republiky využila tvůrčích podnětů výborů České národní rady, v nichž bylo konstatováno - a ne jednou - že dosavadní právní úprava na úseku ochrany přírody je nedostatečná, nemá-li účinná sankční ustanovení,

Základním cílem navrhované úpravy je tedy poskytnout naší společnosti účinnější prostředek ke skutečné ochraně přírody, rezervací, chráněných přírodních výtvorů, chráněných živočichů a rostlin před svévolným ničením, rozkrádáním a vandalismem, jejichž negativní vlivy na uchování a rozumné využívání významných přírodních hodnot, jak se ukazuje, jsou značné.

Navrhovaná úprava umožňuje diferencováním jednotlivých skutkových podstat přistupovat individuálně k řešení každého porušení právních povinností a rozlišovat různou výši sankce i míru společenské závažnosti přestupku.

V žádném případě nebudou navrhované sankce postihovat hospodářskou činnost prováděnou podle platných norem a předpisů a při níž budou dodržovány technologické postupy. Navrhovaná úprava umožňuje - a v tom spatřujeme i její přednost - postupovat důsledněji nejen vůči jednotlivcům, ale také neukázněným organizacím. Nechci opakovat komentování jednotlivých opatření navrhovaného zákona, jež jsou vyložena v důvodové zprávě.

Vedle represivní funkce tohoto zákonného návrhu vyniká však také jeho úloha preventivní a výchovná.

Nelze pochybovat o tom, že ocenění přírodních hodnot a zvýraznění jejich ochrany přispěje jistě svým podílem k uvědomění si významu přírody pro život a také ovlivní utváření odpovědnějšího vztahu nejširší veřejnosti, zejména mladé generace, k tvorbě a ochraně zdravého životního prostředí, bohatého především hodnotami, jež byly po tisíciletí - až po naši současnost - vytvářeny nejen přírodními procesy, ale také uvědomělou činností člověka.

Navrhovaná úprava, soudružky a soudruzi, vychází sice z potřeby okamžitého řešení, avšak jsme si vědomi toho, že i v budoucnosti se budeme muset vyrovnávat se závažnými vztahovými otázkami člověka a společnosti k přírodě a že nelze předpokládat jen bezkonfliktní situace v ochraně přírody. Mimo jiné i proto je předložený a projednávaný návrh zákona v plném souladu se závěry XVII. sjezdu Komunistické strany Československa, který ukládá na léta 1986 - 1990 a ve výhledu do roku 2000 "posílit ekologickou stabilitu krajiny a zvýšenou péči věnovat chráněným částem přírody". A dále ukládá národním výborům, aby v rámci volebních programů připravily a realizovaly konkrétní akce pro tvorbu a ochranu životního prostředí a zajistily systematickou kontrolu dodržování stanovených norem a předpisů pro zachování dobré kvality životního prostředí a z jejich. porušování vyvozovaly přísné závěry.

Také vládou České socialistické republiky navrhovaný zákon o sankčních opatřeních v oblasti ochrany přírody se má stát pro národní výbory účinným a dlouho postrádaným nástrojem ke zlepšení péče o přírodu a posílení ochrany jejích hodnot.

Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci! Děkuji vám všem, zejména členům výborů ČNR, za spolupráci při konečném dopracovávání návrhu, který je vám dnes předkládán. Žádám vás, z pověření vlády ČSR, abyste svými hlasy přijetí tohoto zákona podpořili, včetně změn a úprav doporučených výbory ČNR.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji ministru soudruhu Klusákovi za odůvodnění návrhu. Prosím nyní společného zpravodaje výborů ČNR soudruha poslance Jiřího Brejhu, aby přednesl zpravodajskou zprávu k tomuto návrhu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP