Pondělí 20. října 1986

Z podnětu odborových orgánů je působnost České obchodní inspekce rozšířena i na závodní stravování s tím, že rozsah a způsob provádění kontrol na tomto úseku bude dohodnut s Českou odborovou radou. Z hlediska celospolečenského a ochrany zájmů pracujících se jedná o významné rozšíření kontrolní činnosti České obchodní inspekce, která umožňuje provádění kvalifikované a náročné kontroly na tomto úseku stravování pracujících. V České socialistické republice se jedná o téměř 13 500 závodních jídelen, kantýn a bufetů s docilovaným maloobchodním obratem 4,5 mld korun

Zavádí se možnost odebírat vzorky výrobků za účelem jejich prověření, event. provedení jejich rozborů, přizvat znalce podle charakteru prováděné kontroly, zvyšuje se horní hranice pokut ukládaných orgány České obchodní inspekce za zjištěné nedostatky a další.

Nově je upravena otázka spolupráce České obchodní inspekce s ostatními orgány a organizacemi a příslušný kontrolními orgány, jako jsou Výbor lidové kontroly, orgány Státního zkušebnictví, hygienické služby a veterinární péče.

Rád bych v této souvislosti poukázal na další prohloubení spolupráce České obchodní inspekce s národními výbory, zejména krajskými, které mohou od orgánů České obchodní inspekce vyžadovat provedení kontrolních akcí podle konkrétních potřeb a požadavků.

Projednávaný návrh zákona je též úzce koordinován s návrhem nového zákona o České zemědělské a potravinářské inspekci. Návrh zákona je shodný s úpravou připravovanou ve Slovenské socialistické republice.

Na závěr bych rád poděkoval vám, vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, za pomoc a cenné připomínky a podněty, které jste nám v průběhu zpracování tohoto zákona a jeho projednávání v jednotlivých výborech poskytli. Jménem vlády České socialistické republiky doporučuji schválení předloženého návrhu zákona o České obchodní inspekci.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji ministru soudruhu Rábovi za odůvodnění návrhu. Zpravodajskou zprávu o projednání předloženého vládního návrhu ve výborech České národní rady podá společný zpravodaj poslanec Jiří Maryška. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Jiří Maryška: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, projednávaný vládní návrh zákona o České obchodní inspekci představuje vedle zákona o vnitřním obchodě další významný předpis na úseku vnitřního obchodu. Nahrazuje dosud platný zákon z roku 1962, který již neodpovídal současným požadavkům na zaměření a účinnost kontrolní činnosti při prodeji zboží a poskytování služeb ve vnitřním obchodě. Předložený vládní návrh zákona podstatným způsobem rozšiřuje působnost a pravomoc České obchodní inspekce tak, jak to odpovídá současným požadavkům a potřebám na prohloubení ochrany spotřebitelů ve vnitřním obchodě.

Napříště se bude působnost České obchodní inspekce vztahovat nejen na obchodní organizace, tj. organizace ministerstva obchodu, spotřebních družstev a národních výborů, ale i na další organizace, které provozují na vnitřním trhu obchodní činnost podle zákona o vnitřním obchodě: budou to zejména prodejny n. p. Tesla Eltos, Mototechny, výrobních podniků, výrobních družstev apod. Nově je upravena kontrola v organizacích, na které se zákon o vnitřním obchodě nevztahuje, jako jsou např. prodejny Supraphon a výtvarných fondů v oblasti ministerstva kultury, prodejny Poštovní novinové služby v oblasti federálního ministerstva spojů, či prodejny Optiky a Zdravotnického zásobování v oblasti ministerstva zdravotnictví. Při kontrole těchto provozoven budou orgány České obchodní inspekce postupovat podle dohod uzavřených na úrovni ústředních orgánů, ve kterých bude stanoven rozsah a způsob provádění kontroly s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v těchto provozovnách. Rovněž považuji za přínos tohoto zákona, že na základě dohody uzavřené s příslušným odborovým orgánem bude Česká obchodní inspekce kontrolovat i závodní stravování. Z hlediska celospolečenského a ochrany zájmů pracujících se jedná o účelné rozšíření kontrolní činnosti České obchodní inspekce, která je zárukou provádění kvalifikované kontroly na úseku závodního stravování.

Zvýšení pravomoci České obchodní inspekce spočívá mj. i ve zvýšení ukládaných pokut pracovníkům odpovědným za zjištěné nedostatky a dále v možnosti uložit pokutu až do výše 50 000 Kčs výrobním organizacím za dodávku výrobků vadné jakosti či nedodržování dohodnutého sortimentu. V této souvislosti poznamenávám, že organizacím provozujícím obchodní činnost podle zákona o vnitřním obchodě mohou být uloženy pokuty za porušení předpisů a opatření na úseku vnitřního obchodu (např. nedodržování stanovené prodejní doby, nedovolené uzavření prodejny či provozovny, neobjednání zboží pro řádné zásobení prodejny apod.) až do výše 300 000 Kčs.

Za významné považuji rovněž ustanovení předloženého návrhu zákona o spolupráci s ostatními orgány a organizacemi, zejména pak s národními výbory, společenskými organizacemi jako jsou Revoluční odborové hnutí, Socialistický svaz mládeže a Český svaz žen a dále s příslušnými kontrolními orgány, jako např. Výborem lidové kontroly, orgány státního zkušebnictví, orgány cenové kontroly, hygienické služby, veterinární péče apod.

Soudružky a soudruzi poslanci, chci vás též ubezpečit, že předložený vládní návrh zákona odpovídá záměrům uloženým pro přípravu nového předpisu o postavení a úkolech České obchodní inspekce, tj. zvýšit účinnost práce obchodní inspekce a její objektivitu racionálním uspořádáním, posílením její pravomoci a tomu odpovídajícím vymezením působnosti.

Tím jsou vytvořeny právní předpoklady, aby Česká obchodní inspekce mohla dále zkvalitňovat a prohlubovat svou činnost. Jedná se přitom o tyto hlavní úseky její působnosti:

V prvé řadě jde o ochranu oprávněných zájmů občanů při prodeji zboží a poskytování služeb ve vnitřním obchodě, jako např. kontrolní nákupy, kontrola správnosti cen a jakosti prodávaného zboží, dodržování hmotnosti a míry, kontrola dodržování předpisů o osobní a provozní hygieně, kontrola dodržování technologických postupů a nezávadnosti používaných surovin při výrobě jídel a nápojů v oblasti veřejného stravování atd.

Dále je to kontrola kvality zboží a dodržování technických norem výrobků připravených v expedičních skladech výroby k rozvozu do obchodních organizací a kontrola kvality výrobků ve velkoobchodních skladech obchodních organizací. Při těchto kontrolách bude napříště obchodní inspekce oprávněna odebírat vzorky kontrolovaných výrobků a využívat zkušebny a laboratoře, event. i výzkumné ústavy, popř. odborné pracovníky jiných organizací či zkušeben a ústavů při ověřování jakosti výrobků, které jsou technicky či jinak náročné na ověření bezvadné jakosti.

Konečně jde o metodicko-instruktážní pomoc národním výborům a školení či přímé zapojení členů spotřebitelských rad a dohlížecích výborů spotřebních družstev do kontrolních akcí za účelem zvyšování odborné způsobilosti těchto aktivů na úseku kontroly vnitřního obchodu.

Soudružky a soudruzi poslanci, současný stav ochrany spotřebitelů ve vnitřním obchodě není uspokojivý. Nejedná se přitom jen o ochranu v užším slova smyslu, jako je např. šizení spotřebitelů na ceně, hmotnosti či nesprávném účtování zboží a služeb, ale jde i o ochranu v širším pojetí, jako je kontrola jakosti prodávaného zboží, vyřizování reklamací spotřebitelů a řádné zásobení prodejen dostatečným množstvím a sortimentem zboží. Bude proto záležet na orgánech obchodní inspekce, jak využijí ve své každodenní činnosti rozšířené působnosti a zvýšené pravomoci, které jim tento zákon přináší, k dalšímu prohloubení ochrany spotřebitelů a zlepšení služeb obchodu.

Závěrem doporučuji, aby Česká národní rada schválila návrh zákona ČNR o České obchodní inspekci, a to se změnami uvedenými ve společné zprávě výborů České národní rady, která vám byla předložena jako tisk č. 21.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji zpravodaji poslanci soudruhu Maryškovi. Do rozpravy se písemně přihlásili poslanci - Vlasta Šustrová, Josef Blín a Antonín Očenášek.

Prosím poslankyni Vlastu Šustrovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Vlasta Šustrová: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, ohlédneme-li se za uplynulou 7. pětiletkou, můžeme jistě říci, že rozšířená nabídka zboží na trhu, rozvoj materiálně technické základny obchodu a vyšší peněžní příjmy obyvatelstva přinesly růst osobní spotřeby našich občanů a lepší uspokojování jejich potřeb. Zdaleka však není ještě všechno v pořádku. I z tribuny XVII. sjezdu Komunistické strany Československa zazněla kritika na adresu obchodu. Na plánování a zajišťování dodávek zboží, na nízké technické parametry některých průmyslových výrobků, na problémy v úrovni poskytovaných obchodních služeb, na nedostatek vybraných druhů zboží a především na případy špatné kvality dodávaného sortimentu.

Při projednávání návrhu zákona o České obchodní inspekci ve výboru ČNR pro národní výbory a národnosti jsme vycházeli z faktu, že důsledná kontrola uvedených nedostatků může v celé řadě případů přispět k jejich velmi rychlému a trvalému odstranění. Proto plně podporujeme předložený vládní návrh zákona.

Činnost České obchodní inspekce úzce souvisí s výkonem působnosti, která byla v oblasti vnitřního obchodu svěřena národním výborům především zákony o národních výborech a vnitřním obchodě. Jestliže dlouhodobě prosazujeme téměř všestrannou odpovědnost národních výborů za zlepšování všech podmínek života občanů v jimi spravovaných územních obvodech, pak musíme vidět, že právě oblast vnitřního obchodu je ve vztahu ke každodenní spokojenosti občanů velice citlivá. Dobré zásobování prodejen, dodržování poctivé a rychlé obsluhy v obchodech, vyhovující prodejní doba, bezchybné plnění všech opatření stanovených právními předpisy pro obchodní činnost, odpovědné zajištění obchodních, stravovacích a cestovních služeb, vysoká úroveň veřejného stravování a především bohatost sortimentu a kvalita výrobků, to jsou skutečnosti, které ve svém důsledku ovlivňují i pracovní aktivitu a veřejnou iniciativu občanů. A každý nedostatek v těchto náležitostech je příčinou okamžité kritiky občanů směrované především právě národním výborům.

Národní výbory velmi významně ovlivňují materiálně technickou základnu obchodu, v rámci volebních programů Národní fronty přispívají k modernizaci obchodní sítě, vybudovaly a ještě postaví mnoho nových prodejen v rámci akce Z. Musí však ještě daleko účinnějším způsobem uplatňovat své pravomoci, které jsou jim svěřeny jako orgánům státního obchodního dozoru a v souladu s navrhovaným zákonem prohloubit součinnost s orgány České obchodní inspekce.

Nový zákon k tomu vytváří předpoklady. Dává krajským národním výborům oprávnění ukládat, v zájmu ochrany občanů, krajským inspektorátům provedení kontrol zejména v otázkách dodržování maloobchodních cen, jakosti výrobků včetně jejich zdravotní nezávadnosti, kontroly stánkového prodeje, prodeje na trzích a v tržnicích, prodeje zboží občany apod. Využíváním tohoto oprávnění získají krajské národní výbory další objektivní a kvalifikované informace o stavu na úseku obchodu v obvodu své působnosti prostřednictvím státního kontrolního orgánu.

Chtěla bych se, soudružky a soudruzi, v této souvislosti zmínit také o záslužné práci aktivu národních výborů - o spotřebitelských radách. V roce 1985 bylo v České socialistické republice zapojeno do spotřebitelských rad 10 930 občanů. Zapojují se do kontroly úrovně zásobování, záručních lhůt potravinářského zboží, dodržování prodejní doby, vyřizování zápisů z knih přání a stížností apod. Orgány České obchodní inspekce spolupracují se spotřebitelskými radami a přímo je zapojují do kontrolních akcí nejvíce na úrovni okresních národních výborů. K dosažení vyšší účinnosti vzájemné spolupráce v kontrolní činnosti by přispěla některá opatření. Tak například k řešení úzce lokálních problémů v zásobování a celkové kvalitě poskytovaných služeb je nutno prohloubit spolupráci i s národními výbory základního stupně. Bylo by také zapotřebí provést určité změny v obsazení spotřebitelských rad tak, aby mohly být pověřovány i náročnějšími úkoly např. kontrolou poctivosti prodeje. Zapojení mladých, případně odborně lépe fundovaných aktivistů by jistě přineslo pozitivní změny v kvalitě činnosti spotřebitelských rad. V některých krajích by bylo prospěšné zvýšit počet spotřebitelských rad, neboť zkušenosti např. Jihomoravského kraje prokazují, že rozšíření tohoto aktivu přináší pozitivní výsledky v účinnosti kontroly.

I když spolupráce mezi ČOI a národními výbory byla i v dosavadní praxi velmi dobrá, přispěje nová úprava k jejímu dalšímu rozvoji. Na zákon o České obchodní inspekci, který dnes projednáváme, je třeba tedy pohlížet nejen jako na právní normu, která vytvoří odpovídající rámec pro další prohloubení a zkvalitnění výkonu kontroly samotnou ČOI, ale i jako na právní normu, která zakotvuje významné oprávnění krajských národních výborů, jehož realizace jim bude pomáhat při plnění jejich úkolů na úseku vnitřního obchodu.

Výbor České národní rady pro národní výbory a národnosti proto doporučuje předložený vládní návrh zákona o České obchodní inspekci schválit. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslankyni Vlastě Šustrové. Slovo má poslanec Josef Blín.

Poslanec Josef Blín: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, myslím, že dnes projednávaný zákon o obchodní inspekci je v současné době nejen velmi důležitý, ale také vysoce aktuální.

V 7. pětiletce bylo v zemědělství dosaženo předstihu rostlinné výroby před živočišnou a obě tato odvětví rychle obnovila dynamiku svého rozvoje.

Také úsilí zvyšovat soběstačnost produkty mírného pásma přineslo své pozitivní výsledky. To vše spolu s plněním úkolů v potravinářském průmyslu vytvořilo dobré předpoklady pro zásobování našich obyvatel potravinářskými výrobky.

přes obecně příznivý trend však nelze přehlédnout některé přetrvávající problémy a nově vzniklé nedostatky, které nejsou v souladu se stabilním a vcelku dobře zásobeným trhem potravin.

Vážné je na tom to, že si vždy plně neuvědomujeme, že to dobré a pozitivní lidé přijímají jaksi samozřejmě, ale naopak citlivě reagují na to, co se nám v práci nedaří. A právě s tím se my jako poslanci setkáváme na pracovištích i ve volebních obvodech. Na kritiku a připomínky musíme reagovat v běžném osobním styku, ale především na různých jednáních a schůzích.

I když jde někdy o to, že si naši občané jak se říká "vylejí své srdce" nad tím, s jakými problémy se setkali, myslím, že je naší povinností získané poznatky i vyjádřené připomínky zobecňovat a přenášet do orgánů České národní rady.

Mám-li se dnes vyjádřit k předloženému návrhu zákona z těchto hledisek, chtěl bych se především opírat o poznatky poslanců výboru pro zemědělství a výživu.

Výbor při svém jednání o tomto návrhu zákona vyjádřil souhlas s jeho předložením České národní radě ke schválení.

Vycházel přitom z toho, že navrhovaná úprava činnosti obchodní inspekce umožní vytvořit prostor pro to, aby se mohlo zvýšit úsilí o zvýšení jakosti výrobků, a to jak ve výrobě, tak i na trhu.

Výbor se dále domnívá, že tímto zákonem budou též vytvořeny předpoklady pro zvýšení úrovně služeb, prognózování požadavků trhu, že bude též působit k zlepšení pestrosti nabídky na trhu i k zabezpečování nabídky zboží po celou prodejní dobu atd., zejména že významně též napomůže k zajišťování ochrany spotřebitele.

Na výboru jsme probírali dva televizní pořady týkající se zásobování dětí před a při nástupu do nového školního roku. Dospěli jsme k názoru, že se buď vytratila odpovědnost anebo příčiny tkvěly v tzv. objektivně daných věcech.

My přece víme, že objemy dodávek i jejich strukturu projednávají výrobci a zástupci obchodních organizací. To by bylo třeba jasně si uvědomit při řešení nedostatků na trhu. Nedobereme-li se opravdové příčiny, pak se může stát, že přijatá opatření k nápravě se mohou minout účinkem.

Možná, že jsem nevolil nejvhodnější příklad, ale chtěl bych říci, že se o rozporech mezi těmito dvěma relacemi televize diskutovalo i mezi občany.

Chtěl bych ale uvést, že obdobné zkušenosti máme z jednání ve výboru i my. Je totiž značný rozdíl mezi sortimentem potravin vyráběných, event. který je možné vyrábět v potravinářském průmyslu, a tím, který je možno obdržet v prodejnách.

Samozřejmě nechci to klást za úkol obchodní inspekci, neboť to jsou věci řídících pracovníků z výroby a z obchodu. Domnívám se však, že v souladu s tím, že inspekce má též sledovat stanovený sortiment, že zde též může získat řadu poznatků, které by měla dát k dispozici právě těm, co tok potravin i ostatních výrobků na trh zabezpečují a řídí.

Mám za to, že formulace sledovat stanovený sortiment by neměla být vykládána a uplatňována tak, aby se sortiment stabilizoval nebo dokonce snižoval. Myslím, že naopak jak u výrobků, tak i v obchodě by měla inspekce působit k jeho rozšiřování.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP