Pondělí 20. října 1986

Za správné lze též považovat posílení nápravných funkcí v kontrolní činnosti a upřesnění postupu při jejím provádění. Odpovídá to dosavadním zkušenostem a současným potřebám náročněji přistupovat k zajišťování úkolů ve výrobě potravin.

Soudružky a soudruzi poslanci, domnívám se, že vládní návrh zákona České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci ve znění doporučení uvedených ve společné zprávě odpovídá současným potřebám rozvoje naší společnosti, a proto doporučuji jako společná zpravodajka výborů jeho schválení, včetně navržených doporučení.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslankyni Sůvové za zpravodajskou zprávu.

Nyní zahájíme rozpravu k prvnímu bodu pořadu.

Do rozpravy se písemně přihlásili poslanci Jaroslav Karbaš a místopředseda České národní rady poslanec Oldřich Burský.

Dávám slovo prvnímu řečníkovi poslanci soudruhu Jaroslavu Karbašovi.

Poslanec Jaroslav Karbaš: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, dnes projednávané vládní návrhy zákonů o České zemědělské a potravinářské inspekci a České obchodní inspekci jsou právními předpisy, které se nepochybně zařadí na významná místa v systému předpisů upravujících úkoly a postavení kontrolních orgánů v našem státě.

Dosavadní právní úprava těchto inspekcí byla zakotvena v zákoně o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci z roku 1952. Tyto předpisy byly vývojem naší společnosti již v některých ustanoveních překonány a další prohlubování účinnosti kontrolní práce vyžadovalo novou legislativní úpravu. Za dobu platnosti zákona o inspekcích byla rovněž vydána řada nových právních dokumentů, které se činnosti obou inspekcí úzce dotýkají. Na tyto nové předpisy bylo také nutno reagovat. Zejména se jedná o zásady kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, o zákon o vnitřním obchodě, o federativní uspořádání československého státu, novou organizaci ústředních orgánů a další. Oba vládní návrhy zákonů představují moderní právní normy, které posilují postavení obou inspekcí jako státních kontrolních orgánů, vytvářejí předpoklady pro další zvýšení účinnosti jejich kontrolní práce, a to i zejména v oblasti intenzívnějšího působení k odstraňování zjištěných nedostatků a pro předcházení jejich vzniku. Obě inspekce představují významný nástroj vedoucích příslušných ústředních orgánů, který jim nejen přináší objektivní poznatky o stavu v kontrolovaných objektech, ale jejichž poslání je o mnoho širší.

Mám na mysli zejména tak důležitou oblast, jako je zásobování obyvatelstva výrobky zemědělsko-potravinářského komplexu. Oba návrhy zákonů vytvářejí předpoklady pro systémové ovlivňování jakosti výrobků, jimiž je zabezpečována výživa obyvatelstva, a to po celé ose jejich cesty od výrobců přes obchod ke spotřebitelům.

V této oblasti budou obě inspekce nejen úzce spolupracovat a vyměňovat si poznatky a zkušenosti, ale i navzájem navazovat na výsledky své práce a využívat jich k ještě účinnějšímu působení na kontrolované objekty. Ve výsledcích legislativních prací, kterými jsou oba vládní návrhy zákonů, se velmi pozitivně odrazila skutečnost, že jejich příprava probíhala současně a koordinovaně. To se projevilo v tom, že oba vládní návrhy jsou sladěny a provázány nejen z hlediska legislativně technického, ale především - a to je hlavní - z hlediska jednotnosti a návaznosti věcné úpravy, kde důsledně vycházejí z jednotných principů, zásady odbornosti a dělby práce. To umožní prosazovat i nové, moderní přístupy ke kontrole jako nedílné součásti řízení a mj. i zavádění nových metod kontroly, účinnějších než dosud.

Z obsahu obou právních norem vyplývá i jejich specifické zaměření, a to:

Česká obchodní inspekce v organizacích prodávajících zboží a poskytujících služby občanům a dále při prodeji zboží občany kontroluje dodržování stanoveného sortimentu a řádného zásobování prodejen a provozoven, dodržování prodejní doby a úrovně obsluhy, jakost výrobků a jejich zdravotní nezávadnost, dále zda zboží je prodáváno ve správné míře, množství, hmotnosti a za platné maloobchodní ceny a dodržování ostatních podmínek stanovených příslušnými předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování maloobchodní činnosti, poskytování obchodních služeb, služeb veřejného stravování a ubytovacích služeb a služeb cestovních kanceláří.

Česká zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje v organizacích, které vyrábějí, nakupují, skladují a dopravují zemědělské, potravinářské, kosmetické, saponátové a tabákové výrobky, zda odpovídají jakosti stanovené právním předpisem či technickou normou a zda při jejich výrobě, nákupu a skladování se dodržují podmínky stanovené k zabezpečení jakosti, včetně zdravotní nezávadnosti a zda se dodržují předepsané receptury, technologické postupy a podmínky pro jejich skladování a dopravu.

Toto celkové, zásadní zaměření vymezuje rámcovou dělbu práce mezi oběma inspekcemi. Dohody mezi nimi by měly nejen stanovit podrobné zásady spolupráce a vzájemné návaznosti na výsledky kontrolních zjištění, ale i podrobněji specifikovat koordinované působení obou organizací v jednotlivých oblastech.

Z tohoto hlediska bude rovněž velmi důležité, aby obě inspekce v praxi úzce spolupracovaly při koordinaci svých plánů a provádění kontrolní činnosti, vzájemně se informovaly o jednotlivých kontrolních akcích a předávaly si zprávy a poznatky z jednotlivých kontrol. Bude ve prospěch ochrany našich spotřebitelů, jestliže i Česká zemědělská a potravinářská inspekce bude kontrolovat, jak je potravinářské zboží v maloobchodních prodejnách a závodech veřejného stravování ošetřováno a skladováno, jak jsou dodržovány hygienické podmínky a ostatní předpisy pro skladování a ošetřování potravinářského zboží. Rovněž tak bude zcela na místě, aby orgány České obchodní inspekce prověřovaly v expedičních prostorách podniků potravinářského průmyslu kvalitu potravinářských výrobků připravených k rozvozu do obchodních provozoven, aby se tak zamezilo dodávkám a prodeji potravinářských výrobků, které jsou nejakostní a neodpovídají technickým normám či hygienickým požadavkům, anebo u nichž nebyl při výrobě dodržen technologický postup. Dosavadní praxe ze vzájemné součinnosti obou inspekcí potvrdila, že tato spolupráce je na dobré úrovni, že oba kontrolní orgány úzce spolupracují, doplňují se a tím navzájem zvyšují účinnost.

Zároveň chci zdůraznit, ža jak nový zákon o České obchodní inspekci, který budeme projednávat, tak nový zákon o České zemědělské a potravinářské inspekci, i v praxi přispějí k dalšímu zkvalitnění kontrol na obou úsecích tím, že oba kontrolní orgány budou moci vykonávat svoji působnost a uplatňovat své pravomoce koordinovaně a účinněji než dosud, což bude přispívat zejména k vyšší ochraně našich spotřebitelů při prodeji potravinářských výrobků. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Jaroslavu Karbašovi, slovo má poslanec Oldřich Burský

Poslanec Oldřich Burský: Vážený soudruhu předsedo České národní rady, vážené soudružky a soudruzi poslanci! V souladu s pronikavým růstem zemědělské produkce v posledních 15 letech se postupně rozšiřovala i potravinářská výroba. V současné době mají naši občané k dispozici dostatečný sortiment potravinářských surovin i hotových výrobků. Spotřeba masa dosáhla 84, 5 kg, mléka a mléčných výrobků 250 kg, obilovin a výrobků z nich 112 kg, cukru 38 kg, brambor 85 kg a vajec 330 kusů na jednoho obyvatele.

Ovšem stejně důležitá, ne-li důležitější než množství potravin, je jejich jakost a biologická hodnota. Pro sledování a kontrolu těchto hodnot byl v roce 1962 koncipován zákon č. 122 o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci. Současná situace však ukazuje, že stávající právní úprava zjišťování a kontroly kvality zemědělských a potravinářských výrobků nevyhovuje požadavkům. Nemožnost cíleného postihu opakovaně zjišťovaných stejných přestupků u kontrolovaných organizací a potřeba účinněji než dosud odhalovat skutečné příčiny nedostatků na rozhodujících úsecích péče o jakost zemědělských a potravinářských výrobků i je toho hmatatelným důkazem.

Komplexní požadavky na působení státní inspekce v podmínkách orientace na zabezpečování potřeb společnosti cestou zvyšování efektivnosti výroby a kvality práce si vyžadují novou právní úpravu. Všem požadavkům dneška na daném úseku plně odpovídá předkládaný návrh zákona o České zemědělské a potravinářské inspekci. Všechny výbory ČNR jej projednaly.

Dovolte mi, vážené soudružky a soudruzi, abych vás seznámil se stanoviskem zdravotního a sociálního výboru.

Vytvořením jedné instituce se zlepší podmínky pro důraznou, účinnou a soustavnou kontrolu všech zemědělských a potravinářských výrobků v organizacích, které je produkují, i těch, které s nimi manipulují. Nebude možné, aby plnohodnotná surovina zemědělské prvovýroby byla beztrestně druhotně znehodnocena nedbalým pracovníkem dopravy nebo zpracovatelského závodu. Navrhovaná právní úprava prohlubuje poznávací funkce inspekce, ukládá povinnost zjišťovat příčiny odhalených nedostatků a umožňuje uplatnit účinný postih viníků. To bude přínosem i pro zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů, o což nám v současné době jde.

Postavení zemědělské a potravinářské inspekce a účinnost její kontrolní působnosti je posílena i závaznou povinností kontrolovaných organizací podávat zpětné zprávy o provedených nápravných opatřeních a jejich výsledcích.

Prospěšnost navrhovaného zákona je rovněž v tom, že zbavuje pracovníky inspekce závazku prognózovat a sledovat předpoklady pro plnění výrobních a nákupních úkolů v příslušných druzích a jakosti zemědělských výrobků.

V případě potřeby kvantitativní detekce residuí cizorodých látek v potravinách umožňuje spolupráci orgánů inspekce s výzkumnými ústavy, hygienickou a veterinární službou.

Uvedené důvody nás opravňují k tomu, abychom návrh zákona o České zemědělské a potravinářské inspekci doporučili ke schválení. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Oldřichu Burskému.

Soudružky a soudruzi, oba písemně přihlášení řečníci promluvili.

Hlásí se ještě někdo do diskuse? /Nikdo./

Prosím soudružku zpravodajku Sůvovou o závěrečné slovo.

/Soudružka poslankyně se závěrečného slova vzdala./

Soudružky a soudruzi poslanci, doporučuji, abychom hlasovali o celém vládním návrhu najednou.

Máte k tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky?

/Nebyly./

Kdo tedy souhlasí s vládním návrhem zákona ČNR o České zemědělské a potravinářské inspekci podle tisku 9 ve znění společné zprávy výborů ČNR podle tisku 20, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./ Děkuji.

Tím jsme jednomyslně schválili předložený zákon a projednali první bod našeho pořadu.

Druhým bodem je i

II

Vládní návrh zákona České národní rady o České obchodní inspekci

Vláda ČSR pověřila ministra obchodu soudruha Josefa Rába, aby vládní návrh ve schůzi ČNR odůvodnil.

Prosím soudruha ministra, aby se ujal slova.

Ministr obchodu Josef Ráb: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, z pověření vlády ČSR vám předkládám k projednání návrh zákona o České obchodní inspekci, jehož důsledné naplnění povede ke zvýšení aktivity a kvality vnitřního trhu, jak to vyžadují cíle XVII. sjezdu Komunistické strany Československa.

Jak je nám známo, sjezd ocenil dosavadní výsledky v uspokojování požadavků našich občanů a rostoucí úroveň hmotné spotřeby, na druhé straně kriticky poukázal na přetrvávající nedostatky ve strukturální vyrovnanosti, kvalitě a komplexnosti nabídky a pružnosti reagování na vývoj spotřebitelské poptávky. Kriticky hodnotil nedůslednost při zajišťování dodávek z výroby a úroveň dodavatelsko-odběratelských vztahů, neuspokojivou úroveň nákupních podmínek obyvatelstva a nedostatky v ochraně zájmů spotřebitelů na vnitřním trhu.

Závěry XVII. sjezdu Komunistické strany Československa i byly ve vnitřním obchodě na všech stupních řízení rozpracovány do koncepčních dokumentů, které obsahují úkoly a směry další činnosti celého vnitřního obchodu.

K plnění těchto úkolů přispějí i zásady jednotné socialistické obchodní politiky schválené vládou na období celé 8. pětiletky. Přijaté zásady rozpracovávají rozhodující úkoly, týkající se zejména strukturální rovnováhy trhu a úplnosti sortimentní nabídky, nutnosti dalšího prohlubování spolupráce mezi výrobou a obchodem a zdokonalování mechanismu dodavatelsko-odběratelských vztahů, péče o jakost zboží a důslednější provádění jakostní přejímky, zlepšování nákupních podmínek rozšiřováním a modernizací obchodní sítě, řešení naléhavých úkolů ve zvyšování úrovně služeb veřejného stravování a zajištění rentability podniků RaJ, prohlubování komplexního systému ochrany spotřebitelů na vnitřním trhu.

Z hlediska současné situace na vnitřním trhu mohu uvést, že se zlepšují podmínky v dodávkách zboží, i když jsou některé strukturální nedostatky a že již dodané zboží v obchodě spolu se zajištěnými dodávkami pro zbývající část roku vytváří předpoklad dobré nabídky potravinářských výrobků a dalšího zlepšení úrovně zásobování průmyslovým zbožím.

K obohacení vánočního trhu byly uvolněny mimořádné prostředky na dovoz zboží, které budou znamenat obohacení nabídky. Tak např. ve strojírenském a elektrotechnickém zboží se dovoz zaměřuje na automatické pračky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby, barevné televizory a další. V souvislosti s tím připravujeme konkrétní obchodně politická i organizační opatření, která budou ve všech obchodních organizacích zabezpečována ve spolupráci s národními výbory.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, jsme si plně vědomi, že úkolem pracovníků obchodu je nejen zabezpečovat dostatečné množství zboží v žádoucím sortimentu a stanovené jakosti a vytvářet optimální nákupní podmínky pro naše spotřebitele, ale i zabezpečovat ochranu oprávněných zájmů spotřebitelů při prodeji zboží a poskytování služeb.

Se současným stavem na tomto úseku nejsme spokojeni. Kriticky na tuto skutečnost bylo poukázáno v politické zprávě přednesené na XVII. sjezdu KSČ, ve které se uvádí, že je nutno podstatně zvýšit účinnost kontroly poctivosti a kulturnosti prodeje, jakosti zboží a ochrany spotřebitele. Rovněž i v Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986 - 1990 a výhledu do roku 2000 se z tohoto hlediska na adresu obchodu uvádí, že je nutno dbát na ochranu spotřebitele, zajišťovat kvalitu a strukturu nabídky, a to ve všech cenových polohách.

Také prověrka práce ministerstva, kterou v poslední době provedla ÚKRK KSČ, poukazuje mj. na neuspokojivý stav na úseku ochrany spotřebitelů na vnitřním trhu, na nízkou účinnost kontroly na tomto úseku.

Vláda a ministerstvo obchodu ČSR na základě zmíněných dokumentů již přijaly některá konkrétní opatření a přijímají další. Jedním z nich bude nepochybně zákon o České obchodní inspekci, jehož přijetí dnes projednáváme.

Pojetí a obsah předloženého vládního návrhu zákona odpovídá současným potřebám a požadavkům na zvýšení účinnosti kontrolní práce ve vnitřním obchodě a současně naplňuje záměry pro přípravu tohoto zákona, tak jak to usnesla vláda ČSR, totiž zvýšit účinnost práce ČOI posílením jejího postavení a tomu odpovídajícím vymezením její působnosti tak, že je rozšířena její působnost na všechny organizace provozující činnost na vnitřním trhu podle zákona o vnitřním obchodě, bez ohledu na to, kterému ústřednímu orgánu podléhají, na expediční prostory výrobních organizací a další místa v návaznosti na došetřování zjištěných nedostatků v oblasti řízení a kontroly jakosti výrobků.

Nově je upravena otázka kontroly v organizacích, které sice vykonávají činnost na vnitřním trhu, mají však odlišné podmínky pro výkon této činnosti, jako např. prodejny Supraphon, Poštovní novinové služby, Optiky apod.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP