Úterý 18. prosince 1979

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji, diskutovat bude soudruh poslanec Horák.

Poslanec ČNR ing. Jaroslav Horák: Vážené soudružky poslankyně, poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych vaši pozornost zaměřil na některé problémy investiční výstavby, které ve značné míře ovlivňují ekonomiku našeho národního hospodářství, jak na to upozornili ve svých zprávách jak ministr s. Tlapák, tak zpravodaj s. Smola. Kritéria efektivnosti investiční výstavby a jejího hodnocení zaujímají mezi nástroji, ovlivňujícími další rozvoj ekonomiky, významné místo. Vždyť výběrem investičních variant se předurčuje míra efektivnosti podniků, oborů i celého národního hospodářství na mnoho let dopředu.

Přihlédneme-li k tomu, že trvá nedostatečné využívání základních prostředků, vysoká rozestavěnost investic, že existuje omezení zdrojů investic, potom z toho plyne mimořádná odpovědnost při rozhodování o tom, k jakým účelům, cílům bude investičních prostředků využito, při jakých nákladech společenské práce bude zamýšlených cílů dosahováno.

Při hodnocení efektivnosti investiční výstavby zjišťujeme, že investoři se chovají úplně jinak v čase, když se investice připravuje, kdy se snaží dokázat její efektivnost a nevyhnutelnost. Jiný postoj zaujímají při realizaci, kdy většinou kladou nové požadavky, a jinak vystupují jako uživatelé, když obhajují nesplnění výrobních úkolů nedosahováním parametrů investic, kterou sami navrhli. Vážné jsou i případy nedodržení rozpočtových nákladů:

Rekonstrukce závodu Kyjov, Sklárny Morávia - překročení o 75 %, Plavírna kaolinu Kaznějov 17 %, Čížkovice 8 %.

Stejně závažné jsou příklady nedodržování lhůt výstavby: v resortu ministerstva průmyslu ČSR jsou případy od 6 do 54 v resortu ministerstva stavebnictví od 6 do 18 měsíců. Proto nebyly zatím ukončeny stavby nábytkárny INTERIER v Říčanech, cementárny v Mokré a přirozeně výpad ve výrobě bude mít velký dopad na tvorbu zisku.

Podobně bych mohl poukázat na zpožděnou výstavbu v AZNP Mladá Boleslav, která prodloužením o 5 měsíců zkomplikovala výběh starého typu a náběh nového se značným narušením dodavatelsko-odběratelských vztahů. Podobně zpožděná výstavba lisovny v automobilce o téměř celý rok vyvolala ztrátou kapacity značné množství přesčasových, sobotních a nedělních směn s celým dopadem do ekonomie výroby.

Dalším nepříjemným faktem je, že současná investiční cesta realizace vědeckotechnického pokroku je v našich podmínkách neúměrně dlouhá. Většina investičních akcí, v rámci kterých jsou realizovány a aplikovány výsledky vědeckotechnického rozvoje, se svým bezprostředním účinkem projeví se značným časovým posunem a mnohdy se stává že jsou uváděny v život vědeckotechnické poznatky již zastaralé, neboť věda a technika tento zdlouhavý investiční proces předběhla.

V investiční výstavbě jsou sice závazně stanoveny průběžné lhůty realizace, ale již období přípravy mnohdy je několikanásobně delší než vlastní realizace investiční výstavby.

Dále se nám v investiční výstavbě nedaří bilancování mezi potřebami a zdroji. Následkem toho nejsou zejména dořešeny dodavatelsko-odběratelské vztahy, což znesnadňuje řádnou a včasnou projektovou přípravu akcí a zavádí do vztahů mezi dodavatelem a odběratelem nežádoucí subjektivistické vztahy, kterými je mnohdy umožněno lokální zájmy povyšovat nad zájmy celospolečenskými.

Ani kvalita investiční přípravy není na žádoucí úrovni. Stavby plánované k zahájení v roce 1980 měly v srpnu t. r. úvodní projekty u poloviny staveb a pro rok 1981 něco více než čtvrtina.

Důležitým úsekem efektivnosti, který bude v příštích letech vyžadovat naši zvýšenou pozornost, je využívání základních prostředků, kde se musíme zaměřit na:

- optimální koncentraci výrobních základních fondů, likvidaci nevyhovujících provozů a převod uvolněných zdrojů pracovních sil k plnění důležitějších a efektivnějších činností,

- překonání rozporu mezi ekonomickou potřebou vyššího využívání základních prostředků a sociální potřebou mnohých kategorií pracovníků pracovat na jednu směnu,

- vícestrojovou obsluhou, přednostní zvyšování využití strojů v základních útvarech výroby a moderních provozech,

- maximální využívání progresívní techniky,

- kooperaci mezi závody s cílem vyššího využití některých druhů základních prostředků, jejichž časový fond nemůže být některými závody plně a efektivně využíván.

Zatím ve všech těchto otázkách máme velké rezervy. Proto těžko vysvětlujeme pracovníkům naší automobilky, že pro získání potřebných počtů výlisků musíme využívat kapacity lisovny na 3 směny a v sobotu pracovat na dvě směny, když v jiných podnicích v lisovnách není využita ani druhá směna. S jakou představou mohla být v minulosti založena v těchto podnicích investiční výstavba.

Musíme se zamýšlet nad tím, proč tak zvané využívání základních prostředků se prosazuje jen na pásových výrobách a nepřetržitých provozech a proč tato zásada se neuplatňuje v celé šíři resortů.

Není jistě pochyb, že rozdílně se bude zabezpečovat zisk v podnicích, které odpracují sobotní směny anebo v podnicích, kterým stačí v týdnu přesčasová práce odpoledne. Myslíme si, že lhostejnost plánovacích orgánů i dalších, kteří rozhodují o přidělování investičních prostředků, k využívání základních fondů zde není na místě a podporuje jen fluktuaci pracovníků s přecházením do jiných podniků na práci na jednu směnu, do podniků, které pro plnění úkolů mají příznivěji vytvářené podmínky.

Soudružky a soudruzi, je tedy možno konstatovat, že teorie k efektivnosti investiční výstavby je propracovaná, jsou známé zásady, hodně se kolem této pro národní hospodářství důležité oblasti napsalo a namluvilo. Výsledky, které by efektivnost měla přinášet, zůstávají však daleko za možnostmi a potřebami společnosti. Je žádoucí prohlubovat tlak na racionálnější využívání stávajících základních prostředků, na lepší organizaci investičního procesu, zkrácení lhůt výstavby a včasné dokončování staveb, vytvářet podmínky pro příznivější plnění plánovaných úkolů na stavbách nad 2 mil. Kčs, preferovat modernizaci a rekonstrukci stávajících provozů. Všichni společně jsme povinni těmto zásadám nejen pomáhat, ale i požadovat dodržení uvedených zásad v investiční politice, ke kterým byla ústředními, ale i stranickými orgány přijata řada opatření. Pak to jistě bude přínosem národnímu hospodářství a tak nám to také ukládá usnesení z posledního zasedání ÚV KSČ. /Potlesk./

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji soudruhu Horákovi za jeho vystoupení.

Přerušuji schůzi na 20 minut - do 15.00 hodin.

/Schůze byla přerušena ve 14.40 hodin a znovu zahájena v 15.03 hodin. Po přestávce převzal řízení schůze předseda ČNR Evžen Erban./

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky a soudruzi, zahajuji přerušené jednání ČNR, budeme pokračovat v jednání o státním rozpočtu ČSR. Pořadí přihlášených řečníků do rozpravy je vyčerpáno.

O slovo se přihlásil ministr zemědělství a výživy ČSR ing. Miroslav Petřík, CSc. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr zemědělství a výživy ČSR ing. Miroslav Petřík, CSc.: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, dotaz poslankyně Slámové je zaměřen na vytváření předpokladů pro plnění základního úkolu našeho resortu, tj. zabezpečení plynulého zásobování obyvatelstva potravinami na dost vysoké jejich spotřebě z hlediska kalorického vyjádření. Jsme si vědomi, že je to úkol mimořádně ekonomického, ale především politického významu. Druhý neméně závažný pohled spočívá i v nezbytnosti dalšího prohlubování soběstačnosti ve výrobě potravin z našich vlastních tuzemských zdrojů s ohledem na jejich nedostupnost, ale i neúměrné zvýšení cen na světových trzích. Jak uváděl soudruh ministr Tlapák, v letošním roce nebyla vytvořena nejpříznivější základna pro dynamický rozvoj zemědělství a dalších navazujících odvětví potravinářského průmyslu. Zejména výpady v plnění plánu obilovin, olejnin, teplomilných druhů ovoce, nižší užitkovost hospodářských zvířat a nesplněním plánu nákupu jatečných zvířat a mléka jsou v letošním roce zvláště citelné.

Na základě zásadních opatření, které přijímala vláda v průběhu roku, ale i dalších mimořádných opatření resortů se dařilo eliminovat vliv těchto nepříznivých dopadů k zajištění zásobování základními potravinami v letošním roce, ale i v příštím roce. Pro vaši informaci celkově dodají organizace potravinářského průmyslu z našeho resortu v letošním roce zboží do tržních fondů v maloobchodních cenách za více než 63 mld Kčs, což je pouze 98,5 % plánu, plán nebude splněn v rozsahu 1 mld. Vedle některých sortimentních nedostatků, ale i tuzemských surovinových problémů a i dovozních, ale i některých odbytových potíží na úseku odbytu destilátů, alkoholu, vína, tabákových výrobků, usilovali jsme v resortu, aby plynulost zásobování nebyla v průběhu roku základními potravinami vážněji narušována i když nechci říci, že se to vždy z hlediska časového rozložení všude podařilo. Jenom k doplnění.

V souhrnu za 4 roky 6. pětiletky se zvýšily dodávky potravin do tržních fondů z našeho resortu v maloobchodních cenách o více než 15,2 %, reprezentuje to 9 mld Kčs oproti skutečnosti docílené v roce 1975. Jak jsem uváděl, provádíme některá mimořádná opatření, především ve vlastní zemědělské výrobě, ale i ve zhodnocovacím procesu potravinářského průmyslu a řadě dalších. Zásadní opatření jsou směrována k přednostnímu rozvoji rostlinné výroby vedle výroby obilí, technických plodin, je soustředěna pozornost na zvýšenou výrobu objemových krmiv, především pro skot. Realizují se rovněž od 1. ledna některá ekonomická opatření k odstranění nerentabilnosti výroby v chovu skotu. Zvýšená pozornost byla věnována kvalitnímu provedení podzimních prací, především podzimnímu osevu ozimních obilovin, rozšíření ploch olejnin zhruba o 10 000 ha ozimé řepky.

Na dnešním zasedání bych chtěl říci, že plán příštího roku je pochopitelně mimořádně náročný. Ovšem proti původní směrnici pro rok 1980 vychází z vytvořené výchozí základny, v živočišné výrobě dochází ke snížení meziročních nárůstů ve vazbě na zdroje krmiv. Chci informovat, že spotřeba objemových krmiv z letošní úrody, hlavně z té druhé poloviny letošního roku, ale i její kvalita a díky mimořádným dovozům jaderných krmiv a bílkovinových komponentů, jsou tyto v podstatě zabezpečeny. Opatření zaměřujeme na udržení jejich kvality a především na jejich efektivní využívání, což je prvořadý úkol v celém resortu. Nejnáročnějším úkolem plánu roku 1980 i při nižším nárůstu na úseku výroby a nákupu jsou otázky výroby jatečního skotu a prasat. Výrobu a nákup na tomto úseku musíme tak jako tomu bylo letos realizovat diferencovaně, abychom zabezpečili plynulost nákupu, ale i zpracování a plynulé zásobování.

Jsme si vědomi, že v průběhu celého roku to nebude úkol nikterak lehký. Pro řešení problému ve výrobě a nákupu mléka byla přijata už pro III. čtvrtletí některá stimulační opatření na úseku krmiv, hmotné zainteresovanosti, zaměřili jsme pozornost především na zlepšení organizátorské a řídící práce. Současné výsledky ukazují na jejich správnost, daří se nám podstatně snižovat výpadek, který jsme ve výrobě a nákupu mléka v letošním roce měli. Odpovídající předpoklady pro rok 1980 máme vytvořeny na úseku výroby drůbežího masa a rovněž u vajec. Byly přijaty také opatření k dalšímu rozšíření smluvního výkrmu jatečních zvířat u drobných chovatelů. V příštím roce počítáme s výkrmem minimálně přes 20 000 kusů skotu, dále drobného hospodářského zvířectva jako jsou králíci, husy a celá řada dalších. Důraz klademe na podstatné zlepšování kvality všech plodin pro přímou spotřebu obyvatelstva jako jsou zelenina, ovoce, brambory, ale i obiloviny pro potravinářský průmysl. Vedle již některých opatření k ekonomické stimulaci výroby musíme klást důraz na pěstitelskou technologii, jako jsou otázky odstranění přehnojení dusíkem, dát možnost vyzrání plodinám u brambor, ochrana proti chorobám, plísním, a podobně.

Chci otevřeně říci, že s kvalitou brambor v letošním roce nemůžeme říci, že jsme spokojeni a že je to kritika naší práce. Nedílnou součástí je i důsledná kontrola těchto opatření prostřednictvím Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků.

Několik slov k potravinářskému průmyslu. Plán stanoví našemu resortu úkol dodat v roce 1980 pro vnitřní trh výrobky v celkové hodnotě 70,85 mld Kčs v MC. Proti letošnímu roku je to nárůst o 3,4 %. Při zabezpečování tohoto objemu vznikly některé problémy v pokrytí sortimentních požadavků a obchodu a hledáme některé další možnosti, jak se s tímto úkolem plně vyrovnat. Podobně jako na úseku zemědělské výroby nejnáročnějším úkolem bude zabezpečení dle plánu tržních fondů masa a masných výrobků, prakticky na úrovni skutečnosti. která bude dosažena v letošním roce, v plánu počítáme s vyšším nárůstem spotřeby masa a masných výrobků, především ve formě drůbežího masa. I když je zapotřebí si uvědomit, že spotřeba masa na 1 obyvatele dosahuje slušné úrovně a blíží se téměř k 90 kg. I u těch ostatních druhů potravinářského zboží jsem uváděl, že máme předpoklady k naplnění a jistému překročení drůbežího masa, jsou jisté předpoklady na úseku dynamičtějšího rozvoje výroby mléka, aby se zlepšilo zásobování mlékem a mléčnými výrobky, abychom zabezpečili odpovídající potřebné množství másla, vajec a některých dalších potravin, které vyplývají bezprostředně ze zemědělské prvovýroby. Rovněž i dodávky ostatních základních druhů potravin jsou zabezpečovány a vytvářejí podmínky pro krytí potřeb trhu nejen v množství, ale naší snahou je i v širším sortimentu.

Přes řadu opatření a hledání některých dalších možností s ohledem na poměrně velkou závislost v dovozech surovin z nesocialistických států lze říci otevřeně, že nejsme plně schopni pokrýt požadavky trhu na některé výrobky, které, jak jsem uváděl, zajišťujeme dovozem z nesocialistických zemí, nebo které jsou surovinově na těchto dovozech závislé. Jedná se např. o sortiment luštěnin, citrusové džusy apod. V některých případech jsme rovněž omezeni výrobní kapacitou, např. u tvrdých sýrů a mléčných konzerv a přijatá opatření přinesou v příštím roce z hlediska modernizace materiálně technické základny pouze částečné zvýšení výroby.

Usilujeme každodenně a věnujeme pozornost i otázkám plnění inovačních programů. V roce 1980 uvedeme na trh 153 nových výrobků. Budou to zejména hotová jídla, polévky a omáčky, nové druhy kojenecké a dětské výživy, nealkoholických nápojů, některé zeleninové saláty, zeleninové speciality, uzenářské výrobky z drůbežího masa, speciality z lískového těsta a výrobky pro diabetiky.

Jsme si vědomi, že v inovaci dochází zhruba v jedné polovině k obměně sortimentu bez výraznějších kvalitativních změn a právě na tomto úseku chceme, aby byl docílen zásadnější obrat.

Účinná opatření jsme přijali i pro zvýšení jakosti potravinářských výrobků. Přesto, že jsme v letošním roce dosáhli lepších výsledků, nejsme plně spokojeni s jakostí některých výrobků. Cílem pro rok 1980 je zabezpečit, aby vzrostl podíl výrobků špičkové kvality.

Závěrem vás chci, vážené soudružky a soudruzi poslanci ubezpečit, že pracující našeho resortu, i když to není úkol nikterak lehký, vyvinou maximální úsilí k zabezpečení zásobování obyvatel a k odstraňování některých nedostatků a potíží, které negativně ovlivňují náš život. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu ministrovi za jeho odpověď na položenou otázku. Je soudružka poslankyně Zdenka Slámová s odpovědí spokojena?

Poslankyně Zdenka Slámová: Ano.

Předseda ČNR Evžen Erban: O slovo se dále přihlásil ministr lesního a vodního hospodářství ČSR ing. Ladislav Hruzík. Prosím soudruha ministra, aby se ujal slova.

Ministr lesního a vodního hospodářství ing. Ladislav Hruzík: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, k dotazu s. posl. Dohnálka k zásobování dříví pro výroby dýh nábytku a ostatních speciálních dřevařských výrobků sortimenty surového dříví, bych chtěl uvést. Od r. 1975 vzrostly dodávky užitkového dříví z 9,5 mil. na 10,9 mil. m3, tj. o 14 %. V 5. pětiletce vzrostly těžby i dodávky dříví zhruba o stejné procento, takže celkový nárůst dodávek dříví v porovnání s rokem 1970 činí dnes ročně asi 3 mil. m3 navíc.

Jehličnaté sortimenty I. a II. jakostní třídy, tj. dříví vhodné pro výrobu dýh a nábytku, vzrostly oproti roku 1976 z 220 tis. m3 na 290 tis. m3, tj. na 131 % a výřezů borovice vhodné rovněž pro výrobu dýh a nábytku z 37 tis. m3 na 59 tis. m3, tj. na 159 %.

Kdybychom přepočetli toto množství na dýhy o síle 1,0 - 1,2 mm znamená to roční zvýšení možnosti výroby dýh o cca 13 mil. m2 pouze v borovici. Při síle dýhy, která se dnes běžně používá v cizině, ale která se praktikuje i v tuzemsku, např. v Dřevodružstvu Lukavec, tj. 0,9 až 0,85 mm, dává toto zvýšení možnost výroby dýh navíc o cca 17 mil. m2.

U listnaté suroviny vhodné na výrobu dýh a speciálních dřevařských potřeb vzrostly dodávky z 72 tis. m3 na 85 tis. m3, tj. na 116,4 %. Toto zvýšení reprezentuje opět přes 7 mil. m2 dýh navíc proti roku 1976.

Pro rok 1980, i přes povinnosti lesního hospodářství dokončit zpracování kalamitního dříví, jsou v odběratelsko-dodavatelských vztazích potřeby dřevařského průmyslu pokryty u jehličnatých a listnatých výřezů vhodných pro výrobu nábytku a speciálních dřevařských výrobků o 13 700 m3 více než předpokládal plán.

K dalšímu zlepšení druhování surového dříví provedli jsme v provozu lesního hospodářství personální posílení manipulace a hmotnou stimulací toto zlepšení druhování podporujeme.

Zastavili jsme vývoz borovice potřebné pro tuzemskou potřebu a všech listnatých kulatinových sortimentů. Pro rok 1980 přijala naše vláda rozhodnutí k zavedení jednotného distribučního systému, čímž chceme mimo jiné dosáhnout, aby i ostatní organizace zásobovaly těmito sortimenty především domácí potřebu.

Již vloni jsme uzavřeli s ministrem Barčákem dohodu, podle které se má soustředit vývoz surového dříví pouze do jediné organizace, aby bylo zabráněno vývozu sortimentů surového dříví mimo státní plán, jako se tomu již stalo vloni u borovice, ale letos i u modřínu od některých zpracovatelských organizací, kterým byly dodány pro výrobu.

V současné době zpracováváme spolu s ministrem Urbanem nové dodací a technické podmínky, které by měly dále umožnit lepší druhování ve prospěch využití těžené hmoty.

Předpokládáme že všechna tato opatření vytvoří předpoklady pro další zvýšení dodávek dříví ke jmenovaným účelům. /Potlesk./  

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu ministrovi za zodpovězení dotazu posl. Dohnálkovi.

Je poslanec Dohnálek spokojen?

Poslanec Karel Dohnálek: Ano.

Předseda ČNR Evžen Erban: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo.

Do rozpravy se již nikdo nehlásí, je tedy skončena.

Prosím společného zpravodaje a předsedu návrhové komise poslance Josefa Smolu o závěrečné slovo a o zdůvodnění návrhu usnesení, které vám bylo v polední přestávce rozdáno.

Společný zpravodaj a předseda návrhové komise poslanec Josef Smola: Vážené soudružky a soudruzi, poslanci ve svých diskusních vystoupeních v rozpravě kriticky poukázali na některé přetrvávající problémy při hospodaření podniků, organizací a orgánů se svěřenými prostředky, na nutnost podstatně zvýšit hospodárnost a úspornost ve všech úsecích našeho národního hospodářství. Současně však naznačili některé cesty vedoucí k využití mobilizovatelných rezerv v této oblasti, jakož i velkou úlohu iniciativy a aktivity našich pracujících při zajišťování potřebných úspor. Celá rozprava vedená v duchu nedávného 14. zasedání ÚV KSČ byla výrazně poznamenána snahou pomoci vládě ČSR při jejích náročných úkolech v roce 1980. Ukázala přesvědčení poslanců, že lze dále zvyšovat objem výroby a její efektivnost, upevňovat dosaženou vysokou životní úroveň a sociální jistoty pracujících i při omezení zdrojů surovin, materiálů, energie a paliv, jestliže ji budeme na každém pracovišti využívat podstatně lépe než dosud a jestliže současně budeme hledat další zdroje úspor všech prostředků a vynakládat je s větším rozmyslem, přísně účelově a uskrovníme-li se všude tam, kde jsme někde až dosud nedbali těchto celospolečenských zájmů. Očekáváme, že k tomu výrazně přispěje celá řídící sféra vhodnými ekonomickými opatřeními a že současně zajistí zvýšení výkonnosti práce na všech úsecích. Také jednání výborů ČNR předcházející dnešní schůzi dospěla k těmto závěrům.

Z jednání ČNR i jejích výborů dále vyplývá, že poslanci ČNR hodlají na svých pracovištích a ve svých volebních obvodech účinně pomáhat vládě ČSR k zvládnutí náročných úkolů roku 1980 všemi prostředky, jež mají k dispozici. Budou na pracující působit v duchu dnešního jednání a sami půjdou příkladem, pokud jde o zvyšování výkonnosti na svých pracovištích, i pokud jde o úsporné hospodaření se svěřenými prostředky a při vynakládání státních prostředků. Během rozpravy nebyly vzneseny pozměňující nebo doplňující návrhy k vládnímu návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1980, ani k návrhu usnesení ČNR k tomuto bodu pořadu. Proto doporučuji jménem návrhové komise, aby ČNR schválila návrh usnesení ve znění, které bylo v průběhu schůze rozdáno, a proto nepokládám za nutné je číst. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji zpravodaji poslanci Smolovi.

Přistoupíme nyní k hlasování.

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno 190 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Navrhuji, abychom při hlasování postupovali tak, že schválíme usnesení, jehož návrh předkládá návrhová komise, kterým se schvaluje zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství, včetně obou příloh zákona, a to ve znění návrhu předloženého vládou České socialistické republiky a doporučeného k přijetí ve společné zprávě výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP