Úterý 18. prosince 1979

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslanci Dohnálkovi. Nyní vystoupí poslanec ing. Jiří Čurda, připraví se poslankyně Marie Kochtová.

Poslanec ing. Jiří Čurda: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté! Poslední 14. zasedání ÚV KSČ analyzovalo současný vývoj naší ekonomiky a vytyčilo úkoly pro příští rok. Jeho jednání ukazuje, že je třeba hledat nové přístupy k rozvoji jednotlivých odvětví našeho národního hospodářství, náročněji také zabezpečovat efektivnost vkládaných prostředků a zvyšovat hospodárnost při jejich využívání.

Z těchto hledisek bych se proto chtěl zabývat některými problémy současného vývoje socialistického zemědělství a lesního hospodářství.

Letošní rok se svými klimatickými vlivy negativně promítl zejména do výsledků rostlinné výroby a následně i do živočišné výroby a potravinářského průmyslu. V důsledku tuhých mrazů, které měly vliv na přezimování ozimů a veder v pozdním jarním období, byla snížena výroba zejména obilovin. Samozřejmě nejde jen o vliv objektivních podmínek. Toho jsou si naši družstevníci a pracovníci státních statků plně vědomi. Proto aktivně přistupují k naplňování závěrů 13. zasedání ÚV KSČ, které jednalo o dalším rozvoji zemědělství a potravinářského průmyslu. Jejich postoj byl vyjádřen na IX. sjezdu jednotných zemědělských družstev, který se plně postavil za linii zemědělské politiky Komunistické strany Československa.

Provedené hodnocení dosavadního vývoje ukázalo, že v současné době jsou větší rezervy v oblasti výroby pícnin a na ni navazující živočišnou výrobu, tedy především v chovu skotu. Proto jsme při jednáních výboru pozitivně hodnotili zavádění nových ekonomických nástrojů a vytváření podmínek, které umožní provádět určité strukturální změny v rostlinné výrobě a dále prohlubovat koncentraci a specializaci v celé zemědělské, ale především v rostlinné výrobě.

V této souvislosti je však nutné upozornit na některé problémy.

Ve výboru pro zemědělství a výživu jsme projednali otázky rozvoje rostlinné výroby. Přitom jsme věnovali pozornost jejímu vývoji v letošním roce a samozřejmě opatřením sledujícím snížení a eliminování dopadů klimatických vlivů. V tomto směru bylo dosaženo dobrých výsledků u výroby krmných plodin. Nepodařilo se to u obilovin a jejich výpadek ve výrobě je nutné nahrazovat dovozem zrnin, případně dalších komponentů do krmných směsí.

Tyto výsledky, včetně dovozů, vytvářejí podmínky pro další rozvoj živočišné výroby a plnění plánovaných úkolů v příštím roce.

Současně však při jednání výboru bylo konstatováno, že je aktuální věnovat pozornost udržení biologické rovnováhy v rostlinné výrobě, to znamená skladbě plodin na orné půdě, tedy uplatňování zásad pro střídání zemědělských plodin v osevních postupech.

V tomto smyslu bylo oceněno úsilí ministerstva zemědělství a výživy ČSR, řídících článků i samotných pracovníků v zemědělských podnicích.

Nastupující a rozvíjející se forma koncentrace, specializace a kooperace v zemědělské výrobě je současně cestou úplnějšího a rychlejšího uplatňování vědeckých poznatků a dobrých zkušeností. To se ukazuje při rozvoji velkochovů, při budování a v činnosti agrochemických podniků, v kooperacích rostlinné výroby i při využívání některých strojů a zařízení.

Rozvoj zemědělství z těchto hledisek však znamená, že ruší jeho dřívější uzavřenost a zvyšuje se na jeho rozvoji podíl ostatních odvětví. Zdá se, že v některých případech se tato skutečnost nebere plně na vědomí.

Tak například přetrvávají problémy v dodávkách vápenatých hnojiv a v důsledku toho není kyselost našich půd v některých oblastech v uspokojivém stavu. V okrese Opava z celkové výměry zemědělské půdy vykazovalo v 5. pětiletce asi 72,5 % ploch kyselou, nebo slabě kyselou půdní reakci. Situace v tomto směru se stále nezlepšuje. V roce 1978 jsme měli na opavském okrese již 77 % kyselých nebo slabě kyselých půd. Zvýšenou pozornost musíme nadále věnovat otázkám vyrovnaného vodního režimu, problematice závlah a odvodnění.

V souvislosti s dalším rozvojem a plněním úkolů v rostlinné výrobě byla při jednání výboru značná část diskuse věnována problematice zemědělských strojů. Jejich dosavadní strukturu ovlivnily jak požadavky řídících článků zemědělství, tak i rozvoj a využívání kapacit našeho strojírenského průmyslu. Proto jsme doporučili ministru zemědělství, aby v této oblasti provedl zhodnocení dosavadního stavu.

Všichni víme, že výroba pícnin se nerozvíjí odpovídajícím tempem a v některých případech prakticky stagnuje. Je však možné zabezpečit rozvoj výroby objemových krmiv bez potřebné techniky? Myslím, že takové názory nemá dnes nikdo a že je není třeba při úbytku pracovních sil v zemědělství, ani příliš vysvětlovat a zdůvodňovat. Bez komplexního zabezpečení technikou nelze dost dobře realizovat potřebné agrotechnické zásady a uskutečnit kvalitní sklizeň a uskladnění, případně konzervaci pícnin. Ukazuje se, že v této oblasti je nedostatek sekaček, obracečů sena a zařízení pro seníky. Nemáme také potřebnou techniku pro sklizeň píce ze svažitých a zamokřelých pozemků. Nechci se již zmiňovat o problémech při zajišťování pluhů, secích strojů, nákladních automobilů, nakládací techniky a dalších strojů. To vyžaduje zamyslet se nad způsobem materiálně technického zabezpečení a promyšleného dodávání techniky do zemědělských podniků.

Soudružky a soudruzi,

při projednávání plánu a rozpočtu na příští rok jsme ve výboru projednávali celou řadu dalších otázek, ale domnívám se, že z hlediska časového je zde není možno opakovat. Navíc je třeba říci, že se je pokoušíme řešit na úrovni výboru. Chtěl bych se však zmínit o problematice, která se dnes často diskutuje, a to je využití dřevní hmoty.

Produkce dřevní hmoty těžené v našich lesích přesahuje kapacitní možnosti zpracovatelského průmyslu. Proto se realizuje její vývoz. Domnívám se, že by to neměl být trvalý jev a že bychom naopak měli usilovat o efektivní zpracování této důležité domácí suroviny.

Mám za to, že je nutné ujasnit si základní problémy při využití dřevní hmoty a vyjádřit je v koncepci s cílem její postupné realizace. Zatím, jak se jeví situace, zřejmě dost intenzívně tyto problémy neřešíme a nepřistupujeme k nim komplexně. Například se najdou připomínky, že vyvážíme dřevní hmotu, ale nezásobujeme dostatečně výroby, které by nám mohly zabezpečit efektivnější vývoz zpracované suroviny. Možná, že bychom mohli též vytvořit příznivější podmínky pro přidruženou výrobu v některých JZD a více než dosud usilovat o komplexní zpracování skutečně veškeré dřevní hmoty.

Soudružky a soudruzi, domnívám se, že uvedením některých námětů jsem do určité míry přispěl k tomu, abychom mohli náročněji přistoupit k plnění úkolů pro příští rok. To se promítne do státního rozpočtu. Proto doporučuji schválit předložený státní rozpočet ČSR na příští rok včetně fondů pro zúrodnění půdního fondu a fondů vodního hospodářství a čistoty ovzduší. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslanci Čurdovi, diskutovat bude poslankyně Kochtová a připraví se poslanec Jiří Hrdlička.

Poslankyně Marie Kochtová: Vážené soudružky a soudruzi, při projednávání státního rozpočtu na rok 1980 a jeho jednotlivých kapitol jsme ve výboru pro plán a rozpočet věnovali mimořádnou pozornost realizaci úsporných opatření a vyšší hospodárnosti při vynakládání všech prostředků, zejména však státních.

V tom mohou hodně přispět i ženy svou prací na svých pracovištích, ale i ve veřejně prospěšné práci. Je všeobecně známo, že ženy mají mimořádně vyvinutý smysl pro hospodárnost a uplatňují ho i na svých pracovištích, v práci národních výborů a ve společenských organizacích Národní fronty, nepochybuji o tom, že bude uspořeno nemálo prostředků.

Všichni víme, že existují odvětví, jako je kupříkladu potravinářský průmysl, zdravotnictví, školství, ale i další, kde právě ženy plní s jim vlastním přístupem a odpovědností pracovní úkoly. A nejen to. Účast žen se projevuje i na řízení a správě snad právě nejvýrazněji u jednotlivých stupňů národních výborů.

V Jihočeském kraji pracuje kupříkladu přes 2600 žen v komisích a občanských výborech národních výborů, vysoký podíl existuje též v zastoupení v samotném aparátu národních výborů a pochopitelně pak i při výkonu poslaneckých funkcí.

Základní oblastí, kde ženy nachází široké uplatnění je národní hospodářství. Jsme zemí s vysokou ekonomickou aktivitou žen. A proto je také potřeba pro ženy vytvářet všestranné podmínky, aby se jich co nejvíce mohlo aktivně tohoto výrobního procesu účastnit.

I když víme, že výrobní úkoly podniků jsou velmi náročné a pro jejich zabezpečení je nutno realizovat především vysoce efektivní výrobní investice, věnují některé podniky hodně pozornosti pracovnímu prostředí a vytváření vhodných podmínek pro zaměstnané ženy. Uvědomují si plně, že nejen dodržení limitů progresívních modernizací, rychle návratných akcí a rychlé dosahování plánovaných parametrů, ale i iniciativa pracujících je jedním z rozhodujících faktorů, ovlivňujících efektivnost výrobního procesu.

Chtěla bych to dokumentovat na několika příkladech. Třeba z národního podniku Motor, který v rámci komplexního programu péče o pracující uvedl v letošním roce do provozu novou závodní jídelnu, zubní středisko, v současné době dokončují výstavbu rekreačního zařízení na Lipně a pro příští rok zde počítají s úpravami některých pracovišť pro zlepšení pracovního prostředí. Podobně je tomu v Jihočeských tiskárnách, kde byla učiněna řada opatření pro ulehčení těžké práce, kterou při přenášení balíků vykonávaly ženy. Národní podnik Sfinx v rámci komplexního programu zahájil v letošním roce s tavbu sociálně správní budovy v hodnotě 16 mil. Kčs. Tato zařízení po dokončení zlepší stav jak na úseku stravování, tak zdravotní péče. Další příklad je ze závodu Tesla, který je z převážné většiny závodem žen. Zde byly postaveny závodní jesle a mateřská škola, do závodu pravidelně zajíždí čistírna šatstva, ženy si zde mohou nakoupit a mají zde i vlastní kadeřnickou provozovnu. Závod má jedno z nejlepších rekreačních středisek.

Podobně lze hovořit o příkladech z Jitexu v Písku, kde soudruzi počítají s rozšířením rekreačního střediska, pro nejmenší děti byla postavena mateřská škola a jesle, ve výstavbě je internát pro svobodné zaměstnance.

Ne všude jsou takovéto přístupy. I nadále existují mezi srovnatelnými podniky rozdíly. Uvedu příklad z odvětví stavebních hmot, které je důležitým článkem národního hospodářství a oproti ostatním odvětvím se vyznačuje specifickými podmínkami, které ve svém souhrnu představují zhoršení pracovních i životních podmínek. Jde o závod Calofrig Zliv, kde pracuje 45 % žen. Práce je zde fyzicky velmi namáhavá. Mnoho žen je nuceno ze zdravotních důvodů bud ze závodu odejít a nebo žádat o přeřazení, pokud je to vůbec možné, na lepší práci. Závod se také neustále potýká s nedostatkem pracovních sil. V čem je příčina potíží? V zastaralém výrobním zařízení a ve velké roztříštěnosti výroby. Komplexní program péče o pracující je sice zpracován na pětileté období, ale nejsou potřebné limity. Převážná část prostředků je směrována k zajištění výroby z hlediska ekonomických přínosů a 2 % zajišťují zlepšení podmínek pracovního prostředí a péče o pracující. A to je málo.

Soudružky a soudruzi, proto, aby se další ženy mohly zapojit do pracovního procesu, je potřeba vytvářet podmínky pro umístění dětí v předškolních zařízeních.

Je třeba kvitovat tu skutečnost, že od samého počátku 6. pětiletky při plném pochopení funkcionářů národních výborů i představitelů podniků na druhé straně, jsou vytvářeny formou občanské vybavenosti podmínky pro zlepšení péče o děti. Pro zajištění zvýšeného podílu umístěných dětí v předškolních zařízeních především ve svépomocné akci Z na území kraje do současné doby bylo dáno do provozu mnoho zařízení. Např. spojené zařízení jesle - mateřská škola v Mladém a Suchém Vrbném, nová mateřská škola vybudovaná v akci Z v Dolním Bukovsku, Štěpánovicích, Záboří apod.

Je potěšující i ta skutečnost, že při plánování sídlištních celků nejsou opomíjena ta zařízení, která usnadňují postavení a práci našich zaměstnaných žen. Mám na mysli především občanskou vybavenost v oblasti služeb obchodní sítě. O to je však smutnější skutečnost, že třeba při vlastní realizaci dochází ke zpoždění v termínech uváděných těchto kapacit do provozu, případně k nevyužití ročních plánovaných objemů.

I když chápeme nutnost mezikrajových výpomocí ve stavebních kapacitách ze strany fakticky jediného velkého dodavatele - a v tomto směru byla a stále je usměrňována občanská iniciativa na svépomocné budování takovýchto zařízení přes akci Z, nemělo by přece jen podle mého názoru docházet k tomu, že v některých oblastech jsou tato zařízení budována dodavatelsky a v jiných z velké části prostřednictvím právě akce Z, tedy přes občanskou výpomoc. V tomto směru chci zdůraznit, že to byla právě akce Z, která na území Jihočeského kraje výraznou měrou napomohla k dovybavení jednotlivých sídelních celků.

Přes všechny pozitivní výsledky, kterých bylo v budování předškolních zařízení dosaženo, zůstává fakt, že v rámci kraje máme neumístěno 5563 dětí v mateřských školách.  

Po roce 1980 budou však vystupovat do popředí především požadavky základního školství, vyplývající ze vzestupu početnosti věkové skupiny 6 - 14letých.

Problémy jsou již nyní u dětí ze škol II. cyklu, a to zejména s jejich ubytováním. Chybí kapacity domovů mládeže, jedná se zejména o České Budějovice, Jindřichův Hradec a Tábor. Taktéž není v souladu kapacita školních jídelen, zejména počet stravovaných a počet míst.

Vážené soudružky a soudruzi, jak všichni víme, v popředí pozornosti naší společnosti stojí i péče o staré občany, pro ně byla zřízena pečovatelská služba, která dnes patří k nejžádanějším službám sociálního zabezpečení. I tady se osvědčila obětavá práce žen.

V polovině letošního roku pracovalo v kraji 126 žen jako pečovatelek z povolání a 359 dobrovolných. Zájem o pečovatelskou službu ze strany starých občanů je velký, takový, že nelze uspokojit všechny žadatele, zejména pro velkou rozptýlenost bytů potřebných občanů. Z těchto důvodů by bylo nejvhodnější racionalizační formou pečovatelské služby soustředit bydlení starých lidí do domů s pečovatelskou službou.

Za perspektivní je považováno budování domů s pečovatelskou službou ve všech obcích nad 2000 obyvatel. Vzhledem k rozsáhlé potřebě těchto domů je nutné počítat s tím, aby se na jejich budování trvale podílely závody, JZD i jiné organizace, a to nejen finančními prostředky, ale i materiálem a prací.

S některými problémy se setkáváme stále ještě na úseku placených služeb. Většina žen není spokojena s kvalitou prádelen a čistíren, jsou dlouhé dodací lhůty. Tyto služby nemohou být ani ve větší míře využívány potřebnými rodinami s dětmi z důvodu rostoucích cen. Úklidová služba není rovněž zavedena, protože nejsou zajištěni pracovníci, kteří by tyto práce prováděli.

Soudružky a soudruzi, vysoká účast našich žen při plnění volebních programů Národní fronty přinesla naší společnosti velké materiální a kulturní hodnoty. Je průkazným svědectvím jejich uvědomělého vztahu k potřebám místa i veřejným záležitostem. Ženy se velice aktivně podílejí zejména na zvelebování životního prostředí. Tak tomu je například i v našem městě, kde máme vysázeno 16 000 růží a o tyto se starají jak členky organizace ČSŽ, tak ostatní ženy města. Tato práce byla oceněna ústředním výborem Národní fronty v měsíci září, kdy jsme z rukou ministra soudruha Löbla převzaly čestné uznání.

Soudružky a soudruzi, příští rok je rokem 35. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou. Toto výročí chtějí jihočeské ženy přivítat novými pracovními výsledky, ještě aktivnější a tvořivější prací při realizaci hospodářského programu XV. sjezdu Komunistické strany Československa. Budeme usilovat zejména o zvyšování kvality výroby, její efektivnosti i hospodárnosti, která je nejdůležitějším činitelem při plnění úkolů 6. pětiletky.

Tím současně přispějeme v našem kraji také k realizaci náročných úkolů, obsažených v opatření vlády ČSR ke státnímu rozpočtu a plánu na rok 1980.

Nemálo úkolů nás čeká i v oblasti politickovýchovné práce. Se všemi úkoly se chceme čestně vyrovnat a přispět tak k dalšímu rozkvětu naší socialistické vlasti. /Potlesk./

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslankyni Kochtové. Slovo má poslanec Jiří Hrdlička. Připraví se poslankyně Veverková.

Poslanec Jiří Hrdlička: Vážené soudružky a soudruzi, do našich domovů vstupují každodenně rozhlas a televize. Promlouvají bezprostředně a současně k obrovskému množství občanů. V ČSR je podle odhadu přes osm milionů rozhlasových přijímačů a rozhlas po drátě má dalších 2 860 000 přístrojů. Počet koncesionářů televize překročil tři miliony a bezesporu dále poroste.

Technické vybavení vysílacích stanic a studií televize i rozhlasu se postupně zdokonaluje, takže příjem zvuku i obrazu je dobrý prakticky téměř na celém území naší republiky. V příštím roce zahájí provoz další nové vysílače, u jiných se zvyšuje síla vyzařovaného signálu. Televize začne plně využívat objektu na Kavčích horách, rozhlasová stanice Hvězda vysílá od 1. ledna stereofonně.

Televize rozšíří své vysílání o 350 hodin a barevně o 600 hodin, takže podíl barevného programu dosáhne 70 %. Naproti tomu koncesionářů s barevným přijímačem je stále jen 5 %, ačkoli pravidelně se v barvě vysílá od roku 1973. Přitom výroba barevného obrazu je 3x dražší než černobílého. Barevný signál uniká bez dostatečného využití a jednáme tedy nehospodárně. Zájem o barevné televizory je značný, ale trh nenabízí dostatečný a kvalitní výběr, ať již z domácí výroby anebo z dovozu. Lze však očekávat ještě větší poptávku po barevných televizorech, neboť v příštím roce spolu s pořady k 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se zájem diváků soustředí také na přenos spartakiádních vystoupení a na vysílání z letních olympijských her v Moskvě. Čs. televize zařazuje do programu 110 přímých a 40 zpracovaných přenosů. Rozhlas jistě nezůstane pozadu.

Rozhlas i televize slibují i jinak bohatší a pestřejší pořady. Obrazovka a mikrofon mají více než dosud patřit pracujícím, přiblíží se co nejvíce k posluchači a divákovi. Rozhlas chystá živé besedy, dramatizované četby, hry faktu, politickou satiru a kontaktní pořady. Televize nové seriály Inženýrská odysea, Dům ve kterém bydlím a třetí desítku příběhů majora Zemana. Hlavní bude cyklus Můj domov. Především však pokračuje a v květnových dnech vyvrcholí dokumentární seriál Velká vlastenecká válka, který vidíme jako 4. země na světě ze 37, kde tento přesvědčivý dokument rovněž zakoupili. Pohotově navazuje i náš rozhlas živými reportážemi z míst, kde se v bojích druhé světové války rozhodovaly také osudy našeho národa.

Lze jen uvítat úmysl věnovat pozornost popularizaci vědy a techniky, její úloze při zvyšování efektivnosti a celkové výkonnosti naší ekonomiky, výsledkům vědeckého a technického rozvoje, i vzájemné spolupráci se Sovětským svazem a ostatními zeměmi RVHP. Sdělovací prostředky tím mohou také žádoucím směrem ovlivnit profesní orientaci naší mládeže.

Zesiluje rovněž snaha vyjádřit v dramatické tvorbě hlavní směry našeho společenského rozvoje a umělecky ztvárnit podstatné rysy současného života. Zejména jde o to zobrazit člověka v období vědeckotechnické revoluce, stojícího v předních řadách boje za společenský pokrok. Poznali jsme již, že téma z pracovišť je vysoce přitažlivé, pokud je autoři lidsky zpracují a herci věrohodně zosobní. Víme, že část našeho území je v dosahu zahraničních televizních stanic a směrem na ČSSR vysílá česky nebo slovensky řada rozhlasových vysílaček. Snaha nepříznivě ovlivňovat naši veřejnost zesiluje. Naše sdělovací prostředky, především televize a rozhlas, musí čelit těmto vlivům svým vlastním přitažlivým programem, pohotovou informací, správným vysvětlováním problémů. To se ne vždy zcela daří. Nesprávné názory některých našich občanů vyplývají právě z toho, že naše sdělovací prostředky neposkytly zprávu včas, nedaly správné vysvětlení, neodpověděly na otázky, které lidi znepokojují. S tím se potom setkáváme ve volebních obvodech a víme, že veřejné mínění je velmi citlivé na vše, co rozhlas a televize a samozřejmě noviny přinášejí a také na to, co nepřinášejí. Společnou a nenahraditelnou úlohu mají sdělovací prostředky v ekonomické propagandě, především opět rozhlas a televize. Jejich sílaje v nepřekonatelné pohotovosti a masovosti. Podle průzkumu např. první vydání TN sledují 4 mil. diváků, rozhlas má denní průměr ke 3 mil. posluchačů. O pomoci prostředkům masové informace a propagandy při rozvíjení iniciativy pracujících zaznělo z řad televizních novinářů samotných, že úkoly těchto dnů vyžadují vhodnými příklady vyvolávat snahu k následování. Cílem je podnítit aktivitu trvalou, cílevědomou, která bude tvůrčím způsobem hledat cestu ke splnění úkolů národohospodářského plánu.

Soudružky a soudruzi, kulturní a školský výbor ČNR projednal potřeby Čs. televize a Čs. rozhlasu, financované z prostředků ČSR. Shledal krytí dostatečné pro plnění předkládaných úkolů a doporučuje plénu ČNR rozpočet schválit. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Místopředseda ČNR František Toman: Děkuji poslanci Hrdličkovi, slova se ujme poslankyně Veverková.

Poslankyně Helena Veverková: Vážené soudružky a soudruzi, jak uvedl ve svém projevu ministr financí s. Tlapák, rozhodující úlohu na vzestupu národního hospodářství má výroba a ve výrobě pak vysoký nárůst produktivity práce. Je to také jediný spolehlivý způsob, jak se vypořádat s nedostatkem pracovních sil a se zvýšením efektivity výroby.

Socialistický systém má už ve své podstatě založenu plnou zaměstnanost. Právo na práci je pevně zakotveno v naší ústavě. Je však třeba důsledně trvat na tom, aby byla zachována rovnováha mezi zdroji pracovních sil a jejich potřebou, aby se nedopustilo vytváření pracovních příležitostí, pro něž nejsou dostatečné zdroje pracovních sil. To totiž vyvolává negativní průvodní jevy jako fluktuaci, nesprávnosti ve mzdové politice, vede to k nekázni a k plýtvání investičními prostředky.

Na mém pracovišti, v závodě Přádelny česané příze v Nejdku se soustavně staráme o to, abychom zvyšovali produktivitu práce a výrobu. Tak např. v rozhodujícím provozu, v přádelnách, klesl počet pracovníků v letech 1970 - 1978 o 22 % při nárůstu výkonu na jednu přadlenu o 42 %. Jak jsme toho dosáhli? Cestou organizačních a technologických opatření, převážně pak zvýšenou intenzitou práce. V posledních 10 letech 60 % přadlen obsluhuje 600 - 800 vřeten místo původních 400 bez jakékoliv úpravy strojů pro snížení namáhavosti práce při smekání a manipulaci s materiálem. Tím se stala práce přadlen vysoce namáhavou, takže po věku 35 let zůstávají přadleny u své profese pouze ojediněle. Z toho vyplývá, že nelze do nekonečna zvyšovat produktivitu práce jen její intenzifikací, protože schopnost člověka pracovat stále intenzívněji má své meze. Myslím, že v tomto směru zůstalo naše textilní strojírenství ženám - přadlenám mnoho dlužno.

Další možností zvyšování produktivity práce je celá oblast manipulace s materiálem. V našem závodě však máme nesmírné potíže, protože nízkozdvižných akuvozíků a dopravníků je takový nedostatek, že kryjí pouze prostou reprodukci. Některé prostředky a různá zlepšení si musíme sami zhotovovat. Často si na závodě na výrobních poradách klademe otázku, proč tomu tak je. Je to způsobeno nedostatkem výrobních kapacit. Dostatek mechanizačních prostředků by vedle úspory pracovních sil a snížení nákladů umožnil zaměstnávat v manipulaci s materiálem i ženy a řešit tím problém nedostatku mužských pracovních sil v textilním průmyslu.

Chtěla bych, vážené soudružky a soudruzi, také zdůraznit, že zvyšování produktivity práce není jen věcí dělníků, ale především technicko-hospodářských pracovníků a pracovníků všech řídících stupňů. Např. nedořešení a poruchy procesu materiálně technického zásobování představují prvek, který nenapomáhá růstu produktivity práce, naopak ku škodě dělníků, ji snižuje. Také koncentrací a racionalizací správních činností lze významně zvýšit produktivitu práce.

Během let zákonitě určité výrobky a technologie zaostávají a musí se zavádět nové výrobky. I když nás závod není jako příklad zcela typický, v roce 1979 činil podíl inovace ručně pletacích přízí 17 %. Při inovaci trvale vyřazujeme ty výrobky, které nejsou spotřebiteli požadovány. A stejně jako zastaralé výrobky je třeba likvidovat celé závody, které již neplní svoji úlohu v národním hospodářství.

Výše produktivity práce závisí samozřejmě ještě na mnoha jiných faktorech, např. na kvalifikaci pracovníků. Neméně významné jsou však i pracovní a životní podmínky pracovníků. Uvedu opět příklad z našeho závodu. Je to závod, v němž pracuje na 70 % žen, směnnost v textilních dílnách činí 1,6. Ke stabilizaci pracovních sil a ke zvýšení produktivity práce nám velmi pomohl sociální program, který postupně uskutečňujeme v úzké součinnosti s národním výborem v Nejdku. Např. pěkné prostředí v nové závodní jídelně, mateřská škola s dvousměnným provozem, možnost léčebné rehabilitace žen v nedalekých Karlových Varech, závodní lékař atd.

Racionalizace mzdových soustav, která byla v našem národním hospodářství postupně uskutečňována, je bezesporu významným pokrokem na cestě ke spravedlivému odměňování. Je však třeba práce na zdokonalování mzdových soustav neustále zintenzívňovat. Jako příklad mohu uvést, že racionalizace nevyřešila - a ani si to nekladla za cíl - otázku sepětí mzdy s výkonem, jakostí a hospodárností pracovních operací. Ve zdravotním a sociálním výboru, jehož jsem členkou, jsem se dozvěděla o nové experimentální metodě normování, a sice o metodě předem určených pracovních časů, která naznačuje cestu řešení, aby mzdové tarify byly vázány na určitý koeficient využití pracovní doby při určité jakosti. Současně jsme se však od pracovníků Kovoprojekty, kteří tuto metodu zavádějí dozvěděli, že jen málo podniků, které si tuto metodu objednaly, ji také zavede. Vyžaduje to totiž řadu organizačních opatření, vysokou náročnost na řídící úseky a odborové orgány na závodě - ač výsledky, např. zvýšení produktivity práce, jsou více jak přesvědčivé; zvýšení produktivity práce o 150 - 200 % není žádná výjimka.

Proč hovořím o pracovních silách, produktivitě práce, racionalizaci mzdových soustav při projednávání návrhu rozpočtu na příští rok? Domnívám se, že ministerstvo financí v rámci své aktivní rozpočtové politiky by mělo střežit výdaje ze státního rozpočtu na akce, které nejsou zabezpečeny pracovními silami a vysokou produktivitou práce a dbát na to, aby byly dodržovány plány útlumových programů.

Je to v souladu s tím, co řekl soudruh ministr Tlapák úvodem: "Neplní-li se hodnotové ukazatele, neplní se ani finanční zdroje, což má pak přímo vliv na životní úroveň našeho obyvatelstva."

To, že jsem se soustředila pouze na pracovní síly neznamená, že by v návrzích kapitol rozpočtu, které jsou v kompetenci zdravotního a sociálního výboru, neexistovaly problémy. Domnívám se však, že za předpokladu úspornosti a efektivnosti bude potřeba prostředků na zdravotnictví, sociální věci a nemocenské pojištění dostatečně kryta předloženým návrhem rozpočtu. Proto doporučuji návrh rozpočtu ke schválení. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP