Úterý 18. prosince 1979

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s usnesením předloženým návrhovou komisí, kterým se schvaluje zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství, včetně obou jeho příloh, jak je navrhla vláda České socialistické republiky a ve své společné zprávě doporučily ke schválení výbory České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právní s tím, že celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky se stanoví částkou 128 790 000 000 Kčs a stejnou částkou se stanoví i celkové výdaje státního rozpočtu, jakož i s tím, že ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 60 390 000 000 Kčs, finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to neúčelové dotace ve výši 17 100 300 000 Kčs a účelové subvence ve výši 21 840 100 000 Kčs.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada jednomyslně schválila státní rozpočet České socialistické republiky na rok 1980.

Druhým bodem pořadu je

II

Společná zpráva výborů České národní rady ústavně právního, pro plán a rozpočet a pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů

Vládní návrh odůvodní z pověření vlády České socialistické republiky ministr vnitra ing. Josef Jung. Prosím soudruha ministra, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČSR ing. Josef Jung: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vláda České socialistické republiky vám předkládá k projednání vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů. Osnova zákona představuje stručnou a jednoduchou novelu dosavadní právní úpravy. Jejím účelem je umožnit účinnější postih řidičů, kteří překročí limity nejvyšších dovolených rychlostí jízdy, stanovené pro jednotlivé skupiny silničních motorových vozidel.

Dovolte mně, abych při odůvodnění návrhu zákona poukázal na společenskou nutnost, proč se zpřísňuje postih právě těch přestupků, jichž se dopouští řidiči motorových vozidel v silničním provozu překročením nejvýše přípustných rychlostí.

Nedostatek pohonných hmot se projevuje v celosvětovém měřítku stále výrazněji a nutí k maximální hospodárnosti v jejich spotřebě. Stejně tak jako v jiných státech, je i v Československu věnována mimořádná pozornost spotřebě ropných produktů v dopravě a jsou činěna opatření vedoucí k racionálnímu využívání pohonných hmot.

Dosažení co největší hospodárnosti již u nově vyráběných automobilů, která perspektivně povede k postupnému snižování průměrné spotřeby pohonných hmot, je náročným úkolem, který stojí před našimi konstruktéry a vývojovými pracovníky. Než se však taková technická zlepšení projeví v praxi, je třeba využít všech rezerv, které máme k dispozici. Především racionálnější využívání pohonných hmot při provozu motorových vozidel, může - vzhledem k stále stoupajícímu jejich počtu -přinést významné relativní i absolutní úspory.

Jedním z opatření vedoucím k rozumnému a uvážlivému využívání pohonných hmot bylo proto také stanovení limitů nejvyšších dovolených rychlostí jízdy silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích. Na základě usnesení předsednictva vlády ČSSR z 5. července letošního roku o omezení rychlostí jízdy silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích vydalo federální ministerstvo vnitra vyhlášku č. 70/1979 Sb., jíž byla novelizována známá vyhláška o pravidlech silničního provozu č. 100 z roku 1975, a to v usnesení o rychlosti jízdy. Nová úprava nabyla účinnosti dnem 1. srpna 1979.

Důsledné dodržování přijatých opatření, jako jedné z cest k plnění naléhavého úkolu rozvoje národního hospodářství v roce 1980, kterým je dosažení vysoké hospodárnosti zvláště s pohonnými hmotami, je třeba účinně prosazovat všemi prostředky. S významem a smyslem stanoveného omezení byli řidiči seznámeni rozsáhlou vysvětlovací kampaní ve všech hromadných sdělovacích prostředcích. Řidiči ve své většině stanovené omezení pochopili a ukázněně dodržují a úspornou jízdou i ve svém vlastním zájmu snižují spotřebu pohonných hmot. Přesto však podle výsledků silničních kontrol prováděných za pomoci moderních technických prostředků se stále vyskytují řidiči, kteří překračováním nejvyšších přípustných rychlostí jízdy porušují pravidla silničního provozu a dopouštějí se tak, často i opakovaně, přestupků, jejichž společenská škodlivost je zřejmá. Vůči těmto řidičům je nutno zpřísnit postih.

Zkušenosti však ukazují, že platná právní úprava projednávání a postihu přestupků, která je obsažena v zákoně č. 60/1961 Sb., již v současné době plně nevyhovuje. Postihy, které je možno ukládat za přestupky, jsou dnes již málo účinným prostředkem k potírání některých závažnějších přestupků a nejsou úměrné jejich společenské nebezpečnosti. Dosud lze za přestupky, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, ukládat při řádném projednání pokuty do maximální výše 500 Kčs a v blokovém řízení, v němž lze řešit zkráceným způsobem některé spolehlivě zjištěné přestupky, pokud s tím jejich pachatelé vysloví souhlas, jen do výše 100 Kčs. To často neodpovídá povaze projednávaného přestupku, resp. jeho společenské škodlivosti. Proto také v posledních letech v souladu se společenskými potřebami v některých správních oblastech byla přijata dílčí zákonná opatření znamenající zvýšení postihu za přestupky. Je tomu tak na základě zákona o ochraně plemenitby hospodářského zvířectva, zákona o devizovém hospodářství, zákona celního a zvláště výraznou měrou podle zákona stavebního. V rámci politicko-právních analýz justičních zákonů byl proto podroben přezkoumání též zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, podle něhož se přestupky projednávají. Ze závěrů provedené analýzy vyplynula jednoznačně potřeba přepracování dosavadní právní úpravy, mimo jiné i ve směru zvýšení účinnosti sankcí, jež by se napříště měly za přestupky ukládat.

Nová koncepce a vyřešení některých zásadních otázek si však vyžádá ještě určitého časového údobí, které je nutné také vzhledem k věcné a časové koordinaci prací s legislativními úpravami jiných právních předpisů, které s právní úpravou přestupků souvisí, zejména s připravovanou rekodifikací trestních předpisů.

Vysoký společenský zájem na racionálním využívání pohonných hmot a tím i na dodržování stanovených omezení v rychlosti jízdy však vyžaduje, aby výše pokut za přestupky spočívající v překročení nejvyšší dovolené rychlosti jízdy byla upravena ještě před komplexním řešením problematiky projednávání a postihování přestupků v připravovaném přestupkovém zákonu. Za tím účelem byla vypracována malá novela zákona č. 60/1961 Sb., která je zamýšlena jen jako právní úprava přechodná, a bude proto platit jen do doby, než bude nahrazena souběžně připravovaným novým zákonem o přestupcích. Horní hranice pokut za přestupky jak v řádném řízení, tak i v řízení blokovém, jež se nejčastěji při postihu dopravních přestupků používá, jsou ve vládní osnově, která vám byla předložena k projednání, zvyšovány na dvojnásobek. Ještě vyšší zvýšení horních hranic pokut za přestupky, k nimž dochází překročením stanovených nejvyšších dovolených rychlostí jízdy, by nebylo reálné, neboť by vznikly - mimo jiné vazby - neodůvodněné disproporce nejen při srovnání s postihem ostatních přestupků proti pravidlům silničního provozu, ale zejména by vybočilo z uvažované hranice pokut v blokovém řízení tak, jak je navrhována v připravované novele zákona o přestupcích.

Doporučuji vám proto, vážené soudružky a soudruzi poslanci, abyste předložený vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů, schválili.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP