Úterý 16. října 1979

Ministr průmyslu ČSR ing. Bohumil Urban, CSc.: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci! Byl mi položen dotaz, jak ministerstvo průmyslu ČSR zabezpečuje zboží pro vnitřní obchod v potřebném množství a sortimentu, zejména u dětského ošacení a obuvi.

Svoji odpověď chci rozdělit na dvě části. V první části chci velmi krátce říci, jak vypadá situace v dodávkách pro vnitřní obchod celkem a ve druhé pak k dětskému ošacení a obuvi.

Resort ministerstva průmyslu plní za 9 měsíců t. r. dodávky pro obchod na 101,8 % a srovnáme-li to s indexem růstu ve vztahu k minulému roku, je tam nárůst 4,4 %. Abych byl objektivní, musím říci, že celých 9 měsíců letošního roku jsme postupně doháněli výpadky vzniklé na počátku roku a že nám do alikvotního plnění ke konci září zbývá už jenom 0,8 %, což je řádově 200 mil. Kčs. Přes tuto okolnost chci říci, že podniky ministerstva průmyslu ČSR své letošní úkoly v dodávkách pro vnitrní obchod podle dohodnutého programu splní nejméně na 100 %.

Pokud jde o sortiment musím říci, že máme v resortu řádově 600 tisíc výrobků. To nelze sledovat z jednoho místa. Ministerstvo průmyslu sleduje měsíčně několik set základních vybraných výrobků a asi 120 výrobků tzv. nedostatkových. Musím říci, že k podobné praxi vedeme i VHJ a podniky tak, aby byla pod kontrolou celá šíře sortimentu.

Soudružky a soudruzi, zdůrazňuji to proto, že sortiment a jeho plnění se ještě nestal zcela samozřejmým ukazatelem, který se v měsíčních rozborech na provozech, podnicích a závodech zcela jednoznačně sleduje a hodnotí, i když musím říci, že stav se také postupně mění k lepšímu.

Chtěl bych zde, na půdě ČNR říci a zdůraznit, že spolupráce výroby a obchodu se dále prohloubila. Přesto se však v požadavcích obchodu objevují časté a značné výkyvy, zejména v poslední době. Už to zde bylo řečeno v diskusi. Např. ve III. čtvrtletí t. r. došlo vlivem zvýšené poptávky ať už byla vyvolána čímkoliv, k vyšším požadavkům řady sortimentů, zejména sortimentu lůžkovin, koberců, záclonovin a nábytku, kde indexy nákupu dělají taky 140, někdy i 150 %. Tomuto zcela přirozenému tlaku musíme přirozeně nějak čelit. Mění se stav zásob v obchodech a požadují se další vyšší dodávky z výroby. Nebráníme se ve výrobě tomuto tlaku, nebo lépe řečeno, dalším dodávkám, tam, kde je to možné i za cenu operativních změn měníme výrobní program.

Ale, soudružky a soudruzi, musíme říci otevřeně, že všem požadavkům nelze vyhovět v plné šíři a to zejména v případech, kdy tomu brání množství suroviny, zejména dovážené, nebo kde tomu brání závazky, které máme směrem na vývoz, které jsou předurčeny plánem a podepsanými kontrakty. A nechci zdůrazňovat omezené výrobní kapacity, i když i ty existují. Vyhovět vyšším požadavkům obchodu všude, kde je to možné, považujeme za náš úkol a chceme se k němu postavit čestně.

Několik poznámek k sortimentu dětského zboží. Je všeobecně známo, že vyrábíme zejména v posledních letech pěkné dětské zboží, estetické, a převážně i kvalitní. V posledních letech, kdy stoupal i populační vývoj, rostly i požadavky obchodu na vyšší dodávky dětského odívání a obouvání. Je to logické, lidé jsou nároční a mají i peníze.

I když toho děti více roztrhají, spotřebují než dospělí, požadavky na výrobu a současná výroba dětského sortimentu vysoce převyšují percentuálně podíl dětí a mládeže.

Abych byl konkrétní, řeknu, že když sečteme děti od kojenců do 15 let, představuje to z celkového počtu obyvatel necelou čtvrtinu. A už dnes činí podíl dětských a kojeneckých výrobků z celkové výroby v kusech u pleteného ošacení více než 70 % z celkové výroby, u pleteného prádla téměř 40 %, u svrchních oděvů 44 %, u obuvi 47,4 %, u kožené obuvi více než 55 % z celkové výroby. A obdobně je tomu i na Slovensku v rámci ministerstva průmyslu SSR, které má v dodávkách do tržních fondů nezastupitelnou úlohu.

Tento vývoj měl své kořeny mimo nákupu zahraničních návštěvníků zřejmě i v cenových relacích a nemíním jej rozebírat.

Před zhruba 3 měsíci byly provedeny některé cenové úpravy, které jistě ovlivní požadavky obchodu na výrobu. I když je dnes pro obchod obtížné přesněji odhadnout dopady této změny na poptávku dětského odívání a obouvání, očekáváme ve výrobě, a také to potvrzují již kontrakty na 4. čtvrtletí a 1. pololetí 1980, určitý přesun poptávky do relativně levnějších druhů zboží a naopak klesly požadavky obchodu na módní dětské zboží.

Vycházíme z toho, že na trhu musí být plný sortiment dětského zboží, zboží v různých cenových relacích /lacinější i dražší/. A k tomu povedou a vedou i naše rozhodnutí.

Projednali jsme a uložili jsme VHJ v podstatě 2 zásadní opatření. Za prvé: Splnit v letošním roce nejen všechny původní kontrakty, ale dodat obchodu ještě letos navíc sortiment, který je více žádán a který umožní větší výběr ve všech cenových polohách, přestože se dá očekávat jistý pokles poptávky na výrobky dětského odívání a obouvání. Je to velký úkol.

Nechci zakrývat, že nebude možné okamžitě u všech sortimentů plně pokrýt vyšší požadavky z důvodů zejména materiálových. Vždyť ceny surovin, ze kterých šijeme dětské zboží, včetně bavlny, kůže a dalších přírodních materiálů, stouply letos v průměru o 38 %. A na dovoz si musíme v resortu vyšším vývozem nejprve vydělat.

Za druhé: jsme se dohodli, že společně s obchodem budeme řešit koncepčně rozšíření výroby tam, kde ještě neuspokojujeme požadavky vnitřního obchodu - jako u dětské lyžařské obuvi, u punčochového zboží apod.

Formy zvýšení výroby budou různé, někde devizový návratný úvěr, jinde dílčí modernizace nebo technický rozvoj.

Ze to jde o tom jsme se přesvědčili na příkladu běžeckých lyží, kde již letos - 8 měsíců po našem rozhodnutí - nabíhá nová výroba.

Obdobně se zvyšuje letos o 7 % a pro rok 1980 o dalších cca 10 % výroba kritizovaných dětských punčochových kalhot. Nově založené kapacity by měly tento problém definitivně dořešit během 1 roku.

Touto formou chceme a musíme postupovat i do budoucna a pak se to musí projevit v dalším zlepšení nabídky trhu.

Chtěl bych na závěr zdůraznit, že ve výrobě existuje převážná většina pracovníků, kteří chtějí udělat kus poctivé práce ve prospěch obohacení trhu. Až na výjimky existuje výrazná chuť dále modernizovat, vymýšlet nové vzory, jít do nových výrobků.

Možnosti samozřejmě nejsou neomezené, jak investiční, tak i surovinové. My si myslíme, jestliže v příštích letech chceme ještě vyrovnanější trh, musíme umět již plánem vytvořit podmínky pro doplnění zásob zboží a dát do potřebného souladu rozdělení výroby pro vlastní zpracování, pro zahraniční a vnitřní trh.

To by jistě vedlo k dalšímu upevnění kázně, dodavatelské morálky a k hospodárnější práci v našich závodech, a nakonec k vyrovnanější situaci na vnitřním trhu. My v průmyslu se budeme o to maximálně snažit. Děkuji. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu ministru Urbanovi, slovo má soudruh ministr Jakubík.

Ministr obchodu ČSR ing. Antonín Jakubík: Vážené soudružky poslankyně a vážení soudruzi poslanci. Chtěl bych odpovědět na přednesené dotazy a dále bych se chtěl zabývat otázkami zabezpečení letošního vánočního trhu. Z dnešního jednání a ze své praxe víte, že k zabezpečení vyhovujících nákupních podmínek občanů v souvislosti s úpravou pracovní doby od 29. 1. 1979 byl v dohodě s národními výbory proveden přesun prodejní doby u 3700 prodejen státního a družstevního obchodu.

V prodeji potravin se přesun do pozdějších večerních hodin uskutečnil u 1100 prodejen. Součástí pokynu k přizpůsobení prodejní doby novým podmínkám bylo i zabezpečení plynulého zásobování potravinářských prodejen základními potravinami, zejména chlebem, mlékem, pečivem a dalšími druhy i v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Kontrolou dodržování tohoto opatření byla pověřena Česká obchodní inspekce - kontroluje týdně 600 až 700 prodejen. Na základě výsledků uskutečněných prověrek je možno konstatovat, že tato zásada byla v převážné části prodejen dodržována. Toto opatření musí být prováděno tak, aby nevedlo ke zbytečným ztrátám na zboží v obchodních organizacích.

Proto pokud jde o prodejní dobu potravinářských prodejen, neuvažuje ministerstvo obchodu ČSR s dalšími centrálními opatřeními, ale důslednou kontrolou bude dbát na trvalé dodržování všech přijatých zásad.

Rozdílná je podle našich dosavadních poznatků situace v nákupních možnostech občanů u průmyslového spotřebního zboží. I když prodejní doba byla upravena celkem u 1370 prodejen, přístup místních orgánů byl dosti rozdílný, což je na jedné straně objektivně podmíněno skutečně provedenou úpravou pracovní doby, na druhé straně však odráží i subjektivní názory na řešení tohoto problému. Přesto, že veřejnost byla o provedených úpravách informována, dlouhodobé zvyklosti a zavedený režim života pracujících ovlivňovaly využití prodloužené prodejní doby, které bylo a je velmi nízké. Do mníváme se, že vedle jiných příčin mají občané ještě málo času na prohlídku a nákup těch druhů zboží, které podle zvyklosti vyžadují delší čas na výběr, event. účast rodinných příslušníků při koupi.

Ke zlepšení této situace a v zájmu trvalého řešení nákupních podmínek obyvatelstva u průmyslového spotřebního zboží ministerstvo obchodu ČSR zpracovalo návrh na zavedení tzv. prodejního dne, t. j. na prodloužení prodejní doby ve čtvrtek do 20.00 hodin. Toto opatření se uplatní ve vybraných sítích velkých prodejen, v obchodních domech a nákupních střediscích umístěných v centrech, na sídlištích a na spádových místech v hl. m. Praze a ve všech krajských městech. Krajské národní výbory v dohodě s ONV a obchodními organizacemi určí další vybrané prodejny v okresních městech a dalších místech. Provést toto opatření však není jednoduché. Odborové orgány např. poukazují na zhoršování podmínek žen pracujících v obchodě. Proto nechceme prodlužovat pracovní dobu v obchodě a prodloužení prodeje na čtvrtek nahradit úpravou prodejní doby v pondělí dopoledne. Připravujeme aktivy, na kterých by se vysvětlila nutnost a účinnost tohoto přesunu prodejní doby. Při řešení konkrétních případů bude třeba postupovat diferencovaně, jednat s lidmi a v úzké součinnosti s příslušnými národními výbory, hospodářským vedením obchodních organizací, stranickými a odborovými orgány vytvářet takové podmínky, aby přitom nebyly poškozovány oprávněné zájmy žen pečujících o nezletilé děti.

Součástí této akce musí být široká informovanost spotřebitelské veřejnosti všemi sdělovacími prostředky. Současně např. Čs. televize vychází vstříc tomuto opatření tím, že připravuje přesun hlavních večerních programů ve čtvrtek na pozdější hodinu, t. j. na 20.30 hod. Počítáme zároveň s tím, že provedeme taková opatření, aby v této prodejní době byla zajištěna i nabídka zboží, které spotřebitelé skutečně požadují.

Proto se připravuje soubor organizačně technických a obchodně politických opatření, které budou celou akci doprovázet. Předpokládáme, že přesun prodejní doby prodejen průmyslového zboží ve čtvrtek do 20.00 hodin bude zaveden komplexně v celém odvětví obchodu s platností od 1. ledna 1980, pokud krajské národní výbory nerozhodnou o dřívějším termínu. Realizací tohoto opatření by se měly nákupní podmínky občanů v těchto sortimentních okruzích dále zlepšit.

A několik slov k přípravě letošního vánočního prodeje. Zabezpečování letošních předvánočních prodejů bylo výrazně ovlivněno značně rozkolísaným vývojem vnitřního trhu, zvláště pronikavým zvýšením poptávky v červenci a srpnu letošního roku. Zvýšený zájem obyvatelstva se soustředil jak na průmyslové spotřební zboží, především nábytek, bytový textil, oděvní a textilní zboží a strojírenské výrobky, tak i na potraviny, zvláště s delší skladovatelností. Tento vývoj se v uvedených sortimentech dotkl nejen současné úrovně nabídky, ale vedl ke snížení zdrojů pro celé II. pololetí letošního roku včetně zásob zboží v obchodě, nehledě na to, že někteří dodavatelé ještě do konce III. čtvrtletí nesplnili své dodávky spotřebního zboží v odpovídajícím podílu. Bohužel, je to hlavně u těch druhů zboží, které jsou na trhu dlouhodobě nedostatkové. Tyto znatelně náročnější podmínky pro zabezpečení předvánočního trhu v letošním roce vedly k tomu, že naše ministerstvo a obchodní organizace spolu s výrobními resorty a jejich VHJ přijaly opatření vesměs následující:

- důsledná realizace smluvně zajištěných dodávek

- využití možnosti dodávek na původně dohodnuté objemy /např. u dětského zboží/

- důsledné hospodaření se zajištěnými zdroji průmyslového a potravinářského zboží při uspokojování poptávky obyvatelstva v místě a čase tak, aby za dané situace odpovídala úroveň nabídky zvyklostem našeho trhu i spotřeby.

Náročnost na práci dodavatelů a obchodu zvyšuje v potravinách zvláště napjatost ve zdrojích živočišných produktů, masa a mléka a na druhé straně jsou složité problémy, kde je třeba plně využít nabídky tam, kde jdou příznivé jako u zeleniny, ovoce, brambor, drůbeže a kuřat. Tradičně sezónní zboží je zajištěno /ryby, vánoční kolekce, suché plody, nápoje atd./ v potřebných množstvích, včetně přírůstků dodávek proti loňskému roku, i když u některého dováženého zboží bylo možno nárůst zajistit jen omezením prodeje v předchozích měsících. Rovněž v průmyslovém zboží usilujeme o to přinést ve IV. čtvrtletí na vnitrní trh co nejpříznivější nabídku, i když její možnosti jednak nedostačující dodávky a jednak zvýšení prodeje v létě v řadě sortimentů limitují. Jsme si vědomi, že zajištění letošního vánočního trhu má své problémy, více než kdy v minulosti vyžaduje pohotový pružný přístup dodavatelů i obchodních organizací při důkladném zajišťování obchodně politických opatření přísunu a rozmístění zboží, v plynulosti a dostatečnosti služeb apod. Tradičně budou organizovány vánoční trhy, zabezpečen prodloužený a nedělní prodej před vánočními svátky a další prodejní akce. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji. O slovo se nyní přihlásil předseda vlády soudruh Korčák.

Předseda vlády ČSR Josef Korčák: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi poslanci, jednání ve výborech i na dnešním zasedání ukázala zájem poslanců o plnění programového prohlášení vlády. Této pozornosti si vážíme.

V diskusi byla řečena řada zkušeností a poznatků, bylo vysloveno nemálo návrhů i kritických připomínek. Odpovídají závěrům, ke kterým dospěla i česká vláda, jsou v souladu s úkoly, které si ve zprávě vytyčujeme.

Souhlas s projednávanou zprávou české vlády svědčí o tom, že máme společný cíl - co nejlépe zabezpečit plnění závěrů XV. sjezdu KSČ. Svědčí též o tom, že v zájmu uskutečňování této politiky soudružsky spolupracujeme, že si pravidelně vyměňujeme názory a sjednocujeme náš postup.

V přednesené zprávě jsme mluvili nejen o kladech, ale i o nedostatcích. Tento kritický přístup nalezl příznivou odezvu ve vašich vystoupeních. To je dobré. Shodneme se jistě na tom, že bez kritického hodnocení je sotva možná náprava nedostatků.

V této souvislosti bych však chtěl připojit jednu poznámku. Podstata náročnosti není jen v pouhé odvaze otevřeně a ostře poukazovat na věci, které se nám nedaří. Je především v aktivním přístupu, v pevné vůli a odhodlanosti překonávat překážky, které se nám stavějí do cesty. Lidé ocení, když se věcí hýbou kupředu. Když se mění k lepšímu.

Jsme všichni zajedno v tom, že nás čeká v příštím období hodně práce. Nestačí však, abychom si to uvědomovali jenom my. Je nutno, aby toto přesvědčení se dostalo do povědomí co nejširšího okruhu pracujících. Zatím se ukazuje, že ne všude se vidí vážnost situace. Stále se ještě setkáváme s lidmi, kteří jednají tak, jako by se ve světové i naší ekonomice nic závažného nestalo. Část pracovníků si stále ještě myslí, že je možno pokračovat dosavadním tempem, jít po vyježděných kolejích. Víme, že dosáhnout zásadního obratu není věc snadná, ani krátkodobá. Avšak nelze vyčkávat nebo spoléhat na jiné. Naše dnešní jednání by mělo být signálem k hlubšímu zamyšlení nad závažnými slovy s. Husáka, která pronesl v Banské Bystrici. Cituji: "Základním, rozhodujícím úkolem a příkazem nyní je, abychom správnou politiku, přijatá usnesení uváděli důrazně a rozhodně na všech úsecích do života. Je nutné rychleji překonávat slabá místa, pozvedávat zaostávající úseky ...."  

Vláda před vás předstoupila s kontrolou plnění svých záměrů. Uvědomujeme si, jak důležité je vracet se k přijatým usnesením. Nechceme jít cestou jejich rozmnožování, opakovat uložené a rozhodovat o rozhodnutém. Na mnoha příkladech jsme ukázali, že máme dobré zákony a správná opatření, ale že především v jejich realizaci nám to skřípe. Věřím, že tak jako dosud - ale ještě soustavněji a účinněji - nám budete nápomocni v kontrole i budete pomáhat, aby se naše společné cíle dostávaly rychleji a úplněji do života.

Na dnešním zasedání se opakoval požadavek hospodárnosti, efektivnosti a kvality, a to nejen ve výrobní sféře.

Nezakrýváme si, že nové podmínky, složitější úkoly i těžší problémy budou od nás vyžadovat více. Jsme si vědomi toho, že dobrou činností vytváříme příznivé předpoklady i pro práci ostatních článků. Ve své další činnosti chceme ještě účinněji sjednocovat zdroje a síly a využívat i rezervy, kterých je u nás nemálo.

Chci vás ujistit, že budeme prohlubovat spolupráci s ČNR i se společenskými organizacemi Národní fronty, zejména s Českou odborovou radou. Jsme přesvědčeni, že společným úsilím se s vyššími úkoly vyrovnáme a že čestně splníme svůj díl odpovědnosti za další rozvoj naší socialistické vlasti.

Dovolte mi, vážené soudružky a soudruzi poslanci, abych vám jménem vlády za dosavadní podporu poděkoval. Věřím, že i při dalším uskutečňování cílů programového prohlášení se vláda setká s vaším pochopením a podporou. Děkuji vám. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji předsedovi vlády za jeho závažná a soudružská slova.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí.

Rozprava je skončena. Prosím nyní předsedu návrhové komise místopředsedu ČNR soudruha Oldřicha Voleníka, aby odůvodnil návrh usnesení ke zprávě vlády České socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení.

Písemné znění návrhu usnesení vám bylo rozdáno.

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, návrhová komise vycházela ze zprávy vlády, z jednání výborů České národní rady i z rozpravy na dnešní 13. schůzi České národní rady. Domnívám se, že návrh, tak jak je předložen, velmi dobře vystihuje situaci, která odpovídá tomu, co předložila vláda i v závěrečném slově řekl předseda vlády ČSR soudruh Korčák, a i my poslanci neseme spoluodpovědnost za to, jak se vládní programové prohlášení bude dále zabezpečovat.

Naší návrhové komisi nedošly žádné návrhy na změnu a žádné připomínky. Proto, soudruhu předsedo, doporučuji, aby se dalo hlasovat o návrhu tak, jak je předložen.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji. Má někdo otázky nebo připomínky k předloženému návrhu usnesení? /Nebyly./ Nemá.

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno 186 poslanců podle prezenční listiny a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Můžeme tedy o návrhu usnesení hlasovat. Kdo souhlasí s návrhem usnesení ke zprávě vlády České socialistické republiky o plnění programového prohlášení, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada projednala zprávu vlády České socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení.

Soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, projednávání zprávy vlády České socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení, které jsme právě ukončili přijetím usnesení, patří mezi nejvýznamnější úkoly ústavní působnosti České národní rady. Již podruhé v tomto volebním období předstoupila vláda České socialistické republiky před Českou národní radu, aby složila poslancům a jejich prostřednictvím všem občanům účty ze své činnosti.

Přípravě na dnešní jednání jsme věnovali mimořádnou pozornost. Všechny výbory České národní rady se v uplynulých dnech a týdnech podrobně seznámily s výsledky činnosti jednotlivých resortů řízených vládou ČSR, hodnotily je na základě poznatků, získaných při poslaneckých průzkumech a ve volebních obvodech. Uplatnily při těchto jednáních zkušenosti, kritické připomínky, dotazy a podněty občanů. Nejzávažnější z nich byly předneseny v dnešní plenární schůzi.

Důsledné plnění programového prohlášení vlády není snadné, bylo a nadále bude doprovázeno neustálým růstem náročnosti stanovených úkolů ve všech sférách, především však ve výrobě a v řízení ekonomiky.

Považuji za svoji povinnost jménem celé České národní rady poděkovat vládě České socialistické republiky a osobně jejímu předsedovi soudruhu Korčákovi za snahu plnit ve spolupráci s Českou národní radou a jejími orgány náročné úkoly vyplývající z programu XV. sjezdu KSČ. My, poslanci zákonodárného sboru, známe ze své kontrolní a iniciativní činnosti, kterou vykonáváme vůči vládním orgánům, náročnost jejich práce i složitost problémů, které řeší.

Jako nejvyšší zastupitelský sbor České socialistické republiky se snažíme tyto problémy a jejich příčiny odkrývat a současně napomáhat k jejich odstraňování. Přitom jsme si vědomi, že jako orgán ústavní kontroly neseme také svůj díl odpovědnosti. Máme s vládou společné cíle při realizaci hospodářského a sociálního programu Komunistické strany Československa a usilujeme o jeho naplnění, i když různými prostředky a metodami.

Oceňujeme pozitivní výsledky, kterých bylo dosaženo i v obtížnějších podmínkách těchto let obětavou prací miliónů pracujících, dělníků, rolníků a inteligence. Máme tu na mysli nejen úsilí o plnění plánu na pracovištích, ale také nezměrné úsilí dobrovolné občanské práce, která jako jeden z projevů opravdového vlastenectví a lásky k člověku vytváří za pomoci národních výborů a organizací Národní fronty další veliké hodnoty, sloužící našim dětem, zdraví lidu a stále krásnějšímu prostředí, v němž žijeme. Za to vše jim poděkujme s pocity úcty a vděčnosti.

Vše, co bylo vybudováno v socialistické éře v naší zemi, rostoucí schopnosti a kvalifikace vyspělé dělnické třídy, zkušenosti rolníků, profesionální zdatnost technické, vědecké a kulturní inteligence - to vše spolu s bohatstvím naší země, se zabezpečenou existencí naší socialistické vlasti, vytváří předpoklady k překonání stávajících problémů a k účinné mu řešení jejich příčin.

Po kritické analýze současného stavu rozvoje naší socialistické země musíme nyní na všech stupních státního a společenského života cílevědomě a uvážlivě odstraňovat vlastní nedostatky a chyby se zaměřením na naše nejbližší i budoucí úkoly.

Jde o dosažení takové kvality řízení a plánování, která by odpovídala současným a budoucím podmínkám, jak všichni víme daleko náročnějším, než tomu bylo ještě před několika lety. Toto právem od nás žádá a očekává každý občan, který má na mysli blaho a budoucnost naší země.

Náročnost současných úkolů vyžaduje, abychom dokázali stále rozšiřovat účast lidí na realizaci politiky Komunistické strany Československa, abychom dále prohlubovali a upevňovali spojení celé soustavy zastupitelských sborů s miliony pracujících. Vláda České socialistické republiky v současné době zabezpečuje program realizace závěrů předsednictva ÚV KSČ z 27. dubna 1979 k rozvoji národních výborů. Je třeba, abychom my, jako poslanci České národní rady, udělali vše pro podporu realizace tohoto programu, aby náš zákonodárný sbor důsledně plnil svou iniciativní a kontrolní funkci i v této oblasti.

Při veškeré naší práci, při úsilí o odstranění nedostatků, při péči o uplatnění moderní techniky, o zkvalitnění organizace práce a řízení nikdy nezapomínejme, že rozhodující silou ve výrobě a v politice je člověk. Pomáhejme svou činností vytvářet všude podmínky, aby byl spokojeny, dobře informovaný, aby se aktivně podílel na řešení všech problémů a jeho náměty, připomínky a kritika byly vždy, včas a pečlivě zvažovány. Dávejme všude plnou podporu těm, kteří dobře pracují, kteří něco umějí, dále se vzdělávají, nebojí se řešit úkoly odvážně a nově, těm, kteří chápou náročnost socialistického vývoje v současných podmínkách.

Soudružky a soudruzi, vážíme si všech pracujících, kteří svou náročnou prací a odkrýváním rezerv především u sebe pochopili, že to je jediná správná cesta, kterou lze dosahovat trvale lepších výsledků v naší ekonomice a tím vytvářet podmínky pro soustavnou a nepřetržitou realizaci sociálního programu strany, zejména pro další růst životní úrovně pracujících.

My, vlastenci této země a budovatelé nového socialistického řádu, opřeni o revoluční tradice a dosavadní dílo výstavby socialismu, si uvědomujeme - a podle toho budeme dále pracovat - že velké myšlenky trvalého míru a sociálního pokroku jsou historickou šancí a my ji nepromarníme. Svou krásnou zem vybudujeme jako vlast spokojených lidí ve světě bez válek a lidské bídy. /Potlesk./

Soudružky a soudruzi, přistoupíme nyní k projednání pátého bodu pořadu, kterým je

V

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Zpravodajem je poslanec Karel Svoboda. Dávám mu slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP