Úterý 16. října 1979

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji poslanci Nádherovi, hovoří poslanec Štěpán.

Poslanec ing. Miroslav Štěpán, CSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, dnes projednáváme ve schůzi České národní rady zprávu vlády ČSR o plnění programového prohlášení vlády z prosince roku 1976. Považuji za nutné vyjádřit se k některým otázkám, předně však bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že předložená zpráva nám umožňuje odpovědně zhodnotit výsledky naší společné práce a současně kladně ocenit úsilí vlády ČSR a vše to, co se nám v plnění všech nelehkých náročných úloh na rozličných úsecích podařilo. Zkušenosti z volebního obvodu, jak z místa bydliště, tak i ze závodů potvrzují, že občané, pracující, mladí lidé se aktivně zúčastňují uvádění v život všech těch záměrů, které vytyčila naše strana na XV. sjezdu, které byly přijaty Národní frontou - celou společností za vlastní. Myslím si však, že jsou cenné připomínky, které jako poslanci dostáváme od pracujících ve volebním obvodu poukazující na ty rezervy, které nebyly dosud plně využity v naší ekonomice.

Jsem plně toho názoru, že prakticky na každém pracovišti a na každém stupni řízení jsou větší či menší rezervy, jejichž využití zpravidla nevyžaduje nové investiční prostředky, ale jen iniciativní a odpovědnější přístup a větší konkrétnost.

Setkáváme se na schůzích a shromážděních, besedách i s řadou věcných připomínek, ať již k nedostatečné úrovni řídící práce, k nepořádkům ve využití drahé techniky, někdy i k nízkému stupni disciplíny i k různým nepořádkům na pracovištích, jako je nedodržování pracovní doby, nehospodárné využívání energie. Někdy můžeme slyšet i připomínky či upozornění od našich občanů i k takovým věcem jako je rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví pro osobní obohacování a výhody.

Na všechny tyto problémy, nešvary bychom se měli v následujícím období tak, jak nás k tomu vybízejí příslušná usnesení stranických a státních orgánů ještě více konkrétněji a důsledněji soustředit. Je pravda, že jsou určité dílčí problémy, ale na druhé straně máme to nejcennější - t. j. iniciativu a odhodlání pracujících, mládeže a ostatních vrstev našich obyvatel. Známe stovky příkladů vynikajících pracovníků, vynikajících výrobků, obětavosti lidí na pracovištích, závodech, školách, ve volebních obvodech i v místě bydliště, ale především na závodech, a mohl bych zde jmenovat z mého volebního obvodu např. Tatru Smíchov či Motorlet Jinonice nebo ZPA. A to je vskutku ten nejcennější morální a politický činitel, který násobí naše síly a otevírá nám nové možnosti a současně dává záruky, že všechna, i ta slabá místa i malé problémy budou překonány.

Jsem toho názoru, že je však třeba více tohoto faktoru využívat a lépe organizovat a hospodařit s iniciativou lidí. I v oblasti formování vědomí v celé oblasti nadstavby jsme dosáhli dobrých výsledků. Jsme svědky rostoucí třídní internacionální solidarity našich pracujících, našich voličů s bojujícími národy, s lidem v různých částech světa, na rozličných kontinentech v jejich spravedlivých zápasech proti starým přežitým společenským pořádkům. Je evidentní, že prestiž naší země je vysoká. Sám ze své práce mám možnost vidět, že zejména mladí lidé v různých částech světa s úctou vzhlížejí ke všem možnostem, které máme my, naše mladá generace v oblasti šťastného života, v oblasti práce, pracovních příležitostí, vzdělávání, kultury, zdravotnictví, sociálních jistot jako celku, harmonického rozvoje osobnosti nebo v oblasti základních lidských práv, o kterých s oblibou tak často hovoří naši nepřátelé za hranicemi. Myslím si však, že bychom měli ještě více a výrazněji ukazovat výsledky naší práce, životní možnosti, naše vymoženosti, všechny výsledky, kterých bylo dosaženo, ukazovat naše práva, sociální jistoty při rozličných akcích doma i v zahraničí a ještě výrazněji v této oblasti zkvalitnit naši aktivitu.

Povaha pracovního zařazení mi umožňuje každodenně sledovat, jak se říká, i z té druhé strany těžkosti, problémy, slovem všeobecnou hlubokou společenskou krizi, ve které se nachází kapitalistický společenský řád. Myslím si však, soudružky a soudruzi, že můžeme udělat ještě více v naší veřejné práci pro to, aby každý občan, každý mladý člověk si byl vědom své třídní odpovědnosti, bojovat za mír v duchu osvědčeného hesla: "Buduj vlast, posílíš mír", nevidět jenom sebe, osobní spokojenost nebo své místní problémy, ale být solidární s těmi národy, které bojují za společenský pokrok, proti přežitkům, proti starým společenským řádům, proti společnému nepříteli. Je skutečností, že naši voliči, pracující mládež přivítali a vítají nové odzbrojovací návrhy SSSR, které předložil L. I. Brežněv před několika dny v Berlíně. Mnoho bylo uděláno ve veřejné politické práci prostřednictvím nás poslanců, funkcionářů a organizací NF. Poohlédneme-li se zpět, přehlédneme-li výsledky naší práce, je třeba říci, že dobrá práce, dobré výsledky mají dalekosáhlý dopad na formování vědomí a přesvědčení, ale i na mobilizaci pracujících k novým úkolům. Při mnoha příležitostech mladí lidé prokázali pracovní iniciativou a občanskou angažovaností, že si vysoce váží toho všeho, co se jim dostává v socialistické společnosti, ve společnosti, která přistupuje k mladé generaci s vysokou náročností, ve společnosti, která současně přistupuje k mladým lidem s vysokou důvěrou a pozorností, která vytváří ty nejlepší možnosti plného pracovního a společenského uplatnění, která dala a dává takové možnosti ke vzdělání a přípravě mladých lidí, která dala tak velké možnosti pokud jde o přípravu na budoucí povolání, která cílevědomě umožňuje mladým lidem podílet se na správě a řízení veřejných záležitostí. Myslím si, že i tyto věci je potřeba vysoce ocenit při projednávání zprávy o plnění vládního prohlášení. Vysoce oceňujeme všechny ty věci, které se podařily v péči o matku, v péči o dítě, v péči o mladá manželství a sociální zabezpečení, všechny tyto věci přivedly náš stát na jednu z nejvyšších úrovní na světě. Jde vskutku o revoluční výsledky, jež byly a jsou cílevědomě rozvíjeny. A důstojnost a svoboda člověka, jistoty a perspektivy, to jsou skutečně velké věci, které zde jsou jen díky tomu, že náš lid před více než 30 lety se dal pod vedením strany cestou budování socialismu.

Je zřejmé, že nesrovnatelné s naší socialistickou přítomností jsou životní podmínky mládeže v kapitalistických zemích. Kapitalismus dnes skutečně nemá mladým lidem co nabídnout. Máme možnost sledovat z tisku, že nezaměstnanost tam den ze dne stoupá, sociální nejistoty, obavy a strach z budoucnosti, obavy a strach ze života, život, kde skutečně člověk a jeho uplatnění je určováno majetkem a penězi. A hovoříme-li o vzdělání, přirozeně, že i zde vzdělání je, ale je jen pro ty, kteří mají prostředky. I zde je svoboda projevu, ale jen taková, která je neomezená, dokud neohrožuje panství buržoazie a monopolů. A co tedy ještě říci k tomu, že právě v této společnosti stoupá kriminalita a narkomanie a jiné antisociální jevy, které dodnes umožňuje vykořisťování dětské práce a nechává milióny mladých lidí negramotnými. A my všichni víme, že tato fakta si můžeme každý z nás přesvědčivě přečíst ve všech dostupných statistikách či přehledech OSN.

Je proto těžko najít slova pro ty, kteří zavinili toto strádání, kteří zavinili bídu, nejistoty lidí, je těžko najít slova pro představitele buržoazie a monopolů, kteří prostřednictvím buržoazního propagandistického soustrojí a rozličných centrál vydávají rady a hodnocení nám, našemu lidu - o demokracii, o svobodě, o ekonomii apod. O tom, jaký by měl socialismus být, jak si oni představují socialismus apod.

Je správné, že nepřikládáme proto těmto věcem pozornost. Víme dobře, že jde o propagandu, která má jediný cíl, narušit naše budovatelské cílevědomé úsilí, změnit všechna usnesení ve skutečnost. Jsem přesvědčen o tom, že ten, kdo má svou zemi upřímně rád, je hrdý na výsledky práce našeho lidu, a každodenně přispívá k naplňování všech úkolů, o kterých dnes hovoříme.

Chtěl bych vyjádřit názor, že předložená zpráva vlády ČSR o plnění programového prohlášení tak, jak byla přednesena předsedou vlády soudruhem Korčákem, je hlubokou analýzou, která otevřeně ukazuje výsledky, ale současně i cesty k překonávání problémů, které nás trápí.

Soudružky a soudruzi,

před několika dny jsem měl možnost navštívit Vietnamskou socialistickou republiku a Kambodžu. Měli jsme možnost se setkat s pracujícími, mládeží, studenty, dětmi, vojáky, zemědělci. Viděli jsme materiální a morální škody způsobené hanebnou čínskou agresí v únoru tohoto roku, ale současně jsme se setkali s odhodláním lidu a mládeže těchto zemí dát vše k obraně vlasti proti politice současného pekingského vedení, jestliže to bude potřeba. Setkali jsme se s hlubokými city internacionálního přesvědčení lidu těchto zemí, lidu, který by též již jednou chtěl žít bez válečné perspektivy.

V Kambodži jsme znovu měli možnost vidět důsledky vlády pročínského-protilidového režimu Pol Pota-Ieng Sari. Ale současně jsme viděli potřebu rychlé materiální a jiné pomoci lidu Kambodže po jeho vítězství nad pročínskými přisluhovači při rekonstrukci země, při zabezpečení výživy lidu. Chtěl bych i na našem zasedání ČNR vyjádřit názor, že národy těchto zemí očekávají od nás výraznou konkrétní, včasnou pomoc. Jako poslanci ČNR máme i mnoho možností, jak ve svých volebních obvodech, zejména pak cestou našich organizací sdružených v Národní frontě - tento odpovědný úkol internacionální solidarity v naší politické práci ve volebních obvodech ještě dále posílit.

Závěrem mně, soudružky a soudruzi poslanci, dovolte vyjádřit plnou podporu předložené zprávě vlády ČSR o plnění programového prohlášení, která nám poslancům dává dostatečné možnosti, abychom mohli pokračovat v naší práci ve volebních obvodech při plnění závěrů XV. sjezdu KSČ. /Potlesk./

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji poslanci ing. Štěpánovi. Slovo má místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky poslanec dr. Miloslav Vacík.

Poslanec RSDr. Miloslav Vacík: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci. Předseda vlády s. Korčák nám dnes podal podrobnou zprávu, jak vláda realizovala v uplynulém náročném období své programové prohlášení, a to nejen dosažené nesporné úspěchy, ale s celou otevřeností i potíže a nedostatky, jejich vnější i vnitřní příčiny a vzájemnou svázánost. Pokládám za správné, že vedle objektivních příčin našich potíží byly akcentovány i nedostatky vlastní práce. Období, které dnes při realizaci vládního prohlášení posuzujeme, dokumentuje, že uskutečnění hospodářského a sociálního rozvoje republiky nikdy nebylo, není a nemůže být pouze věcí státních hospodářských orgánů. Zkušenosti v složitých podmínkách, kterými procházíme, znovu potvrdily, že pouze v jednotě postupu státních, hospodářských a společenských organizací a institucí a všech pracujících, k němuž nás vede Komunistická strana Československa, můžeme dále rozvíjet naše hospodářství a celou společnost.

Stalo se již běžnou praxí, že náš ústřední výbor Národní fronty společně s vládou ČSR na společném zasedání předsednictev obou těchto orgánů kriticky bilancoval konkrétní podíl účasti orgánů Národní fronty, společenských organizací i politických stran na realizaci vládního prohlášení za posuzované období. Je možno bez přeceňování konstatovat, že dále vzrostla naše součinnost s vládou i s jednotlivými resorty. Naše jednání na úrovni republiky prakticky završilo dnes již obecně platnou praxi, kdy se na úrovni krajů, okresů a míst na pracovních setkáních schází výkonné orgány národních výborů všech stupňů s příslušnými orgány Národní fronty, aby sledovaly, jak se naplňují cíle volebních programů Národní fronty. Snažíme se mezi vládou ČSR a ÚV NF ČSR dosáhnout nejužší součinnosti s resorty a zejména národními výbory k realizaci závěrů 11., 12. a 13. zasedání ÚV KSČ a všech politicky významných usnesení vlády.

V našem úsilí získat co největší počet občanů k podpoře cílů programového prohlášení vlády i volebních programů Národní fronty máme řadu slabých míst a nedostatků, které překonat si vyžádá ještě hodně práce. K rozvíjení aktivity občanů stále ještě přistupujeme v členských organizacích Národní fronty příliš kampaňovitě, ne vždy se nám daří, aby při respektování specifických zájmů lidí i charakteru jednotlivých organizací jsme dostatečně objasňovali hlavní společenské úkoly. Rozvíjení ekonomické propagandy je příliš obecné, málo aktuální, často chybí sepětí s potřebami plánu, zejména na úrovni základních článků. Jsme schopni rozebrat se v různých kvantitativních ukazatelích a zobecnit dobré příklady. Ale zdaleka nejsme schopni kriticky posoudit celkové výsledky. Práce se nám lépe daří na místní úrovni díky dobré spolupráci s národními výbory při společném a bezprostředním působení na občanskou veřejnost. Tím nechci ani v nejmenším snížit konkrétní podíl společenských organizací působících ve výrobním procesu, zejména Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže a našich družstevních organizací.

Znovu se ukázalo, že nedostatky v oblasti řízení promítající se především do dodavatelsko-odběratelských vztahů, ale i do dalších sfér, jako je např. kázeň a disciplína na pracovišti, se negativně odráží do pracovní aktivity lidí a že kvalita řídícího procesu podmiňuje v kladném i záporném slova smyslu i výsledky naší práce. Tato zkušenost se jednoznačně odráží v práci našeho Revolučního odborového hnutí, které se v převažující míře podílí na rozvoji pracovní aktivity při plnění národohospodářských plánů na závodech i v činnosti našich zemědělců, výrobních, spotřebních a bytových družstev. Dovolte mi ale stručně se zmínit o těch dalších organizacích Národní fronty a jejich členech, jak i oni pomáhali úkoly programového prohlášení plnit a s jakým výsledkem.

Na významném úseku vědy a techniky a zejména jejího využití ve výrobě došlo úsilím České vědeckotechnické společnosti nejen k dalšímu růstu její členské základny, ale i k rozvoji komplexních racionalizačních brigád a k podání 1841 přihlášek vynálezů, jejichž realizace by přispěla ke zvýšení efektivity naší ekonomiky. Bylo by si jen přát, aby byly rychleji zaváděny do výrobní praxe. Přes snahu, aby členové VTS především pomohli ke splnění úkolů 6. pětiletky existují však ještě nemalé rezervy k usměrnění práce členů i odborných společností k těmto cílům. Doporučili jsme proto vládě výrazněji konkretizovat tuto součinnost s odpovědnými resorty a je možno konstatovat, že počáteční výsledky jsou pozitivní.

Všechny členské organizace Národní fronty se dále podílely na splnění úkolů v zemědělství a potravinářském průmyslu. Společně s národními výbory se tak jako v minulých letech aktivně spolupodílely na zajištění krmivové základny, zejména sena z ploch, které nelze velkovýrobním způsobem sklízet. Trend dosažených výsledků je kladný. Jestliže v roce 1977 bylo takto dodáno 94 500 tun sena, tak v září t. r. již 109 000 tun. Závažnější však je, že nám tyto plochy stále rostou, a to nejen v okresech horských a podhorských nebo tam, kde existují zbytky soukromého sektoru, ale i v dalších, což zřejmě bude třeba posoudit. Obdobné výsledky jsou se zajišťováním dodávek ovoce a zeleniny i dalších produktů od drobných pěstitelů a chovatelů, které přinášejí každoročně našemu hospodářství nemalé hodnoty, jak pro zásobování obyvatelstva, tak pro vývoz. Jsme rádi, že vláda tuto aktivitu podporuje. Musíme však konstatovat, že přes určité zpřesnění smluvních vztahů jsou nemalé potíže s výkupem těchto produktů a že je velmi obtížné rozvinout dobrovolnou aktivitu a pak ji krátkodobě měnit, jako tomu bylo např. u pěstování česneku a dalších komponentů.

Soudružky a soudruzi, všem nám jsou známé nemalé hodnoty, které v oblasti investiční i neinvestiční výstavby byly od posledního projednávání programového prohlášení dosaženy v rámci akce "Z". Také letos v 1. pololetí byla vytvořena hodnota díla ve výši 54 % celoročního závazku. Je třeba konstatovat, že vcelku úspěšně jsou plněny naše záměry v oblasti neinvestiční, z nichž převážná část směřuje k ochraně a tvorbě životního prostředí, zatímco v oblasti investic je řada slabin, zejména vysoká rozestavěnost. Právě v těchto dnech jsme svědky snahy o její snížení a bezprostředně stojíme před obdobím, které je přípravou občanské aktivity na počest 35. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou.

Ve srovnání s minulým obdobím pokládáme za vcelku stabilizovanou účast společenských organizací v oblasti zdravotní a sociální péče, zejména v péči o děti a mládež, jejich rekreaci a v oblasti péče o staré, nemocné a invalidní občany. Dovolte, abych uvedl jediný příklad, že při zajišťování dárcovství krve bezpříspěvkové odběry dosáhly téměř 85 %. Bude však třeba, aby se zejména dobrovolný aktiv v oblasti pečovatelské služby dále rozšiřoval a obměňoval vzhledem k relativně vysokému věkovému průměru.

Soudružky a soudruzi, programové prohlášení vlády ČSR zdůrazňuje potřebu dalšího posilování úlohy socialistického státu a prohlubování socialistické demokracie. Pro nás to znamenalo a znamená stále rozvíjet a prohlubovat spolupráci orgánů a členských organizací Národní fronty se zastupitelskými sbory a jejich výkonnými orgány jak na úrovni vlády, resortů i národních výborů všech stupňů. Některé naše pozitivní výsledky, o kterých jsem se zmínil, přímo navazují na naši úzkou součinnost s vládou ČSR. Snažíme se byt vládě užitečným pomocníkem při plnění jejích úkolů. Chceme tuto součinnost dále zdokonalovat a prohlubovat. /Potlesk./

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji poslanci Vacíkovi. Přerušuji schůzi na 20 minut.

/Schůze byla přerušena v 15.28 hodin a opět zahájena v 15.50 hodin. Řízení schůze převzal předseda ČNR Evžen Erban./

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky a soudruzi, zahajuji přerušenou schůzi České národní rady.

Pořadí řečníků přihlášených do rozpravy ke zprávě vlády je vyčerpáno. Prosím nyní ty soudruhy ministry, na něž byly položeny otázky, aby se ujali slova a přednesli své odpovědi. Nejprve vystoupí ministr financí ČSR soudruh ing. Jaroslav Tlapák.

Ministr financí ČSR ing. Jaroslav Tlapák: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci! K dotazu poslance soudruha Kubíčka, jak účinně je podle přijatých opatření vlády naší republiky zajištěno snížení spotřeby pohonných hmot a stavu řidičů ve všech orgánech a organizacích řízených vládou ČSR, bych chtěl uvést některá fakta.

Pokud jde o výsledky snížení spotřeby pohonných hmot, dosažené v roce 1978, je možno říci, že se úkoly podařilo zajistit částečně. V roce 1978 byla nižší spotřeba proti skutečnosti dosažené v roce 1977 asi o 0,7 %. K dosažení stanoveného cíle, nepřekročit celkovou spotřebu za rok 1975, chybělo však v ČSR u ústředně řízených hospodářských organizací 8 mil. 200 tisíc litrů benzínu, u rozpočtových a příspěvkových organizací 900 tisíc litrů. Tyto údaje svědčí o tom, že úkol zajistit snížení spotřeby pohonných hmot na úroveň spotřeby roku 1975, nebyl většinou organizací za rok 1978 důsledně splněn. Úkol diferencovaně snížit počet řidičů byl plně zabezpečen. U ústředních orgánů a aparátu NV, kde jsou počty pracovníků systemizovány, byly stavy řidičů sníženy proti systemizaci na rok 1977 o 10 % a v souvislosti s tím byly též upraveny příslušné mzdové prostředky. U ostatních státních socialistických organizací byl počet řidičů snížen na úroveň skutečného stavu k 30. červnu 1975, jak to uložila vláda. Proti stavu k 31. prosinci 1977 se počet řidičů snížil koncem roku 1978 o 545.

Kromě nejdůležitějších opatření k zhospodárnění autoprovozu, jsou však při kontrolách zjišťovány některé závady, ať už jde o nákup nových vozidel bez bilančního přídělu, nákupy ojetých vozidel od soukromníků, parkování mimo sídlo organizace, závady v označování vozidel, či o neoprávněné používání služebních vozidel k cestám do práce a zpět. Hlavní příčinou přetrvávajících nedostatků je nedostatečně náročná řídící práce příslušných odpovědných pracovníků a vážné slabiny ve vnitropodnikové kontrole.

Na základě usnesení naší vlády ke státnímu závěrečnému účtu za rok 1978 bylo přistoupeno k uplatnění postihů vůči organizacím a jejich odpovědným pracovníkům, kteří opatření k zhospodárňování autoprovozu v některém z uložených úkolů nesplnili. Postihy u hospodářských organizací jsou uplatňovány formou dodatkového odvodu na vrub fondu odměn vedoucích technicko-hospodářských pracovníků. Nedotýkají se tedy prostředků určených pro osobní hmotnou zainteresovanost ostatních pracovníků, ani prostředků pro rozvoj socialistického soutěžení.

Tak např. byly vyvozeny sankce vůči n. p. Klenoty, Praha 1 ve výši cca 2 mil. Kčs za neoprávněný prodej nových motorových vozidel z tržních fondů a za zprostředkování ojetých aut od jiných než státních socialistických organizací a soukromých osob. Vůči Krátkému filmu, Praha 1 byla uplatněna sankce ve výši 1 mil. 400 tisíc Kčs, zejména za trvalé používání taxi služby. Z porušení materiálových výhod vedoucích pracovníků byla např. 4 pracovníkům Čs. armádního filmu předepsána k náhradě částka 4162 Kčs.

Soudružky a soudruzi, nechci zde vyjmenovávat další případy, protože hlavním cílem postihů není získávání mzdových prostředků, ale odstranění anonymity a špatné práce na tomto úseku.

Celkově lze říci, že i když zatím nebylo dosaženo všech záměrů sledovaných opatřeními k zhospodárnění autoprovozu, přispěla uložená opatření bezesporu k větší úspornosti na úseku hospodaření se služebními vozidly. Celkový výsledek úspor činil v roce 1978 v ČSR 156 mil. Kčs a byl zapracován do státního rozpočtu na letošní rok. Ministerstvo financí bude i nadále svoji kontrolní prověrkovou a analytickou činností působit, aby usnesení vlády bylo plněno beze zbytku a komplexně. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji ministru financí ČSR soudruhu ing. Jaroslavu Tlapákovi. Nyní má slovo ministr průmyslu ČSR soudruh ing. Bohumil Urban.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP