Úterý 16. října 1979

Získané zkušenosti Leninského komsomolu, ale i naše, hovoří o tom, že je nutné vytvořit jednotný systém zapojení studentů do výstavby a rozvoje národního hospodářství tak, aby byly zvýrazněny potřeby národního hospodářství jako celku před zájmy podniků a výchovný vliv pracovní činnosti i kolektivů jednotlivých pracovišť na formování socialistických postojů budoucí inteligence.

Mnoho bylo v uplynulém období vykonáno v rozvoji materiálně-technické základny pro potřeby dětí a mladých lidí výstavbou klubů mládeže, kulturních domů, předškolních zařízení, hřišť atd. Přesto se i zde projevuje značná nerovnoměrnost v jejich budování, a to jak podle jednotlivých krajů, tak i míst. Obzvláště neuspokojivá je situace na velkých sídlištích, jsme toho názoru, že je v silách daný stav postupně měnit, finančně i materiálně přece nemůže být náročné, aby na každém sídlišti byla klubová místnost pro děti a mládež, aby se tyto staly nedílnou součástí občanské vybavenosti. Stejně tak i rychlejší zvyšování podílu závodů a podniků na výstavbě předškolních zařízení, a tím umožňovat dalším mladým matkám zapojení do pracovního procesu, je v řadě míst ještě dnes diskuse o poloze, vždyť neustále hovoříme o problémech, které s pracovními silami v naší ekonomice máme, ale konkrétní činy řady podniků tomu neodpovídají a spoléhat pouze na to, že NV věci vyřeší, je více než problematické.

Soudružky a soudruzi,

významnou úlohu ve vytváření podmínek pro práci s mladou generací sehrávají komise pro mládež a tělesnou výchovu národních výborů. Jejich práce se stává všestrannější, reprezentativní zastoupení v nich i prostor, který mají pro svoji činnost vytvořený; při dalším zvýraznění koordinovanějšího přístupu k otázkám socialistické výchovy, především v místě bydliště, dává záruky, že hlavní úkoly obsažené v programovém prohlášení vlády ČSR v rozvoji aktivního vztahu k tělesné výchově, zájmové umělecké činnosti, kultuře mezi mladými lidmi mohou být v podstatě splněny.

Stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro otázky mládeže oceňuje práci, kterou vláda ČSR vykonala. Dosažené výsledky by mohly být ještě lepší, kdybychom na všech pracovištích, školách, místech důsledně realizovali řadu oprávněných a potřebných opatření přijatých již na červencovém zasedání ÚV KSČ v roce 1974 i dalších jednáních. Obzvláště pak 11. zasedání ÚV KSČ vytyčilo jako aktuální požadavky, a zde máme ještě mnoho vykonat, pod vedením stranických orgánů a organizací, daleko ofenzívněji v úzké součinnosti státních, hospodářských orgánů i jednotlivých organizací Národní fronty vytvářet podmínky pro uplatnění mladých lidí; usilovat o jednotu slov a činů, a to, aby mladí lidé znali své místo při výstavbě rozvinuté socialistické společnosti, uměli hodnotit společenské jevy a události z třídních hledisek, aktivně vystupovali proti takovým negativním jevům, jako je úplatkářství, pracovní nekázeň, lhostejnost.

Tak, aby naše společné úsilí více vycházelo z konkrétních potřeb místa, pracoviště - reagovalo na zvyšování efektivnosti a kvality, hospodaření s energií, palivy, surovinami, zavádění nových vědeckých poznatků do praxe.

Vždyť přece investice při použití ekonomické terminologie do výchovy, vzdělání mladé generace jsou ty nejvýhodnější; jakékoliv nedotažení, formalismus se jako bumerang za několik let vrátí zpátky. Dosažené výsledky při plnění programu XV. sjezdu KSČ, přes všechny těžkosti, tenká místa, která překonáváme, aktivní podíl občanů, mladých lidí, jsou zárukou další cesty vpřed. /Potlesk./

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji poslanci Jenerálovi. Dále vystoupí poslanec Nádhera.

Poslanec Karel Nádhera: Vážené soudružky a soudruzi, ve svém diskusním příspěvku chci na některých příkladech z investiční výstavby v kladenském okrese ukázat, jak se daří realizovat a jaké problémy vznikají při plnění těch záměrů programového prohlášení vlády České socialistické republiky z roku 1976, které se týkají vytvoření optimální dělby pravomoci a odpovědnosti mezi jednotlivými články řízení v zájmu kvalifikovanějšího a efektivnějšího rozhodování, prohlubování součinnosti národních výborů s místními závody a zabezpečování oblastní proporcionality. Vesměs jde o otázky, které v programovém prohlášení vlády stojí na čelném místě.

V našem okrese je vysoká koncentrace výrobních sil hutního průmyslu a dolů, tedy odvětví, pro jejichž rozvoj jsou a budou trvale vynakládány značné investiční prostředky a jež vyžadují, aby se proporcionálně rozvíjela i související další výstavba, zejména bytová, občanské a technické vybavení, podmiňující a vyvolané investice, různá účelová výstavba atd.

To samo o sobě vyvolává nutnost, aby v dostatečném časovém předstihu byly zkoordinovány a vzájemně sladěny záměry podnikové investiční výstavby se zájmy oblastními a nastolena trvalá účinná spolupráce mezi resortními ústředními a přímými investory na straně jedné a národními výbory na straně druhé při zajišťování rozvojových záměrů. Jen tato cesta umožňuje omezit na minimum střety mezi investorem a orgány hájícími veřejné zájmy. Orgánům národních výborů umožňuje získat jasnou představu o tom, jak bude jimi spravované území využito, jaká bude soustředěnost výrobních sil a jaké prostředky bude nutno vložit do komplexní bytové výstavby a celé infrastruktury tak, aby daný územní celek se rozvíjel vyváženě. Současně umožňuje tato spolupráce podstatně operativněji řešit požadavky investora na územní a stavební projednávání jednotlivých investičních akcí.

V posledních letech jsme se na Kladensku setkali s různými přístupy k zajišťování takové včasné spolupráce v investiční výstavbě.

V roce 1973 byla zahájena rekonstrukce a modernizace největšího podniku Středočeského kraje - Poldi SONP Kladno, která v současné době pokračuje výstavbou sochorové válcovny. Sladit zájmy oblastní se zájmy podnikové investiční výstavby a sladit je se směrným územním plánem kladenské sídelní aglomerace se podařilo až s určitým zpožděním.

Směrný územní plán byl totiž zpracován a schválen až několik let po rozhodnutí o přípravě a zahájení vlastní výstavby Poldu SONP Kladno. Tato skutečnost pak přinášela nemalé těžkosti, jednak při posuzování a schvalování projektové dokumentace /zejména z územního a oblastního hlediska/, které předkládal investor, ale má své následky i v tom, že potřeby terciální sféry, její proporce a její umístění jsou řešeny s ohledem na celkový rozvoj kladenské sídelní aglomerace až ve značném časovém odstupu od rozvoje podniku, který tvoří základnu výrobních sil i základnu hlavních pracovních příležitostí na Kladensku.

V současné době je intenzívně připravována další velmi významná investiční akce v oblasti palivoenergetické základny - výstavba velkodolu Slaný. U této akce se podařilo již v podstatě při zabezpečování předprojektových prací zajistit vzájemnou koordinovanost investiční výstavby a územně plánovací dokumentace, která je souběžně zpracovávána pro vlastní sídelní aglomeraci slánskou i pro velký územní celek, zahrnující podstatnou část kladenského okresu.

Tato spolupráce investora a orgánů, hájících veřejné zájmy, zejména tedy orgánů národních výborů, přinesla již některé konkrétní výsledky. Například bylo dohodnuto zabezpečit potřeby tepla jak nově budovaného velkodolu, tak i celé slánské aglomerace z jednoho tepelného zdroje. Koordinovaně a společně jsou projednávány problémy, týkající se vodohospodářských investic a potřeb užitkové a pitné vody, problémy řešení závodové i veřejné komunikační sítě ve slánské aglomeraci. Závažnou roli hraje i skutečnost, že v návaznosti na tak zvaný doprovodný program, uvažovaný v rámci investiční výstavby velkodolu, je zpracováván i program výstavby základního občanského vybavení celé sídelní aglomerace na Slánsku.

Pro sladění zájmů, pravidelnou vzájemnou informovanost a zabezpečení koncepčních i operativních rozhodnutí byl ustaven společný orgán - Poradní sbor rady Krajského národního výboru pro Slánskou oblast, který je oboustranně hodnocen jako orgán přicházející s výraznými racionalizačními návrhy a metodami na úseku územního i oblastního plánování.

Úsilí, jež věnují orgány národních výborů všech stupňů i poslanci národních výborů i České národní rady proporcionálnímu a vyváženému rozvoji našeho okresu, je veliké. Stojí hodně času a přemýšlení, ale vyplácí se, protože můžeme předstupovat před naše voliče s čistým svědomím, že jsme udělali vše pro co nejlepší životní prostředí a pro rozvoj životních podmínek na Kladensku.

Zvláštní pozornost věnujeme pravidelným kontrolním dnům konaným na úrovni Městského a Okresního národního výboru v Kladně. Při těchto kontrolních dnech je v prvé řadě zajišťován koordinovaný přístup všech účastníků komplexní výstavby a operativně jsou řešeny vznikající problémy, jichž je v investiční výstavbě vždy dostatek. K této metodě jsme přistoupili proto, že přestavba na našem území musí být prováděna plošnou asanací, a to za podmínek zpřísněné ochrany zemědělského půdního fondu. Jako při každé rozsáhlé přestavbě, tak i u nás se tento úkol týká velké řady investorů a dodavatelů a bude realizován po řadu let. Nechat realizaci přestavby izolovaně jen na jednotlivých investorech by znamenalo značnou živelnost a nesladěnost, mnoho rozporů, prodlužování výstavby a řadu dalších negativních dopadů. Tomu se snažíme zabránit právě tím, že zmíněné národní výbory za vydatné pomoci poslanců všech stupňů vzaly koordinaci do svých rukou a uplatňují svá práva tak, aby bylo všem zcela jasné, že jsou skutečnými orgány lidové moci a že jim jde opravdu o přebudování Kladenska ve vzorové socialistické centrum, v němž se bude proporcionálně rozvíjet jak vysoce intenzívní průmyslová výroba, tak i život našich pracujících.

Přes tuto snahu narážíme na těžko pochopitelné problémy, jejichž řešení je v rukou centrálních orgánů a nám odklady řešení činí mnoho potíží. Zmíním se o některých.

V souvislosti s první etapou přestavby centra Kladna je třeba zabezpečit přeložku dálkových kabelů v hodnotě cca 15 mil. Kčs. Podle Státní plánovací komise jde o vyvolanou investici, kterou má zajišťovat investorsky, projekčně i dodavatelsky resort spojů. Podle federálního ministerstva spojů jde ale o investici v rámci komplexní bytové výstavby a resort požaduje od KNV limit i investorské zabezpečení. Tento metodický problém řešíme zatím marně již dva roky na kontrolních dnech, řeší jej i KNV a koresponduje s ministerstvem spojů a také bez výsledku. Hrozí tedy docela reálné nebezpečí, že tato dominující investice bude znamenat další časový odsun celé realizace přestavby centra Kladna, protože bez ní ji nelze zahájit.

Uvedu další podobný příklad. V souvislosti s přestavbou centra Kladna a s komplexní bytovou výstavbou u nás je třeba postavit novou rozvodnu. Vlastní výstavbu rozvodny se nám podařilo na kontrolních dnech s resortem energetiky dohodnout, ale nedořešena zůstala otázka přívodního kabelu od rozvodny do první trafostanice v rámci obytného souboru. Federální ministerstvo paliv a energetiky odmítá tuto investici provádět s odvoláním na vyhlášku k elektrizačnímu zákonu a krajský národní výbor jako investor komplexní bytové výstavby ji odmítá s odvoláním na příslušnou směrnici ministerstva výstavby a techniky ČSR. Jde opět o případ, kdy nejednotnost přístupu centrálních orgánů brzdí investiční výstavbu a komplikuje život nejen pracovníkům národních výborů, ale i poslancům a obyvatelstvu. Přitom na kontrolních dnech jsme nuceni řešit daleko obtížnější věcné problémy. Díky iniciativě a aktivitě lidí se nám je daří řešit, ale někdy nejsme s to pokračovat v činorodé práci pro resortnické a byrokratické přístupy pracovníků ústředních orgánů. Proto mne tolik zaujalo nedávné usnesení ÚV KSSS o zkvalitňování řízení ekonomiky, v němž bylo stanoveno připravit takové návrhy zlepšení organizační struktury řízení, které by překonaly resortní roztříštěnost, zajistily zdokonalení odvětvového a územního řízení a zvýšily úlohu sovětů lidových poslanců v hospodářské výstavbě. Myslím, že i u nás bychom se měli zamyslet nad těmito problémy.

Výstavba v našem okrese je velmi rozsáhlá a do značné míry souvisí s celospolečenskými zájmy naší republiky. Této velké soustředěnosti investic není však úměrná soustředěnost stavebních kapacit. Většina stavebních podniků, které se na výstavbě v okrese podílejí, mají své sídlo i výrobní prostory většiny svých závodů mimo okres Kladno. Proto vznikají vážné komplikace v opožďování stavebních dodávek a prací jak pro ústředně řízený průmysl, tak i pro výstavbu organizovanou národními výbory. V současné době se s těmito nedostatky potýká jak výstavba sochorové válcovny Poldi SONP, tak výstavba staveb zařazených do základního občanského vybavení v hlavních střediscích okresu, t. j. v Kladně a ve Slaném. Chceme-li přispět k úspěšnému zvládnutí celospolečensky významné výstavby v našem okrese, k níž bezesporu výstavba sochorové válcovny a velkodolu ve Slaném se související komplexní bytovou výstavbou a dalšími akcemi patří, dáváme proto v úvahu, zda by nebylo možné najít vhodnější řešení k soustředění stavebních kapacit a k optimálnímu organizačnímu uspořádání stavebních podniků a závodů v okrese. Odpadlo by mnoho zbytečných potíží a nadměrného úsilí, jež za současného stavu musejí vydávat funkcionáři a pracovníci národních výborů, ale i investoři, mohli by je věnovat produktivnější práci.

Vážené soudružky a soudruzi, Kladensko a jeho dělnická třída, revoluční tradice představují významné politické centrum celostátního významu, ale i významu v mezinárodním revolučním dělnickém hnutí. Naše územní stranické, státní orgány i hospodářské vedení rozhodujících podniků spolu s kolektivy všech pracujících usilují v současné době o dosažení co nejlepších výsledků v plnění plánu letošního roku, zejména naši havíři.

Chtěl bych závěrem svého vystoupení ubezpečit vládu ČSR, že pracující kladenského okresu udělají vše pro to, aby úkoly obsažené v jejím programovém prohlášení byly co nejčestněji splněny. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP