Úterý 16. října 1979

Poslanec Karel Svoboda: Vážená Česká národní rado, vážení hosté, v období od poslední schůze ČNR požádalo podle zákona o organizaci soudů a o volbách soudců 18 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce. Z uvedeného počtu je 13 soudců znovu kandidováno k jinému soudu. Mimo justici odchází 5 soudců, z toho 3 ze zdravotních důvodů. Ke všem žádostem došlo zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR.

Ústavně právní výbor ČNR projednal došlé žádosti o zproštění funkce soudce z povolání ve své schůzi dne 25. září 1979 a jeho jménem doporučuji, aby plénum České národní rady zprostilo funkce soudce z povolání soudce, kteří o toto zproštění požádali a jsou jmenovitě uvedeni v tisku č. 73.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji. Kdo tedy souhlasí s návrhem ústavně právního výboru, aby Česká národní rada zprostila soudce z povolání uvedené v tomto návrhu soudcovské funkce, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme projednali pátý bod pořadu schůze.

Dalším bodem pořadu je

VI

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Návrh odůvodní místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky poslanec dr. Miloslav Vacík. Prosím soudruha Vacíka, aby se ujal slova.

Místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSR poslanec RSDr. Miloslav Vacík: Vážená Česká národní rado, vážení hosté, dovolte mi, abych vám jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty předložil návrh na doplňující volbu soudců z povolání ke krajským a okresním soudům v České socialistické republice.

Na základě platných zákonných norem projednalo návrhy, doporučené ministrem spravedlnosti, předsednictvo ústředního výboru Národní fronty na svém zasedání 10. října 1979 a vyslovilo souhlas se všemi navrženými kandidáty. Dnešnímu plenárnímu zasedání České národní rady navrhuje ke zvolení 49 kandidátů na soudce z povolání. Převážná část navržených patří k mladé generaci. 22 kandidátů je do 25 let, 24 kandidátů do 35 let a 3 kandidáti jsou nad 35 let. Mezi kandidáty je 21 mužů a 28 žen.

Navržení kandidáti byli vybráni po zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti. Při výběru bylo přihlédnuto k souhlasným stanoviskům krajských a okresních výborů KSČ a Národní fronty.

Všichni kandidáti splňují pro soudcovskou funkci politické a odborné předpoklady stanovené zákonem o organizaci soudů a o volbách soudců. Z navrhovaných kandidátů je 13 dosavadních soudců, kteří mají být zvoleni pro jiné soudy a 33 justičních čekatelů, kteří přípravnou justiční praxi zakončili složením odborné justiční zkoušky, 3 právníci byli vybráni z volného náboru. Všichni souhlasí s navrhovanou kandidaturou k uvedeným soudům.

Z předložených materiálů je dále patrné, že 44 kandidátů jsou členy SSM, kde vykonávají různé funkce. Řada dalších pracuje v organizacích sdružených v Národní frontě. 25 kandidátů pochází z dělnických rodin.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty vyslovilo názor, že všichni kandidáti skýtají záruku, že budou ve své funkci uplatňovat právní normy a předpisy v souladu se zájmy našeho socialistického státu.

Proto jeho jménem navrhuji, aby Česká národní rada zvolila navržené kandidáty do funkcí soudců z povolání k uvedeným soudům v České socialistické republice.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu Vacíkovi za odůvodnění návrhu.

Má někdo připomínky k předloženému návrhu? Nemá. Navrhuji, abychom hlasovali o celém předloženém návrhu usnesení najednou. Jsou námitky k tomuto způsobu hlasování? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení na volbu soudců z povolání k soudům České socialistické republiky, jak je obsaženo v písemném návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada jednomyslně zvolila navržené soudce do jejich funkcí a projednala tak šestý bod pořadu své schůze.

Posledním bodem pořadu je

VII

Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 27. června do 16. října 1979

Vážené soudružky a soudruzi, před schůzí vám dnes byla rozdána písemná zpráva o činnosti předsednictva. Dovolte, abych obrátil vaši pozornost především k tomu, že ve schůzi 19. července 1979, tedy v době, kdy Česká národní rada nezasedala, předsednictvo České národní rady projednalo a schválilo vládní návrh zákonného opatření předsednictva ČNR, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení. Obsahem tohoto vládního návrhu byla úprava výše invalidního důchodu invalidů z mládí a invalidů mladších 26 let z 500 na 650 Kčs tak, aby zákon České národní rady byl uveden do souladu s obdobnou úpravou federálního zákona, kterou provedlo téhož dne předsednictvo Federálního shromáždění svým zákonným opatřením č. 76/1979 Sb.

Zákonné opatření předsednictva České národní rady bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 78 z tohoto roku.

Předsednictvo České národní rady tím splnilo svůj ústavní úkol uvést zákonodárství republiky do souladu se zákonodárstvím federálním. Neodkladnost této úpravy ve smyslu článku 121 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci byla dána politickým požadavkem, aby celá úprava sociálního zabezpečení nabyla účinnosti od 1. srpna 1979.

Sněmovní tisk vládního návrhu i příslušná částka Sbírky, obsahující schválené zákonné opatření předsednictva vám byly zaslány.

Podle ústavních předpisů je ještě nutné, aby Česká národní rada schválila zákonné opatření předsednictva ve svém nejbližším zasedání, protože by jinak ve smyslu čl. 121 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci pozbylo platnosti.

Navrhuji proto, abychom uvedené zákonné opatření hlasováním schválili.

Kdo souhlasí se zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 78/1979 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada schválila uvedené zákonné opatření.

Pokud jde o ostatní činnost předsednictva ČNR, obsaženou v předložené zprávě, doporučuji, abychom ji vzali se souhlasem na vědomí.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo. Děkuji.

Zpráva o činnosti předsednictva je tím schválena.

Soudružky a soudruzi, tím jsme projednali pořad 13. schůze České národní rady.

Dovolte mi, abych se na závěr rozloučil se všemi našimi hosty a především požádal místopředsedu Slovenské národní rady soudruha Benyó, aby vyřídil naše srdečné soudružské pozdravy předsedovi Slovenské národní rady soudruhu Šalgovičovi a všem poslancům Slovenské národní rady.

Končím schůzi.

/Schůze skončila v 16.57 hodin./

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP