Čtvrtek 26. října 1978

Péče o pracovníky se v uplynulých letech 6. pětiletky zlepšila. Je to zásluhou cílevědomé politiky naší Komunistické strany Československa, hospodářského a sociálního programu strany po XV. sjezdu. Mnohdy si v denní práci neuvědomujeme, k jakému ohromnému posunu dochází v podnicích, v družstvech, v řídících orgánech na tomto úseku, kdy stále více vedoucích hospodářských pracovníků chápe a společně s organizacemi Revolučního odborového hnutí a Českého svazu družstevních rolníků naplňuje dané úkoly.

Vláda při této příležitosti oceňuje činnost orgánů Českého svazu družstevních rolníků, orgánů a organizací odborových svazů pracujících v zemědělství a v potravinářském průmyslu a kladně hodnotí jejich podíl na uskutečňování komplexních programů péče o pracující. Uznání patří i Socialistickému svazu mládeže a Českému svazu žen, které usilují o co nejlepší podmínky pro práci, život, kulturu a zábavu svých členů na vesnici.

Významným činitelem jsou tu i zájmové svazy jako zahrádkáři, chovatelé drobného hospodářského zvířectva, včelaři, rybáři a myslivci, jejichž organizace plní v obcích a okresech cenné úkoly v prohlubování zájmů svých členů a vykonávají přitom hospodářsky prospěšnou činnost.

V plnění komplexních programů péče o pracovníky jsou mezi jednotlivými závody, podniky, družstvy a okresy dosud značné rozdíly. Příčiny zaostávání nejsou vždy jenom objektivní, nejsou jevy nedostatku investičních limitů apod. Některé chyby a nedostatky spočívají v nedostatečném zevšeobecňování vynikajících příkladů, kterých máme ve všech odvětvích celou řadu. Vytváření podmínek pro zdokonalení a rozšiřování péče o pracovníky přímo závisí na postojích a opatřeních vedení jednotlivých JZD, státních statků či závodů potravinářského průmyslu.

Také ve zdravotní péči jsme dosáhli v průběhu této pětiletky určitých pozitivních výsledků. Dnes velká družstva sama usilují o zlepšení zdravotní služby. Napomáhají při výstavbě zdravotních středisek na vesnici i vlastními pracovníky, mechanizačními prostředky, dopravou a finančními prostředky. K dalšímu zlepšení zdravotní péče na vesnici vláda uložila vypracovat harmonogram dobudování uceleného systému zdravotní péče o pracující v zemědělské velkovýrobě za účasti zemědělských podniků na výstavbě zdravotnických zařízení a jejich provozu.

Každým rokem zaznamenáváme zlepšení ve zvýšeném počtu míst v předškolních zařízeních. U JZD se výrazně snížil počet nevyřízených žádostí o umístění dětí družstevníků v mateřských školách. Rozsáhlá spolupráce zemědělských podniků s místními národními výbory při výstavbě mateřských škol na vesnici pokračuje, takže je předpoklad dalšího zlepšení.

Velkou pozornost věnuje naše společnost i dalšímu zlepšení sociálního zabezpečení důchodců. Vážíme si pracovních zásluh a obětavosti našich pracujících i tehdy, kdy odešli na zasloužený odpočinek. Svědectvím o tom je i nová zákonná úprava sociálního zabezpečení. Důchodové nároky družstevních rolníků byly postaveny na stejnou úroveň jako u ostatních pracujících. Ani po odchodu na zasloužený odpočinek jejich mateřské podniky a družstva na tyto bývalé pracovníky nezapomínají, udržují s nimi kontakt, zvou je na různá setkání, kulturně politické akce a poskytují jim i některé materiální výhody.

V prvních dvou letech 6. pětiletky došlo i k rozmachu závodní rekreace. Počet účastníků závodní rekreace se téměř zdvojnásobil. Výrazně se zvýšil počet lůžek v rekreačních zařízeních s celoročním provozem, největší pokrok byl zaznamenán při budování pionýrských táborů, kde počet lůžek proti roku 1975 stoupl takřka dvojnásobně.

Zlepšení bylo dosaženo též v rozvoji závodního stravování. Ve státních zemědělských organizacích stoupl počet strávníků za loňský rok o 8 %. Potěšitelný je prudký rozvoj stravování v JZD, kde od roku 1975 se počet podávaných hlavních jídel zvýšil o 50 %. Obědy může dnes dostávat po celý rok 43 % pracovníků JZD. V poměrně velkém rozsahu a za snížené ceny využívají závodního stravování i důchodci - členové JZD.

Na zajištění zásobování a veřejného stravování obyvatel na vesnici se významnou měrou podílí Český svaz spotřebních družstev, jehož prodejní síť zajišťuje zásobování přibližně 4,5 miliónů obyvatel.

Pokud jde o další rozvoj a uspořádání sítě závodů veřejného stravování budou prostředky směřovat především do střediskových obcí při dalším zvyšování kulturnosti prostředí v těchto zařízeních.

Z výsledků dosažených v rozvoji obchodní sítě na venkově vyplývá, že družstevní obchod je činitelem, který významně přispívá ke stabilizaci pracovníků zemědělské výroby.

Zde je třeba ocenit mnohotvárnou činnost spotřebních družstev na vesnici, a to nejen maloobchodní, stravovací, nákupní, ale i společenskou, při které plní úkoly společenské organizace Národní fronty.

Pro rozvoj socialistické vesnice a jejích obyvatel má vedle programu péče o pracující v zemědělství významný podíl i aktivita zemědělských podniků při plnění volebních programů Národní fronty a formy spolupráce s národními výbory při řešení životních potřeb obyvatelstva, od výstavby kulturních a sportovních zařízení, rozvoje služeb, vodovodní a kanalizační sítě, nebo celkové asanace až po květinovou výzdobu a další akce zvelebování a zkrášlování vesnice.

V této souvislosti oceňujeme účast zemědělských podniků a závodů potravinářského průmyslu a dobrovolnou práci zemědělců a potravinářů na zlepšování životního prostředí a vzhledu našich vesnic a sídelních míst.

Na rozvoji socialistického zemědělství a životní úrovně obyvatelstva naší vesnice se významně podílejí národní výbory všech stupňů. Vážíme si iniciativního úsilí poslanců a aktivistů národních výborů při uskutečňování volebních programů Národní fronty, jejich všestranné hospodářsko-organizátorské a politicko-výchovné spolupráce při zabezpečování náročných úkolů výživy našeho lidu.

Jde i o tak závažné problémy, jako je ochrana zemědělského půdního fondu, pomoc v zabezpečování dopravy a brigádnické výpomoci zejména při sklizni, spoluúčast při řešení některých investičních otázek plánu pracovníků atd.

Dosavadní výsledky této spolupráce dokazují, že úloha národních výborů při upevňování a prohlubování dělnicko-rolnického svazku a při vytváření podmínek pro efektivní růst zemědělské a potravinářské výroby neustále vzrůstá a zůstává i do budoucna významnou a nepostradatelnou součástí péče naší socialistické společnosti o stále kvalitnější výživu občanů naší země.

S postupným vyrovnáváním rozdílů mezi městem a vesnicí v úrovni distribuce a stravování dochází též k vyrovnávání rozdílu v úrovni bydlení a ve vybavenosti bytů.

Pro získání a stabilizaci pracovních sil, zejména mladých pracovníků, je důležitý rozsah, formy a rozmístění nové bytové výstavby. Jsou poměrně velké mezipodnikové a mezioblastní rozdíly ve vybavenosti bytovým fondem. V 6. pětiletce má být odevzdáno 51 300 bytů zemědělským organizacím, podnikům potravinářského průmyslu a zemědělského zásobování a nákupu. Přesto počet žádostí o byt stále téměř dvojnásobně převyšuje počet přidělených bytů.

Bylo by možno hovořit ještě o dalších formách péče o člověka, které se zajišťují v úzké spolupráci se společenskými organizacemi, jako jsou např. úkoly na úseku kulturně výchovné, branné a sportovní činnosti, v práci se ženami, mládeží apod. Jde o to, aby se práce zemědělce stala atraktivnější, aby opatření, která jsou přijímána, vedla k dalšímu sbližování podmínek života ve městě a na vesnici.

Soudružky a soudruzi, rozbor dosavadního plnění úkolu 6. pětiletého plánu a závěrů XV. sjezdu KSČ potvrdil, že zemědělství a potravinářský průmysl plní celospolečenské úkoly v uspokojování potřeb výživy vcelku uspokojivě a zodpovědně. Vytváří se tím i příznivé klima pro proporcionální rozvoj ekonomiky České socialistické republiky.

Dosažené výsledky nesmějí však vést k sebeuspokojení. Proto je soubor aktivních opatření vyplývajících ze závěrů 11. zasedání ÚV KSČ orientován na slabá místa v řídící práci, na lepší využívání přírodních podmínek, intenzifikačních faktorů i osvědčených poznatků vědy a praxe, k rychlejšímu a efektivnějšímu rozvoji výroby, k snížení výpadků zemědělské výroby z roku 1976, na snižování rozdílů ve výsledcích výroby a ekonomiky jednotlivých podniků, na snižování ztrát a zvýšení kvality výrobků, na plnění náročných úkolů v zahraničním obchodě apod.

Velký podíl na plnění úkolů na všech úsecích činnosti má rozvoj iniciativy pracujících, socialistického soutěžení a plnění závazků uzavřených na počest významných výročí letošního roku - 30. výročí Vítězného února a 60. výročí vzniku samostatného československého státu. K dalšímu rozvoji iniciativy a aktivity pracujících v zemědělství a potravinářském průmyslu bude zaměřena i letošní zimní kampaň a diskuse před IX. sjezdem JZD.

Jsme si vědomi nezbytnosti celospolečenské podpory zemědělství a potravinářského průmyslu, vyjadřované dalším posilováním materiálně technické základny. Vážíme si účinné brigádnické pomoci občanů naší země, příslušníků armády, národních výborů, průmyslových závodů, mládeže a organizací Národní fronty při zvládání sezónních zemědělských prací a kampaňových prací v potravinářském průmyslu.

Dovolte mi, soudružky a soudruzi poslanci, abych vás jménem vlády ČSR požádal i nadále o vaši soustavnou pomoc, kterou ve svých volebních obvodech poskytujete zemědělským a potravinářským podnikům a závodům.

Ve zlepšeném využívání zkušeností a znalostí našich pracujících, ve zlepšené péči o jejich potřeby, ve zvýšené politické a pracovní aktivitě máme jistoty, že i pracující zemědělství a potravinářského průmyslu se ctí splní úkoly roku 1978 a dalších let 6. pětiletky a přispějí tak nemalým dílem k uskutečnění závěrů programového prohlášení vlády České socialistické republiky, které vychází ze závěrů XV. sjezdu KSČ a na ně navazujících volebních programů Národní fronty.

Děkuji vám za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji ministru Petříkovi za jeho projev.

Soudružky a soudruzi, přerušuji nyní schůzi na 20 minut.

/Schůze přerušena v 10.50 hodin a opět zahájena v 11.14 hodin. Řízení schůze převzal po přestávce místopředseda ČNR Oldřich Voleník./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP