21. - 28. srpna 1968

Příloha č. 8

DOKUMENTY O NÁRODNÍM SHROMÁŽDĚNÍ VE DNECH 21. - 28. SRPNA 1968 [text této přílohy je převzat doslovně i s poznámkami tehdejší redakce]

(Soubor dokumentů připravil archiv Národního shromáždění

na základě rozhodnutí předsednictva NS.)

"Dostavte se všemi prostředky do Prahy. Svoláváme předsednictvo Národního shromáždění."

J. Zedník, A. Žiak, A. Poledňák

"Předsednictvo NS svolává okamžité zasedání pléna Národního shromáždění v Praze. Žádá proto poslance, aby se všemi prostředky dostavili k jednání."

J. Valo, první místopředseda NS

Výzvy vysílané Čs. rozhlasem v ranních hodinách dne 21. srpna 1968.

Seznam dokumentů

o Národním shromáždění ve dnech 21. - 28. srpna 1968

1. Prohlášení předsednictva NS (21. 8.)

2. Záznam o telefonickém rozhovoru s prezidentem republiky (21. 8. v 9.30 hod.)

3. Dopis prezidenta republiky předsednictvu NS o svolání zasedání NS (21. 8.)

4. Zpráva z předsednictva NS (21. 8. v 10.45 hod.)

5. Prohlášení poslanců přítomných na schůzi NS (21. 8. ve 14.30 hod.)

6. Dopis NS parlamentům SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR (22. 8.)

7. Protest vládám a parlamentům pěti států Varšavské smlouvy (22. 8.)

8. Provolání NS k občanům Československé socialistické republiky (22. 8.)

9. Dopis prezidentu republiky (22. 8.)

10. Dopis velvyslancům Rumunska, Jugoslávie, Albánie, Čínské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Korejské lidově demokratické republiky, Vietnamské demokratické republiky a reprezentaci Fronty národního osvobození Jižního Vietnamu a velvyslanectví Kubánské republiky (22. 8.)

11. Provolání předsednictva NS k Slovenské národní radě (23. 8.)

12. Dopis NS ústřednímu výboru KSČ zvolenému na XIV. sjezdu KSČ dne 22. srpna 1968 (23. 8.)

13. Poděkování NS rozhlasovým a televizním pracovníkům, technickým pracovníkům a redaktorům tisku, pracovníkům polygrafie a pomocných služeb, které zabezpečují jejich činnost

14. Prohlášení NS o účasti zástupců vlády na plenární schůzi NS (23. 8.)

15. Dopis NS prezidentu republiky do Moskvy (25. 8.)

16. Prohlášení NS k názorům vyjádřeným v rezolucích, které volají po neutralitě, a zdůvodnění stanoviska (25. 8.)

17. Provolání NS k českému a slovenskému národu u příležitosti výročí Slovenského národního povstání (26. 8.)

18. Provolání NS, vlády ČSSR a ÚRO ke všem pracujícím (26. 8.)

19. Prohlášení NS k obyvatelstvu (27. 8.)

20. Prohlášení NS "Všemu lidu Československa" (22. 8.)

DOKUMENT č. 1

Předsednictvo Národního shromáždění, řádně svolané na den 21. 8. 1968, přijalo na své schůzi toto prohlášení:

Předsedům vlád a předsedům parlamentů SSSR, PLR, MLR, NDR, BLR:

Předsednictvo Národního shromáždění vyjadřuje hluboký a zásadní nesouhlas s postupem spojeneckých vojsk, která dnes začala bezdůvodně obsazovat naši zemi. Došlo tak k porušení suverenity našeho státu, které je naprosto nepřípustné v našich vzájemných vztazích.

Žádáme Vás co nejnaléhavěji v okamžicích, kdy se na ulicích Prahy ozývají výstřely, abyste dali ihned rozkaz k okamžitému stažení všech vojsk z území ČSSR.

V Praze 21. 8. 1968Předsednictvo Národního shromáždění
Přítomni:Fierlinger Zdeněk Zedník Josef
Valo JozefŽiak Andrej
Petrusová Antónia Pospíšil Antonín
Hofman LeopoldKučera Václav
Pelikán Jiří Poledňák Alois
Lacina Jiří Géryk Rudolf
Bichler Antonín Bilková Jarmila
Čáp Josef Laštovička Bohuslav
posl. Borůvka Josef Miková Marie

Generální tajemník NS: Vladimír Kaigl

Tajemník předsednictva NS: Oldřich Kučera

DOKUMENT č. 2

Záznam o telefonickém rozhovoru s prezidentem republiky.

21. srpna 1968 v 9.30 hod. jsem volal Kancelář prezidenta republiky. U telefonu byl vedoucí Kanceláře dr. Ladislav Novák. Žádal jsem ho, aby zprostředkoval členům předsednictva NS, které v této chvíli zasedá, přijetí u prezidenta republiky.

Soudruh Novák konzultoval tuto žádost s prezidentem republiky, který byl přítomen. Po krátké pauze převzal telefonický rozhovor prezident republiky Ludvík Svoboda. Vysvětlil jsem, že předsednictvo NS v tomto okamžiku vykonává funkci pléna NS a že považujeme za nutné poradit se o otevření pléna NS a konzultovat aktuální situaci.

Soudruh Svoboda mi sdělil, že právě požádal, aby mu byla poskytnuta možnost projet Prahou, vidět situaci a navštívit předsednictvo ÚV strany. Sdělil mi, že o jeho žádosti má být rozhodnuto. Neřekl mi, kým. Ptal se rovněž na přítomnost s. Smrkovského. Sdělil jsem mu, že není přítomen, že s ním nemáme spojení a nevíme, kde je.

Soudruh Svoboda pak projevil souhlas, že poté, kdy uskuteční projížďku Prahou a návštěvu předsednictva ústředního výboru - bude-li mu poskytnuta tato možnost - přijme delegaci předsednictva NS. Bude to pravděpodobně v poledních nebo odpoledních hodinách.

Hovořil posl. Poledňák

Poznámka redakce:

Ve své dopolední schůzi zvolilo předsednictvo NS delegaci (vedoucí posl. Zdeněk Fierlinger, členové: místopředsedové NS ss. Andrej Žiak a Josef Zedník, posl. Alois Poledňák, posl. Dušan Spálovský a generální tajemník NS s. Vladimír Kaigl), jejímž posláním bylo sdělit stanovisko předsednictva NS k situaci velvyslanci SSSR a ihned poté navázat osobní spojení s prezidentem republiky s. Svobodou.

DOKUMENT č. 3

PREZIDENT

ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

REPUBLIKY

V Praze dne 21. srpna 1968

Předsednictvu Národního shromáždění.

Podle článku 62, odst. 3 Ústavy svolávám zasedání Národního shromáždění.

Svoboda v. r.

DOKUMENT č. 4

Zpráva z předsednictva NS - 21. 8. 1968 - 10.45 hod.

Předsednictvo NS na své mimořádné schůzi dne 21. srpna 1968 zasedá od ranních hodin a jedná o vážné situaci, která vznikla obsazením ČSSR vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR.

Předsednictvo NS usiluje o navázání kontaktů k jednání s velvyslancem SSSR v Praze a s velitelem vojsk na území republiky.

Předsednictvo NS, opírajíc se o své ústavní postavení, je na svém místě. Snaží se o navázání spojení s prezidentem republiky a předsednictvem vlády. O výsledcích jednání bude obyvatelstvo podle možností informováno.

Předsednictvo NS zdůrazňuje, že na území republiky platí zákony republiky, vyzývá obyvatelstvo k jejich respektování a žádá, aby se obyvatelé vystříhali všech akcí, které by mohly být považovány za provokace, aby se tak předešlo zbytečnému krveprolití.

Předsednictvo NS znovu vyzývá všechny poslance NS, aby se neprodleně dostavili na svolanou schůzi pléna NS. Žádá poslance, aby použili všech dostupných dopravních prostředků. Zároveň žádá KNV a ONV, aby pomohly dopravními prostředky poslancům NS.

J. Valo v. r.

I. místopředseda NS

DOKUMENT č. 5

Dne 21. srpna 1968 ve 14.30 hod. se sešli na schůzi přítomní poslanci Národního shromáždění (93) podle prezenční listiny, kteří přijali toto prohlášení:

Poslanci Národního shromáždění, kteří se sešli na výzvu předsednictva Národního shromáždění v poledních hodinách dne 21. srpna, pokládají za nutné ve chvíli, kdy zákonná vláda a ostatní ústavní orgány nemohou sdělit své stanovisko k současné situaci a plnit své ústavní funkce, prohlásit:

1. Ztotožňujeme se s prohlášením předsednictva ÚV KSČ a předsednictva NS, které označuje okupaci Československa armádami pěti zemí Varšavské smlouvy za porušení mezinárodního práva, ustanovení Varšavské smlouvy a zásad rovnoprávných vztahů mezi národy.

2. Žádáme, aby ústavní činitelé, především prezident republiky Ludvík Svoboda, předseda vlády Ing. Oldřich Černík, předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský, první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček, předseda ÚV Národní fronty dr. František Kriegel, předseda České národní rady dr. Čestmír Císař a další byli propuštěni z internace a tak mohli vykonávat ústavní funkce, které jim svéprávný lid této země svěřil. Rovněž delegace Národního shromáždění, kterou jsme vyslali na sovětské velvyslanectví v dopoledních hodinách, se dosud nevrátila.

3. Protestujeme proti tomu, že Národnímu shromáždění, vládě, složkám Národní fronty a jejich představitelům je bráněno ve vykonávání jejich zákonných práv a trváme na svobodě jejich pohybu a shromažďování.

4. Žádáme kategoricky okamžitý odchod vojsk pěti států Varšavské smlouvy, dodržování Varšavské smlouvy a plné respektování státní suverenity Československé socialistické republiky. Obracíme se na parlamenty všech zemí a světové veřejné mínění, aby podporovaly naše zákonné požadavky.

5. Pověřujeme delegaci NS ve složení: s. Marie Miková, Josef Macek, František Vodsloň, Pavol Rapoš, Josef Pospíšil a Václav Kučera, aby vstoupila ve styk s předsedou NS s. Smrkovským, s prezidentem republiky L. Svobodou a s předsedou vlády Ing. Černíkem, aby je informovala o tomto usnesení a dohodla s nimi další postup. O výsledcích jednání podá delegace NS bezprostředně zprávu československému lidu.

6. Vyzýváme všechen lid v naší zemi, aby se neuchyloval k násilným akcím proti okupačním vojskům, aby se nedal vyprovokovat různými silami, které si chtějí obstarat důkazy pro oprávněnost intervence a využít situaci k samozvaným akcím.

Pracující lidé, občané!

Zůstaňte na svých pracovištích a chraňte své závody. Použijte pro další rozvoj socialismu v Československu všechny demokratické prostředky.

Bude-li nutné, budete určitě schopni bránit se i generální stávkou. Dobrý život této země může zaručit jen lid, který v ní žije a pracuje.

Žijeme těžké hodiny.

Věříme, že z nich vyjdeme se vztyčenou hlavou a rovnou páteří.

Toto prohlášení bylo přijato všemi přítomnými poslanci.

J. Valo v. r.

I. místopředseda NS

DOKUMENT č. 6

Nejvyššímu sovětu SSSR,

Lidové sněmovně NDR,

Sejmu PLR,

ParIamentu MLR,

Parlamentu BLR

Vážení soudruzi,

obracíme se k Vám jménem nejvyššího zákonodárného orgánu ČSSR ve chvílích, které jsou rozhodující nejen pro další osud naší země a našeho lidu, který zastupujeme, ale i pro další osudy vzájemných vztahů mezi našimi státy, věci a rozvoji socialismu ve světě.

Jak je Vám známo, došlo v nočních hodinách z 20. na 21. srpna 1968 k protiprávnímu neoprávněnému obsazení ČSSR vojsky SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska.

K tomuto vojenskému aktu došlo bez souhlasu legálních československých ústavních orgánů.

Je to neslýchaný, odsouzení zasluhující zásah, který nemá obdoby ve vztazích mezi našimi zeměmi. Svobodný, demokratický vývoj socialismu v ČSSR, který byl zahájen v lednu v ústředním výboru KSČ a jemuž se dostalo aktivní a nadšené podpory všech stran Národní fronty, všech společenských organizací, všech vrstev našeho obyvatelstva, je vážně ohrožen.

V současné chvíli je ochromována zásahy zvenčí činnost prezidenta republiky s. Ludvíka Svobody, vlády a Národního shromáždění. První tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček je internován. Internován je předseda vlády Ing. Oldřich Černík, předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský, předseda České národní rady dr. Čestmír Císař, předseda ÚV NF dr. František Kriegel i další straničtí a ústavní činitelé.

Naše země je ve stavu okupace. Pocity našeho lidu jsou o to horší, že okupační armády patří zemím našich nejbližších přátel. Jejich pobyt se setkává u většiny obyvatelstva s nejhlubším odporem.

Opírajíce se o jednotnou vůli československého lidu, o jeho morální a politickou jednotu, žádáme Vás co nejnaléhavěji:

1. abyste zajistili u svých vlád okamžité stažení všech okupačních vojenských částí z území naší republiky,

2. abyste požadovali okamžité zahájení legálních jednání mezi vládami a vedeními stran a parlamentů, přičemž za naši vládu, parlament a vedení strany je nutno považovat ty orgány, které byly zákonně ustanoveny před aktem tohoto vojenského zásahu.

Národní shromáždění ČSSR, věrno svému lidu, prezidentu republiky Ludvíku Svobodovi, věrno prvnímu tajemníku ÚV KSČ Alexandru Dubčekovi a v plné důvěře, kterou vyjádřilo vládě s předsedou Ing. Oldřichem Černíkem, prohlašuje, že je jediným legálním zákonodárným sborem a požaduje, abyste jeho hlas a vyslovené požadavky plně respektovali.

S pozdravy

J. Valo v. r.

I. místopředseda NS

V Praze dne 22. srpna 1968

Poznámka redakce:

Znění dopisu bylo projednáno na schůzi předsednictva NS dne 22. srpna 1968 a schváleno týž den plénem NS (při jedné abstenci). Na odpolední schůzi pléna NS podali informaci vedoucí skupin poslanců NS, kteří předávali dopis na jednotlivých zastupitelských úřadech. Na velvyslanectví NDR bylo převzetí dopisu odmítnuto.

DOKUMENT č. 7

Národní shromáždění Československé socialistické republiky, řádně zvolené československým lidem jako nejvyšší orgán státní moci suverénního státu a řádně svolané prezidentem republiky,

kategoricky protestuje u vlád a parlamentů pěti států Varšavské smlouvy

(SSSR, NDR, PLR, MLR, BLR) a před tváří ceIé světové veřejnosti

prohlašuje

1. že žádný ústavní orgán ČSSR nebyl zmocněn k jednání ani nedal k němu souhlas ani nepozval okupační jednotky pěti států Varšavské smlouvy,

2. že považuje okupaci ČSSR za samozvaný akt násilí v mezinárodním měřítku, jež odporuje zásadám spojeneckých smluv, které ČSSR s těmito státy má,

3. že vznáší ostrý protest vládám a parlamentům těchto zemí, které se okupace účastní a požaduje okamžité ukončení aktů násilí vůči Československu, jeho obyvatelstvu, okamžité stažení vojsk a normalizaci mezinárodních vztahů,

4. že současný stav považuje za stav kritický, kterým jsou ohroženy všechny dosud ujednané dohody a smlouvy s Československem a jmenovanými státy,

5. že je rozhodnuto podniknout všechna potřebná opatření pro zajištění suverenity československého lidu. Upozorňuje, že veškeré morální důsledky okupace, týkající se světového komunistického hnutí, dopadají v plném rozsahu na hlavy vlád těch zemí, které se okupace Československa účastní,

6. že jako jedinou zákonnou vládu Československa uznává vládu předsedy s. Ing. O. Černíka, které v květnu dalo důvěru, a požaduje jeho okamžitý návrat do funkce.

Národní shromáždění vznáší rozhodně tyto okamžité požadavky na představitele okupačních jednotek v ČSSR:

1. Okamžité zastavení všech bojových akcí, veškerého používání bojové techniky, které ohrožují bezpečnost a životy našich občanů,

2. okamžitý odchod všech okupačních jednotek z ČSSR; před odsunem okamžité stažení všech jednotek z obvodů, měst a sídlišť,

3. nevměšování se okupačních orgánů do činnosti československých orgánů, úřadů, institucí, závodů apod.

4. okamžité vytvoření podmínek pro normální činnost všech státních a politických orgánů a jejich funkcionářů,

5. okamžité propuštění soudruhů Dubčeka, Smrkovského, Kriegla, Černíka, Špačka, Císaře a dalších; oznámení, kdo dal příkaz k jejich internaci, kdo ji prováděl, kdo vedl výslechy apod. a oznámení řešení důsledků u sovětských nebo jiných státních příslušníků okupačních jednotek,

6. okamžitý návrat do funkcí předsedy Národního shromáždění s. Smrkovského, předsedy ÚV NF s. Kriegla a předsedy ČNR s. Císaře,

7. okamžité navrácení veškerých prostředků dopravních a jiných, které si okupační jednotky bez vědomí a proti vůli našich orgánů přisvojily, okamžité propuštění všech zaměstnanců, kteří byli zadrženi,

8. obnovení spojů - rozhlasu, televize, dálnopisů, telefonních linek, poštovního styku vnitřního i mezinárodního, umožnění normální činnosti všem redakcím a polygrafickým zařízením.

Národní shromáždění kategoricky žádá, aby se neodkladně dostavil příslušný odpovídající politický činitel nebo činitelé pěti států Varšavské smlouvy, který by nejvyššímu orgánu státní moci v Československu s konečnou platností vysvětlil nezákonné akty, k nimž došlo, a zajistil splnění požadavků, které jsou zatím Národním shromážděním vládám pěti států Varšavské smlouvy a okupačnímu režimu předkládány.

V Praze dne 22. srpna 1968

Poznámka redakce:

Text prohlášení byl projednán na schůzi předsednictva NS dne 22. srpna 1968 a schválen plénem NS týž den.

DOKUMENT č. 8

Občané Československa,

Národní shromáždění, které v těchto chvílích zasedá ve ztížených podmínkách, vytvořených nenormálním stavem, se k Vám znovu obrací, aby Vás informovalo o své činnosti. Považovali jsme za nutné vyslovit především oficiální protest vládám a parlamentům těch zemí, jejichž vojenské jednotky se nacházejí na našem území, proti svévolnému porušení suverenity státu.

Žádáme u příslušných vládních a parlamentních orgánů o okamžité stažení cizích vojenských jednotek. Žádáme dále, aby mohly normálně pokračovat všechny legální ústavní orgány, vláda, Národní shromáždění, orgány Národní fronty a České národní rady, za účasti jejich předsedů, kteří jsou stále internováni. Žádáme, aby došlo k jednání mezi vládami a vedením strany o normalizaci situace. Prohlásili jsme, že jediné legální orgány jsou ty, které byly demokraticky zvoleny před násilnou vojenskou okupací, tj. před 21. srpnem 1968. Navázali jsme spojení s prezidentem republiky Ludvíkem Svobodou, s nímž společně koordinujeme další kroky. Vyjádřili jsme mu plnou podporu.

Občané,

obracíme se k vám s žádostí o pomoc. Naše jednání bude o to účinnější a rychlejší, čím více rozvahy a klidu projevíte vy. Vyhýbejte se jakýmkoliv srážkám, které by mohly vést k protizásahům. Vstupujte v jednání s místními veliteli cizích vojsk, předávejte jim své rezoluce. Žádejte, aby stáhli své jednotky mimo města a sídliště. Žádejte, aby uvolnili provoz a aby pořádek zabezpečovaly naše orgány VB. Stávkové akce, které se na některých místech připravují, jsou neúčinné. Poškozují především naše národy, naše hospodářství, zejména to, čím my můžeme působit na relativně klidný chod věci. Vyjadřujte svou plnou podporu Dubčekovu vedení, Černíkově vládě, Smrkovského Národnímu shromáždění, Císařově České národní radě, Krieglově Národní frontě. Buďte jednotni a plni důstojnosti, která je hodna lidu vědomého si svého morálního vítězství. Zabraňte všem provokacím, které by mohly poškodit další vývoj událostí. Věříme Vám, opíráme se o Vaši plnou důvěru, kterou nezklameme.

Praha, 22. 8. 1968Národní shromáždění ČSSR

Poznámka redakce:

Provolání NS bylo přijato plénem NS ve schůzi dne 22. srpna 1968.

DOKUMENT č. 9

NÁRODNÍ SHROMÁŽDENÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

Vážený a milý soudruhu prezidente,

chceme Vám v této vážné chvíli našich dějin především poděkovat za Vaši neutuchající oddanost právu a svobodě naší země, poděkovat Vám za to, že tak pevně a rozhodně hájíte touhy našich lidí po socialismu s lidskou tváří, po suverenitě a nezávislosti.

Ujišťujeme Vás znovu - jako už mnohokrát učinili členové našeho předsednictva - nejen za sebe, ale i za všechen československý lid - svou oddaností i svou pevnou vůlí setrvat za všech okolností v boji za dodržování ústavy republiky, zákonů a práva.

Slibujeme, že zůstaneme věrni Vám, naší zákonné vládě v čele s Ing. O. Černíkem, našemu předsedovi J. Smrkovskému, předsedovi Národní fronty dr. F. Krieglovi, prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ A. Dubčekovi a dalším představitelům našich vrcholných institucí a orgánů.

U vědomí historické zodpovědnosti nás všech za další život naší země, v nejužší součinnosti s nejširšími vrstvami československého lidu prosíme Vás, vážený soudruhu prezidente, abyste i na dále věnoval své síly společnému boji, který čestně vejde do dějin našich národů a bude vždy světlou stránkou světových dějin.

Tiskneme Vám srdečně ruku, přejeme Vám dobré zdraví a srdečně Vás pozdravujeme.

Národní shromáždění

Československé socialistické republiky

J. Valo v. r.

V Praze dne 22. srpna 1968

Poznámka redakce:

Dopis prezidentu republiky s. L. Svobodovi byl schválen na plenární schůzi NS dne 22. srpna 1968.

DOKUMENT č. 10

Vážený soudruhu velvyslanče,

z pověření pléna Národního shromáždění, které v Praze ve čtvrtek 22. srpna t. r. ve večerních hodinách pokračovalo ve své schůzi, mám čest Vám, jakož i všem titulářům socialistických zemí akreditovaným v ČSSR, oznámit, že na dnešním dopoledním zasedání Národního shromáždění byly přijaty dva dokumenty, jež si dovoluji připojit v příloze a zároveň Vás jménem Národního shromáždění oficiálně požádat, abyste je předal vládě a parlamentu své země spolu s naší prosbou, aby s nimi byla seznámena veřejnost. Zasedání Národního shromáždění se zúčastnilo 169 poslanců, při čemž celé řadě dalších poslanců nebyl - přes slib velitele okupačních jednotek, který mně dal osob ně - vstup na zasedání umožněn.

Národní shromáždění ČSSR, jako nejvyšší ústavní orgán státní moci a jediný demokraticky zvolený nejvyšší zastupitelský sbor, přijalo tyto dokumenty na obranu nezadatelných ústavních práv a svobod, jakými jsou nezávislost, suverenita a integrita území naší republiky. Při svém rozhodnutí vychází Národní shromáždění z principů marxismu-leninismu a idejí zakotvených v Chartě lidských práv.

Proto v těchto dokumentech kategoricky vzneslo protest proti svévolné a ničím neodůvodněné okupaci našeho území a žádá bezodkladný a bezpodmínečný odchod okupačních armád pěti zemí signatářů Varšavské smlouvy a propuštění dosud internovaných ústavních a politických činitelů. Chtěl bych Vás přitom upozornit, že v případě poslanců s. Alexandra Dubceka, Josefa Smrkovského, Oldřicha Černíka, Františka Kriegla, jakož i předsedy České národní rady Čestmíra Císaře a místopředsedy České národní rady Josefa Špačka a dalších, se jedná i o nepřípustné porušení poslanecké imunity zaručené jim ústavou.

Oba dokumenty byly předány oficiálními delegacemi poslanců Národního shromáždění titulářům pěti zemí Varšavské smlouvy, jejichž vojska okupovala ČSSR.

Dovolte, vážený soudruhu velvyslanče, abych Vám tlumočil svou hlubokou úctu.

V Praze dne 22. srpna 1968

Jozef Valo

první místopředseda

Národního shromáždění ČSSR

Bude zasláno:

Velvyslancům Rumunska, Jugoslávie, Albánie, Čínské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Korejské lidově demokratické republiky, Vietnamské demokratické republiky a reprezentaci Fronty národního osvobození Jižního Vietnamu, velvyslanectví Kubánské republiky.

Poznámka redakce:

Text dopisu byl projednán na schůzi předsednictva NS dne 22. srpna 1968 a schválen plénem NS týž den.

DOKUMENT č. 11

SLOVENSKÉ NÁRODNÍ RADĚ

Drazí soudruzi,

plénum Národního shromáždění ČSSR za účasti 169 poslanců z českých zemí i ze Slovenska zasedá nepřetržitě od 21. srpna 1968 a usneslo se jednomyslně na prohlášeních, jež Vám zasíláme s opisem na vědomí a s prosbou, abyste nám pomohli seznámit s nimi co nejširší kruhy slovenské veřejnosti. Prosíme Vás, abyste nás i Vy v zájmu jednotného postupu informovali o svých akcích a návrzích.

Při této příležitosti zasíláme Vám upřímné bratrské pozdravy. Prosíme Vás, abychom zůstali svorni a jednotni v boji proti okupaci naší země, v boji za svobodu a nezávislost, abychom zůstali věrni zásadám socialistické ústavy a práva, abychom věrně sloužili životním zájmům a potřebám našich národů.

Hájit rozvoj socialistického Československa, pečovat o blaho našich národů znamená nezradit našeho prezidenta Ludvíka Svobodu, s. Dubčeka, s. Černíka, s. Smrkovského, s. Kriegla, s. Husák, s. Špačka, s. Císaře a další zákonné představitele našich vedoucích orgánů.

Ať žije bratrská spolupráce Čechů a Slováků!

Ať žije jednotné, federalizované a svobodné, socialistické Československo!

Předsednictvo Národního shromáždění

V Praze dne 23. srpna 1968

Poznámka redakce:

Text dopisu byl schválen předsednictvem NS na schůzi dne 23. srpna 1968.

DOKUMENT č. 12

Dopis Národního shromáždění ústřednímu výboru Komunistické strany Československa, zvolenému na XIV. sjezdu KSČ dne 22. srpna 1968

V Praze dne 23. srpna 1968

Vážení soudruzi,

s upřímnou radostí jsme přijali zprávu o zasedání XIV. sjezdu KSČ. Jeho delegáti reprezentují plnoprávně zvolené zástupce stranických organizací, jejich rozhodnutí jsou platnými stranickými dokumenty.

Národní shromáždění, poslanci všech stran Národní fronty se celým srdcem staví za politické prohlášení XIV. sjezdu. Zjišťujeme v něm pokračování politické linie lednového pléna ÚV KSČ, obohacené o všechny pozitivní rysy demokratického socialismu, v kterých se v souladu s Akčním programem KSČ uplatňují demokratické a humanistické tradice národů naší socialistické vlasti. Ztotožňujeme se plně s Vámi v hodnocení současné situace. Odmítáme hrubé porušení suverenity našeho státu vpádem okupačních armád. Žádáme jejich okamžitý odchod a plné uplatnění všech legálních orgánů státu.

Pozdravujeme nový ústřední výbor KSČ. Respektujeme Vás jako nejvyšší orgán strany.

Věříme pevně, že Vaše činnost bude dále rozvíjet demokracii naší socialistické společnosti, že se bude opírat o úzkou spolupráci se všemi stranami a společenskými organizacemi Národní fronty, že bude získávat svou každodenní socialistickou politikou všechny občany naší země, že bude dbát o to, aby socialismus měl u nás lidskou tvář. Je to jediná cesta k tomu, aby komunistická strana hrála i v dalším vývoji vedoucí úlohu, což si všichni bez rozdílu stranické příslušnosti upřímně přejeme.

Národní shromáždění ČSSR je připraveno dát všechny své síly k tomu, aby novému ústřední mu výboru KSČ pomáhalo v upevnění socialistické zákonnosti a v realizaci občanských práv a svobod, v uskutečňování podmínek pro pokojnou práci a šťastný život našich občanů. Přejeme si, aby pod vedením nového ÚV KSČ se soustředily všechny nejlepší síly naší země k jejímu skutečnému všestrannému rozkvětu.

Přejeme Vám, vážení soudruzi, mnoho úspěchů ve Vaší odpovědné práci.

Ať žije svobodné, nezávislé, suverénní, demokratické a socialistické Československo!

Národní shromáždění

Československé socialistické republiky

Poznámka redakce:

Text dopisu byl projednán na schůzi předsednictva NS dne 23. srpna 1968 (v ranních hodinách) a schválen týž den plénem NS.

DOKUMENT č. 13

Prohlášení NS

dne 23. srpna 1968 o činnosti rozhlasových a televizních pracovníků a všech technických pracovníků a redaktorů tisku, pracovníků polygrafie a pomocných služeb, jež zabezpečují jejich činnost

Národní shromáždění Československé socialistické republiky na svém zasedání 23. srpna 1968 jednalo o činnosti rozhlasových a televizních pracovníků a všech technických pracovníků a redaktorů tisku, pracovníků polygrafie i pomocných služeb, jež zabezpečují jejich činnost. Všichni poslanci vysoce oceňují neobyčejnou iniciativu a aktivitu rozhlasových a televizních pracovníků i pracovníků tisku a děkují jim za sebe i jménem všeho československého lidu za obětavou vlasteneckou činnost, za hrdinnou práci, na niž vděčný lid této země nikdy nezapomene.

Zasloužili jste se, milí soudruzi, o to, že se ustavičně realizuje jednota vedoucích ústavních orgánů naší vlasti a nejširší veřejnosti, i Vaší zásluhou se šíří a mohutní vlastenecké hnutí, napřimují se nám páteře, upevňuje se naše odhodlání vzepřít se okupaci, čelit nástrahám zrádců a zbabělců.

Vaše obětavá práce, jakož i rezoluce, usnesení a jiné projevy jednotné vůle našeho lidu a jeho orgánů, které nám zprostředkováváte, jsou nesmírnou oporou, nám, zákonným představitelům lidu Československa, v naší činnosti.

Věříme, že s Vaší pomocí bude možno ještě účinněji vést všechen náš lid ke klidu, k rozvaze, k důstojnému postoji vůči všem provokacím.

Ještě jednou srdečné a upřímné díky, ještě jednou se hlásíme ke společnému heslu: Věříme Vám, důvěřujte nám!

Národní shromáždění ČSSR

Poznámka redakce:

Prohlášení bylo projednáno na schůzi předsednictva NS dne 23. srpna 1968 a schváleno plénem NS týž den.

DOKUMENT č. 14

Plénum Národního shromáždění ČSSR za účasti 181 poslanců setkalo se dne 23. 8. 1968 poprvé v těchto pohnutých dnech s vládou ČSSR zastoupenou ministry: ss. Rázlem, Suchardou, Valešem a Borůvkou.

Jménem vlády ČSSR informoval ministr Rázl Národní shromáždění o činnosti vlády. Další členové vlády odpověděli na dotazy poslanců.

Představitelé a členové Národního shromáždění podali informace o činnosti orgánů NS a vyslovili naprostou důvěru vládě Ing. O. Černíka.

Tyto vzájemně vyměněné zprávy ukazují naprostou jednotu a shodu v postoji a v hodnocení celé situace vyvolané příchodem okupačních armád. Projevil se rovněž jednomyslný názor na nutnost dosáhnout odvolání a odchodu okupačních vojsk z území ČSSR a na okamžité propuštění a uvedení do výkonu funkcí internovaných státních a politických činitelů s. Dubčeka, s. Černíka, s. Smrkovského, s. Kriegla, s. Špačka a dalších.

Národní shromáždění a vláda konstatují, že projevují plnou důvěru prezidentu republiky Ludvíku Svobodovi při jeho jednání v SSSR, informovali se navzájem, že před svým odjezdem prezident republiky znovu oba orgány ujistil, že nehodlá přistoupit na žádné jednání o změnách ve vrcholných orgánech státních a politických institucí.

Národní shromáždění a vláda budou i nadále udržovat navzájem nejužší styky, aby mohly svorně a jednotně čelit všem provokacím a hájit zájmy československého lidu, jeho svobody, státní suverenity a nezávislosti naší ČSSR.

Národní shromáždění ČSSR

DOKUMENT č. 15

Prezidentu Československé socialistické republiky,

Ludvíku Svobodovi,

Moskva

Vážený soudruhu prezidente,

celá naše země a všechen náš lid v plné důvěře ve Vás očekává v napětí a s netrpělivostí výsledky Vašeho jednání v Moskvě.

Považujeme za nutné informovat Vás o situaci v zemi od Vašeho odjezdu na základě našich názorů a hodnocení:

Náš lid v naprosté a pevné jednotě, která je ve shodě se stanovisky nového ústředního výboru KSČ, zvoleného legálním mimořádným XIV. sjezdem, ve shodě se stanoviskem Národního shromáždění a vlády, rozhodně odmítá okupaci jako nezákonnou, protiústavní, ničím nepodloženou a žádá odchod okupačních vojsk. Jednotně a po boku našeho lidu vystupují složky Veřejné bezpečnosti, armáda a Lidové milice.

Národní shromáždění a vláda ČSSR nepřetržitě zasedají za obtížných podmínek. Plně stojí za požadavky a názory lidu. XIV. mimořádný sjezd KSČ zvolil právoplatný nový ústřední výbor a předsednictvo a přitom vyslovil plnou důvěru soudruhům Dubčekovi, Smrkovskému, Černíkovi, Krieglovi, Špačkovi, Šimonovi a dalším. Sjezdová usnesení mají plnou podporu celé strany a všeho lidu, jak to mimo jiné ukázala demonstrativní jednohodinová celonárodní generální stávka dne 23. srpna 1968.

Všem těmto orgánům se s pomocí komunikačních prostředků doposud dařilo udržovat poměrně klid v zemi, přesto, že jejich provozní podmínky jsou soustavně ztěžovány, redakce časopisů a tiskárny jsou obsazeny zahraničními vojsky, obsazen je rozhlas a televize. Odpovědní pracovníci, jmenovaní vládou, jsou nuceni hledat s velikými obtížemi náhradní provozy. Došlo již k druhému pokusu o obsazení vysílačky na ministerstvu zahraničních věcí, která je naším jediným spojením s našimi zastupitelskými úřady a rovněž naším jediným spojením s Vámi.

V této situaci naše národy prožívají již pátý den okupace. Napětí se neustále stupňuje v důsledku lidských obětí a materiálových ztrát. Jen v Praze bylo do soboty asi 30 mrtvých a přes 300 raněných. Na Slovensku jsou ztráty údajně ještě vyšší. Tyto ztráty jsou na naší straně. Je těžce demolováno okolí rozhlasu v Praze. Jen s krajním napětím je udržován klid a zabraňuje se střetům.

Je stále omezována činnost volených orgánů, oklešťovány občanské svobody a práva. Dochází k zatýkání, není dne a noci, aby na pražských ulicích nezněla střelba. Za záminku ke střelbě se využívá cokoli. Dnes v nočních hodinách byly provedeny cizími vojsky prohlídky všech ústředních úřadů, v některých případech zabaveny zbraně Lidových milicí a v budově ministerstva dopravy bylo zbraní použito.

Okupačním orgánům se dosud nepodařilo získat nejmenší podporu a spolupráci obyvatelstva. To zvyšuje jejich nervozitu. Národní shromáždění a další orgány v zemi mají důkazy o násilných akcích. Zdůrazňujeme, že nepovažujeme za normální, že mezi námi a Vaší delegací v Moskvě není dostatek informací o obsahu jednání v Moskvě.

Vázne hospodářství, zvyšuje se nebezpečí ztížení zásobování obyvatelstva. Fakticky není možnost vycházení po 22. hodině večerní v Praze. V důsledku toho nefunguje veřejná doprava. Železniční doprava je narušena. Neexistují letecká spojení. Vázne import a export. Zásoby uhlí klesají na krajní mez. To všechno je důsledkem okupačního režimu.

Nebezpečným faktorem je stupňující se únava a nervové vypětí okupačních vojsk a našeho obyvatelstva. Napětí na obou stranách se nyní zvýšilo v důsledku Vašeho nepředvídaně prodlouženého pobytu spolu s ostatními činiteli mimo území republiky.

Drtivá většina komunistických a dělnických stran a veřejné mínění pokrokové části světa odsuzuje zcela jednomyslně okupaci jako akt násilí. V jednání Rady bezpečnosti zůstalo stanovisko SSSR zcela izolováno.

Vážený soudruhu prezidente,

vědomi si toho, že jakékoli písemné informace nemohou být úplné, nemohou vystihnout především atmosféru měst a ducha lidu, usuzujíce podle zpráv TASSu, že sovětské orgány jsou informovány zcela zkresleně a neobjektivně, považujeme za nezbytnou podmínku Vašeho dalšího jednání, abyste byl úplněji a přesněji informován o pravém stavu věcí.

Doporučujeme proto Vaší úvaze možnost, aby Vám tuto informaci podala zvláštní konzultativní skupina, složená z představitelů ÚV KSČ, Národního shromáždění a vlády, jejíž příchod do Moskvy byste si po úvaze urychleně mohl vyžádat.

Dále Vám dáváme v úvahu případné dočasné, avšak krátkodobé přerušení Vašich jednání a návrat do Prahy společně se soudruhy Dubčekem, Smrkovským a Černíkem. Tohoto krátkodobého přerušení byste mohl využít k podrobnějšímu seznámení se situací a ke konzultaci s příslušnými orgány.

Posíláme Vám, vážený soudruhu prezidente, své srdečné pozdravy s ujištěním plné důvěry.

Předsednictvo NS:
Vláda ČSSR:
J. Valo v. r.
L. Štrougal v. r.

Předsednictvo ÚV KSČ:

V. Šilhan v. r.

Poznámka redakce:

V Národním shromáždění schválila znění dopisu plenární schůze dne 25. srpna 1968.

DOKUMENT č. 16

Prohlášení NS

k názorům, vyjádřeným v rezolucích, které volají po neutralitě

"Národní shromáždění se znovu přihlašuje, jak to již učinilo ve svých usneseních z 22. a 23. srpna 1968, k vládnímu prohlášení z 28. dubna 1968 a k Akčnímu programu KSČ, v nichž je úplně jednoznačně vyjádřena spolunáležitost ČSSR k socialistickému společenství. Prohlášení neutrality by bylo právně neúčinné.

Jednostranná deklarace o neutralitě státu nezavazuje žádný jiný stát k respektování neutrality. Trvalá neutralizace je možná jen na základě smluv mezi všemi zainteresovanými státy. Z toho jasně vyplývá právní neúčinnost a nerealizovatelnost jakéhokoli vyhlášení neutrality. Není možno ztrácet ze zřetele, že nejnaléhavějším úkolem dne je odvolání a odchod okupačních vojsk a uvedení do výkonu funkcí jediné zákonné vlády ČSSR v čele s Ing. Oldřichem Černíkem a dalšími ústavními a politickými činiteli - s. Dubčekem, Smrkovským, Krieglem a dalšími. Především splnění těchto požadavků může zabezpečit naší vlasti, aby byla státem socialistickým, suverénním a svobodným."

Zdůvodnění stanoviska: [Stanovisko zpracoval zahraniční výbor NS za pomoci expertů. Na schůzi pléna NS je tlumočil místopředseda NS A. Žiak.]

Neutralita v dnešním rozděleném světě není prostředkem k zajištění svrchovanosti a nezávislosti naší socialistické republiky, nehledíc k tomu, že jednostranné vyhlášení neutrality nemá žádné právní účinky. Sama neutralita ještě žádnému státu národní a státní svrchovanost nezabezpečila. Z hlediska mezinárodního práva vyhlášení státu o jeho neutralitě nedostačuje a v našem mezinárodním postavení je úplně nevhodné.

Prohlášení neutrality Československé socialistické republiky bylo by jednostranným aktem, který žádný jiný stát k ničemu nezavazuje. Skutečně platná a závazná neutralita by mohla být stanovena jen tak, že by byla akceptována, uznána a garantována všemi mocnostmi, především Sovětským svazem.

V našem případě socialistického Československa tomu však rozhodně není tak. Je tedy volání po neutralitě právně úplně neúčinné a nemůže nám pomoci. Naopak v dané situaci je politicky nesprávné a škodlivé. NS proto nedomyšlené - možná, že upřímně míněné, nepodceňujeme je - ale nedomyšlené a neuvážené snahy a požadavky o neutralitu odmítá.

Signatáři a členové Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, kterou jsme uzavřeli v pevné víře, že nám bude zárukou našeho mírového socialistického rozvoje, zárukou ochrany naší suverenity před agresí a válkou, jsou touto smlouvou plně zavázáni. Smlouva však neméně zavazuje i naše spojence. Tedy vice versa, jak nás, tak ostatní smluvní státy Varšavské dohody. Tuto smlouvu jsme uzavírali ve smyslu zásad Charty organizace Spojených národů v zájmu všestranného rozvoje přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci a v souladu se zásadou respektování nezávislosti a svrchovanosti států, jakož i zásadou nevměšování se do jejich vnitřních záležitostí.

Podle článku prvého Varšavské smlouvy smluvní strany se zavazují souhlasit s Chartou OSN, zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo jejího použití a srovnávat své mezinárodní spory mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír a bezpečnost. Varšavská smlouva klade na členské státy mnohé závazky k zabezpečení mezinárodního míru a bezpečnosti, od spolupráci při mezinárodních jednáních a vzájemných konzultacích o všech důležitých mezinárodních otázkách až po poskytnutí okamžité pomoci všemi prostředky včetně použití ozbrojené síly v tom případě, když dojde v Evropě k ozbrojenému útoku proti jednomu státu nebo několika státům, které jsou zúčastněny na smlouvě a které smlouvu podepsaly.

ČSSR pevně stála ve všech svých závazcích. Plnila tyto závazky, vyplývající z Varšavské smlouvy. Tyto závazky ze všech svých sil plnila naše republika a nikdy se od nich neuchýlila.

ČSSR zdůraznila svými odpovědnými představiteli KSČ, prezidentem republiky, NS i vládou v celém svém polednovém vývoji, že je i nadále odhodlána ve všech svých povinnostech a závazcích, které vyplývají z Varšavské smlouvy, dostát, a tyto závazky plnit.

Netrváme na ničem jiném než na tom, aby i tuto smlouvu naši partneři důsledně dodržovali, aby to nebránilo tomu, abychom se i my mohli zúčastnit na plnění všech úkolů, které jsou povinností a právem suverénního a rovnoprávného státu.

NS ČSSR proto znovu v souladu s dosud přijatými rezolucemi k této otázce zaujímá stanovisko, že to vcelku vyžaduje plnění základních požadavků:

1. Umožnit úplný, nerušený a suverénní výkon státních funkcí všem řádně zvoleným a ustaveným ústavním a politickým orgánům ČSSR, které mají plnou důvěru čs. lidu, a jejich platným ústavním i politickým činitelům, především těm, kteří jsou protiprávně internováni, tj. prvnímu tajemníku s. Dubčekovi, předsedovi NS s. Smrkovskému, předsedovi vlády s. Ing. Černíkovi, předsedovi NF s. Krieglovi, dále s. Špačkovi, předsedovi ČNR s. Císařovi a dalším.

2. Zastavení bojových akcí a používání bojové techniky a odchod okupačních jednotek pěti členských států Varšavské smlouvy, které jsou na území Československa a jež chápeme v plném smyslu jako okupační vojska.

3. Vytvoření normálních podmínek pro pravidelnou činnost státních a stranických orgánů, jejich funkcionářů a aparátu, obnovení řádné dopravy, služeb a spojovacích prostředků.

NS naší republiky považuje splnění těchto elementárních požadavků za nezbytný předpoklad pro normalizaci státního a hospodářského života, za který se plnou vahou své autority i ze všech sil svými poslanci snaží a zasazuje. Je to základní předpoklad pro obnovení všech základních hodnot, vyplývajících z postavení ČSSR jako suverénní, rovnoprávné a tím i pevně zakotvené součásti celého socialistického společenství států a národů.

NS spolu s ústavními orgány naší republiky se plně zasazuje v rámci dosavadních svých možností, abychom v otázce neutrality vykonali všechno, co je naší povinností, abychom ji odmítli jako neúčinnou.

Poznámka redakce:

Prohlášení i se stanoviskem bylo projednáno a schváleno plenární schůzí NS dne 25. srpna 1968.

DOKUMENT č. 17

Českému a slovenskému národu, lidu Československa!

V předvečer výročí Slovenského národního povstání si zvlášť naléhavě připomínáme, že národní svobody a nezávislosti lze dosáhnout jen bojem sjednoceného lidu, svobodu si nelze vyprosit na kolenou. Svoboda, samostatnost a suverenita Československé socialistické republiky, stejně jako naděje na opravdu lidský, důstojný život Čechů a Slováků a všeho lidu Československa se v našem dějinném vývoji tohoto století dvakrát rodily z boje proti cizí nadvládě, z boje za národní a státní nezávislost. Ve chvílích, kdy jsme po lednu 1968 nastoupili cestu nápravy deformací v našem předchozím socialistickém vývoji a cestu budování socialismu s lidskou tváří, kdy jsme v tomto úsilí začali dosahovat první úspěchy, byla předtím pokojná práce lidu naší země rozrušena. Naše srdce se zachvěla obavami a úzkostí o další osudy našeho státu, obavami o cestu, na niž jsme sami svobodně po lednu vykročili. Hrubou vnější silou je činěn pokus srazit nás na kolena a vnutit nám cizí vůli.

Češi a Slováci,

výročí Slovenského národního povstání nám připomíná, že svoboda obou našich národů je hlavním nosným pilířem československé státnosti. V paměti se nám vybavuje verš Jána Kollára:

Sám svobody kdo hoden,

svobodu zná vážiti každou.

Doléhá na nás tím mocněji, protože si uvědomujeme, že vojska socialistických zemí, která před dvaceti čtyřmi lety pomáhala bojovníkům za československou svobodu, dnes maří a ničí odkaz Slovenského národního povstání. Stejně jako v roce 1944, kdy se boj slovenského lidu stal součástí mezinárodního bratrství a solidarity, zjišťujeme i dnes, že je národní svoboda nerozlučně spjata se socialistickým vlastenectvím a skutečným internacionalismem.

Češi a Slováci žijí spolu 50 let ve společném státě. Výsledky jejich státního života jsou přes všechny stíny, které na minulém vývoji leží, vysoce aktivní. Společná republika, zvláště pak její socialistická výstavba, umožnila politický, hospodářský a kulturní rozvoj obou našich národů. Poučeni nedobrými zkušenostmi z doby předlednové i z let mezi oběma světovými válkami, jsme se rozhodli založit další státní soužití našich národů na federativních základech. Pracovali jsme, aby 28. října mohlo Národní shromáždění přijmout ústavní zákon o socialistickém federativním uspořádání státu. Práce na tomto zákoně právě v posledních dnech před smutným 21. srpnem velmi slibně pokročily. Řešení obtížných problémů přijatelné pro Slováky i Čechy bylo na dosah ruky.

Češi a Slováci, lide Československé socialistické republiky, Národní shromáždění, poslanci, které jste si zvolili, v této osudové zkoušce, jíž nás dějinné události vystavily, prohlašují slavnostně:

Houževnatě usilujeme o to,

- aby cizí armády opustily území naší republiky;

- aby ústavní orgány ČSSR a jejich představitelé, kteří byli z vůle lidu zvoleni a těší se jeho plné důvěře, svobodně a svrchovaně vykonávali své funkce;

- aby všechen náš lid mohl žít ve svrchovaném státě a sám podle své vůle spravoval své věci;

- aby socialismus v naší zemi vyrůstal ze svobodné práce dělníků, rolníků a inteligence, aby to byl socialismus humánní, odpovídající demokratickým pokrokovým tradicím národů a národností naší země, aby to byl socialismus uskutečňující zásady akčního programu a mimořádného XIV. sjezdu KSČ;

- aby v úzké spolupráci s Českou národní radou a Slovenskou národní radou, se všemi složkami Národní fronty mohl být projednán a schválen k 50. výročí vzniku Československé republiky připravovaný ústavní zákon o federativním uspořádání ČSSR.

Češi a Slováci, lide Československé socialistické republiky, v těchto osudových zkouškách Vás žádáme a nabádáme:

Setrvejte v bratrské jednotě a solidaritě, v důstojném a rozhodném postoji. Neskloňte hlavu před okupací! Buďte nadále věrni ideálům svobody, demokracie, socialismu a skutečného proletářského internacionalismu. Buďte věrni prezidentovi republiky Ludvíku Svobodovi, Černíkově vládě, Smrkovského Národnímu shromáždění, Krieglově Národní frontě, Dubčekovu ústřednímu výboru, zvolenému mimořádným XIV. sjezdem Komunistické strany Československa.

V Praze dne 26. srpna 1968Národní shromáždění ČSSR

Poznámka redakce:

Text provolání byl projednán na schůzi předsednictva NS dne 26.8.1968 a schválen plénem NS týž den ve večerní schůzi.

DOKUMENT č. 18

Provolání Národního shromáždění, vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů ke všem pracujícím

Vážení přátelé, soudružky a soudruzi!

Odpor našeho lidu proti nezákonné okupaci naší krásné socialistické vlasti se stále stupňuje. Oprávněně je požadován odchod okupačních jednotek, propuštění představitelů státních a stranických orgánů a plná legalizace práce zákonných orgánů naší země.

Jako jeden z projevů odporu proti okupantům byla vždy stávka. Předsednictvo NS a vláda ČSSR však upozorňují, že v současné době okupace naší země není vždy stávky používáno v souladu s naším spravedlivým bojem. Upozorňujeme, že pokud je organizováno krátkodobé několikaminutové zastavení práce, působí toto jako symbolický, sjednocující prvek odporu proti okupaci ČSSR. Jinak stávky v současné době působí národnímu hospodářství ČSSR nedozírné škody a přitom nepostihují okupanty, naopak, dlouhodobé přerušení práce, nekázeň, rozvrat ve výrobě, může okupantům jen pomoci k zavdání příčiny pro tvrzení, že si sami nedovedeme vládnout, k tvrzení, že okupační zásah byl nutný. To žádný poctivý pracující občan naší republiky jistě nechce.

Naléhavě vás proto vyzýváme, abyste poctivě, obětavě, ukázněně a odhodlaně pracovali a v současné době ještě zvýšili své úsilí k vytváření hodnot, které naše země potřebuje. Plňte pracovní příkazy svých soudruhů z vedení podniků, závodů, nedejte se zmást radikalisty, kteří si neuvědomují škodlivost svého počínání a nabádají vás k omezování nebo zastavování práce.

Národní povinností každého občana ČSSR v současné době je disciplinovaná, plody přinášející práce. Plňte i v této pro nás neradostné době i tuto svou vlasteneckou povinnost.

Za Národní shromáždění: J. Valo v. r.

Za vládu Československé socialistické republiky: L. Štrougal v. r.

Za Ústřední radu odborů: K. Poláček v. r.

V Praze dne 26. srpna 1968

Poznámka redakce:

Text provolání byl projednán předsednictvem NS dne 26. srpna 1968 a schválen týž den ve večerní schůzi pléna NS.

DOKUMENT č. 19

Prohlášení k obyvatelstvu

Národní shromáždění ČSSR pracovalo po 7 dní okupace se vší odpovědností a v souladu s vůlí československého lidu.

Na svých stanoviscích k násilnému a protiprávnímu přepadení naší země trvá.

Národní shromáždění se staví za legální orgány zvolené XIV. sjezdem KSČ a plně je respektuje.

Dnes vyslechlo první dílčí informaci svého předsedy s. Josefa Smrkovského, kterého mezi sebou srdečně přivítalo. Plně mu i nadále důvěřuje.

Národní shromáždění ČSSR si vyhrazuje právo v souladu s Ústavou se vší odpovědností posoudit zprávu a návrhy vlády tak, aby byla zachována suverenita a svoboda země, aby dále pokračoval demokratický vývoj naší socialistické republiky.

Národní shromáždění se rozhodlo přerušit svou schůzi do té doby, než vláda podá zprávu a předloží potřebné návrhy. Žádá současně vládu, aby tyto práce, vědoma si jejich neobyčejné závažnosti pro další osudy naší země, pro život všeho našeho lidu, posuzovala s největší odpovědností.

Národní shromáždění ukládá svému předsednictvu, aby dále pokračovalo ve své práci a vedlo potřebné konzultace. Ukládá současně výborům ústavně právnímu, brannému a bezpečnostnímu a zahraničnímu připravit rozbory všech v úvahu přicházejících otázek.

Národní shromáždění se obrací znovu ke všem občanům s naléhavou žádostí, aby nedávali záminky k jakémukoli zostření situace.

Věříme Vám, důvěřujte nám.

Národní shromáždění ČSSR

V Praze dne 27. srpna 1968

Poznámka redakce:

Text prohlášení k obyvatelstvu byl schválen plenární schůzí NS dne 27. srpna 1968.

DOKUMENT č. 20

Všemu lidu Československa!

Národní shromáždění, vycházejíc z jednomyslné vůle lidu vyjádřené ve stovkách rezolucí, které docházejí na adresu Národního shromáždění, považuje za nutné prohlásit:

1. Národní shromáždění považuje nadále obsazení ČSSR vojsky pěti států Varšavského paktu za protiprávní, odporující mezinárodním smlouvám, Chartě Spojených národů i Varšavské smlouvě.

2. Národní shromáždění vzdává dík prezidentu republiky, představitelům Národního shromáždění, vlády, Komunistické strany Československa a Národní fronty za jejich úsilí při moskevských jednáních a oceňuje jejich úsilí zaměřené k odstranění dnešního nenormálního stavu v naší zemi.

3. Národní shromáždění je přesvědčeno, že jediné místo této země je ve společenství socialistických národů a států.

4. Národní shromáždění je přesvědčeno, že naše armáda je schopna zabezpečit naše západní hranice a žádá vládu, aby důsledně a rozhodně trvala na stanovení a důsledném plnění konkrétních termínů co nejrychlejšího odchodu cizích vojsk z naší země.

5. Národní shromáždění požaduje, aby byla neodkladně umožněna a zabezpečena narušená svobodná činnost všech ústavních, vládních a státních orgánů a institucí, všech legálních sdělovacích prostředků. Zároveň trváme na tom, aby byli propuštěni na svobodu všichni naši občané, kteří ještě jsou protizákonně zadrženi a vězněni československými i cizími orgány od 21. srpna 1968.

6. Národní shromáždění zdůrazňuje, že neochvějně setrvává na zásadách a politice vyhlášených a přijatých v Akčním programu KSČ a programovém prohlášení československé vlády. Poslanci se zavazují, že vyvinou maximální úsilí, aby náš demokratizační proces probíhal bez rušivých jevů.

7. Národní shromáždění bude projednávat v nejbližších dnech zprávu vlády o výsledcích jednání v Moskvě a vládní prohlášení. Národní shromáždění vychází stále ze svých dokumentů, které přijalo ode dne 21. srpna 1968.

8. Národní shromáždění vyzývá všechen lid, aby udržel pevnou jednotu, aby zabránil provokacím, které by poskytly záminku k novým zákrokům proti zájmům lidu a našeho státu. Jen rozumem a rozvahou můžeme vyjít ze situace, kterou jsme nezavinili, vrátit se k normálnímu životu byť za těžkých podmínek a pokračovat v budování Československé socialistické republiky podle tužeb a představ jejího lidu.

V Praze dne 28. srpna 1968Národní shromáždění ČSSR

Poznámka redakce:

Prohlášení bylo schváleno jednomyslně plenární schůzí NS dne 28. srpna 1968.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP