Středa 21. srpna 1968

1968, 21. srpen (středa), Praha. - Zápis jednání 85. schůze předsednictva NS (1. část).

[Začátek: 10.17 hod.

Ukončení: 10.20 hod.

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS.

Obsah jednání:

1. Projednání situace vzniklé okupací (otázka otevření plenární schůze NS, vyslání delegace k prezidentu republiky, prohlášení k občanům).

2. Text dopisu P-NS adresovaného velvyslanectví SSSR.

3. Složení delegace pověřené předáním protestního dopisu na zastupitelském úřadě SSSR.

4. Text výzvy k občanům republiky a poslancům NS.]

[A.] Poledňák: Je třeba žádat, že velitel celé akce se má dostavit do Národního shromáždění, podat vysvětlení a vyslechnout stanovisko předsednictva NS. [Celá věta je podtržena červenou propisovací tužkou.]

V 9.30 jsem mluvil s prezidentem republiky a žádal jsem ho, aby umožnil přijetí delegace předsednictva NS alespoň k tomu, abychom konzultovali otevření pléna NS a současnou situaci. Soudruh Svoboda mi sdělil, že právě v tomto okamžiku žádal, aby mu byla povolena projížďka Prahou, aby viděl situaci, jaká je v Praze, a návštěva předsednictva ústředního výboru; sdělil, že se o jeho žádosti jedná - neřekl s kým - a že čeká na odpověď. Kolem poledne nebo v odpoledních hodinách by delegaci předsednictva přijal. Je na Hradě a nemá spojení s nikým. [Příloha č. g, dok. č. 2.]

Myslím, že je to jediná možnost žádat o jednání s vojenským velitelem akce.

Předseda vlády sedí na předsednictvu vlády. Je tam s ním zřejmě také ministr vnitra.

Doporučoval bych vypravit se teď na sovětské velvyslanectví, mezi tím přijde vzkaz od prezidenta republiky a tam by bylo třeba vyslat delegaci, [slova "třeba vyslat delegaci" podtržena červenou propisovací tužkou.] která by s ním projednala možnost otevření pléna a konzultaci o celé situaci.

[J.] Pelikán: Velitel má své rozkazy, které plní. Pokud jde o vysílání, je potřeba mít záchytný bod. Předsednictvo ÚV je vyšaltováno, [Od začátku věty podtrženo červenou propisovací tužkou.] protože není žádné spojení ani tam, ani z něho. Totéž předsednictvo vlády. [Celá věta podtržena červenou propisovací tužkou.] Jediný orgán, který zasedá, je předsednictvo NS.

Kromě toho, že jsme přijali výzvu, která je adresována na signatáře - míněno ven - bylo by třeba přijmout nějaké prohlášení, v němž by se lidem řeklo - existuje totiž pocit, že všichni utekli, nebo že jsou zavřeni - že předsednictvo NS podle ústavy vykonává určitou moc, že zasedá, že vyzývá občany, aby poslouchali legální orgány, národní výbory atd., [Od slov "bylo by třeba" podtrženo červenou propisovací tužkou.] aby lidé cítili, že nějaký orgán v tomto státě existuje, protože vláda nemůže zasedat a předsednictvo ÚV také ne. [Od slova "vláda" podtrženo červenou propisovací tužkou.] Všichni čekají, kdo se ozve. Slyšeli prezidenta a ten řekl, že nic neví, že nemůže nic říci. Myslím, že totéž řekne asi delegaci, protože je v podstatě na Hradě internován.

[A.] Žiak: Jde o souhlas pléna parlamentu.

[J.] Zedník: Nyní je mimořádná situace, rozhoduje předsednictvo.

[J.] Pelikán: Myslím, že souhlas můžeme dát.

[A.] Žiak: Ne my, ale prezident má svolat.

[J.] Pelikán: Dokud vůbec rozhlas vysílá a dokud vůbec je možno dokument někomu sdělit.

[J.] Valo: Souhlasím, že předsednictvo zasedá a hledá způsoby, jak věc řešit nebo jak vejít v kontakt s příslušnými orgány. Jakmile bude mít nějaké podrobnější zprávy a bude mu umožněno, bude občanstvo informovat. (K posl. Pelikánovi: Nastylizuj krátké komuniké, které bychom hned poslali televizi a rozhlasu.) [Věta v závorce zatržena po straně modrou propisovací tužkou.]

[Z.] Fierlinger: Také myslím, že by to neškodilo.

[A.] Žiak: Dokud je to možné, chceme plnit své povinnosti.

[J.] Valo: Hledáme možnost, jak tuto vážnou situaci řešit.

[A.] Žiak: Neřekl bych, že hledáme, jak situaci řešit. Je třeba jednoznačně říci, jak situaci řešit.

[J.] Valo: Situace je vážná a v důsledku toho ať hledáme řešení.

[J.] Poledňák: Měli bychom se pokusit dostat na předsednictvo vlády.

[J.] Valo: Ale nejdříve na sovětské velvyslanectví, aby nám umožnilo hovořit s prezidentem a předsednictvem vlády.

[A.] Žiak: To by bylo dobře dát do "bumážky", kterou budete mít [s] sebou. Jinak to bude jen návštěva velvyslanectví.

[J.] Valo: Ale v tom případě to velvyslanec může zařídit.

(Tajemník dr. Kučera [KUČERA. Oldřich. JUDr.. nar. 2.12.1923; tajemník Předsednictva NS; Pracovník Kanceláře NS (FS) od 1.9.1964 do 14. 5. 1970 (uvolněn pod záminkou reorganizace)] přinesl text dopisu předsednictva NS sovětskému velvyslanectví. Text přečetl posl. Valo. Členové delegace posl. Fierlinger - vedoucí, Zedník, Žiak, Poledňák, Špálovský a generální tajemník doc. Kaigl [KAIGL, vladimír, doc., nar. 15.5.1918; generální tajemník NS; Pracovník Kanceláře NS (FS) od 16.10.1967 do 20.5.1969 (předsednictvem FS uvolněn pro práci v aparátu OSN).] přejímají vyhotovení dopisu [Zřejmě se jednalo o Prohlášení Publikované jako dokument č. 1 v cit. souboru. Viz Přílohu č. 8.] podepsaná posl. Valo a v 10.20 hod. odcházejí ze zasedací síně.) [Text od označení závorkou podtržen červenou propisovací tužkou.]

Předsednictvo NS se v 10.45 hod. usneslo na následující výzvě:

[,,]Předsednictvo NS na své mimořádné schůzi dne 21. srpna 1968 zasedá od ranních hodin a jedná o vážné situaci, která vznikla obsazením ČSSR vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR.

Předsednictvo NS usiluje o navázání kontaktů k jednání s velvyslancem SSSR v Praze a s velitelem vojsk na území republiky.

Předsednictvo NS, opírajíc se o své ústavní postavení, je na svém místě. Snaží se o navázání spojení s prezidentem republiky a předsednictvem vlády. O výsledcích jednání bude obyvatelstvo podle možností informováno.

Předsednictvo NS zdůrazňuje, že na území republiky platí zákony republiky, vyzývá obyvatelstvo k jejich respektování a žádá, aby se obyvatelé vystříhali všech akcí, které by mohly být považovány za provokace, aby se tak předešlo zbytečnému krveprolití.

Předsednictvo NS znovu vyzývá všechny poslance NS, aby se neprodleně dostavili na svolanou schůzi pléna NS. Žádá poslance, aby použili všech dostupných dopravních prostředků. Zároveň žádá KNV a ONV, aby pomohly dopravními prostředky poslancům NS.["] [Tamtéž, dok. č. 3..]

Stenografický záznam, prvopis, turnus 1/1-3/1ž, (5 stran).

1968, 21. srpen (středa), Praha. - Zápis jednání shromáždění poslanců NS.

[Začátek: 11.43 hod.

Přerušení: 12.15 hod.

Pokračování: 14.35 hod.

Ukončení: 15.03 hod.

Předsedající: Jozef Valo, I. místopředseda NS.

Obsah jednání:

1. Informace o opatřeních P-NS v souvislosti s okupací Československa a o současné situaci.

2. Sdělení o aktivitě ekonomické komise ČNR.

3. Otázka svolání plenární schůze NS.

4. Internace předsedy ČNR Č. Císaře a nezákonný postup náměstka ministra vnitra V. Šalgoviče.

5. Rozporné informace o možnosti kontaktů s vedoucími státními a stranickými představiteli.

6. Ujasňování stanoviska k návrhu rezoluce, jíž by se NS obrátilo k OSN.

7. Rozhodnutí o zahájení schůze pléna NS 22.8. i v případě nesplnění požadavku přítomnosti nadpoloviční většiny poslanců, telefonický souhlas prezidenta se svoláním zasedání NS.

8. Návrh textu prohlášení NS k veřejnosti a jeho formulační úpravy.

9. Výzva k poslancům, aby neopouštěli budovu.

10. Požadavek aby bylo zveřejněno, kdo vojska pozval.

11. Volba další delegace k navázání kontaktů s příslušnými orgány.

12. Sdělení B. Lomského o obsahu telefonického rozhovoru s ministrem obrany M. Dzúrem.

13. Sdělení J. Pelikána o informacích poskytnutých náměstkem ministra zahraničních věcí V. Pleskotem.]

[J.] Valo: Svolali jsme vás, abychom vás informovali aspoň o těch málo krocích, které předsednictvo NS učinilo, i když jsme podobně jako jiné orgány stranické a vládní do jisté míry izolováni.

1. Předsednictvo NS dnes přijalo na své schůzi prohlášení adresované velvyslanectvím pěti členských států Varšavské smlouvy. ([J.] Valo přečetl text prohlášení.) [srov. Přílohu č. 8, dok. č. 10.] Podepsala je nadpoloviční většina předsednictva - 16.

2. Předsednictvo NS přijalo výzvu k obyvatelstvu v souvislosti se situací vzniklou obsazením republiky. ([J.] Valo přečetl text prohlášení.) [2 Tamtéž, dok. č. 5.] Usiluje o navázání kontaktů s velvyslanectvím SSSR v Praze a velitelem vojsk Varšavské smlouvy na území ČSSR.

Předsednictvo rozhodlo vyslat delegaci členů předsednictva NS k velvyslanci SSSR k navázání kontaktů, sdělení svého stanoviska a aby usilovalo o umožnění styku předsednictva NS s prezidentem republiky, vládou a ÚV KSČ. Delegaci tvoří posl. Fierlinger (vedoucí), Zedník, Žiak, Poledňák, Špálovský a doc. Kaigl. Zatím není zpráv, zda se delegace dostala na místo určení. [V té době byli členové delegace, kteří se po předání písemného protestu na velvyslanectví SSSR pokusili o přímý kontakt s členy vlády, internováni v budově Úřadu Předsednictva vlády. Viz sborník Proměny Pražského jara. s. 129 (vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v nakladatelství Doplněk, Brno 1993).] Ihned po návštěvě u sovětského velvyslance by delegace odcestovala na Hrad a navázala spojení se s. Svobodou.

Řadu zpráv nelze vyvrátit ani ověřit. Zdá se však, že je pravdivá zpráva, že s. Smrkovský a dr. Císař jsou na Krajské správě VB, resp. StB v Bartolomějské ulici. O dalších členech vlády a předsednictva ÚV KSČ nejsou zprávy. V NS jsou ministři Pavel a Borůvka, člen předsednictva ÚV KSČ s. Rigo a kandidát předsednictva s. Barbírek byli dnes ráno zdrávi v hotelu.

Na základě opatření ad 2) hodláme zítra nebo ještě dnes odpoledne uskutečnit schůzi NS k projednání této vážné situace a provolání k čs. lidu a k světové veřejnosti. Jakmile dostaneme zprávu o činnosti uvedené delegace NS, budeme vás ihned informovat. Prosím, abyste pokud možno neopouštěli budovu nebo se ihned vrátili zpět, protože vás chceme informovat o věcech tak, jak budou přicházet.

[J.] Jenka: Neuspěje-li rezoluce sovětskému velvyslanectví, bylo by třeba na předsednictvu zvážit, zda by nebylo vhodné se obrátit na OSN s tím, že věc by byla odpoledne předložena plénu.

[J.] Valo: Tuto otázku by lépe posoudilo zasedání NS, aby tak vážný krok byl učiněn s celou vážností.

[J.] Lacina: Souhlasím, ale máme jistě před tím právo požádat OSN o vyslání pozorovatelů jako de facto jediný ústavní orgán tohoto státu.

[J.] Valo: Máme právo na vše, co nám bude dovoleno. Případně bych souhlasil, ale lepší by bylo plénum NS, aby to mělo váhu.

[J.] Jenka: Je to totiž jeden z nejzávažnějších kroků. Odpoledne by k tomu mělo být zaujato stanovisko, budeme už znát postoj sovětského velvyslanectví. Ať máme jakékoliv názory, jsme zástupci lidu a jsme jemu odpovědni za to, co bude.

[A.] Pokorná: Ekonomická komise ČNR dnes přijala usnesení, které bylo předáno všem našim ústředním orgánům, včetně předsednictva NS. Vyjadřuje plnou podporu prohlášení těchto orgánů. Ověří-li se zajištění dr. Císaře, žádáme jeho okamžité propuštění na svobodu.

[A.] Pospíšil: Mám dotaz - kde bude zasedat plénum NS. I když nejsme kompletní, bylo by třeba všechny věci náležitě promyslet, projednat a obrátit se na příslušná místa OSN, jak zde bylo navrhováno.

[J.] Rudolf: Čekáme zde a nevíme, zda je naše vláda a ÚV zajištěna. Naší povinností je učinit výzvu NS ke klidu obyvatelstva a výzvu k poslancům, aby přišli do parlamentu. Žádám, aby byl vznesen požadavek na vyslání pozorovatele z Rady bezpečnosti OSN. Máme přece odpovědnost před národem.

[J.] Valo: Výzvu k poslancům i k národu jsme učinili. Snažíme se navázat další styky, abychom získali informace.

[J.] Rudolf: Je zde přece s. min. vnitra, ať nám podá zprávu.

[J.] Valo: Chtěl jsem na něm, aby podal zprávu, ale s. ministr prohlásil, že ani on nebyl ráno vpuštěn do úřadu, takže nemá žádné informace.

[J.] Rudolf: Na co tedy budeme čekat? Až budeme zajištěni také my?

[I.] Skála: Měli bychom využít legální možnosti, aby ti poslanci, kteří jsou již přítomni, vznesli kategorický požadavek naprosté volnosti pohybu ústavních činitelů - členů NS, vlády a ÚV. Tento požadavek by měl být tlumočen v televizi. Nevíme, jaká opatření byla udělána na krajích, aby se sem případně poslanci nedostali.

[F.] Kuba: Mělo by být provedeno spojení s naší skupinou, která odjela na velvyslanectví SSSR, aby tam tlumočila to, co říkal posl. Skála.

[L.] Hofman: Z titulu své funkce předsedy branného a bezpečnostního výboru jsem se obrátil na ministerstvu vnitra na s. nám. Šalgoviče o dotaz, zda byl s. Císař zajištěn ráno třemi civilisty. S. Šalgovič dlouho zapíral. Tvářil se, že o ničem neví a že to nechá prověřit. Upozornili jsme na to, že se jedná o ústavního činitele a že je zodpovědný Národnímu shromáždění za to, aby se neděly žádné nezákonnosti. Žádnou odpověď jsem od něj nedostal.

Přišla další zpráva z MV, která říká, že s. Císař a soudruh Smrkovský jsou na krajské správě Bezpečnosti v Bartolomějské ulici. (Dotazy: Proč?) S. Šalgovič má v kanceláři příslušníka NKVD.

[J.] Turečková: Mám dva dotazy. Zda se hlásil okupační velitel u primátora města a zda kromě legální vlády je něco známo o ilegální vládě, která by případně mohla požádat o to, o co žádáme.

[J.] Valo: Nemáme spojení, takže nevíme, zda se hlásil okupační velitel, kdo to je, není nám nic známo o nějaké druhé vládě. Nebereme ji na vědomí. Pro nás existuje pouze legální vláda.

[J.] Jenka: Volili jsme prezidenta republiky, který jmenoval jednotlivé ministry. Nemáme tedy důvod jednat s jinou vládou.

[F.] Kuba: Zpráva o s. Smrkovském by se měla prověřit. Posl. Hlína, než odešel na ÚV, mně, s. Jägermannovi, [V.] Kučerovi a Rudolfovi sdělil, že s ním mluvil na ÚV.

[M.] Vaculík: Mluvili jsme s některými členy ÚV, s několika veliteli, ale nepustili nás dovnitř. Nesli jsme na ÚV rezoluci přijatou v klubu členů ÚV a pracovníků. Rezoluce musela být dovnitř zanesena v chlebu, teprve s jídlem je tam pustili. [Věta zatržena po straně modrou propisovací tužkou.]

Všichni na ÚV jsou izolováni. Předsednictvo je v prvním patře a pracovníci v ostatních místnostech. Taková je situace.

Jeden velitel nám řekl, abychom počkali, druhý řekl, že to chápe, ale že nás dovnitř nepustí. Rovněž s. Kaderka a s. Rigo jsou na ÚV. Kromě s. Barbírka jsou tam všichni.

[V.] Krutina: Mohu to potvrdit. Byl jsem na ÚV a nikoho tam nepouštějí.

[J.] Jägermann: Jsem zástupcem lidu jako každý z vás. Chci proto vědět, proč sem naši spojenci přišli, jaké k tomu měli důvody a co se u nás stalo. Chci to vědět jako zástupce lidu a neodejdu dříve, dokud se to nedovím.

[J.] Valo: Komu to vyhrožuješ? Nám? I my to chceme vědět a děláme všechno, co je v našich silách.

Až se vrátí delegace, která odešla na sovětské velvyslanectví, příp. na Hrad k prezidentovi, znovu vás zavoláme a budeme vás informovat.

[Jednání přerušeno od 12.15 do 14.35 hod.]

[J.] Valo: Soudružky a soudruzi, svolali jsme vás zase za tím účelem, abychom vás informovali, jenže naše informace bude velice chabá. Bohužel nepodařilo se nám ještě zjistit, jaký osud stihl delegaci, kterou jsme poslali jak na velvyslanectví Sovětského svazu, tak potom na Hrad k soudruhovi Svobodovi. Se soudruhem Svobodou jsem hovořil telefonicky. U něho se ještě delegace nehlásila. To bylo před půl hodinou.

Soudruh Svoboda souhlasí se svoláním Národního shromáždění ať na dnešek nebo na zítřek, a protože mu těžko lze doručit písemné svolání, požádal mne, abychom brali jeho ústní sdělení za potvrzené svolání Národního shromáždění, což je koneckonců v mimořádných událostech možné, poněvadž jen události znemožnily, aby byla tato forma písemného svolání dodržena.

Soudruh Svoboda mi zároveň slíbil, že se bude informovat na velvyslanectví o osudech naší delegace, zda na velvyslanectví přišla a zda z něho odešla. Dosud ještě zprávy o tom nemáme.

Pokud jde o prohlášení, které jste podepisovali, [Text Prohlášení se nedochoval.] soudruh Pavel je toho názoru, že by to mohlo být vysvětlováno, jako bychom žádali o intervenci z druhé strany, a vyslovil obavy, že by to mohlo mít nedozírné důsledky pro ty lidi, kteří by to případně podepsali.

Proto jsme upustili od publikování tohoto prohlášení. Soudruzi připravili jedno prohlášení, kterým se obracíme na československý lid jako jediná hovořící zastupitelská instituce československého lidu. Potom vám soudruh Pelikán přečte návrh tohoto usnesení.

Ještě předtím bych sdělil, že zasedání pléna NS bude zítra. Všechny bych vás prosil, abyste budovu neopouštěli, abyste zůstali zde. S potravinami to bude trochu horší, ale jeden den vydržíme, i kdybychom byli hladovější. Máme obavu, aby nebylo případně znemožněno poslancům dostat se potom do této budovy. Plénum NS bychom konali buď v této místnosti anebo v místnosti předsednictva nebo v reprezentační místnosti. Uvážili bychom, kde by to bylo výhodnější. Schůzi budeme konat za každého počtu poslanců. Nebudeme dbát na to, zda bude nadpoloviční většina anebo ne. V mimořádných poměrech je třeba i mimořádných opatření. Je nesporné, že by se převážná většina poslanců, kdyby mohli, této schůze zúčastnila. Většina bude takových, že se nemohli zúčastnit proto, že se sem nemohli dostat, a to ne z jejich viny, ale z vyšší moci. Proto obstojíme před celým světem i tehdy, když bude jen 100 poslanců a bude hovořit jménem celého Národního shromáždění, poněvadž nebylo ostatním umožněno, aby se sem v plném počtu dostavili. Takovéto doporučení dávám, abychom zítra v 9 hodin konali zde v této budově zasedání pléna NS s poslanci, kteří se do schůze dostaví.

Nyní bych prosil s. Pelikána, aby přečetl návrh prohlášení, kterým bychom se chtěli obrátit na československou veřejnost, pokud nám to bude umožněno, rozhlasovými prostředky, pokud je budeme vlastnit.

[J.] Pelikán: Soudruh Valo vysvětlil, proč nepovažujeme za správné přijmout nějaký apel na OSN. Naproti tomu skupina poslanců, ve které byli s. Macek, Skála a já i další, kteří se účastnili jen částečně, jsme dospěli k závěru, že v dané situaci, protože nemůže zasedat ani vláda, ani předsednictvo ÚV, ani předsednictvo NF, vlastně Národní shromáždění je jediným legálním orgánem, který může promluvit k veřejnosti. Veřejnost na to čeká. Prohlášení by mělo obsahovat několik základních bodů. Prosil bych, aby prohlášení přečetl s. Macek, poněvadž má doplňky.

[J.] Macek: Soudružky a soudruzi, přečetl bych vám prohlášení a prosím vás, abyste je pozorně sledovali - máme bohužel jen dva exempláře:

"Sedmdesátšest poslanců NS, kteří se sešli na výzvu předsednictva NS v poledních hodinách dne 21. srpna 1968, pokládá za nutné ve chvíli, kdy zákonná vláda a ostatní ústavní orgány nemohou sdělit své stanovisko k současné situaci a plnit své ústavní funkce, prohlásit:

1. Ztotožňujeme se s prohlášením předsednictva ÚV KSČ, které označuje okupaci Československa armádami 5 zemí Varšavské smlouvy za porušení mezinárodního práva, porušení ustanovení Varšavské smlouvy a zásad rovnoprávných vztahů mezi národy.

2. Žádáme, aby ústavní činitelé, především prezident republiky Ludvík Svoboda, předseda vlády ing. Oldřich Černík, předseda NS Josef Smrkovský, I. tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček, předseda ÚV NF František Kriegel, předseda České národní rady Čestmír Císař a další byli propuštěni z internace, a tak mohli vykonávat ústavní funkce, které jim svéprávný lid této země svěřil.

3. Protestujeme proti tomu, že Národnímu shromáždění, vládě, složkám NF a jejich představitelům je bráněno ve vykonávání jejich zákonných práv a trváme na svobodě jejich pohybu a shromažďování.

4. Žádáme kategoricky okamžitý odchod vojsk 5 států Varšavské smlouvy a plné respektování státní suverenity Československé socialistické republiky. Obracíme se na parlamenty všech zemí a na světové veřejné mínění, aby podporovaly naše zákonné požadavky.

5. Pověřujeme [delegaci] NS ve složení - (a zde prosím, abyste učinili návrhy) - aby tato delegace vstoupila ve styk s předsedou NS s. Smrkovským, s prezidentem republiky Ludvíkem Svobodou a s předsedou vlády ing. Černíkem s tím, aby je informovala o tomto našem jednání a usnesení a dohodla s nimi další postup. O výsledcích jednání podá delegace NS bezprostředně zprávu čs. lidu.

6. Vyzýváme všechen lid v naší zemi, aby se v této chvíli neuchyloval k násilným akcím proti okupačním vojskům, aby se nedal vyprovokovat různými silami, které si chtějí obstarat důkazy pro oprávněnost intervence a využít situace k samozvaným akcím.

Pracující lide! Zůstaňte na svých pracovištích a chraňte své závody. Použijte pro ochranu socialismu v Československu všechny demokratické prostředky. Bude-li nutné, budete určitě schopni bránit se i generální stávkou.

Dobrý život této země může zaručit jen lid, který v ní žije a pracuje.

Žijeme těžké hodiny. Věříme, že z nich vyjdeme se vztyčenou hlavou a rovnou páteří."

Prosím, abyste se v poznámkách zaměřili pouze na podstatné věci, aby toto prohlášení mohlo být ihned publikováno v rozhlase, dokud ještě funguje.

[J.] Valo: Děkuji. Prosím o vaše poznámky k návrhu, který přednesl posl. akad. Macek.

[J.] Jenka: Na prohlášení není potřeba nic měnit. Plně obráží názory lidí, když jsme odjížděli ze svých volebních obvodů.

[M.] Miková: Měla by tam být podpora nejen předsednictva strany, ale i předsednictva NS.

[J.] Valo: Hovoříme jménem 76 poslanců NS, mezi nimiž jsou i členové předsednictva. Není třeba se rozdělovat na předsednictvo a ostatní poslance. Je lepší, hovoříme-li jenom jako poslanci NS.

[J.] Macek: Doplníme prohlášení tak, že v prvním bodě se stavíme za prohlášení ÚV KSČ i předsednictva NS, protože prohlášení v tom směru bylo publikováno a je třeba se k němu přihlásit. To je správná připomínka.

Dále zde byla připomínka, abychom nepoužili formulace "pro ochranu socialismu", ale "použijte pro další rozvoj socialismu všech demokratických prostředků", aby to nevypadalo, že je u nás socialismus ohrožen.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP