"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-Šve

SAMEK František, dr.

I A. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - im. - in. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. a zeměd.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 455 (daň z lihu).

37, 22. VI. 1926; 2402, II.

doslov 38, 23. VI. 1926; 2502, II.

rozp. výb. zpr. t. 783 (zákon o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry).

58, 15. XII. 1926; 1445, III.

rozp. výb. zpr. t. 786 (úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny životní s pojistníky rakouskými, podepsaná dne 29. V. 1925 v Praze se Závěrečným zápisem téhož data).

58, 15. XII. 1926; 1446, III.

rozp. výb. zpr. t. 785 (úmluva mezi Československou republikou a královstvím Italským o plnění smluv a pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny s pojistníky italskými, podepsaná dne 4. V. 1926 v Praze se Závěrečným zápisem téhož data).

58, 15. XII. 1926, 1448, III.

rozp. výb. zpr. t. 787 ("Druhý dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. VI. 1924", podepsaný v Praze dne 17. X. 1926).

59, 16. XII. 1926; 1531, III.

rozp. výb. zpr. t. 958 (zákon o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků).

75, 26. IV. 1927; 669, doslov 680, IV.

vyjádření o resol. 76, 29. IV. 1927; 758, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1002 (zákon o stabilisačních bilancích).

79, 4. V. 1927; 958, IV.

doslov po rozpravě povšechné

80, 5, V. 1927; 1072, IV.

doslov po rozpravě podrobné

82, 10. V. 1927; 1552, IV.

změny textové při druhém čtení

83, 11. V. 1927; 1565, IV.

rozp. výb. zpr. t. 784 (zákon o provedení úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 29. V. 1925, a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. V. 1926 o plnění smluv o pojištění na život a důchody).

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1383 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním).

120, 17. I. 1928; 17, doslov 26, V.

rozp. výb. zpr. t. 1839 (zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu).

172, 6. XI. 1928; 8, doslov 35, VII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2271 (zákon, kterým se provádí třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách).

206, 14. VI. 1929; 28, VIII.

ústav.-práv. zpr. t. 2272 (třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60 Sb. z. z r. 1926), podepsaný v Praze dne 27. XI. 1928).

206, 14. VI. 1929; 29, VIII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2304 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými, podepsaná v Praze dne 7. XI. 1928 a závěrečný zápis k této úmluvě).

212, 26. VI. 1929; 8, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 9, VIII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2398 (zákon, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 7. XI. 1928 o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými).

212, 26. VI. 1929; 8, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 9, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

56, 9. XII. 1926; 1270, III.

o zákonu o dávce ze šumivého vína (t. 782).

59, 16. XII. 1926; 1514, III.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078).

89, 24. VI. 1927; 1800, IV.

Dotazy:

o provádění oprav silnic.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o neutěšených dopravních poměrech okresu dolnokralovického.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 184, 26. II. 1929; 5, VII.

 

SEDLÁČEK Václav

XIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. živn.

Návrhy:

aby pro živnost hostinskou a výčepnickou byl zaveden průkaz způsobilosti, t. 420.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o nekalé soutěži (t. 1078) k § 14.

89, 24. VI. 1927; 1816, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 24, V.

Dotazy:

o zamýšleném zrušení strážního stanoviště čís. 122 na trati Břeclav-Přerov v Mor. Písku.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

proč jsou odpírány pasy zdejším zvěroklestičům do Polska.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o podstatném zlepšení vymetacího obvodu kominíku Václavu Říhovi v Nových Benátkách.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o lékařských prohlídkách nemocných vojínů.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o rozpuštění knihovní rady ve Vlčňově.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o předpisování daní na rok 1926 lázeňským a výletním restauratérům.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o povolování koncesí k dopravě osob autobusem.

45, 20. X. 1926; 159, III.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o neoprávněném výkonu živnosti zubní techniky Zalabákem, zubním technikem v Napajedlích.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o vylučování lékařů z ordinace pro členy okresních nemocenských pojišťoven.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

o rychlé nouzové pomoci obyvatelům v soudním okrese ždánském poškozeným průtrží mračen.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o zřizování okrskových celních správ.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 6, VI.

o sestátnění silnice Břeclav-Hodonín.

123, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 137, 20. III. 1928; 4, VI.

o regulaci Dřevnice.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o zařazení města Břeclavi do vyšší stupnice činovného.

167, 22. X. 1928; 4, VII.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

o zamýšleném založení privilegované společnosti pro textilní dodávky národní obraně.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o zřízení železniční. zastávky v obci Lanštorfě.

182, 14. II. 1929; 6, VII.

že nezodpověděn dotaz podaný podle § 67 jedn. ř. posl. sněmovny.

187, 6. III. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o smutných poměrech na škole ve Vracově a stranickém postupu okresního školního výboru v Kyjově.

207, 18. VI. 1929; 3, VIII.

 

SEDORJAK Nikolaj

XXII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1634, II.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644)

150, 28. VI. 1928; 40, VI.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928; mluví o událostech v Chustu-Boroňavě, jež se udály 8. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 46, VI.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839); mluví o poměrech na Podkarpatské Rusi.

172, 6. XI. 1928; 23, VII.

Interpelace:

o pozemkových knihách, které Rumuni zadržují v Marmarošské Sihoti, t. 358/V.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 773/IV.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Chustu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a přečin podle § 18, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi ve Veljatýně dne 21. VI. 1925).

6, 21. XII. 1925; 173, I.

zpr. t. 154; zprav. dr Daněk;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1374, II.

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 14, č. 5 a přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 12. VII. 1925 v Királyhaze).

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 159; zprav. dr Daněk;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 331-2, III.

okres. s. v Iršavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný výroky na schůzích v Bilkách 10. XI. 1925 a 12. XI. 1925 v Iršavě proti dr Evženu Bološeskulovi)

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 157; zprav. dr Ravasz;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1374, II.

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 15, č. 2 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z.).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 158; zprav. dr Ravasz;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1374, II.

soud. stol. v Chustu (přečin podle § 14, č. 5, zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., spáchané řečí na táboru lidu dne 21. IV. 1925 v Luhu).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 132; zprav. dr Ravasz;

nevydán 21, 18. V. 1926; 1238, II.

okres. s. v Užhorodě (přečin urážky na cti podle § 2 a § 6 zák. čl. XLI z r. 1914 proti Františku Bílkovi).

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 345; zprav. V. Votruba;

vydán: 63, 15. III. 1927; 43, IV.

soud. stol. v Beregsásu (trojnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na táboru lidu dne 7. V. 1925 v Beregsásu).

17, 24. III. 1926; 1066, II.

zpr. t. 671; zprav. dr Ravasz;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 652-3, IV.

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 69/1 tr. z. a § 4, odst. 1 zák. čl. XL z r. 1914, přečin podle § 14, č. 3, přečin podle § 14, č. 1, zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 2, § 4, odst. II. zák. čl. XLI z r. 1914, stihatelný na základě zmocnění podle § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879 ca dr Balošeskul, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 10. XI. 1925 v Bílkách).

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 672; zprav. dr Ravasz;

vydán: 74, 7. IV. 1927; 653, IV.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vyřízení odloženo

41, 25. VI. 1926; 2659, II.

soud. stol. v Užhorodě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a výzvy k trestným činům podle § 15, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil dne 7. II. 1926 v Suché).

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 1322; zprav. dr Halla;

nevydán 138, 22. III. 1928; 65-6, VI.

soud. stol. v Užhorodě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil dne 11. IV. 1926 v Kolčíně).

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 1321; zprav. dr Halla;

43, 15. X. 1926; 42, III.

nevydán 138, 22. III. 1928; 65, VI.

župana župy košické (přestupek nař. maď. min. vnitra z 28. IV. 1848, přest. č. 128 a č. 766 z 13. II. 1898, resp. nař. min. pro správu Slovenska ze dne 6. VI. 1920, č. 4916/20, jehož se dopustil na schůzi dne 28. VIII. 1926 v Kružlové).

43, 15. X. 1926; 43, III.

zpr. t. 821; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2514-5, IV.

soud. stol. v Chustu (přečiny podle § 18, č. 2 a 3 a § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

46, 11. XI. 1926; 239, III.

zpr. t. 919; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 126, 31. I. 1928; 25, V.

sedrie v Prešově (zločin podle § 15, č. 3 (2) a přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

46, 11. XI. 1926; 239, III.

župana župy košické (přestupek nař. býv. maď. min. vnitra ze dne 28. IV. 1848, č. 216, nařízení téhož ministerstva č. 128 z r. 1868 a č. 766 ze dne 13. II. 1898, resp. nař. min. s plnou mocí pro správu Slovenska č. 4916 ze dne 6. VI. 1920).

56, 9. XII. 1926; 1130, III.

zpr. t. 827; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2516, IV.

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1275; zprav. J. Tůma;

nevydán 131, 10. II. 1928; 48, V.

soud. stol. v Chustu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin urážky na cti podle § 2 téhož zákona).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1274; zprav. J. Tůma;

vydán pro přečin utrhání na cti a přečin urážky na cti

131, 10. II. 1928; 46-8, V.

sedrie v Prešově (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a přečin rozšiřování nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1354; zprav. J. Tůma;

nevydán 142, 14. VI. 1928; 42-3, VI.

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 5 a přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky)

61, 15. II. 1927; 1597, III.

zpr. t. 1395; zprav. J. Tůma;

nevydán 151, 10. VII. 1928; 34, VI.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1918; zprav. J. Tůma;

vydán: 192, 20. III. 1929; 58-9, VIII.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky)

126, 31. I. 1928; 5, V.

zpr. t. 1326; zprav. J. Tůma;

vydán: 154, 13. VII. 1928; 12-13, VI.

sedrie v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

126, 31. I. 1928; 5, V.

zpr. t. 2072; zprav. J. Tůma;

nevydán 203, 11. VI. 1929; 18-19, VIII.

soud. stol. v Berehově (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přečin podle §§ 1, 3, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

185, 28. II. 1929; 7, VII.

soud. stol. v Berehově (přečin podle § 14, č. 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

185, 28. II. 1929; 7, VII.

soud. stol. v Chustu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky)

186, 1. III. 1929; 42, VII.

soud. stol. v Chustu (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

kraj. s. v Chustu (zločin podle § 2, odst. I a II, přečin podle § 17, č. 1, odst. I a II zákona na ochranu republiky a přečin podle § 24, č. 3 zák. čl. XIV z r. 1914)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 15, č. 2 zák. na ochranu republiky)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

Volán k pořádku:

123, 24. I. 1928; 34, 35, V.

164, 21. IX. 1928; 160, VI.

 

SIEGEL Hieronymus

III. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. inkompatib. - ústav.-práv. - zásob. a živn.

Návrhy:

doplňov. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 1.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

1 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k §§ 44, 45, 48.

89, 24. VI. 1927; 1817, IV.

Resoluce:

9 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 106-109, VII.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455)

37, 22. VI. 1926; 2411, II.

o změně §§ 27 a 29 zák. z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526)

41, 25. VI. 1926; 2632, II.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

86, 14. VI. 1927; 1639, IV.

o zákonu, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. III. 1925, č. 58 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (t. 1108)

89, 24. VI. 1927; 1786, IV.

o zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078).

89, 24. VI. 1927; 1794, IV.

o celním zákonu (t. 1168).

99, 12. VII. 1927; 2532, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

99, 12. VII. 1927; 2552, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 97, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644)

150, 28. VI. 1928; 38, VI.

o prozatímní dohodě mezi RČS a Persií (t. 1707); obírá se obchodní politikou státu.

160, 17. IX. 1928; 6, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

162, 19. IX. 1928; 36, VI.

o obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií, sjednané v Paříži dne 2. VII. 1928 (t. 2027)

185, 28. II. 1929; 22, VII.

o dodatkových dohodách k obchodním smlouvám mezi RČS a Norskem, Španělskem a Italií (t. 2037, 2041 a 2042).

192, 20. III. 1929; 13, VIII.

Interpelace:

o nešvarech v soudnictví, t. 1993/II.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2205/XXI.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o zdaňování obchodníků a živnostníků, t. 2254/VII.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o množících se sebevraždách vojáků, t. 2278/IV.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

o nepřípustných pokynech členům daňových komisí, t. 2313/XIII.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Dotazy:

o neodůvodněném potrestání proto, že nebyly vyvěšeny prapory.

12, 4. III. 1926; 533, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o zálohách na tisk kandidátních listin.

41, 25. VI. 1926; 2660, II.

odpov. 45, 20. X. 1926; 159, III.

že oficiál Josef Tschöp byl při zařazení poškozen.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o přeložení přednostenského úřadu vlakové pošty z Broumova do Č. Třebové.

132, 10. II. 1928; 2, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o odsouzení notáře Rudolfa Pohla z Maršova.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o jmenování do nemocenských pojišťoven.

198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o zřízení německé menšinové školy v Náchodě.

198, 23. V. 1929; 5, VIII.

"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP