"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-Šve

ŠAMALÍK Josef

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. zeměd.

Návrhy:

na poskytnutí vydatné státní podpory a úlev zemědělcům, jimž katastrofálními povodněmi v celé Československé republice zničena byla polní a luční sklizeň, t. 470.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 710.

53, 25. XI. 1926; 842, III.

na neprodlené poskytnutí pomoci obyvatelstvu, poškozenému katastrofálním krupobitím na Boskovicku a Kunštátsku, t. 1095.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v RČS, t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním pro rok 1926 (t. 13) k čl. VIII.

11, 25. II. 1926; 499, I.

na zřízení 19členného výb. br., kult. a zahr., 31členného výb. soc.-pol., zeměd. a živn. podle zásady poměrného zastoupení.

7, 16. II. 1926; 275-9, I.

na zřízení 19členného výb. zdrav., doprav., zásob. a vyšetř. podle zásady poměrného zastoupení.

11, 25. II. 1926; 505-7, I.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. předsedy dr Švehly a min. financí dr Engliše ze 14. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 19, III.

Resoluce:

k osnově zákona o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153), stran braní zřetele na pachtýře při provádění pozemkové reformy.

15, 16. III. 1926; 903, I.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1172 (zákon, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z.).

102, 25. X. 1927; 23, doslov 33, V.

zeměd. výb. zpr. t. 2103 (vydání zákona o elektrisačním fondu).

190, 12. III. 1929; 8, doslov 32, VII.

Řeč v rozpravě:

o návrzích, týkajících se živelních pohrom (t. 519/I.-IV.).

46, 11. XI. 1926; 264, III.

o zákonu o dávce ze šumivého vína (t. 782).

59, 16. XII. 1926; 1516, III.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 23, VI.

Interpelace:

stran udělení rychlé a vydatné nouzové podpory pohořelým v Petrovicích, okres Boskovice na Moravě, t. 227/I.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 1003/XXII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o vydatné podpoře požárem postiženým rodinám v Baldovci, okres Prostějov na Moravě, t. 443/VIII.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 957/VI.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

že nebyl zrušen příděl zbytkového statku Mistřín degradovanému legionáři Hlobilkovi, t. 538/VIII.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 808/I.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o vládním nařízení ze dne 8. X. 1926 o semílání žita, t. 663/IX.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 808/XVI.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o rozdílném placení nápojové dávky z vína a ovocných šťáv ve velkoobchodě a maloobchodě, t. 797/VII.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1003/XVIII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o snížení dopravních tarifů při převozu řepy, surového a hotového cukru po drahách čsl., snížení cukerní daně spotřební a obratové a zvýšení celních tarifů cukerních, t. 1163/XIV.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1408/I.

125, 26. I. 1928; 3, V.

Dotazy:

o živelních pohromách v povodí Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

o pozemkové reformě na velkostatku Sokolnice.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 67, III.

o nouzové akci (povodně na Židlochovicku).

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o neodůvodněných předpisech daně z obratu z povoznictví zemědělcům, kteří neprovádí povoznictví jako živnost, nýbrž jako součást svého hospodářství.

44, 19. X. 1926; 79, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o dani z obratu požadované na rolnících z domnělého povoznictví.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o volebním právu do obecních honebních výborů na Moravě.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 76, 29. IV. 1927; 709, IV.

o uznání válečných půjček, náležejících členům rodiny.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o vybudování podjezdu v Rájci na nádraží.

76, 29. IV. 1927; 708, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 6, V.

o rychlé nouzové pomoci obcím a obyvatelům v soudním okresu bystřickém na Moravě.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o rychlé a vydatné státní podpoře a pomoci obcím v okrese boskovickém na Moravě, postiženým živelními pohromami.

91, 28. VI. 1927; 1915, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o poměrech v živnostenské pokračovací škole v Jedovnicích, okres Boskovice na Moravě.

91, 28. VI. 1927; 1915, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

v příčině zdaňování zástupců pojišťoven.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o opravě Mohyly míru a o zřízení sadu u Mohyly na bojišti Slavkovském.

106, 25. XI. 1927; 3, V.

o konfiskaci "Selských Hlasů" a "Malozemědělce".

116, 13. XII. 1927; 5, V.

odpov. 127, 1. II. 1928; 4, V.

o ochraně našeho včelařství.

128, 7. II. 1928; 6, V.

o snížení cukerní daně spotřební a obratové a upravení celních tarifů cukerních.

133, 13. III. 1928; 5, VI.

o nepřístojném jednání dvou státních úředníků na Slovensku oproti Hasičské vzájemné pojišťovně.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o živelních pohromách a podpoře postiženého obyvatelstva v župě brněnské.

157, 6. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o nouzových opatřeních pro zemědělce, postižené katastrofální neúrodou píce.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o nespravedlivě přemrštěných předpisech daně důchodové, daně domovní a výdělkové.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o zřízení podjezdu ve stanici Rájec-Jestřebí na dráze Brno-Č. Třebová.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

o příplatcích na cenu řepy za r. 1928 a 1929.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

odpov. 207, 18. VI. 1929; 3, VIII.

ve příčině živelních pohrom v župě brněnské.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem podle zákona č. 124/24 Sb. z.).

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

kraj. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem podle zákona č. 124/24 Sb. z.).

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

 

ŠKOLA František

IX. voleb. kraj

K, KL

Nastoupil za Hirschla E., jenž byl zbaven mandátu.

Volba verifikována 78, 4. V. 1927; 890, IV.

Slib vykonal 61, 15. II. 1927; 1583, III.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a zeměd.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

aby těžce poškozeným občanům v obci Věšín pod Třemšínem byla poskytnuta pomoc okamžitě z prostředků státních, t. 1786.

161, 18. IX. 1928; 3, VI.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1312, IV.

o zák. o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 15, VI.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o stavebním ruchu (t. 1839); mluví o persekusi komunistického tisku.

172, 6. XI. 1928; 11, VII.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 53, VII.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 3 a § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

zpr. t. 1266; zprav. V. Votruba;

nevydán 129, 8. II. 1928; 56, V.

okres. s. ve Strakonicích (přestupek podle § 3 a § 19 shromažďovacího zákona).

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

zpr. t. 1272; zprav. V. Košek;

nevydán 131, 10. II. 1928; 46, V.

kraj. s. v Čes. Budějovicích (přestupek urážky úřadu podle § 496 tr. z. a čl. V zákona z r. 1863, č. 8 ř. z., přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 1, odst. I, § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a § 159 vojenského tr. z.).

101, 14. VII. 1927; 2727, IV.

zpr. t. 2082; zprav. dr Halla;

nevydán 196, 2. V. 1929; 45, VIII.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1539; zprav. J. Tůma;

nevydán 15, 14. VII. 1928; 3-4, VI.

okres. s. v Písku (přestupek podle § 23, odst. II tiskového zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863).

120, 17. I. 1928; 11, V.

okres. s. v Písku (přestupky podle § 23 tiskového zákona a podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího).

120, 17. I. 1928; 12, V.

zpr. t. 1634; zprav. dr Ravasz;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 5, VI.

okres. s. ve Vimperku (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1909; zprav. dr Ravasz;

nevydán 191, 13. III. 1929; 6-7, VII.

okres. s. ve Strakonicích (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 2075; zprav. dr Halla;

nevydán 203, 11. VI. 1929; 20, VIII.

kraj. s. v Písku (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 a přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

okres. s. ve Strakonicích (přestupek podle § 312 tr. z.).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Písku (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 15, č. 4 téhož zákona).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Jihlavě (zločin podle § 15, č. 3 a přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

kraj. s. v Plzni (pořádková pokuta svědecká).

194, 25. IV. 1929; 16, VIII.

kraj. s. v Plzni (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z. a podle § 1 tiskové novely z 30. V. 1924, č. 124 Sb. z.).

205, 13. VI. 1929; 5, VIII.

 

ŠMERAL Bohumír, dr.

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. Stál. - ústav.-práv. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

31, 18. XII. 1925; 45, I.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi RČS a republikou Tureckou z 30. IX. 1926 a o dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČS a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925 (t. 768 a 769); mluví o vztahu Anglie k revolučnímu hnutí v Číně a pozdravuje sjezd proti potlačování koloniálních národů v Bruselu.

61, 15. II. 1927; 1632, III.

Interpelace:

naléhavá, o amnestii a abolici politických deliktů, t. 21.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 99.

9, 18. II. 1926; 364, I.

o monarchistickém nebezpečí a pronásledování dělnického hnutí v Maďarsku, t. 946/III.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1235/III.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z., jehož se dopustil výroky dne 6. X. 1925 v Praze na Slovanském ostrově).

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 32; zprav. dr Daněk;

nevydán 11, 25. II. 1925; 509, I.

místopředseda Fr. Horák přikazuje im. výb. věc dr Šmerala, který se nezúčastnil bez platné omluvy řady schůzí a byl v důsledku toho po třikráte pokutován podle odst. 2, § 3 jedn. řádu.

137, 20. III. 1928; 3, VI.

zpr. t. 1640; zprav. dr Daněk;

pokutován ztrátou diet po 6 měsíců

155, 14. VII. 1928; 25, VI.

zpráva im. výb. podle § 3, odst. 3 jedn. ř. v záležitosti dr B. Šmerala t. 2196; zprav. dr Daněk;

pokutován ztrátou diet po dobu 6 měsíců.

195, 26. IV. 1929; 25-6, VIII.

 

ŠOLTYS Andrej

XXI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. doprav. - kult. - soc.-pol. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na rychlé poskytnutí pomoci poškozeným katastrofální průtrží mračen v okrese sabinovském na slovenském východě, t. 1121.

89, 24. VI. 1927; 1821, IV.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1047, IV.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost posl. Matíka podle § 51 jedn. ř.

4, 18. XII. 1925; 98, I.

zpr. ústní; zprav. K. Moudrý;

důtka neudělena 6, 21. XII. 1925; 237-8, I.

okres. s. v Giraltovcích (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Bárno Aladár).

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 722; zprav. V. Votruba;

vydán: 126, 31. I. 1928; 26, V.

okres. s. v Prešově (přečiny podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a podle § 301 tr. z.).

187, 6. III. 1929; 8, VII.

 

ŠPAČEK Jaromír

XIV. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. br. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Opava v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 924.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153), týkající se braní zřetele na pachtýře při provádění pozemkové reformy.

15, 16. III. 1926; 903, I.

Zpravodajem:

br. výb. zpr. t. 868 (zákon o délce presenční služby vojenské).

66, 22. III. 1927; 195, IV.

doslov 71, 30. III. 1927; 450, IV.

br. výb. zpr. t. 894 (zákon o umísťování déle sloužících poddůstojníků)

66, 22. III. 1927; 208, IV.

doslov 71, 30. III. 1927; 455, 468, IV.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních z 23. IV. 1925 (t. 174)

16, 17. III. 1926; 998, I.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455)

37, 22. VI. 1926; 2453, II.

o obchodní smlouvě s Polskem z 23. IV. 1925 (t. 516)

41, 25. VI. 1926; 2589, II.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 36, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 12, VII.

o III. a IV. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČS a Polskem (t. 1849 a 1850), o smlouvě mezi týmiž státy o úpravě reky Olše a potoka Petrůvky (t. 1975) a o smlouvě mezi RČS a Německem o hraniční Odře (t. 1976)

185, 28. II. 1929; 16, VII.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700); prohlášení o rozmluvě berlínského profesora Wolfa s presidentem republiky o event. změnách státní hranice.

198, 23. V. 1929; 31, VIII.

o zákonu, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215)

200, 4. VI. 1929; 14, VIII.

o projednávání vlastní imunitní věci, t. 2064.

200, 4. VI. 1929; 33, VIII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1913), v níž odpovídá na útoky učiněné proti němu za rozpočtové rozpravy se strany němec. nár. a komunistických poslanců.

169, 24. X. 1928; 28, VII.

Interpelace:

o katastrofálních následcích nedostatečného přídělu uhelných vozů revíru ostravsko-karvínskému, t. 724/XIX.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 773/XIII.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o odkládání stavby státní nemocnice na Ostravsku, t. 1776/X.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 957/IX.

77, 3. V. 1927; 858, IV.

na odškodněnou poškozenců z t. zv. plebiscitní doby na Těšínsku, t. 840/II.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/XIV.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

Dotazy:

o odpírání českého vyučování evangelickými duchovními žákům českých škol na Těšínsku a o nepřátelském a nezákonném postupu evangelických duchovních správ při správě matrik a pod.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 120, 17. I. 1927; 8, V.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Fryštátě (urážka na cti ca Emil Hilla)

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 2064; zprav. dr Daněk;

zpráva vrácena im. výb. k novému projednání.

200, 4. VI. 1929; 33-7, VIII.

"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP