"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-Šve

SZÜLLÖ Géza, dr.

XVI. voleb. kraj

OKS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 68, I.

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (nal. interpelace t. 98)

9, 18. II. 1926; 318, I.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670).

51, 23. XI. 1926; 500, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

90, 27. VI. 1927; 1881, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260)

a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

105, 24. XI. 1927; 24, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení ministra financí dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 18, VII.

Interpelace:

naléhavá, aby zabavené církevní statky byly uvolněny, t. 248.

20, 7. V. 1926; 1199, II.

odpov. t. 442/XVII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

naléhavá, o provádění zákona č. 152 z roku 1926, t. 1888.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 2008.

183, 15. II. 1929; 51, VII.

aby knihovna košické akademie právnické ponechána byla v Košicích, t. 989/XI.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1280/XIV.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o poslovenčování obce Velká Borša, t. 1122/XXIII.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1280/XI.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o teroristických akcích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, hlavně však v Bratislavi, t. 1234/VII.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1481/XX.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o konfiskaci "Prágai Magyar Hirlap"-u,

t. 1433/XVII.

128, 7. II. 1928; 7, V.

odpov. t. 1553/V.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o tiskových produktech z Maďarska, t. 1688/I.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2123/XVII.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o uveřejnění československých podání, řízených na mírové konference, t. 1688/II.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1999/XVII.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

o protizákonném rozpuštění schůze zemského představenstva zemské strany křesť.-socialistické, t. 1863/X.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

o zabavení projevu Charles Dupuis, t. 2291/V.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1910; zprav. dr Ravasz;

nevydán 191, 13. III. 1929; 7, VII.

kraj. s. v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

 

SCHARNAGL Georg

VIII. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. im. - rozp. - ústav.-práv. - zásob. a zeměd.

Zvolen pořadatelem posl. sněmovny.

60, 16. XII. 1926; 1571, III.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

28, 9. VI. 1926; 1446, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 899, III.

o státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 62, VII.

 

SCHÄFER Anton

III. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. in. - kult. - rozp. - soc.-pol. a živn.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 330 Sb. z., o závodních výborech, t. 291.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

o ustanovování válečných poškozenců, prominutí přeplatků a zrušení okresních úřadů, t. 551.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na změnu zákona o požitcích válečných poškozenců, t. 556.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na zřízení inspektorátu pro stavební živnosti za účasti dělníků, t. 1831.

169, 24. X. 1928; 107, VII.

na doplnění VI. hlavy. živnostenského řádu a živnostenského zákona pro Slovensko a Podk. Rus, t. 1858.

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

na zvýšení drahotních přídavků válečným poškozencům, t. 2359.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

11 pozměňov., 3 doplňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o silničním fondu (t. 1176) k §§ 1-4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25.

101, 14. VII. 1927; 2639-43, IV.

doplňov. návrh k osnově zákona o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 1175) k § 1.

101, 14. VII. 1927; 2682, IV.

48 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 74-109, V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439) k §§ 5 a 15.

129, 8. II. 1928; 32-33, V.

1 pozměňov., 1 event. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod vál. poškozenců (t. 1619) k čl. I.

145, 21. VI. 1928; 89, VI.

73 pozměňov., doplňov. a event. návrhů k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955)

180, 19. XII. 1928; 35-75, VII.

na vrácení imunit. zálež. udělení důtky A. Pohlovi a Th. Hackenbergovi výb. imunit. ke zjištění, zda 48hodinná lhůta podle § 51 jedn. ř. byla dodržena.

56, 9. XII. 1926; 1252, III.

podle § 47 jedn. ř., aby se přes osnovu státního rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) přešlo k pořadu.

106, 25. XI. 1927; 69, V.

Resoluce:

k smlouvě mezi RČS a rep. Polskou o otázkách právních a finančních z 23. IV. 1925 (t. 174), stran prodloužení lhůty stanovené pro opční právo.

16, 17. III. 1926; 1006, I.

56 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 110-161, V.

2 resol. k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439), stran předložení zákona o povinném zprostředkování práce a vydání prováděcího nařízení k zákonu.

129, 8. II. 1928; 33, V.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619), stran novelisace zákona o váleč. poškozencích.

145, 21. VI. 1928; 90, VI.

2 resol. k osnově zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955), stran úpravy § 27 při reformě všeobecného zákona občanského a vydání zvláštního zákona k vyřízení ustanovení § 194 o státním příspěvku.

180, 19. XII. 1928; 75-76, VII.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních ze dne 23. IV. 1925 (t. 174)

16, 17. III. 1926; 983, I.

o obchodní smlouvě mezi RČS a Japonskem ze dne 30. X. 1925 (t. 245), v níž obírá se generální stávkou v Anglii.

19, 6. V. 1926; 1107, II.

o změně §§ 27 a 29 zákona z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526).

41, 25. VI. 1926; 2616, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 927, III.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788).

59, 16. XII. 1926; 1484, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednané v Praze 26. VIII. 1926 (t. 767)

61, 15. II. 1927; 1611, III.

o státním závěrečném účtu RČS za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

73, 5. IV. 1927; 587, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

99, 12. VII. 1927; 2564, IV.

o zákonu o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (t. 1175).

101, 14. VII. 1927; 2680, IV.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení ministra financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 19, V.

o vládním návrhu (t. 1346), jímž se mění zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

117, 14. XII. 1927; 42, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439)

128, 7. II. 1928; 22, V.

o zákonu o zahlazení odsouzení (t. 1549); obírá se současnou politickou situací státu.

140, 12. VI. 1928; 40, VI.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619)

145, 21. VI. 1928; 69, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 3, VI.

o zák. o pensijním pojištění soukromých zaměst. ve vyšších službách (t. 1955)

180, 19. XII. 1928; 12, VII.

Interpelace:

naléhavá, o odvrácení hrozící stávky hornické v hnědouhelném revíru severozápadních Čech, t. 1468.

137, 20. III. 1928; 34, VI.

odpov. t. 1493.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

naléhavá, ve věci pensijního pojištění soukromých zaměstnanců, t. 1582.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

odpov. t. 1631.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

naléhavá, o jmenování do nemocenských pojišťoven, t. 2199.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

odpov. t. 2290.

201, 6. VI. 1929; 4, VIII.

o zabavení plakátů, t. 955/II.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1212/XXVI.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o několikeré konfiskaci časopisu "Der Bund", t. 1254/XII.

114, 6. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1481/XV.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o zamýšleném zrušení odborné tkalcovské školy ve Stárkově, t. 1495/XXII.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1587/IV.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o neodkladně nutných regulacích řek ve vých. Čechách, t. 1615/XXII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1999/III.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

aby učitelům středních škol byla započtena dřívější služební doba z jiného služebního poměru, t. 1643/VIII.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1999/II.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o zabavení časopisu "Der Bund" ze dne 18. VI. 1928, t. 1652/XVI.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1768/XXIII.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o krisi ve lnářském průmyslu ve východních Čechách, t. 1713/V.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 2182/XVI.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o vrácení podpor vyplacených válečným poškozencům, t. 1890/XVIII.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2255/XI.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

jak se nakládá s válečnými poškozenci v cizině, t. 2111/V.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o hrozící reakci ve školství, t. 2313/XXII.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

o novelisaci zákona o válečných poškozencích, t. 2313/XXIV.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

 

SCHMERDA Anton

XII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. in. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - zdrav. a živn.

Návrhy:

k osnově zák., kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., dosud platný na území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 515) k § 206 a).

48, 18. XI. 1926; 328, III.

9 pozměňov. návrhů k osnově zákona o výkonu lékař. prakse (t. 2316)

208, 19. VI. 1929; 3-7, VIII.

36 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317)

208, 19. VI. 1929; 7-15, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně §§ 27 a 29 zák. z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 526)

41, 25. VI. 1926; 2629, II.

o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 747)

57, 10. XII. 1926; 1369, III.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 788).

59, 16. XII. 1926; 1488, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

65, 17. III. 1927; 135, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159)

97, 8. VII. 1927; 2473, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 109, V.

o vládním návrhu t. 1346, jímž se mění zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.

117, 14. XII. 1927; 40, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439).

129, 8. II. 1928; 29, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

131, 10. II. 1928; 5, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

136, 16. III. 1928; 57, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 21, VI.

o zákonu o výkonu lékařské prakse (t. 2316) a o zákonu o lékařských komorách (t. 2317)

207, 18. VI. 1929; 35, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o finanční krisi nemocenských pokladen, t. 1081.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1283.

112, 2. XII. 1927; 165, V.

aby bylo zrušeno skladiště prachu a střeliva v Šumperku, ohrožující život obyvatelstva, t. 358/VI.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 564/XXIV.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o nepořádcích ve Státním pozemkovém úřadě a o nezákonném postupu tohoto úřadu, t. 1017/XXI.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

odpov. t. 1197/XXIII.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o zaviněné smrti vojína Hanuše Grescho, false Gřepa, z Rapotína a o hanebných poměrech u pěšího pluku č. 31 v Jihlavě, t. 1254/III.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

odpov. t. 1456/V.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

že firmě "Eruptiva" bylo dáno povolení vystavěti skladiště pro 50.000 kg třaskavin v "Hühnergrundu" v Hlubočkách u Olomouce, t. 1554/XVI.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1887/XX.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o surovém postupu četnictva ve Frývaldově proti stávkujícím dělníkům a o stranickém chování okresní politické správy, t. 1580/I.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1892/VI.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky).

9, 18. II. 1926; 303, I.

zpr. t. 168; zprav. K. Riedl;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 329, III.

okres. s. ve Vidnavě (přestupek podle § 431 tr. z.).

27, 8. VI. 1926; 1356, II.

zpr. t. 669; zprav. K. Riedl;

vydán: 57, 10. XII. 1926; 1377, III.

okres. s. v Maršově (přestupek podle § 312 tr. z.).

46, 11. XI. 1926; 239, III.

zpr. t. 826; zprav. dr Daněk;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2516, IV.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1937; zprav. inž. Hrdina;

vydán: 199, 24. V. 1929; 39-40, VIII.

kraj. s. v Olomouci (přestupek podle § 5 tr. z. a podle § 23 tiskového zákona).

122, 19. I. 1928; 6, V.

zpr. t. 1936; zprav. V. Košek;

nevydán 194, 15. IV. 1929; 47, VIII.

kraj. s. v Olomouci (přestupek podle § 5 tr. z. a § 23 tiskového zákona a přečin podle čl. III, č. 3 zákona č. 142 ř. z. z r. 1868).

122, 19. I. 1928; 6, V.

okres. s. v Odrách (přestupek podle § 19 zákona shromažďovacího).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 1935; zprav. V. Košek;

nevydán 194, 25. IV. 1929; 47-8, VIII.

kraj. s. v Olomouci (přečin podle čl. III, č. 3 zákona č. 142/68 ř. z.).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

okres. s. ve Frývaldově (přestupky podle §§ 3, 14 a 19 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

163, 20. IX. 1928; 3, VI.

zemsk. tr. s. v Brně (zločin podle § 87 tr. z., přečin podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

okres. s. v Liberci (přestupek podle §§ 2, 14 a 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

167, 22. X. 1928; 4, VII.

Volán k pořádku:

136, 16. III. 1928; 88, VI.

 

SCHNEIDER Rudolf

V. voleb. kraj

DN

Nastoupil za dr Alfreda Rosche, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 176, 13. XII. 1928; 4, VII.

Slib vykonal 159, 13. IX. 1928; 3, VI.

Byl členem výb. zásob.

Interpelace:

o leteckém dnu v Křešicích u Děčína, t. 1847/XXIV.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2095/V.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o zařazení státních úředníků a učitelů města Boru u Č. Lípy do skupiny činovného B, t. 1956/V.

182, 14. II. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2178/XXV.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

Dotazy:

o zdolání nedostatku uhlí v severočeské průmyslové oblasti.

192, 20. III. 1929; 6, VIII.

odpov. 209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP