"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-Šve

STIVÍN Josef

IV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. kult. - rozp. - Stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Zvolen provisorně místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

1, 17. XII. 1925; 19-20, I.

Zvolen definitivně místopředsedou posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Prohlášení ve funkci místopředsedy:

v němž ohlašuje, že podle usnesení předsednictva posl. sněmovny ze 17. II. 1926 bude se proti nemístným výtržnostem při schůzích plenárních postupovati rigorosně podle jedn. ř.

9, 18. II. 1926; 304, I.

Návrhy:

aby o prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925 byla ihned zahájena rozprava.

3, 18. XII. 1925; 44, I.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléhavá interpelace t. 98).

10, 19. II. 1926; 440, I.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845); mluví o bilanci desítileté činnosti Nár. shromáždění a politických stran.

173, 7. XI. 1928; 37, VII.

Interpelace:

naléhavá, o tiskové praksi, t. 464.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

odpov. t. 507/I. 2661, II.

naléhavá, o stavu jednání československé vlády s Vatikánem, t. 1443.

129, 8. II. 1928; 59, V.

odpov. t. 1465.

130, 9. II. 1928; 66, V.

ve věci časopiseckých zpráv o jednání Československé republiky s Vatikánem o konkordát, t. 776/V.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1197/III.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o událostech v okresech tanvaldském, jabloneckém a železnobrodském, jakož i o vládních opatřeních, t. 979/V.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1408/V.

125, 26. I. 1928; 3, V.

o zabezpečení uměleckých děl, o stavbě státní galerie a vydání zákona o státní galerii, t. 2111/XI.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost na posl. Kreibicha podle § 51 jedn. ř.

11, 25. II. 1926; 510, I.

projednána 16, 17. III. 1926; 1021, I.

kraj. tr. s. v Praze (pořádková pokuta svědecká).

195, 26. IV. 1929; 4, VIII.

 

STŘÍBRNÝ Jiří

I B. voleb. kraj.

ČS, mk

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Jmenován ministrem národní obrany 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra nár. obrany 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Přestal býti členem klubu ČS

42, 14. X. 1926; 4, III.

Zbaven poslaneckého mandátu nálezem voleb. soudu z 19. V. 1928.

140, 12. VI. 1928; 3, VI.

Za něho nastoupil Klapka Otakar, dr.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 162, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

71, 30. III. 1927; 410, IV.

Věcná poznámka:

za rozpravy o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927, v níž polemisuje s poslancem Davidem.

45, 20. X. 1926; 218, III.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle čl. VIII zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863).

68, 23. III. 1927; 230, IV.

zpr. t. 1311; zprav. dr Daněk;

nevydán 129, 8. II. 1928; 58, V.

zem. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem)

77, 3. V. 1927; 859, IV.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca Boh. Zeithamer)

102, 25. X. 1927; 19, V.

žádost odvolána 104, 23. XI. 1927; 14, V.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem ca dr František Veselý).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1312; zprav. dr Daněk;

vydán: 129, 8. II. 1928; 58-9, V.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti ca Otakar Wünsch).

102, 25. X. 1927; 20, V.

žádost odvolána 20, V.

 

SUROVJAK Štefan

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. - in. - kult. a ústav.-práv.

Zvolen pořadatelem posl. sněmovny.

60, 16. XII. 1926; 1571, III.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci pohořelým v Radoli u Nového Města n. Kysucou (župa XVII, Slovensko), t. 1613.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2097, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 70, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 103, VII.

Interpelace:

naléhavá, ohledně trýznění a pronásledování dělnictva odboru pro udržování tratě v Žilině, t. 126.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 250/XI.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

naléhavá, o zlomyslně stranickém jednání se železničními úředníky-Slováky přednostou V. odd. košického ředitelství H. Kabešem a dopravním kontrolorem Klimou z Teplé od ředitelství bratislavského, t. 127.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 250/XIV.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

naléhavá, ohledně odstraňování slovenských a zavádění českých nápisů u slovenských železnic v obvodě bratislavského a košického ředitelství, t. 266.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 725/XVIII.

58, 15. XII. 1926; 1466, III.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Trenčíně (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem v časopise "Hlas slovenských železničiarov" z 1. VII. 1925 proti Juliu Kissovi).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 138; zprav. dr Ravasz;

nevydán 24, 27. V. 1926; 1281, II.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 2, § 3, odst. II, č. 1, § 24 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin vyděračství podle § 350 tr. z. a přestupek útisku podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

žádost odvolána 120, 17. I. 1928; 12, V.

sedrie v Ružomberku (přečin urážky na cti podle § 2, § 3, č. 1, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1930; zprav. dr Halla;

vydán: 205, 13. VI. 1929; 43-4, VIII.

okres. s. v Žilině (přestupek útisku podle § 4 zákona č. 309/1921 Sb. z.).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

 

SVĚTLÍK František

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. Stál. a zahr.

Návrhy:

na novelisaci zákona o ministerstvech, t. 226.

19, 6. V. 1926; 1101, II.

na poskytnutí pomoci živelní katastrofou postiženým krajům okresů olomouckého, šternberského a unčovského, t. 370.

29, 10. VI. 1926; 1584, II.

na bezodkladné zřízení komise podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., t. 537.

43, 15. X. 1926; 39, III.

Resoluce:

3 resol. k osnově zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512), stran zrušení ministerstev zásobování, zdravotnictví, pošt a telegrafů a železnic a zřízení ministerstva dopravního, jemuž přiděleno bude též letectví a vodní dráhy.

41, 25. VI. 1926; 2578, II.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 150 (ujednání o změně výpovědní lhůty československo-švýcarské obchodní a celní úmluvy ze 6. III. 1920).

17, 24. III. 1926; 1067, II.

zahr. výb. zpr. t. 787 ("Druhý dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. VI. 1924", podepsaný v Praze dne 17. IX. 1926).

59, 16. XII. 1926; 1530, III.

zahr. výb. zpr. t. 769 (dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaný v Praze dne 30. VIII. 1926).

61, 15. II. 1927; 1632, doslov, 1636, III.

zahr. výb. zpr. t. 929 (prozatímní dohoda, sjednaná. mezi Československou republikou a dominiem Kanadou v Praze dne 20. XII. 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. XII. 1926, č. 255 Sb. z.).

75, 26. IV. 1927; 688, IV.

zahr. výb. zpr. t. 1249 (prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a republikou Tureckou)

114, 6. XII. 1927; 6, V.

zahr. výb. zpr. t. 1848 (II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. II. 1928).

176, 13. XII. 1928; 19, doslov 35, VII.

zahr. výb. zpr. t. 2037 (dodatečná dohoda sjednaná mezi republikou Československou a Norskem ve Varšavě dne 26. VI. 1928 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Norskem, podepsané v Praze dne 2. X. 1923, č. 208. Sb. z. z r. 1923 a č. 242 Sb. z. z r. 1924).

192, 20. III. 1929; 10, doslov 24, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2041 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Španělskem ze dne 29. VII. 1925. podepsaná v Madridě dne 13. XII. 1928).

192, 20. III. 1929; 11, doslov 25, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2271 (zákon, kterým se provádí třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách).

206, 14. VI. 1929; 27, VIII.

zahr. výb. zpr. t. 2272 (Třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60 Sb. z. z r. 1926), podepsaný v Praze dne 27. XI. 1928).

206, 14. VI. 1929; 29, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

5, 19. XII. 1925; 144, I.

o prohlášení ministra zahraničí dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

9, 18. II. 1926; 350, I.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

43, 15. X. 1926; 57, III.

Dotazy:

o zřízení rozhlasové radio-stanice v Olomouci.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o regulaci potoka Trusovky.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o agitaci učitelského sboru proti vyučování náboženství na škole v Pavlovicích u Olomouce.

47, 17. XI. 1926; 304, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o používání školními úřady neschválených knih jako učebnic na škole v Pavlovicích.

50, 22. XI. 1926; 433, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o stranickém a pro školství velmi škodlivém působení okresního školního inspektora Merty na Zábřežsku.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.

 

SVOBODA František

XI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem kom. pro dáv. z maj. - rozp. a zásob.

Návrhy:

aby byla poskytnuta rychlá a účinná pomoc z prostředků státních krajům a obcím v okresu brněnském, ivančickém a moravsko-krumlovském, které byly poškozeny živelní pohromou, t. 1181.

101, 14. VII. 1927; 2726, IV.

14 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 94-109, V.

26 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 77-80, VII.

aby ministr soc. péče J. Šrámek dostavil se do 59. schůze a podal zprávy a vysvětlení ohledně t. 788 (změna zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří).

59, 16. XII. 1926; 1531, III.

60, 16. XII. 1926; 1576, III.

Resoluce:

4 resol. k osnově fin. zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 52-161, V.

6 resol. k osnově fin. zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 110-116, VII.

Řeč v rozpravě:

o povolení užíti dluhopisů "Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů (t. 246).

21, 18. V. 1926; 1230, II.

o změně § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé (t. 789)

59, 16. XII. 1926; 1522, III.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1040)

88, 23. VI. 1927; 1721, IV.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

137, 20. III. 1928; 12, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845).

173, 7. XI. 1928; 16, VII.

Interpelace:

o železniční katastrofě v Brně a o konfiskaci "Stráže Socialismu", v níž byla zabavena stať o příčinách katastrofy, t. 989/II.

84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

odpov. t. 1197/XX.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o projevu ministra veřejných prací dr Spiny ve velkonočním čísle "Neue Freie Presse", t. 989/XVI.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o konfiskaci časopisu "Stráž Socialismu" v Brně, t. 1234/V.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1408/III.

125, 26. I. 1928; 3, V.

o konfiskaci "Stráže Socialismu" v Brně ze dne 1. V. 1928, t. 1652/XII.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1768/VIII.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o nařízených prázdninách na brněnských školách ve dnech manifestace republ. strany v Brně, t. 1767/XIV.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 2033/VII.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o konfiskaci "Stráže Socialismu" t. 1863/XII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2033/XXIII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o konfiskaci časopisu "Mladý Socialista", t. 2111/VIII.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

odpov. t. 2193/IV.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

Dotazy:

o dokončení přehrady na Dyji u Vranova.

34, 17. VI. 1926; 1987, II.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

žád. odvolána 198, 23. V. 1929; 12, VIII.

 

SZENTIVÁNYI József

XX. voleb. kraj

LW, MN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - ústav.-práv. - zahr. - zeměd. a živn.

Přestal být členem klubu LW.

102, 25. X. 1927; 4, V.

Stal se členem klubu MN.

119, 12. XII. 1927; 4, V.

Návrhy:

na vydání zákona o pensích a odbytném státních a župních úředníků a zaměstnanců a míst se zřízeným magistrátem, kteří sloužili za bývalé maďarské vlády, dále vojenských gážistů býv. uherské a rakouské branné moci a obecních i obvodních notářů, t. 177.

15, 16. III. 1926; 855, I.

na vydání zákona, kterým se doplňuje § 10 zák. čl. XXII z r. 1886, t. 147.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

na provedení revise dávky z přírůstku na majetku, t. 353.

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

na rychlou podporu povodní poškozeného obyvatelstva Slovenska a Podkarp. Rusi, t. 401.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na poskytnutí podpory postiženým živelními pohromami, t. 482.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona na základě ustanovení obsaženého v § 94 ústavního zákona Československé republiky o organisaci soudů a státních zastupitelství na Slovensku, t. 660.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

na vydání zákona o soudcovské neodvislosti, t. 1829.

172, 6. XI. 1928; 7, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) stran uvolnění dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11. VI. 1926; 1780, II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

4, 18. XII. 1925; 111, I.

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1677, II.

o udělení státního občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII z r. 1886 (t. 514).

41, 25. VI. 1926; 2605, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

44, 19. X. 1926; 95, III.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr. Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 54, VII.

Interpelace:

o povolování pěstování tabáku, t. 215/IX.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 576/I.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o rozdělení půdy v obci Iža, t. 229/VI.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 835/IX.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o vyměřování daně důchodkové, t. 358/XXIV.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 593/XII.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o povolení překročení hranic obyvatelům obce Bodvaves, t. 443/II.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 835/X.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o tom, jak byla provedena pozemková reforma v obci Ohaji (župa nitranská), t. 443/III.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 808/XIX.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o odepírání cestovních pasů pro berní záležitosti, t. 443/XI.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 725/I.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

o stanovisku, které zaujal okresní úřad v Komárně při soupisu voličů, resp. o jeho vlivu na soupis, t. 443/XIII.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 725/XIII.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

ve věci provádění nařízení ministerstva financí č. 30.629/26, t. 575/III.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 1003/XII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o nařízení min. financí ze dne 22. IV. 1926, č. 30.639/26-III/9a, t. 604/XIV.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1003/XII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o stálém odpírání práva na držbu loveckých pušek v okrese Modrý Kameň, t. 1815/VI.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2182/XIII.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o pobuřování proti národnosti spáchaném Emilem Hanesem, okresním náčelníkem v Rim. Sobotě, t. 1815/IX.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2178/V.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o administrativních zneužíváních, páchaných při příležitosti jubilea, t. 1863/XVII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2182/XIV.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o novém pobuřování proti národnosti spáchaném okresním náčelníkem Emilem Hanesem, t. 1863/XXII.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2178/V.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o pobuřování proti národnosti, spáchaném Emilem Hanesem, okresním náčelníkem v Rim. Sobotě, t. 1993/XIV.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

odpov. t. 2201/VIII.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o zpeněžení úrody švestek na Slovensku, t. 2133/VI.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o vyvlastňování nemovitostí ve prospěch Blumova ústavu v Plešivci, t. 2133/XI.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

o převzetí profesorů státního reálného gymnasia v Rim. Sobotě.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o nedoplatku požitků profesorů býv. ev. ref. gymnasia v Bardiově.

32, 15. VI. 1926; 1844, II.

o potahování Alexandra Imreh v Rimavské Sobotě.

33, 16. VI. 1926; 1855, II.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

o požitkovém nedoplatku profesorů býv. ev. a. v. gymnasia ve Spišské Nové Vsi došel 14. VI. 1926.

odpov. 44, 19. X. 1926; 80, III.

o nemocenském zaopatření Ladislava Horostyáka.

102, 25. X. 1927; 7, V.

ve věci likvidace akce výměny peněz v Podkarpatské Rusi.

123, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 6, VI.

o zjištění škod způsobených vodou, mrazem a krupobitím v okrese tornalském.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

"S" resp. Sam-Sie "S" resp. Simm "S" resp. Siv-Slá "S" resp. Sli-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Sti-Sze "S" resp. Szu-Schn "S" resp. Schollich "S" resp. Schu-Šaf "S" resp. Šam-Špa "S" resp. Špa-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP