Organizační výbor
Usnesení č. 463 (17. října 2001)

Související sněmovní tisky

985 Zpráva vlády k usnesení PSP ČR č. 1493

1042 Návrh novely zákona o vynálezech

1061 Vládní návrh zákona o zdravotnických povoláních - EU

1067 Vládní návrh zákona o dani silniční - EU

1068 Vládní návrh zák. o dani z přidané hodnoty - EU

1069 Vládní návrh zákona o daních z příjmů - EU

1073 Vládní návrh zákona o zdravotní péči - EU

1096 Vládní návrh zákona o spotřebních daních - EU

1097 Vládní návrh zákona o Finanční arbitráži - EU

1098 Vl. návrh zák. o zaměst. penzijním připojiš. - EU

1099 Vl. návrh z. o úhradu rozp. schodku SR ČR na rok 2002

1100 Vládní návrh zákona o Finanční prokuratuře

1101 Vládní návrh novely OSŘ ve vztahu k Fin. prokur.

1102 Vládní návrh zákona o advokacii - EU

1103 Vl. návrh zák. na ochranu zvířat proti týrání - EU

1104 Vládní návrh zákona o oběhu osiv a sadby - EU

1105 Vládní návrh zák. o zoologických zahr. - EU

1106 Úmluva o persistentních organických polutantech

1111 Sml. mezi ČR a Státem Kuvajt o zamezení dvojímu zdanění

1112 Návrh ČR na ratifikaci Říms. statusu Mezinár. trest. soudu

1113 Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin

1114 Zpráva o probl. extremismu na území ČR v roce 2000

1142 Vl. zák. v souvislosti s přijetím správního řádu
ISP (příhlásit)